Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cubicin (daptomycin) – Pakendi märgistus - J01XX09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCubicin
ATC koodJ01XX09
Toimeainedaptomycin
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 VIAALI KARP

5 VIAALI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cubicin 350 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Daptomycinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 350 mg daptomütsiini.

Pärast lahustamist 7 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) lahusega sisaldab 1 ml 50 mg daptomütsiini.

3.ABIAINED

Naatriumhüdroksiid

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

5 viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte, eriti ravimi kasutamiseks ettevalmistamise kohta. Ravimi süstimise korral lahustage ainult 0,9% naatriumkloriidilahusega.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Valmistatud lahuse kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehest.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/05/328/001

 

1 viaal

 

EU/1/05/328/003

5 viaali

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Cubicin 350 mg süste- või infusioonilahuse pulber Daptomycinum

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

Ravimi kasutamisel süstimiseks lahustage ainult 0,9% naatriumkloriidilahusega.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

350 mg

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 VIAALI KARP

5 VIAALI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cubicin 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Daptomycinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 500 mg daptomütsiini.

Pärast lahustamist 10 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) lahusega sisaldab 1 ml 50 mg daptomütsiini.

3. ABIAINED

Naatriumhüdroksiid

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

5 viaali

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte, eriti ravimi kasutamiseks ettevalmistamise kohta. Ravimi süstimise korral lahustage ainult 0,9% naatriumkloriidilahusega.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Valmistatud lahuse kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/05/328/002

1 viaal

 

EU/1/05/328/004

5 viaali

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Cubicin 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber Daptomycinum

i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

Ravimi kasutamisel süstimiseks lahustage ainult 0,9% naatriumkloriidilahusega.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu