Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Ravimi omaduste kokkuvõte - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCystadane
ATC koodA16AA06
Toimeainebetaine anhydrous
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadane 1 g suukaudne pulber

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g pulbrit sisaldab 1 g veevaba betaiini.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Suukaudne pulber

Valge vabalt voolav kristalne pulber.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Homotsüstinuuria lisaravi:

tsüstationiini beetasüntaasi,

5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi,

kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral.

Cystadane't kasutatakse lisaks muule ravile, nt B6-vitamiin (püridoksiin), B12-vitamiin (kobalamiin), folaat ja eridieet.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi Cystadane'ga peaks toimuma homotsüstinuuriaga patsientide ravis kogemusi omava arsti järelevalve all.

Annustamine

Lapsed ja täiskasvanud

Soovitatav koguannus on 100 mg kehamassi kg kohta päevas, mis manustatakse jagatuna 2-ks annuseks. Siiski tuleb annust individuaalselt tiitrida, lähtudes plasma homotsüsteiini- ja metioniinitasemest. Mõnel patsiendil on ravieesmäärkide saavutamiseks olnud vaja annust suurendada isegi rohkem kui 200 mg-ni kehamassi kg kohta päevas. Ettevaatlik tuleb olla annuste suuremaks tiitrimisel patsientidel, kellel on hüpermetioneemia riskist tingitud CBS-i puudulikkus. Neil patsientidel tuleb metioniinitaset hoolikalt jälgida.

Patsientide erirühmad

Maksa- või neerukahjustus

Kogemused veevaba betaiini kasutamisega neerupuudulikkusega või alkoholist mittepõhjustatud maksasteatoosiga patsientidel on näidanud, et Cystadane annustamisskeemi kohandamine ei ole vajalik.

Manustamisviis

Pudelit tuleb enne avamist veidi loksutada. Lisatud on kolm mõõtelusikat, millega võib mõõta 100 mg, 150 mg või 1 g veevaba betaiini. Soovitatav on võtta pudelist kuhjaga mõõtelusikatäis ja tõmmata

tasase pinnaga, näiteks noaseljaga, üle mõõtelusika pealispinna. Selliselt saate järgmised annused: väike mõõt 100 mg, keskmine mõõt 150 mg ja suur mõõt 1 g veevaba betaiini.

Pulber tuleb segada vee, mahla, piima, toitesegu või toiduga, kuni see on täielikult lahustunud, ja võtta sisse kohe pärast segamist.

Ravi jälgimine

Ravi eesmärk on hoida üldhomotsüsteiini tase vereplasmas alla 15 mikromol või võimalikult madal. Stabiilne ravivastus tekib tavaliselt ühe kuu jooksul.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine suhtes.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

CBS-i puudulikkusega patsientidel teatati pärast veevaba betaiini ravi algust aeg-ajalt esinevatest hüpermetionineemiaga seotud raskekujulise tserebraalse ödeemi juhtudest (vt lõik 4.8). Pärast ravi katkestamist taandusid need seisundid täielikult:

-plasma metioniinikontsentratsioon tuleb hoida allpool 1000 mikromoli. Plasma metioniinisisaldust on soovitatav mõõta ravi algul ja pärast seda ligikaudu üks kord või kaks korda aastas. Kui metioniinisisaldus tõuseb märgatavalt üle ohutuse esmase piirväärtuse (700 µmol/l), tuleb patsienti sagedamini jälgida ja kontrollida dieedi järgimist.

Metioniinisisalduse langetamiseks tuleb kaaluda dieedi muutmist ning samuti Cystadane’i annuse vähendamist või Cystadane-ravi ajutist katkestamist.

-kui tekivad ajuturse sümptomid, näiteks hommikused peavalud koos oksendamisega ja/või nägemishäired, tuleb kontrollida plasma metioniinitaset ja dieedi järgimist ning katkestada ravi Cystadane'ga.

-kui pärast ravi taasalustamist tekib uuesti ajuturse, tuleb ravi veevaba betaiiniga määramatuks ajaks lõpetada.

Võimalike koostoimete ohu minimeerimiseks on soovitatav jätta veevaba betaiini ja aminohappesegude ja/või vigabatriini ja GABA analooge sisaldavate ravimite võtmise vahele 30 minutit (vt lõik 4.5).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

In vitro andmete põhjal võib veevabal betaiinil tekkida koostoimeid aminohappesegudega ja vigabatriini ja GABA analooge sisaldavate ravimitega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Piiratud arvu rasedate kohta saadud andmed ei näita veevaba betaiini kahjulikku toimet rasedusele ja loote/vastsündinu tervisele. Praeguseks puuduvad teised asjakohased epidemioloogilised andmed. Loomadega ei ole reproduktiivuuringuid läbi viidud. Veevaba betaiini manustamine raseduse ajal lisaks püridoksiinile, folaadile, antikoagulandile ja dieedile vereplasma homotsüsteiinitaseme hoolika jälgimisega on ema ja loote tervisele kasulik. Kuid Cystadane't ei tohi kasutada raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine

Ei ole teada, kas veevaba betaiin imendub inimese rinnapiima (kuigi selle metaboolse eelkäija koliini tase inimese rinnapiimas on kõrge). Andmete puudumisel peab olema Cystadane määramisel imetavatele naistele olema ettevaatlik.

Fertiilsus

Teave ei ole kättesaadav.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Cystadane'il puudub kahjulik toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Üldiselt ei ole veevaba betaiini ravi kõrvaltoimed osutunud tõsisteks ja on peamiselt seotud seedetraktiga. Seedetrakti häired, nagu kõhulahtisus, keelepõletik, iiveldus, ebamugavustunne kõhus, oksendamine ja probleemid hammastega võivad esineda harva.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime ravi ajal on suurenenud vere metioniin. Kõrvalmõjud taandusid pärast ravi lõpetamist (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete kokkuvõttev tabel

Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemide ja sageduse järgi.

Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt: anoreksia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: rahutus, ärrituvus

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: ajuturse*

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: kõhulahtisus, keelepõletik, iiveldus,

 

ebamugavustunne kõhus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: juuste väljalangemine, lööve, naha

 

ebanormaalne lõhn

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: kusepidamatus

Uuringud

Väga sage: vere metioniinisisalduse suurenemine*

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

*CBS-i puudulikkusega patsientidel teatati 2 nädalat kuni 6 kuud pärast veevaba betaiini ravi algust aeg-ajalt esinevatest raskekujulise tserebraalse ödeemi ja hüpermetionineemia juhtudest, mis pärast ravi katkestamist täielikult taandusid.

Ajuturse sümptomid on hommikused peavalud, oksendamine ja/või nägemishäired.

Neil patsientidel olid metioniinitasemed vereplasmas kõrged, 1000 kuni 3000 mikromol. Kuna ka hüpermetionineemiaga patsientidel on kirjeldatud ajuturset; siis veevaba betaiiniraviga seoses tekkivat sekundaarset hüpermetionineemiat on peetud võimalikuks toimemehhanismiks.

Konkreetseid soovitusi vt lõik 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: muud seedekulgla ja ainevahetuse ravimid, ATC-kood: A16AA06.

Toimemehhanism

Veevaba betaiin on alandanud uuringutes homotsüsteiini taset vereplasmas kolme liiki homotsüstinuuria korral, s.t tsüstationiini beetasüntaasi puudulikkuse, 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi puudulikkuse ja kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral. Ravimi mõju ulatus sõltus hüperhomotsüsteineemia absoluutsest astmest, olles raske hüperhomotsüsteineemia puhul suurem.

Farmakokineetilised omadused

Veevaba betaiin toimib homotsüstinuuriaga patsientidel homotsüsteiini remetüleerimisel metioniiniks metüülrühma loovutajana. Selle tulemusena peaks neil patsientidel homotsüsteiini tase vereplasmas vähenema 20-30%-ni ravieelsest tasemest.

Veevaba betaiin on uuringutes 5,10-metüleentetrahüdrofolaadi reduktaasi puudulikkuse ja kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkusega patsientidel tõstnud ka metioniini ja S-adenosüülmetioniini taset vereplasmas. Tsüstationiini beetasüntaasi puudulikkusega patsientidel, kelle dieedi metioniinisisaldust ei ole piiratud, on täheldatud metioniini ülemäärast akumuleerumist.

Veevaba betaiini lisamine parandas homotsüstinuuriaga patsientidel seljaajuvedeliku metaboolseid häireid.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Homotsüsteiini kõrget taset vereplasmas seostatakse selliste südame ja veresoonkonna nähtudega nagu tromboos, osteoporoos, skeleti häired ja silmaläätse nihked. Vaatlusuuringutes täheldas raviarst (südame ja veresoonkonna seisundi ja neuroloogilise arengu) kliinilist paranemist ligikaudu 75%-l patsientidest, kes kasutasid veevaba betaiini. Enamik neist patsientidest kasutas lisaks muid ravimeid, nt B6-vitamiini (püridoksiin), B12-vitamiini (kobalamiin) ja folaati, ning neil oli erinevaid biokeemilisi ravivastuseid. Enamikul juhtudel vähenes veevaba betaiini lisamisel homotsüsteiini tase vereplasmas veelgi. Tõenäoliselt võidi nende patsientide mitmekülgse ravi tõttu (dieet, farmatseutiline, toetav ravi) veevaba betaiini ravi kliinilist toimet teataval määral üle hinnata. Haiguse püsimist põhjustab ka homotsüstinuuria hiline avastamine seisundis, kus on tekkinud sümptomid, sest sel juhul on tekkinud (oftalmoloogilised, skeleti) sidekoe pöördumatud kahjustused, mida ei saa edasise raviga korrigeerida. Kättesaadavad kliinilised andmed ei võimalda ka annustamist kliinilise efektiivsusega seostada. Taluvuse väljakujunemise kohta tõendid puuduvad.

Mõnedel juhtudel seostati plasma metioniinitaseme tõusu ajutursega (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Homotsüsteiini plasmatasemete jälgimine on näidanud, et veevaba betaiini toime algas mitme päeva jooksul ning et stabiilne ravivastus saavutati ühe kuu jooksul.

Lapsed

Alla 10 aasta vanuste laste tavaline efektiivne raviskeem on 100 mg kehamassi kg kohta päevas, mis manustatakse 2 annusena päevas; sageduse suurendamine rohkem kui kahele korrale päevas ja/või annuse suurendamine üle 150 mg kehamassi kg kohta päevas homotsüsteiini vähendavat toimet ei paranda.

Betaiini vereplasma kontsentratsioonide jälgimine ei aita määrata ravi efektiivsust, sest need kontsentratsioonid ei vasta otseselt voolule betaiini homotsüsteiini metüültransferaasi tsütosoolse tee kaudu.

5.2Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetilised andmed pikaajalist lisaravi betaiiniga saanud homotsüstinuuriaga patsientide kohta on väga sarnased tervete vabatahtlike kohta saadud andmetega. See näitab, et erinevused betaiini kineetikas tulenevad väga tõenäoliselt betaiini ammendumisest ravimata homotsüstinuuria korral ja omavad tähendust vaid ravi algul.

Imendumine

Veevaba betaiini absoluutset biosaadavust ei ole kindlaks määratud. Tervetel täiskasvanud vabatahtlikel (vanuses 21 kuni 49 aastat) imendus veevaba betaiini ühekordne suukaudne annus

(50 mg/kg) kiiresti (tmax = 0,9 ± 0,3 tundi ja Cmax = 0,9 ± 0,2 mM).

Pärast korduvat annust 100 mg kehamassi kg kohta päevas 5 päeva jooksul imendumise kineetika ei muutunud.

Jaotumine

Veevaba betaiin jagunes kiiresti suhteliselt suurele mahule (V/F = 1,3 l/kg).

Pärast korduvat annust 100 mg kehamassi kg kohta päevas 5 päeva jooksul imendumise kineetika ei muutunud, kuid jaotumise poolväärtusaeg oluliselt pikenes (kuni 36 tundi), mis näitas transpordi- ja ümberjaotumisprotsesside küllastumisvõimet.

Biotransformatsioon

Veevaba betaiin on metüülrühma doonor.

Eliminatsioon

Eliminatsiooni aeglase määra tõttu (keskmine poolväärtusaeg = 14 tundi, keskmine kogukliirens kehas CL/F = 84 ml kehamassi kg kohta tunnis) oli neerukliirens vähene (5% kogukliirensist kehas), eeldades 100%-list biosaadavust.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel ilmnes suurte annuste korral depressiivne toime kesknärvisüsteemile ja seedetrakti ärritav toime. Pikaajalisi kartsinogeensuse ja paljunemisvõimet kahjustava mürgisuse uuringuid ei ole veevaba betaiiniga läbi viidud. Standardsed genotoksilisuse uuringud ei ole näidanud spetsiifilist ohtu inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Puuduvad.

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

Avamata pudel: 3 aastat.

Pärast esmakordset avamist: 3 kuud.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Lastekindla sulguriga kõrgtihedast polüetüleenist pudelid.

Üks pakend sisaldab üht pudelit, milles on 180 g pulbrit ja kolm mõõtelusikat.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/379/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15/02/2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21/11/2016

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti veebilehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu