Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadrops (mercaptamine hydrochloride) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01XA21

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCystadrops
ATC koodS01XA21
Toimeainemercaptamine hydrochloride
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadrops 3,8 mg/ml silmatilgad, lahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml sisaldab merkaptamiinvesinikkloriidi, mis on ekvivalentne 3,8 mg merkaptamiiniga (tsüsteamiiniga).

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks ml silmatilkade lahust sisaldab 0,1 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Viskoosne läbipaistev lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Cystadrops on näidustatud sarvkesta tsüstiini kristalliladestuste raviks tsüstinoosiga täiskasvanutel ja lastel alates 2. eluaastast.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi Cystadropsiga peab alustama tsüstinoosi ravi kogemusega arsti järelevalve all.

Annustamine

Soovitatav annus on üks tilk mõlemasse silma, 4 korda ööpäevas ärkveloleku ajal. Soovitatav intervall manustamiste vahel on 4 tundi. Annust võib progresseeruvalt vähendada (kuni minimaalse päevase annuseni 1 tilk mõlemasse silma), sõltuvalt oftalmilise läbivaatuse tulemustest (nagu sarvkesta tsüstiinikristallide ladestused, fotofoobia).

Patsientidele tuleb öelda, et kui üks manustamiskord jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmisel manustamiskorral.

Annus ei tohi ületada kogust 4 tilka silma kohta ööpäevas.

Sarvkesta tsüstiinikristallide akumuleerumine suureneb Cystradrops-ravi katkestamisel. Ravi ei tohi katkestada.

Lapsed

Cystadropsi võib kasutada lastel alates 2. eluaastast samas koguses nagu täiskasvanutel (vt lõik 5.1). Cystadropsi ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 2. eluaastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsienti tuleb enne esimest manustamist teavitada, et manustamise hõlbustamiseks tuleb Cystadropsil lasta soojeneda toatemperatuurile. Patsienti tuleb teavitada, et pärast esmaavamist tuleb tilgapudelit hoida toatemperatuuril.

Silmade hommikuse kleepumise vältimiseks tuleb patsientidel soovitada manustada päeva viimane tilk vähemalt 30 minutit enne magamaminekut.

Tilgaotsaku ja lahuse saastumise vältimiseks tuleb olla hoolikas ning mitte puudutada tilgapudeli otsakuga silmalauge, neid ümbritsevaid alasid või teisi pindu.

Patsientidele tuleb öelda, et tilgapudel tuleb pärast 7 kasutamispäeva ära visata.

Samaaegse ravi korral teiste toopiliste silmaravimitega tuleb järjestikuste manustamiste vahele jätta 10-minutiline intervall. Silmasalve tuleb manustada viimasena.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Cystadrops sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust.

Bensalkooniumkloriid, mida kasutatakse oftalmilistes toodetes tavaliselt säilitusainena, on teadaolevalt põhjustanud ka tähnilist keratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Vajalik on järelevalve.

Kontaktläätsed

Bensalkooniumkloriid põhjustab teadaolevalt pehmete kontaktläätsede värvikahjustusi. Vältida kontakti pehmete kontaktläätsedega. Patsiente tuleb juhendada, et nad eemaldaksid enne silmatilkade manustamist kontaktläätsed ning ootaksid vähemalt 15 minutit, enne kui kontaktläätsed tagasi silma panevad.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Kuna baastsüsteamiini soovituslik ööpäevane koguannus ei ole suurem kui umbkaudu 0,4% baastsüsteamiini iga vanusegrupi soovituslikust suurimast suukaudsest annusest, ei ole oodata mingeid koostoimeid suukaudselt manustatavate ravimpreparaatidega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Tsüsteamiini okulaarne soovitatav ööpäevane koguannus ei ole suurem kui umbes 0,4% iga vanusegrupi jaoks soovitatavast suurimast suukaudsest tsüsteamiini annusest. Seetõttu on okulaarsele manustamisele järgnev süsteemne kokkupuude tsüsteamiiniga madalam kui pärast suukaudset manustamist. Ehkki kokkupuude tsüsteamiiniga on väga madal ning oodata ei ole rasedus- ja imetamisaegseid toimeid, tuleb rakendada ettevaatusabinõusid samaaegse ravi korral suukaudse tsüsteamiiniga.

Rasedus

Tsüsteamiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust, sh teratogeensust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele ei ole teada. Samuti on teadmata ravimata tsüstinoosi toime rasedusele.

Seetõttu ei tohi suukaudset tsüsteamiini kasutada raseduse ajal, eriti esimesel trimestril, välja arvatud selge vajaduse korral.

Raseduse diagnoosimisel või planeerimisel tuleb ravi hoolikalt läbi mõelda ning patsienti tuleb teavitada võimalikust teratogeensuse riskist tsüsteamiini kasutamisel.

Imetamine

Tsüsteamiini eritumine inimese rinnapiima ei ole teada. Siiski tulenevalt loomkatsetes imetavate emasloomade ja vastsündinute kohta saadud andmetest (vt lõik 5.3), ei tohi suukaudset tsüsteamiini võtvad naised imetada.

Fertiilsus

Tsüsteamiini toime kohta inimese fertiilsusele andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud fertiilsuse vähenemist (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Cystadrops võib mõjutada kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Ajutine (keskmiselt alla 1 minuti) nägemise hägustumine või muud nägemishäired võivad mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kui manustamisel esineb nägemise hägustumist, peab patsient ootama, kuni nägemine selgineb, enne kui asub autot juhtima või masinaid käsitsema.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on valu silmas, okulaarne hüpereemia, kihelus silmas, suurenenud pisaravool, nägemise hägustumine või silma ärritus. Enamik neist kõrvaltoimetest on mööduvad ning suurem osa on kerged või mõõdukad.

Kõrvaltoimete loend tabeli kujul

Kliinilistes uuringutes ning Prantsusmaal Cystadropsiga läbi viidud NPU programmis täheldati järgmisi kõrvaltoimeid. Täheldatud kõrvaltoimed on allpool loetletud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse (patsiendipõhine) järgi.

Esinemissagedusi määratletakse järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

 

 

 

Väga sage: valu silmas, nägemise hägustumine, silma ärritus,

Silma kahjustused

okulaarne hüpereemia, kihelus silmas, suurenenud pisaravool,

 

ladestus silmas

 

Sage: ebatavaline tunne silmas, kuiv silm, võõrkeha tunne

 

silmas, silmalau turse, silmalau ärritus, nägemise halvenemine,

 

odraiva

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha

Väga sage: ebamugavustunne manustamiskohas (peamiselt

reaktsioonid

silmade kleepumine ja silmalaugude kleepumine)

 

Sage: valu manustamiskohas

 

 

Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste lastel on samasugune nagu täiskasvanutel.

Kliinilistes uuringutes ning Prantsusmaa NPU programmis jälgiti 69 last. 19 patsienti olid alla 6 aasta vanad, 21 patsienti vahemikus 6 kuni 12 aastat vanad ning 29 patsienti vanuses 12 kuni 18 aastat vanad.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Okulaarse manustamise korral on üleannustamine ebatõenäoline.

Juhusliku allaneelamise korral tuleb patsienti jälgida ja anda sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, teised oftalmoloogias kasutatavad ained, ATC-kood: S01XA21.

Toimemehhanism

Tsüsteamiin vähendab tsüstiinikristallide kogunemist sarvkestale, toimides tsüstiini kõrvaldavalt, muundades tsüstiini tsüsteiiniks ning tsüsteiini-tsüsteamiini segadisulfiidideks.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Cystadropsiga on läbi viidud kaks kliinilist uuringut: ühe raviharuga kliiniline uuring 8 lapsel ja täiskasvanul (uuring OCT-1) ning randomiseeritud mitmekeskuseline avatud aktiivse kontrolliga III faasi kliiniline uuring (CHOC) 32 patsiendil.

Uuring OCT-1

Selles uuringus hinnati Cystadropsi ohutust ja efektiivsust 5 aasta vältel. Annust kohandati vastavalt silmauuringutele. Ükski patsient ei katkestanud ravi 5-aastase jälgimisperioodi jooksul. Efektiivsust hinnati vastavalt in vivo konfokaalse mikroskoopia koondskoorile (IVCM), hinnates tsüsteiinikristallide kogust sarvkesta 7 kihis. Pärast 30-päevast raviperioodi, mille vältel toimus mediaanselt 4 manustamist ööpäevas, täheldati keskmiselt 30% langust IVCM-i koondskooris. Algtasemega võrreldes 30% keskmine sarvkesta tsüstiinikristallide ladestuste vähenemine säilis aja jooksul 8 patsiendist 7-l, kes manustasid mediaanselt 3 tilka silma kohta ööpäevas (vahemik 1...3 tilka). Fotofoobia kaldus aja jooksul vähenema.

Uuring CHOC

Tegemist oli randomiseeritud ja kontrollitud uuringuga, mille eesmärk oli hinnata Cystadropsi efektiivsust ja ohutusprofiili 90-päevase raviperioodi vältel, mil ravimit manustati koguses 4 tilka silma kohta ööpäevas. Esmane tulemusnäitaja oli IVCM-i koondskoor. Cystadropsi kasutas 15 patsienti. IVCM-i keskmine koondskoor arvutati 11 patsiendile. 30. päeval täheldati Cystadropsi raviharus trendi madalama IVCM-i koondskoori suunas. 90. päeval kinnitati Cystadropsi raviharus keskmiselt 40% vähenemine. Näidati Cystadropsi paremust kontrollharu (tsüsteamiini vesinikkloriid 0,10%) suhtes: p<0,001 95% CI (2,11; 5,58). Näidati ka Cystadropsi paremust fotofoobia osas vastavalt uurija hinnangule võrreldes kontrollharuga (tsüsteamiini vesinikkloriid 0,10%): p<0,048 95% CI (0,23; 1,14).

Lapsed

Ohutuse ja efektiivsuse kliinilisi andmeid koguti 2 kliinilises uuringus (OCT-1 ja CHOC). Cystadropsiga puutus kokku 15 last, kellest 3 uuritavat (sh üks 2-aastane ja üks 3-aastane) olid alla 6 aasta vanad. Efektiivsuse ja ohutuse tulemused on nii laste kui ka täiskasvanute populatsioonides sarnased.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Cystadropsiga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta sarvkesta kristalliladestuste ravi puhul tsüstinoosiga patsientidel (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Cystadropsi okulaarse manustamise järgset farmakokineetikat inimestel ei hinnatud.

Nagu ka teiste toopiliselt manustatud silmaravimite puhul, on süsteemne imendumine tõenäoline. Siiski tuleb arvesse võtta, et silmatilkadena manustatava tsüsteamiini soovituslik ööpäevane kogus ei ole suurem kui 0,4% tsüsteamiini soovituslikust ööpäevasest suukaudsest annusest igas vanuserühmas.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemne kokkupuude pärast okulaarset manustamist on eeldatavalt madal. Tsüsteamiini samaaegse okulaarse ja suukaudse manustamise korral loetakse okulaarsest manustamisest tulenevat süsteemset riski ebaoluliseks.

Suukaudse tsüsteamiini prekliinilised andmed

Läbi on viidud genotoksilisuse uuringud: teatatud on kromosoomihäirete tekkest eukarüootsete rakuliinid kultuurides ning eriuuringud tsüsteamiiniga ei näidanud mutageenseid toimeid Amesi testis ega klastogeenseid toimeid hiire mikrotuumade testis.

Reproduktiivsusuuringud näitasid toksilisi toimeid embrüole ja lootele (resorptsioonid ja implanteerumisjärgsed kaod) rottidel annusega 100 mg/kg ööpäevas ning küülikutel, kes said tsüsteamiini 50 mg/kg ööpäevas. Teratogeenseid toimeid on kirjeldatud rottidel, kellele manustati tsüsteamiini organogeneesi perioodil annuses 100 mg/kg ööpäevas.

See on ekvivalentne annusega 0,6 g/m2 ööpäevas rottidel, mis moodustab alla poole tsüsteamiini soovituslikust kliinilisest säilitusannusest, st 1,3 g/m2 ööpäevas. Rottidel täheldati fertiilsuse vähenemist annusega 375 mg/kg ööpäevas, mille puhul kahanes ka kaalus juurdevõtmine. Selle annuse korral vähenes ka kaalus juurdevõtmine ning järglaste elulemus imetamise perioodil. Tsüsteamiini suured annused kahjustavad imetavate emasloomade võimet järglasi toita. Ravimi ühekordsed annused inhibeerivad prolaktiini eritumist loomadel.

Tsüsteamiini manustamine vastsündinud rottidele tekitas katarakte.

Suured tsüsteamiini suukaudsed või parenteraalsed annused tekitavad kaksteistsõrmiksoole haavandeid rottidel ja hiirtel, kuid mitte ahvidel. Ravimi eksperimentaalne manustamine põhjustab somatostatiini taseme alanemist mitmetel loomaliikidel. Selle tähendus kliinilisele kasutamisele on teadmata.

Tsüsteamiiniga ei ole läbi viidud kantserogeensuse uuringuid.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Dinaatriumedetaat

Naatriumkarmelloos

Sidrunhappe monohüdraat

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Soolhape (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

6 kuud

Pärast esmast avamist: 7 päeva. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Hoida tilgapudelit tihedalt suletuna välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.4Säilitamise eritingimused

Enne esmast avamist:

Hoida külmkapis (2…8 °C).

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml lahust 10 ml merevaikkollases klaasviaalis, mis on suletud bromobutüülist punnkorgiga ning kinnitatud alumiiniumist eemaldatava kattega. PVC-st tilgaaplikaator koos HDPE-st sulguriga on pakendatud eraldi ning lisatud igasse pappkarpi.

Üks pappkarp sisaldab 1 viaali ja 1 tilgaaplikaatorit.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Patsientidele tuleb öelda, et nad järgiksid viaali avamisel ja tilgaaplikaatori ühendamisel alltoodud juhiseid.

Viaali sisu mikrobioloogilise saastumise vältimiseks peske hoolikalt käed.

Eemaldage roheline kaitsekate (joonis 1).

Eemaldage metallsulgur (joonis 2).

Eemaldage viaalilt hall punnkork (joonis 3).

Pärast halli punnkorgi eemaldamist ärge viaali suuet puudutage.

 

eemalda

eemalda

 

eemalda

roheline kaitsekate

metallsulgur

hall

 

punnkork

 

 

viaal

 

 

Võtke tilguti kotist välja, ärge puudutage viaali külge ühendatavat otsa, ühendage see (joonis 4) viaali külge ning ärge seda eemaldage.

 

 

väike valge kork

ühendamiseks

väike valge kork

 

keera ja suru

 

tilguti

 

 

 

tilguti

viaal

 

 

 

viaal

 

Olge tähelepanelik ja ärge kaotage väikest valget korki (joonis 5), mis käib tilguti otsa.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle 92800 Puteaux

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1049/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19/01/2017

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu