Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadrops (mercaptamine hydrochloride) – Pakendi märgistus - S01XA21

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCystadrops
ATC koodS01XA21
Toimeainemercaptamine hydrochloride
TootjaOrphan Europe S.A.R.L.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cystadrops 3,8 mg/ml silmatilgad, lahus tsüsteamiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab 3,8 mg tsüsteamiin (merkaptamiin) vesinikkloriid.

3.ABIAINED

Bensalkooniumkloriid (lisateavet vt infolehest), dinaatriumedetaat, naatriumkarmelloos, sidrunhappe monohüdraat, naatriumhüdroksiid, soolhape, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus

Üks 5 ml viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visata ära 7 päeva pärast esmast avamist.

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne esmast avamist: hoida külmkapis. Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist: hoida tilgapudel tihedalt suletuna välispakendis, valguse eest kaitstult. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1049/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Cystadrops

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Cystadrops 3,8 mg/ml silmatilgad, lahus tsüsteamiin

Okulaarne.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Visata ära 7 päeva pärast esmast avamist.

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu