Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Pakendi märgistus - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDafiro HCT
ATC koodC09DX01
Toimeaineamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

280 õhukese polümeerikattega tabletti

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/574/001

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/002

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/003

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/004

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/005

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/006

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/007

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/09/574/008

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/009

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/010

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 14 tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti

4 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/011

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 klarpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

280 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 14 tabletti.

4 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/012

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/011

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 karpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

280 õhukese polümeerikattega tabletti

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/574/013

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/014

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/015

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/016

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/017

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/018

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/019

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/09/574/020

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/021

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/022

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 14 tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti

4 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/023

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 klarpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

280 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 14 tabletti.

4 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/024

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/023

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 karpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

280 õhukese polümeerikattega tabletti

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/574/025

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/026

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/027

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/028

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/029

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/030

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/031

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/09/574/032

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/033

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/034

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 14 tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti

4 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/035

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 klarpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

280 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 14 tabletti.

4 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/036

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/035

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 karpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

280 õhukese polümeerikattega tabletti

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/574/037

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/038

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/039

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/040

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/041

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/042

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/043

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/09/574/044

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/045

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/046

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 14 tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti

4 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/047

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 klarpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

280 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 14 tabletti.

4 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/048

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/047

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 karpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 320 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

280 õhukese polümeerikattega tabletti

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üheannuseline)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/574/049

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/050

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/051

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/052

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/053

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/054

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/09/574/055

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/09/574/056

56 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/057

98 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

 

EU/1/09/574/058

280 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 320 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 14 tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti

4 karbist koosneva multipakendi üks osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/059

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 klarpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 320 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

280 õhukese polümeerikattega tabletti

20 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 14 tabletti.

4 karbist koosneva multipakendi osa, igaühes 70 tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/574/060

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 20 karpi 14 tabletiga)

 

 

EU/1/09/574/059

õhukese polümeerikattega tabletti (hulgipakend, 4 karpi 70 tabletiga)

 

 

 

 

(üheannuseline)

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu