Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro HCT (amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) – Pakendi infoleht - C09DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDafiro HCT
ATC koodC09DX01
Toimeaineamlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan/hüdroklorotiasiid (Amlodipinum/Valsartanum/Hydrochlorothiazidum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Dafiro HCT ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Dafiro HCT võtmist

3.Kuidas Dafiro HCT’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Dafiro HCT’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Dafiro HCT ja milleks seda kasutatakse

Dafiro HCT tabletid sisaldavad kolme ravimit, mida nimetatakse amlodipiiniks, valsartaaniks ja hüdroklorotiasiidiks. Kõik need ravimid aitavad alandada kõrget vererõhku.

Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks. Amlodipiin takistab kaltsiumi tungimist veresooneseina, mis peatab veresoonte ahenemise.

Valsartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks. Angiotensiin II toodetakse organismis ja see põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Valsartaan blokeerib angiotensiin II toime.

Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „tiasiiddiureetikumideks”. Hüdroklorotiasiid suurendab uriinieritust, mille tulemusena alaneb samuti vererõhk.

Kõigi kolme toimemehhanismi tulemusena veresooned laienevad ja vererõhk langeb.

Dafiro HCT’d kasutatakse kõrgvererõhu raviks täiskasvanud patsientidel, kelle kõrge vererõhu ravimiseks juba kasutatakse amlodipiini, valsartaani ja hüdroklorotiasiidi ning kes võivad kasu saada ühe tableti võtmisest, mis sisaldab kõiki kolme ravimit.

2. Mida on vaja teada enne Dafiro HCT võtmist

Ärge võtke Dafiro HCT’d

kui te olete rase üle 3 kuu. (Samuti on soovitatav vältida Dafiro HCT võtmist enne rasedust - vt lõik Rasedus.)

kui te olete amlodipiini, mõne teise kaltsiumkanali blokaatori, valsartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide (ravimid, mida kasutatakse rindkere- või kuseteede infektsioonide raviks) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui arvate, et võite olla allergiline, ärge Dafiro HCT’d võtke ja rääkige oma arstiga.

kui teil esineb maksahaigus, väikeste maksasiseste sapiteede kahjustus (biliaarne tsirroos), mis viib sapi kogunemiseni maksas (kolestaas).

kui teil on tõsised neeruprobleemid või kui te saate dialüüsi.

kui teil ei ole võimeline urineerima (anuuria).

kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on kaaliumi- või naatriumisisaldust suurendavast ravist hoolimata liiga madal.

kui teie vere kaltsiumisisaldus on kaltsiumisisaldust vähendavast ravist hoolimata liiga kõrge.

kui teil on podagra (kusihappekristallid liigestes).

kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon).

kui teil on aordiklapi ahenemine (aordi stenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille korral ei suuda teie süda keha verega varustada).

kui teil on pärast südameinfarkti südamepuudulikkus.

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta, ärge Dafiro HCT’d võtke ja rääkige sellest oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dafiro HCT võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

kui teie veres on madal kaaliumi või magneesiumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on lihasnõrkus, lihasspasmid, südame rütmihäired, või ilma).

kui teie veres on madal naatriumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on väsimus, segasus, lihastõmblused, krambid, või ilma).

kui teie veres on kõrge kaltsiumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, sage urineerimine, janu, lihasnõrkus ja -tõmblused, või ilma).

kui teil on probleeme neerudega, teile on tehtud neerusiirdamine või kui teile on öeldud, et teil esineb neeruarterite ahenemine.

kui teil on probleeme maksaga.

kui teil on või on olnud südamepuudulikkus või koronaartõbi, eriti kui teile on välja kirjutatud Dafiro HCT maksimaalne annus (10 mg/320 mg/25 mg).

kui teil on esinenud südameinfarkt. Järgige hoolega oma arsti juhiseid ravimi algannuse kohta. Teie arst võib samuti kontrollida teie neerufunktsiooni.

kui arst on teile öelnud, et teil esineb südameklappide ahenemine (nimetatakse „aordi- või mitraalstenoosiks”) või et teie südamelihas on haiguslikult paksenenud (nimetatakse

„obstruktiivseks hüpertroofiliseks kardiomüopaatiaks”).

kui teil esineb aldosteronism. See on haigus, mille puhul neerupealised toodavad liiga palju aldosterooniks nimetatud hormooni. Kui see kehtib teie kohta, siis ei ole Dafiro HCT kasutamine soovitatav.

kui teil esineb haigus, mida nimetatakse süsteemseks erütematoosluupuseks (tuntud ka kui

„luupus“ või „SLE“).

kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase).

kui teie veres on kõrgenenud kolesterooli või triglütseriidide sisaldus.

kui teil tekivad pärast päikese käes viibimist nahareaktsioonid, näiteks lööve.

kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon teiste kõrgvererõhuravimite või diureetikumide

(teatud tüüpi ravimid, mida nimetatakse „vett väljaviivateks tablettideks“) suhtes, eriti kui teil on astma või allergiad.

kui teil on hiljuti esinenud oksendamist või kõhulahtisust.

kui teil on esinenud teiste ravimite (sealhulgas angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite) võtmise ajal turseid, eriti näol ja kurgus. Kui teil tekivad sellised sümptomid, lõpetage Dafiro HCT võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga. Te ei tohiks enam kunagi Dafiro HCT’d võtta.

kui teil tekib Dafiro HCT-ravi ajal pearinglus ja/või minestus, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

kui teil esineb nägemise halvenemine või silmavalu. Need võivad olla silmasisese rõhu tõusu sümptomiteks ning tekkida tundide kuni nädala jooksul pärast Dafiro HCT võtmist. Ilma ravita võib see viia püsiva nägemise kaotuseni.

-kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

-AKE inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

-aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Dafiro HCT’d“.

Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Dafiro HCT kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

Eakad (65-aastased ja vanemad)

65-aastased ja vanemad inimesed võivad Dafiro HCT’d kasutada samades annustes nagu teised täiskasvanud ning samal viisil nagu nad on siiamaani võtnud kolme toimeainet, milleks on amlodipiin, valsartaan ja hüdroklorotiasiid.. Eakatel patsientidel, iseäranis neil, kes võtavad Dafiro HCT maksimaalset annust (10 mg/320 mg/25 mg), tuleks regulaarselt mõõta vererõhku.

Muud ravimid ja Dafiro HCT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid. Teatud juhtudel võib olla vaja lõpetada mõne ravimi võtmine. See on eriti tähtis juhul, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:

Ärge võtke koos järgmiste ravimite ja ainetega:

liitium (ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi depressiooni korral);

ravimid või ained, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin;

AKE inhibiitorid või aliskireen (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Dafiro HCT’d“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Ettevaatlik peab olema võtmisel koos järgmiste ravimite ja ainetega:

alkohol, unerohud ja anesteetikumid (tuimestid, mida kasutatakse operatsioonide ja muude protseduuride ajal);

amantadiin (parkinsonismi vastane ravim, mida kasutatakse viiruste poolt põhjustatud teatud haiguste raviks või ennetamiseks);

antikolinergilised ained (ravimid, mida kasutatakse mitmesuguste häirete raviks, nagu seedetrakti spasmid, kusepõie spasm, astma, merehaigus, lihasspasmid, Parkinsoni tõbi ja abivahendina anesteesia korral);

krambivastased ravimid ja meeleolu stabiliseerivad ravimid, mida kasutatakse epilepsia ja bipolaarse häire raviks (nt karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon);

kolestüramiin, kolestipool või teised vaigud (ained, mida kasutatakse põhiliselt kõrgenenud vere lipiidide sisalduse raviks);

simvastatiin (ravim, mida kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme kontrollimiseks);

tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siirdamise korral organi äratõuke vältimiseks ja teiste haiguste, nt reumatoidartriidi või atoopilise dermatiidi raviks);

tsütotoksilised ravimid (vähiravimid) näiteks metotreksaat või tsüklofosfamiid;

digoksiin või teised digitaalise glükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks);

verapamiil, diltiaseem (südameravimid);

joodi sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse piltdiagnostika uuringuteks);

suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid [nagu metformiin] või insuliinid);

podagra ravimid, näiteks allopurinool;

ravimid, mille toimel võib tõusta veresuhkru tase (beetablokaatorid, diasoksiid);

ravimid, mis võivad esile kutsuda „torsades de pointes'i“ (südame rütmihäire) tekke, näiteks antiarütmikumid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) ja mõned psühhoosivastased ravimid;

ravimid, mille toimel võib väheneda vere naatriumisisaldus, näiteks antidepressandid, psühhoosivastased ravimid, epilepsiavastased ravimid;

ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, näiteks diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, amfoteritsiin või penitsilliin G;

vererõhku tõstvad ravimid nagu adrenaliin või noradrenaliin;

ravimid, mida kasutatakse HIV/AIDS raviks (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir);

seenhaiguste raviks kasutatavad ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool);

ravimid, mida kasutatakse söögitoru haavandite ja põletiku raviks (karbenoksoloon);

valu vaigistavad või põletikuvastased ravimid, eriti mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sh selektiivsed tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorid;

lihasrelaksandid (ravimid, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks operatsioonide ajal);

nitroglütseriin ja teised nitraadid või teised ained, mida nimetatakse „vasodilataatoriteks”;

teised kõrgvererõhuravimid, sh metüüldopa;

rifampitsiin (kasutatakse näiteks tuberkuloosi raviks);

naistepuna;

dantroleen (infusioon, mida kasutatakse tõsiste kehatemperatuuri normist kõrvalekallete korral);

D-vitamiin ja kaltsiumisoolad.

Dafiro HCT koos toidu, joogi ja alkoholiga

Inimesed, kellele on välja kirjutatud Dafiro HCT’d, ei tohiks tarvitada greipfruuti ega greipfruudimahla. Greipfruut ja greipfruudimahl võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme tõusu veres, mis võib viia Dafiro HCT vererõhku langetava toime ettearvamatu tugevnemiseni. Enne alkoholi tarvitamist pidage nõu oma arstiga. Alkohol võib põhjustada vererõhu ülemäärast langust ja/või suurendada võimalust pearingluse või minestuse tekkeks.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Dafiro HCT kasutamine enne rasestumist või niipea, kui te saate teada, et te olete rase ja soovitab teil kasutada Dafiro HCT asemel mõnda muud ravimit. Dafiro HCT’d ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.

Imetamine

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te alustate rinnaga toitmist. Rinnaga toitvatele emadele ei ole Dafiro HCT soovitatav, kui te soovite rinnaga toita, võib teie arst määrata teile teise ravi, iseäranis vastsündinu imetamise või enneaegselt sündinud lapse korral.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust, uimasust, iiveldust või peavalu. Kui teil esinevad need sümptomid, ei tohi te juhtida autot ega kasutada tööriistu ega masinaid.

3.Kuidas Dafiro HCT’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. See aitab saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski.

Dafiro HCT tavaline annus on üks tablett ööpäevas.

Kõige parem on tablett võtta iga päev kindlal kellaajal. Parim aeg on hommik.

Neelake tablett koos klaasitäie veega.

Dafiro HCT’d võib võtta koos toiduga või ilma. Ärge võtke Dafiro HCT’d koos greipfruudi või greipfruudimahlaga.

Sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite, võib arst soovitada suuremat või väiksemat annust.

Ärge ületage määratud annust.

Kui te võtate Dafiro HCT’d rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Dafiro HCT tablette, rääkige otsekohe arstiga. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Dafiro HCT’d võtta

Kui te unustate selle ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte tabletti), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Dafiro HCT võtmise

Ravi lõpetamine Dafiro HCT’ga võib põhjustada haiguse süvenemist. Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne, kui arst selleks juhised annab.

Võtke seda ravimit pidevalt, isegi kui te ennast hästi tunnete

Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud tunnevad ennast hästi. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti külastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu kõikide kombinatsioonide korral, mis sisaldavad kolme toimeainet, ei saa välistada kõrvaltoimete teket seoses iga üksiku koostisosaga. Dafiro HCT või selle kolmest toimeainest (amlodipiin, valsartaan ja hüdroklorotiasiid) ühe korral teatatud kõrvaltoimed on loetletud allpool ning võivad esineda Dafiro HCT kasutamisel.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi.

Rääkige otsekohe oma arstiga, kui te täheldate pärast selle ravimi võtmist endal mis tahes järgmist tõsist kõrvaltoimet:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

peapööritus

madal vererõhk (nõrkustunne, peapööritustunne, äkiline teadvuse kadu)

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

oluliselt vähenenud uriini hulk (neerufunktsiooni halvenemine)

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

spontaanne veritsus

ebaregulaarne südame rütm

maksafunktsiooni häire

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

järsku tekkiv vilisev hingamine, valu rinnus, õhupuudus ja hingamisraskus

silmalaugude, näo või huulte turse

keele- ja kõriturse, mis põhjustab tõsist hingamisraskust

raskekujulised nahareaktsioonid, sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve kehapinna, tugev sügelus, naha villiline kahjustus, naha koorumine või turse, limaskestade põletik (Stevensi-Johnsoni sündroom) või muud allergilised reaktsioonid

südamerabandus

kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu- ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne

nõrkus, hematoomid, palavik ja sagedased infektsioonid

jäikus

Teiste kõrvaltoimetena võivad esineda:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

madal kaaliumisisaldus veres

vere lipiidide sisalduse suurenemine

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

unisus

palpitatsioonid (südamepekslemine)

nahaõhetus

turse (ödeem) pahkluude ümber

kõhuvalu

ebamugavustunne kõhus pärast sööki

väsimus

peavalu

sagenenud urineerimine

kõrge kusihappesisaldus veres

madal magneesiumisisaldus veres

madal naatriumisisaldus veres

pearinglus, minestus püstitõusmisel

vähenenud söögiisu

iiveldus ja oksendamine

sügelev lööve ja muud tüüpi lööbed

võimetus saavutada või säilitada erektsiooni

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

kiire südametegevus

pöörlemistunne

nägemishäire

ebamugavustunne kõhus

valu rinnus

uurealämmastiku, kreatiniini ja kusihappe taseme tõus veres

kaltsiumi, rasvade või naatriumi kõrge tase veres

vere kaaliumisisalduse langus

halb hingeõhk

kõhulahtisus

suukuivus

kehakaalu tõus

söögiisu kaotus

maitsetundlikkuse häired

seljavalu

liigese turse

lihaskrambid/-nõrkus/-valu

jäsemevalu

võimetus tavaliselt seista või kõndida

nõrkus

koordinatsioonihäired

pearingluse teke püsti tõusmisel või pärast pingutust

energiapuudus

unehäired

surisemine või tuimus

neuropaatia

järsku tekkiv mööduv teadvuskadu

vererõhu langus püsti tõusmisel

köha

hingeldus

kurguärritus

liigne higistamine

sügelus

turse, punetus ja valu piki veeni kulgu

naha punetus

värisemine

meeleolumuutused

ärevus

depressioon

unetus

maitsetundlikkuse muutused

minestamine

valutundlikkuse vähenemine

nägemishäired

nägemise halvenemine

vilin kõrvus

ninalimaskesta põletikust (riniidist) tingitud aevastamine / vedel nohu

sooletegevuse muutused

seedehäired

juuste väljalangemine

nahasügelus

naha värvuse muutused

urineerimishäired

suurenenud öine urineerimisvajadus

suurenenud urineerimise sagedus

meestel rinnanäärmete ebamugavustunne või suurenemine

valu

halb enesetunne

kehakaalu langus

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)

suhkrusisaldus uriinis

kõrge veresuhkru tase

diabeedi korral esineva ainevahetusseisundi halvenemine

ebamugavustunne kõhus

kõhukinnisus

maksatalitluse häired, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus või uriini tumenemine (hemolüütiline aneemia)

naha suurenenud valgustundlikkus

punakaslillad nahalaigud

neerukahjustus

segasus

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

valgevereliblede arvu vähenemine

vereliistakute (trombotsüütide) arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (punavereliblede kahjustus)

igemete turse

kõhupuhitus (gastriit)

maksapõletik (hepatiit)

nahakollasus (kollatõbi)

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi uuringuid

suurenenud lihaspinge

veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega

valgustundlikkus

jäikuse, värinate ja/või liigutuste häiretega kombineeritud haigused.

palavik, kurguvalu või suuhaavandid, sagedamini esinevad infektsioonid (valgevereliblede puudumine või madal arv)

kahvatu nahk, väsimus, hingamisraskus, tumedat värvi uriin (hemolüütiline aneemia, punavereliblede ebanormaalne lagunemine veresoontes või mujal organismis)

segasus, väsimus, lihastõmblused ja –spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos)

tugev ülakõhuvalu (kõhunäärmepõletik)

raskendatud hingamine koos palavikuga, köha, vilisev hingamine, õhupuudus (respiratoorne distress, kopsuturse, pneumoniit)

lööve näol, liigesvalu, lihaskahjustus, palavik (erütematoosne luupus)

veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased laigud, palavik (vaskuliit)

tõsine nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmadel või suus, naha irdumist, palavikku (toksiline epidermaalnekrolüüs)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

neerufunktsiooni peegeldavate näitajate muutus veres, kaaliumi taseme muutus veres, punavereliblede madal tase

kõrvalekalded punavereliblede analüüsis

madal teatud tüüpi valgevereliblede ja vereliistakute arv

vere kreatiniinisisalduse suurenemine

kõrvalekalded maksafunktsiooni testis

tõsiselt vähenenud uriinieritus

veresoonte põletik

nõrkus, verevalumite teke ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)

nägemise halvenemine või silmavalu kõrge rõhu tõttu (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)

õhupuudus

tõsiselt vähenenud uriinieritus (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud)

tõsine nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmadel või suus, naha irdumist, palavikku (multiformne erüteem)

lihasspasmid

palavik (püreksia)

villiline nahk (seisundi, mida kutsutakse bulloosseks dermatiidiks, näht)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Dafiro HCT’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast Kõlblik kuni:/EXP-d. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage Dafiro HCT’d, mille pakend on rikutud või avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dafiro HCT sisaldab

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Dafiro HCT toimeained on amlodipiin (amlodipiinbesülaadina), valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos; krospovidoon; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat; hüpromelloos, makrogool 4000, talk, titaandioksiid (E171).

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Dafiro HCT toimeained on amlodipiin (amlodipiinbesülaadina), valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos; krospovidoon; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat; hüpromelloos, makrogool 4000, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Dafiro HCT toimeained on amlodipiin (amlodipiinbesülaadina), valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos; krospovidoon; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat; hüpromelloos, makrogool 4000, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Dafiro HCT toimeained on amlodipiin (amlodipiinbesülaadina), valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 160 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos; krospovidoon; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat; hüpromelloos, makrogool 4000, talk, kollane raudoksiid (E172).

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Dafiro HCT toimeained on amlodipiin (amlodipiinbesülaadina), valsartaan ja hüdroklorotiasiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina), 320 mg valsartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos; krospovidoon; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat; hüpromelloos, makrogool 4000, talk, kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Dafiro HCT välja näeb ja pakendi sisu

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on kiri „NVR” ja teisel „VCL”.

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatukollased, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on kiri „NVR” ja teisel „VDL”.

Dafiro HCT 5 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on kiri „NVR” ja teisel „VEL”.

Dafiro HCT 10 mg/160 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pruunikaskollased, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on kiri „NVR” ja teisel „VHL”.

Dafiro HCT 10 mg/320 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pruunikaskollased, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on kiri „NVR” ja teisel „VFL”.

Dafiro HCT on saadaval pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 30, 56, 90, 98 või 280 õhukese polümeerikattega tabletti, 280 tabletti sisaldavates multipakendites (multipakendis on 4 karpi, igas 70 tabletti või 20 karpi, igas 14 tabletti) ja haiglapakendites, mis sisaldavad 56, 98 või 280 tabletti perforeeritud üheannuselistes blistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil teie riigis.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

UCB Innere Medizin GmbH & Co. KG

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 2173 48 4949

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 446 60 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu