Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – Pakendi märgistus - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDafiro
ATC koodC09DB01
Toimeaineamlodipine / valsartan
TootjaNovartis Europharm Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/80 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 80 mg valsartaani.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

280 õhukese polümeerikattega tabletti

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/371/001

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/06/371/002

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/003

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/004

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/005

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/006

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/007

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/008

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/06/371/025

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/026

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/027

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/80 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/80 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 80 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/80 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/80 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 80 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 280 (4 pakendit, igas pakendis 70 tabletti)

Hulgipakend: 280 (20 pakendit, igas pakendis 14 tabletti)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/80 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/80 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

280 õhukese polümeerikattega tabletti

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/371/009

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/06/371/010

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/011

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/012

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/013

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/014

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/015

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/016

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/06/371/028

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/029

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/030

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/160 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/160 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 280 (4 pakendit , igas pakendis 70 tabletti)

Hulgipakend: 280 (20 pakendit, igas pakendis 14 tabletti)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 5 mg/160 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 5 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 10 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

280 õhukese polümeerikattega tabletti

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/371/017

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/06/371/018

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/019

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/020

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/021

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/022

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/023

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/06/371/024

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/06/371/031

56x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/032

98x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

 

EU/1/06/371/033

280x1 õhukese polümeerikattega tablett (ühikuannus)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 10 mg/160 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDI SISEKARP („BLUE BOX“ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 10 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

70 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi komponent, mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 10 mg/160 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI VÄLISKARP („BLUE BOX“IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 10 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesülaadina) ja 160 mg valsartaani.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 280 (4 pakendit, igas pakendis 70 tabletti)

Hulgipakend: 280 (20 pakendit, igas pakendis 14 tabletti)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

õhukese polümeerikattega tabletti (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dafiro 10 mg/160 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dafiro 10 mg/160 mg õhukese polümeerikattega tabletid amlodipiin/valsartaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu