Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Darzalex (daratumumab) – Pakendi märgistus - L01XC24

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDarzalex
ATC koodL01XC24
Toimeainedaratumumab
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP (100 mg/400 mg)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DARZALEX 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat daratumumabum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 5 ml kontsentraadi viaal sisaldab 100 mg daratumumabi (20 mg/ml). Üks 20 ml kontsentraadi viaal sisaldab 400 mg daratumumabi (20 mg/ml).

3.ABIAINED

Abiained: jää-äädikhape, mannitool (E421), polüsorbaat 20, naatriumatsetaattrihüdraat, naatriumkloriid, süstevesi. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat 1 viaal, 100 mg/5 ml

1 viaal, 400 mg/20 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahjendamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte loksutada.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1101/001

EU/1/16/1101/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DARZALEX 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat daratumumabum

Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahjendamist

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg/5 ml

400 mg/20 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu