Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daxas (roflumilast) – Pakendi märgistus - R03DX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaxas
ATC koodR03DX07
Toimeaineroflumilast
TootjaAstraZeneca AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daxas 500 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid

Roflumilast

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 500 mikrogrammi roflumilasti.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lugege täiendavat informatsiooni pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/636/001

10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/002

30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/003

90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/004

14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/005

28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/006

84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/636/007

98 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Daxas 500 mikrogrammi

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daxas 500 mikrogrammi tabletid

Roflumilast

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

AstraZeneca AB

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

KALENDERBLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daxas 500 mikrogrammi tabletid

Roflumilast

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

AstraZeneca AB

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu