Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Teva Pharma (docetaxel) - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDocetaxel Teva Pharma
ATC koodL01CD02
Toimeainedocetaxel
TootjaTeva Pharma B.V.
EMA/698861/2010
EMEA/H/C/002032
Kokkuvõte üldsusele

Docetaxel Teva Pharma

dotsetakseel

Käesolev dokument on ravimi Docetaxel Teva Pharma Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist;

Docetaxel Teva Pharma on ravim, mis sisaldab toimea nena dotsetakseeli. Seda turustatakse kontsentraadi ja lahustina, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus).

Docetaxel Teva Pharma on geneeriline ravim. See tähendab, et Docetaxel Teva Pharma on sarnane

rinnavähk. DocetaxelRavimilTeva Pharmat võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist;

mitteväikerakk-kopsuvähk. Docetaxel Teva Pharmat võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Seda võib kasutada ka koos tsisplatiiniga (samuti vähiravim) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud;

eesnäärmevähk, mis ei allu hormoonravile. Docetaxel Teva Pharmat kasutatakse koos prednisooni või prednisolooniga (põletikuravimid).

Kuidas Docetaxel Teva Pharmat kasutatakse?

Ravi Docetaxel Teva Pharmaga peab toimuma keemiaravile (vähi ravimravi) spetsialiseerunud osakonnas keemiaravipädevusega arsti järelevalve all.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Docetaxel Teva Pharmat manustatakse üks tund kestva infusioonina iga kolme nädala tagant. Annus, ravi kestus ja ravimi kasutamine koos teiste ravimitega oleneb ravitava vähi vormist. Docetaxel Teva Pharmat kasutatakse ainult sel juhul, kui neutrofiilide (valgeliblede liik) sisaldus veres on normaalne (vähemalt 1500 rakku/mm3). Enne Docetaxel Teva Pharma infusiooni tuleb samal päeval anda

patsiendile ka deksametasooni (põletikuravim). Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kuidas Docetaxel Teva Pharma toimib?

Docetaxel Teva Pharma toimeaine dotsetakseel kuulub vähiravimite taksaanide rühma. Dotsetakseel pärsib raku võimet lagundada raku sisetoest, et rakk saaks jaguneda ja paljuneda. Kui raku sisetoes püsib, ei saa rakk jaguneda ning lõpuks hävib. Dotsetakseel mõjub peale vähirakkude ka muudele rakkudele, näiteks vererakkudele, ja see võib põhjustada kõrvalnähte.

Kuidas Docetaxel Teva Pharmat uuriti?

Ettevõte esitas dotsetakseeli kohta avaldatud kirjandusest pärinevadlõppenudandmed. Ettevõte esitas ka andmed, et Docetaxel Teva Pharma infusioonilahuse kvaliteet on võrreldav Taxotere kvaliteediga. Lisauuringuid ei olnud vaja, sest Docetaxel Teva Pharma on infusioonina manustatav geneeriline ravim, mis sisaldab sama toimeainet kui võrdlusravim Taxotere.

Milles seisneb Docetaxel Teva Pharma kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Docetaxel Teva Pharma on geneeriline ravim, peetakse ravimi kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Docetaxel Teva Pharma heaks kiideti?

müügiluba

Inimravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Docetaxel Teva Pharma võrreldavus ravimigaonTaxotere. Seetõttu on inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka

Muu teave Docetaxel Teva Pharma kohta

Taxotere korral, ületab ravimi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Docetaxel Teva Pharma müügiloa.Ravimil

Euroopa Komisjon ndis Docetaxel Teva Pharma müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Teva Pharma B.V. 21. jaanuaril 2011. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Docetaxel Teva Pharma kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate

Docetaxel Teva Pharma ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2010

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu