Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duaklir Genuair (aclidinium bromide / formoterol fumarate...) – Pakendi märgistus - R03AL

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuaklir Genuair
ATC koodR03AL
Toimeaineaclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate
TootjaAstraZeneca AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Duaklir Genuair 340/12 mikrogrammi inhalatsioonipulber

Aklidiin/formoteroolfumaraatdihüdraat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatud annus sisaldab 396 mikrogrammi aklidiiniumbromiidi (võrdub 340 mikrogrammi aklidiiniga) ja 11,8 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi.

Lisateabe saamiseks vaadake infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 inhalaator, sisaldab 30 annust

1 inhalaator, sisaldab 60 annust

3 inhalaatorit, igas inhalaatoris 60 annust

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Inhalatsioon.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 60 päeva jooksul pärast ümbrise avamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke Genuairi inhalaatorit kuni manustamisperioodi alguseni kaitstult suletud ümbrises.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/964/001

 

1 inhalaator 60 annusega

 

EU/1/14/964/002

 

3 inhalaatorit, igas 60 annust

 

 

EU/1/14/964/003

1 inhalaator 30 annusega

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

duaklir genuair

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUMIINIUMIST ÜMBRIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Duaklir Genuair 340/12 μg inhalatsioonipulber

Aklidiin/formoteroolfumaraatdihüdraat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 60 päeva jooksul pärast ümbrise avamist.

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

5.MUU

Hoidke Genuairi inhalaatorit kuni manustamisperioodi alguseni kaitstult suletud ümbrises.

[nool] Rebi siit

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

INHALAATORI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Duaklir Genuair 340/12 μg inhalatsioonipulber

Aklidiin/formoteroolfumaraatdihüdraat

2.MANUSTAMISVIIS

Inhalatsioon

3. KÕLBLIKKUSAEG

Ravim tuleb ära kasutada 60 päeva jooksul alates ümbrise avamisest. Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 annust

60 annust

6.MUU

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu