Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duavive (oestrogens conjugated / bazedoxifene) – Pakendi infoleht - G03CX

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuavive
ATC koodG03CX
Toimeaineoestrogens conjugated / bazedoxifene
TootjaPfizer Limited

Pakendi infoleht: teave patsiendile

DUAVIVE 0,45 mg / 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Konjugeeritud östrogeenid / basedoksifeen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on DUAVIVE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne DUAVIVE’i võtmist

3.Kuidas DUAVIVE’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas DUAVIVE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on DUAVIVE ja milleks seda kasutatakse

DUAVIVE on ravim, mis sisaldab kahte toimeainet: konjugeeritud östrogeene ja basedoksifeeni. Konjugeeritud östrogeenid kuuluvad hormoonasendusravis kasutatavate ravimite rühma. Basedoksifeen kuulub mittehormonaalsete ravimite rühma, mida nimetatakse selektiivseteks östrogeenretseptori modulaatoriteks.

DUAVIVE on ette nähtud kasutamiseks menopausijärgses eas naistel, kelle emakat ei ole eemaldatud ja kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 12 kuud.

DUAVIVE’i kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks

Menopausi ajal langeb naise kehas toodetava östrogeeni kogus, mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu näo, kaela ja rindkere õhetus („kuumahood”). DUAVIVE leevendab neid menopausijärgseid sümptomeid. Teile määratakse see ravim vaid siis, kui sümptomid häirivad oluliselt teie igapäevast elu ning teie arst on kindlaks teinud, et muu hormoonasendusravi ei ole teile sobilik.

2. Mida on vaja teada enne DUAVIVE’i võtmist

Haiguslugu ja regulaarsed tervisekontrollid

Selle ravimi kasutamisel on ka teatavaid riske, mida tuleb kaaluda enne ravimi võtmise alustamist või selle kasutamise jätkamist puudutava otsuse langetamist.

Puuduvad kogemused DUAVIVE’i ravi kohta enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel.

Enne kui alustate selle ravimi võtmist, küsib arst teilt küsimusi teie ja teie pereliikmete haigusloo kohta. Arst võib pidada vajalikuks läbivaatuse tegemist. See võib hõlmata rindade ja/või siseelundite

uuringuid, kui arst peab seda asjakohaseks või kui teil on konkreetseid kahtlusi. Öelge oma arstile, kui teil on mis tahes meditsiinilisi probleeme või haigusi.

Kui olete alustanud selle ravimi võtmist, peate käima oma arsti juures regulaarsetes tervisekontrollides (vähemalt üks kord aastas). Nende tervisekontrollide ajal võib teie arst arutada teiega DUAVIVE’iga jätkamise kasutegureid ja riske. Teil soovitatakse:

käia regulaarselt rindade sõeluuringul ja emakakaela äige uuringutel, nagu teie arst on soovitanud;

kontrollida regulaarselt oma rindu mis tahes muutuste, nagu naha lohkuvajumine, nibu muutused ja nähtavad või tuntavad tükid, suhtes.

Ärge võtke DUAVIVE’i

-kui olete konjugeeritud östrogeenide, basedoksifeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on või teil on varem olnud rinnanäärmevähk või kui teil kahtlustatakse rinnanäärmevähki;

-kui teil on või teil on varem olnud östrogeensõltuv kasvaja (näiteks emakalimaskesta (endomeetrium) vähk), või kui teil kahtlustatakse sellist vähkkasvajat;

-kui teil on hiljuti olnud ebaselge põhjusega vereeritus tupest;

-kui teie arst on teile öelnud, et teil on emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja seda ei ole ravitud;

-kui teil on või teil on varem olnud trombid veenides (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenide tromboos), kopsudes (kopsuarteri trombemboolia) või silmades;

-kui teil on vere hüübimishäire (näiteks proteiin C, proteiin S või antitrombiini puudulikkus);

-kui teil on või teil on hiljuti olnud haigus, mis põhjustab trombide teket arterites (näiteks südamelihaseinfarkt, insult või stenokardia);

-kui teil on või teil on varem olnud maksahaigus ja maksafunktsiooni analüüside tulemused ei ole normaliseerunud;

-kui te olete rase, võite veel rasestuda või imetate;

-kui teil on harva esinev verehaigus porfüüria, mis kandub edasi perekonniti (pärilik haigus).

Kui te ei ole ülalnimetatud seisundite esinemises kindel, pidage nõu oma arstiga enne, kui hakkate seda ravimit võtma.

Kui mõni ülalnimetatud haigusseisunditest tekib selle ravimi võtmise ajal esimest korda, lõpetage kohe ravimi võtmine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Öelge enne ravi alustamist oma arstile, kui teil on olnud mõni alljärgnevatest probleemidest, sest need haigusseisundid võivad DUAVIVE’i ravi ajal korduda või ägeneda. Sellisel juhul peate sagedamini arsti juures tervisekontrollis käima:

emakasisesed fibroidid;

emakalimaskesta kasvamine väljaspool emakat (endometrioos) või varasem emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia);

trombide tekkimise suurenenud risk (vt „Trombid veenis (tromboos)”);

suurenenud risk östrogeentundliku kasvaja tekkeks (nt kui emal, õel või vanaemal on olnud rinnanäärmevähk);

kõrge vererõhk;

maksahäire, nt maksa healoomuline kasvaja;

diabeet;

sapikivid;

migreen või tugevad peavalud;

immuunsüsteemi harva esinev haigus, mis mõjutab kehas mitut elundit (süsteemne erütematoosne luupus);

krambihood (epilepsia);

astma;

kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos); kõrge rasvade (triglütseriidide) sisaldus veres;

südame- või neeruprobleemidest tingitud vedelikupeetus.

Lapsed ja noorukid

See ravim ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Lõpetage DUAVIVE’i võtmine ja pöörudge kohe arsti poole

Kui täheldate midagi alljärgnevast:

teil tekib mõni lõigus „Ärge võtke DUAVIVE’i” mainitud haigusseisunditest;

naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). Need võivad olla maksahaiguse nähud.

vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus ja pearinglus);

esmakordne migreenitaoline peavalu;

kui te jääte rasedaks;

te märkate trombi sümptomeid, milleks on näiteks jalgade valulik paistetus ja punetus, äkki tekkiv valu rinnus või hingamisraskused. Vaadake lisateabe saamiseks lõiku „Trombid veenis (tromboos)”.

DUAVIVE ja vähkkasvaja

Emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskesta vähkkasvaja (endomeetriumi vähk)

Ravim sisaldab kahte toimeainet – konjugeeritud östrogeene ja basedoksifeeni – ning seda kasutatakse emakaga naiste ravimiseks.

DUAVIVE’i võtvad naised ei tohi võtta teisi östrogeene, sest see võib suurendada endomeetriumi hüperplaasia tekkeriski.

Kui teil tekib ootamatult tupeverejooks, pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole.

Rinnanäärmevähk

Uurimistulemused näitavad, et ainult östrogeeni sisaldavat hormoonasendusravi saavatel naistel võib suureneda rinnanäärmevähi risk. Lisarisk sõltub sellest, kui kaua te saate hormoonasendusravi. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist, kuid see langeb normaalsele tasemele mõne aasta (mitte rohkem kui 5) jooksul pärast ravi lõpetamist. Naistel, kes on saanud ainult östrogeeni sisaldavat hormoonasendusravi 5 aasta jooksul, on rinnanäärmevähi riski tõus olnud vähene või puudunud.

DUAVIVE’i mõju rinnanäärmevähi tekkeriskile ei ole teada.

Kontrollige regulaarselt oma rindasid. Kui märkate rindades allmainitud muutusi, minge esimesel võimalusel oma arsti vastuvõtule:

naha lohkuvajumine;

rinnanibu muutused;

nähtavad või tuntavad tükid.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva - palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga.

Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000-st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähi juhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes üks lisajuht). Küsimuste korral pöörduge oma arsti poole.

DUAVIVE’i kasutamise mõju munasarjavähi riskile ei ole teada.

DUAVIVE ja süda või vereringe

Trombid veenis (tromboos)

DUAVIVE võib tõsta verehüüvete tekkimise riski.

Ainult östrogeeni võtmine ja basedoksifeeni monoteraapia võivad suurendada riski trombide tekkeks veenides (haigust nimetatakse süvaveenide tromboosiks), eriti nende ravimite võtmise esimesel aastal.

Verehüübed võivad olla tõsised ning kui mõni nendest liigub kopsu, võib see põhjustada valu rinnus, hingamisraskust, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust kehtib teie kohta. Teavitage oma arsti, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta:

kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima (vt ka lõik 3, kui teil seisab ees operatsioon);

te olete tugevalt ülekaaluline (kehamassiindeks > 30 kg/m2);

teil on vere hüübimishäire, mis vajab pikaaegset ravi verehüüvete teket ennetavate ravimitega;

kui mõnel teie lähisugulasel on olnud trombe jalas, kopsus või muus elundis;

teil on süsteemne erütematoosne luupus;

teil on vähkkasvaja.

Kui teil on mõni ülalkirjeldatud probleemidest, pidage nõu oma arstiga, et teha kindlaks, kas peaksite seda ravimit võtma.

Südamehaigus (südamelihaseinfarkt)

Puuduvad tõendid selle kohta, et hormoonasendusravi ennetab südamelihase infarkti. Randomiseeritud kontrollitud andmed ei viita südame-veresoonkonna haiguste suurenenud riskile nendel naistel, kes saavad ravi ainult östrogeeniga ja kellel on emakas eemaldatud.

Insult

Hormoonasendusravi saajatel on ajuinsuldi risk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. Hormoonasendusravi saavate naiste lisarisk insuldi tekkeks suureneb vanuse tõustes.

50-ndates eluaastates naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, saadakse 8 insuldi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul. 50-ndates eluaastates naiste puhul, kes saavad hormoonasendusravi, saadakse 11 juhtu 1000 kasutaja kohta 5 aasta jooksul (3 lisajuhtu).

DUAVIVE’i mõju insuldi riskile ei ole teada.

Muu hulgas võib insuldi riski suurendada alljärgnev:

vananemine;

kõrge vererõhk;

suitsetamine;

liigne alkoholi tarbimine;

ebakorrapärased südamelöögid.

Kui midagi ülaltoodust tekitab teis muret, pidage nõu oma arstiga, et teha kindlaks, kas peaksite seda ravimit võtma.

Muud haigusseisundid

Kui teil on mõni alljärgnevatest haigusseisunditest, võib teie arst pidada vajalikuks teie jälgimist:

-neeruprobleemid;

-olemasolev kõrge rasvade (triglütseriidide) sisaldus veres;

-maksaprobleemid;

-astma;

-krambihood (epilepsia);

-migreen;

-süsteemne erütematoosne luupus – immuunsüsteemi harva esinev haigus, mis mõjutab kehas mitut elundit;

-vedelikupeetus.

Östrogeenravi ei aita ennetada mäluhäireid. Leidub mõningaid tõendeid, et mäluhäirete tekkerisk on kõrgem naistel, kes alustavad östrogeenide võtmist pärast 65. eluaastat. Rääkige soovituste saamiseks oma arstiga.

Muud ravimid ja DUAVIVE

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimeid, taimseid ravimeid või teisi looduslikke preparaate.

Teised ravimid võivad mõjutada DUAVIVE’i toimet või võib DUAVIVE mõjutada teisi ravimeid. Öelge kindlasti oma arstile, kui võtate alljärgnevaid ravimeid:

antikonvulsandid (kasutatakse epilepsia ravimiseks; nt fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin);

infektsioonidevastased ravimid (nt rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens, erütromütsiin, ketokonasool, ritonaviir, nelfinaviir, klaritromütsiin, itrakonasool);

liht-naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

DUAVIVE koos toidu ja joogiga

Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi ega greipfruudimahlaga, sest see võib suurendada kõrvaltoimete tekkeriski.

Rasedus ja imetamine

See ravim on ette nähtud kasutamiseks üksnes menopausijärgses eas naistele. Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või arvate end olevat rase. Ärge võtke seda ravimit, kui te imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei ole DUAVIVE’il toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Kui tunnete end pärast selle ravimi võtmist uimaselt, vältige autojuhtimist või masinate kasutamist.

Selle ravimi basedoksifeeni sisaldava komponendi korral on teatatud nägemisprobleemidest, näiteks hägusest nägemisest. Kui see juhtub, peate vältima autojuhtimist ja masinate kasutamist, kuni teie arst kinnitab teile, et see on ohutu.

DUAVIVE sisaldab laktoosi, sahharoosi, polüdekstroosi ja vedelal kujul maltitooli

See ravim sisaldab laktoosi (monohüdraadina), sahharoosi, glükoosi (sisaldub polüdekstroosis ja vedelal kujul maltitoolis) ja sorbitooli (sisaldub polüdekstroosis) (teatud tüüpi suhkrud). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatavaid suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3.Kuidas DUAVIVE’i võtta

Teie arst määrab teile sümptomite raviks madalaima annuse võimalikult lühikeseks ajaks. Rääkige oma arstiga, kui see annus on teie arvates liiga tugeva või liiga nõrga toimega.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võtke seda ravimit seni, kuni teie arst on määranud. Ravimi toime tagamiseks tuleb seda ettekirjutuste kohaselt võtta üks kord ööpäevas.

-Soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Neelake tablett tervelt koos klaasitäie veega alla.

-Võite tableti võtta mis tahes kellaajal, koos toiduga või ilma; soovitatav on siiski tablett võtta iga päev samal kellaajal, sest see aitab teil ravimi võtmist meeles pidada.

Kui te lähete operatsioonile

Kui te lähete operatsioonile, teavitage kirurgi, et te võtate DUAVIVE’i. Trombi tekkeriski vähendamiseks (vt lõik 2 „Trombid veenis“) võib olla vajalik lõpetada selle ravimi võtmine umbes 4...6 nädalat enne operatsiooni. Küsige arstilt, millal tohite ravimi võtmist jätkata.

Kui te võtate DUAVIVE’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge arsti või apteekri poole.

Kui te võtate liiga palju tablette, võib sümptomiks olla iiveldus (halb enesetunne) või oksendamine. Teil võib tekkida rindade tundlikkus, pearinglus, kõhuvalu, unisus/väsimus või lühiajaline veritsus tupest.

Kui te unustate DUAVIVE’i võtta

Kui unustate tableti võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu järgmise tableti võtmise aeg, jätke unustatud tablett vahele ja võtke ainult järgmine ettenähtud tablett. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate DUAVIVE’i võtmise

Kui otsustate selle ravimi võtmise lõpetada enne määratud ravikuuri lõppu, rääkige esmalt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni alljärgnev raske kõrvaltoime, lõpetage DUAVIVE’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

kui teil tekivad esmakordselt migreenitaolised või tugevad peavalud.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

kui teil esinevad trombi sümptomid, nagu jalgade valulik paistetus ja punetus, äkki tekkiv valu rinnus või hingamisraskused;

kui teil esinevad silma (võrkkestaveeni) verehüübe sümptomid, näiteks ühepoolne nägemishäire, sealhulgas nägemise kaotus, silmavalu ja paistetus, eriti kui see tekib äkki;

raske allergiline reaktsioon, mille sümptomite hulka võivad kuuluda ootamatu hingeldus, valu või pitsitus rindkeres, silmalaugude, näo, huulte, suu, keele või kõri paistetus, hingamisraskused, kollaps;

kui teil tekivad silmade, nina, huulte, suu, keele või kõri paistetus, hingamisraskused, tugev pearinglus või minestamine, nahalööve (need on angioödeemi sümptomid);

kui teil tekivad pankreatiidi sümptomid, mille hulka võivad kuuluda tugev valu ülakõhus, mis võib levida selga, kõhu tursumine, palavik, iiveldus ja oksendamine;

soolestikku verega varustava arteri ootamatu blokeerumise tõttu järsku tekkiv kõhuvalu ja erepunane veri väljaheidetes, kõhulahtisusega või kõhulahtisuseta (isheemiline koliit);

südamelihase infarkt – sümptomite hulka kuulub üldjuhul valu, muu hulgas rindkerevalu, mis kiirgub lõuga, kaela ja õlavarde. Lisaks valule võite tunda end higisena ja väsinuna ning esineda võib õhupuudust, iiveldust ja nõrkust.

Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

kui teie vererõhk tõuseb märkimisväärselt (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus ja peapööritus);

multiformne erüteem – sümptomite hulka võib kuuluda villideks muutuda võivate roosakas- punaste laikudega nahalööve (eeskätt peopesadel või jalataldadel). Lisaks võivad tekkida haavandid suhu, silmadesse või genitaalidele ja teil võib tõusta palavik.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

kõhuvalu.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

lihasspasmid (sealhulgas jalakrambid);

kõhukinnisus

kõhulahtisus

iiveldus

kandidiaas (tupe seeninfektsioon);

triglütseriidide (veres olevate rasvade) taseme tõus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

sapipõiehaigus (nt sapikivid, sapipõiepõletik e koletsüstiit).

Alljärgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud kas konjugeeritud östrogeenide ja/või basedoksifeeni (selle ravimi toimeainete) eraldi kasutamisel ning need kõrvaltoimed võivad tekkida ka selle ravimi võtmisel.

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

kuumahood;

lihaskrambid;

näo, käte, säärte, jalalabade või pahkluude märgatav paistetus (perifeerne turse).

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

rindade valu, tundlikkus või tursumine;

eritis rinnanibudest;

liigesevalu;

alopeetsia (juuste väljalangemine);

muutused kehakaalus (kaalutõus või kaalulangus);

maksaensüümide taseme tõus (tehakse kindlaks tavapärasel maksafunktsiooni analüüsil);

suukuivus;

unisus;

nõgestõbi (urtikaaria);

nahalööve;

sügelus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

tupepõletik;

eritis tupest;

emakakaela erosioon, mis avastatakse arstlikul läbivaatusel;

verehüübed jala veresoontes;

verehüübed kopsudes;

verehüüve silma taga asuvas veenis (võrkkesta veenis), mis võib põhjustada nägemise kaotust;

iiveldus (halb enesetunne);

peavalu;

migreen;

pearinglus;

meeleolumuutused;

närvilisus;

depressioon;

mäluhäired (dementsus);

muutused suguihas (libiido tõus või vähenemine);

näo või teiste kehaosade naha värvuse muutus;

karvakasvu suurenemine;

häired kontaktläätsede kandmisel.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

vaagnavalu;

muutused rinnakoes;

oksendamine;

ärrituvus;

veresuhkru (glükoosi) taseme regulatsiooni muutus, sealhulgas vere glükoositaseme tõus;

astma ägenemine;

epilepsia (krambihoogude) ägenemine;

healoomulise meningioomi (peaaju või seljaaju ümbritsevate membraanide healoomulise kasvaja) kasv.

Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

valulikud punased muhud nahal;

korea (olemasolev neuroloogiline häire, millele on iseloomulikud tahtmatud kramplikud kehaliigutused) ägenemine;

maksa hemangioomide (maksa healoomulise kasvaja) laienemine;

kaltsiumi madal tase veres (hüpokaltseemia); tavaliselt ei viita vere madalale kaltsiumitasemele konkreetsed sümptomide, kuid raske hüpokaltseemia korral võite tunda väsimust ja depressiooni ning tekkida võib üldiselt halb enesetunne ja vedelikupuudus, millega võivad kaasneda luuvalu ja kõhuvalu; tekkida võivad neerukivid, mis põhjustavad tugevat valu selja keskosas (neerukoolik);

porfüüria (harva esinev pärilik verehaigus) ägenemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

südamekloppimine (oma südamelöökide tunnetamine);

hägune nägemine ja kerged muutused nägemises.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas DUAVIVE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast märget „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pärast blisterpakendi avamist kasutada 60 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DUAVIVE sisaldab

Toimeained on konjugeeritud östrogeenid ja basedoksifeen. Üks tablett sisaldab 0,45 mg konjugeeritud östrogeene ja basedoksifeenatsetaati, mis vastab 20 mg basedoksifeenile.

Teised koostisosad on: laktoosmonohüdraat, sahharoos, sahharoosmonopalmitaat ja polüdekstroos (E1200) ja vedel maltitool (vt lõik 2), mikrokristalliline tselluloos, pulbristatud tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüetüültselluloos, magneesiumstearaat, askorbiinhape, hüpromelloos (E464), povidoon (E1201), poloksameer 188, trikaltsiumfosfaat, titaandioksiid (E171), makrogool 400, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), isopropüülalkohol ja propüleenglükool (E1520).

Kuidas DUAVIVE välja näeb ja pakendi sisu

0,45 mg / 20 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett on roosa, ovaalse kujuga ja selle ühele küljele on prinditud „0.45/20”.

Tabletid on saadaval plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (UPVC) / monoklorotrifluoretüleenist blisterpakendites, mis sisaldavad 28 tabletti.

Müügiloa hoidja

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ühendkuningriik.

Tootja

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell Newbridge, County Kildare, Iirimaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België / Belgique / Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel. + 370 52 51 4000

dpoc_belux@merck.com

 

 

България

Luxembourg / Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ,

MSD Belgium BVBA/SPRL

Клон България

Tel/Tél: +32(0)27766211

Ten: +359 2 970 4333

dpoc_belux@merck.com

 

Česká Republika

Magyarország

Pfizer s.r.o.

Pfizer Kft

Tel: +420-283-004-111

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 201 100

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

 

 

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Hellas A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 6785 800

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Télf.: +34 91 321 06 00

Tel:+48 22 335 61 00

France

Portugal

MSD France

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

34, avenue Léonard de Vinci

Tel: +351 21 423 5500

92400 Courbevoie

 

 

Information médicale: +33 (0)1 80 46 40 40

 

 

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská Republika

Icepharma hf

Pfizer Luxembourg SARL,

Simi: +354 540 8000

organizačná zložka

 

 

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

MSD Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 361911

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

medicalinformation.it@merck.com

 

 

 

Kύπρος

Sverige

Pfizer Hellas (Cyprus Branch) A.E.

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel:+46 (0)8 550 520 00

Latvijā

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44(0) 1992 467272

 

medicalinformationuk@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu