Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Pakendi märgistus - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoTrav
ATC koodS01ED51
Toimeainetravoprost / timolol
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE 2,5 ml PUDELI JAOKS + KARP KOLME 2,5 ml PUDELI JAOKS + KARP KUUE 2,5 ml PUDELI JAOKS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoTrav 40 mikrogrammi/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus travoprost/timolool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 40 mikrogrammi travoprosti ja 5 mg timolooli (timoloolmaleaadina)

3.ABIAINED

Sisaldab: polükvaternium-1, mannitool (E421), propüleenglükool (E1520), polüoksüetüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli 40 (HCO-40), boorhape, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks), puhastatud vesi.

Lisainfot vaadake pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 4 nädalat.

Avatud

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ärge säilitage temperatuuril üle 30° C

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – PP pudel

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – PP pudel

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – PP pudel

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml – LDPE pudel

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml – LDPE pudel

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml – LDPE pudel

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16 TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

duotrav

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoTrav 40 mikrogrammi/ml + 5 mg/ml silmatilgad travoprost/timolool

Okulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. <Ava siit>

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 4 nädalat.

Avatud:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6 MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SISEPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoTrav 40 mikrogrammi/ml + 5 mg/ml silmatilgad travoprost/timolool

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 4 nädalat.

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6 MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu