Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – Pakendi märgistus - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEbilfumin
ATC koodJ05AH02
Toimeaineoseltamivir
TootjaActavis Group PTC ehf

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HDPE tabletipurgi etikett ja tabletipurgi ning blistrite karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 30 mg kõvakapslid

Oseltamivirum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 30 mg oseltamiviirile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/14/915/001 (10 kõvakapsliga blister)

EU/1/14/915/002 (10 kõvakapsliga purk)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

[Ainult välispakendil:]

Ebilfumin 30 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

[Ainult välispakendil:]

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

[Ainult välispakendil:] PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 30 mg kõvakapslid

Oseltamivirum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HDPE tabletipurgi etikett ja tabletipurgi ning blistrite karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 45 mgkõvakapslid

Oseltamivirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 45 mg oseltamiviirile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/14/915/003 (10 kõvakapsliga purk)

EU/1/14/915/004 (10 kõvakapsliga blister)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

[Ainult välispakendil:]

Ebilfumin 45 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

[Ainult välispakendil:]

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

[Ainult välispakendil:] PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 45 mg kõvakapslid

Oseltamivirum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HDPE tabletipurgi etikett ja tabletipurgi ning blistrite karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 75 mg kõvakapslid

Oseltamivirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 75 mg oseltamiviirile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf.

Hafnarfjörður

Island

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/14/915/005 (10 kõvakapsliga blister)

EU/1/14/915/006 (10 kõvakapsliga purk)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

[Ainult välispakendil:]

Ebilfumin 75 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

[Ainult välispakendil:]

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

[Ainult välispakendil:] PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebilfumin 75 mg kõvakapslid

Oseltamivirum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Actavis

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu