Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Pakendi märgistus - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEbixa
ATC koodN06DX01
Toimeainememantine hydrochloride
TootjaH. Lundbeck A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid. 14 õhukese polümeerikattega tabletid. 28 õhukese polümeerikattega tabletid. 30 õhukese polümeerikattega tabletid. 42 õhukese polümeerikattega tabletid.

49 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

50 õhukese polümeerikattega tabletid.

56 õhukese polümeerikattega tabletid.

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

70 õhukese polümeerikattega tabletid.

84 õhukese polümeerikattega tabletid.

98 õhukese polümeerikattega tabletid.

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

100 õhukese polümeerikattega tabletid.

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

112 õhukese polümeerikattega tabletid.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/016 14 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/02/219/007 28 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/001 30 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/017 42 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/010 49 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/002 50 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/008 56 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/014 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/018 70 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/019 84 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/020 98 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/015 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/003 100 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/011 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/009 112 õhukese polümeerikattega tabletid.

13.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 10 mg tabletid

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND VAHEPAKENDINA / HULGIPAKENDI KOMPONENT (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid. 50 õhukese polümeerikattega tabletti. 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Osa hulgipakendist, ei ole ette nähtud eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/021 980 (10 karpi, igas98) õhukese polümeerikattega tabletid. EU/1/02/219/012 1000 (20 karpi, igas50) õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exiba 10 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

FOOLIUMISSE PAKITUD HULGIPAKENDITE (SH SININE KARP) VÄLISETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerkattega tabletid

Hulgipakend: 980 (10 karpi, igas 98) õhukese polümeerikattega tablettiHulgipakendis 1000 (20 karpi, igas 50) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/021 980 (10 karpi, igas 98) õhukese polümeerikattega tabletid. EU/1/02/219/012 1000 (20 karpi, igas 50) õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 10 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

TABLETTIDE BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

H. Lundbeck A/S

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

Vt templit pakendi küljel.

4.PARTII NUBER

Partii nr: {number}

Vt templit pakendi küljel.

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI KARP JA ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses suukaudne lahus

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pumba üks aktivatsioon (üks allasuunaline pumbavajutus) väljutab 0,5 ml lahust, mis sisaldab 5 mg memantatiinvesinikkloriidi ja mis vastab 4,16 mg memantatiinile.

3. ABIAINED

Lahus sisaldab ka kaaliumsorbaati ja sorbitooli (E420).

Lähemat informatsiooni vaata pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus. 50 ml.

100 ml.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast avamist kasutada 3 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses, lahus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND JA ETIKETT VAHEPAKENDINA / HULGIPAKENDI KOMPONENT (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses, suukaudne lahus

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pumba üks aktivatsioon (üks allasuunaline pumbavajutus) väljutab 0,5 ml lahust, mis sisaldab 5 mg memantatiinvesinikkloriidi ja mis vastab 4,16 mg memantatiinile.

3. ABIAINED

Lahus sisaldab ka kaaliumsorbaati ja sorbitooli (E420).

Lähemat informatsiooni vaata pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus. 50 ml.

Osa hulgipakendist, ei ole ette nähtud eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast avamist kasutada 3 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 pudelit, igas 50 ml)

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses lahus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

FOOLIUMISSE PAKITUD HULGIPAKENDITE (SH SININE KARP) VÄLISETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses suukaudne lahus

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pumba üks aktivatsioon (üks allasuunaline vajutus) väljutab 0,5 ml lahust, mis sisaldab 5 mg memantatiinvesinikkloriidi ja mis vastab 4,16 mg memantatiinile.

3. ABIAINED

Lahus sisaldab ka kaaliumsorbaati ja sorbitooli (E420).

Lähemat informatsiooni vaata pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus.

Hulgipakend: 500 ml (10 pudelit, igas 50 ml) suukaudse lahusega.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast avamist kasutada 3 kuu jooksul.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/013 500 ml (10 pudelit, igas 50 ml)

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses lahus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

28 TABLETIGA KARP – RAVI ALUSTAMISE KARP– 4 NÄDALANE RAVISKEEM

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 15 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 12,46 mg memantiinile.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ravi alustamise pakend

Üks karp 4nädalaseks raviskeemiks ette nähtud 28 õhukese polümeerikattega tabletiga sisaldab: 7 õhukese polümeerikattega 5 mg Ebixa tabletti

7 õhukese polümeerikattega 10 mg Ebixa tabletti

7 õhukese polümeerikattega 15 mg Ebixa tabletti

7 õhukese polümeerikattega 25 mg Ebixa tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Võtke ainult üks tablett ööpäevas.

Ebixa 5 mg Memantiinvesinikkloriid

1. nädal, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. päev

7 õhukese polümeerikattega tabletti Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg Memantiinvesinikkloriid

2. nädal, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. päev

7 õhukese polümeerikattega tabletti Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg Memantiinvesinikkloriid

3. nädal, 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. päev

7 õhukese polümeerikattega tabletti Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg Memantiinvesinikkloriid

4. nädal, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. päev

7 õhukese polümeerikattega tabletti Ebixa 20 mg

Ravi jätkamise osas pidage nõu oma arstiga.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid. 14 õhukese polümeerikattega tabletti. 28 õhukese polümeerikattega tabletti. 42 õhukese polümeerikattega tabletti.

49 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

56 õhukese polümeerikattega tabletti.

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

70 õhukese polümeerikattega tabletti.

84 õhukese polümeerikattega tabletti.

98 õhukese polümeerikattega tabletti.

98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

112 õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/023 14 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/024 28 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/025 42 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/026 49 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/027 56 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/028 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/029 70 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/030 84 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/031 98 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/032 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/033 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/034 112 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/037 14 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/038 28 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/039 42 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/040 49 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/041 56 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/042 56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/043 70 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/044 84 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/045 98 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/046 98 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/047 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid.

EU/1/02/219/048 112 õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 20 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND VAHEPAKENDINA / HULGIPAKENDI KOMPONENT (ILMA SINISE KARBITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid: 42 õhukese polümeerikattega tabletti

Osa hulgipakendist, ei ole ette nähtud eraldi müümiseks.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/035 840 (20 karpi, igas 42) õhukese polümeerikattega tabletid. EU/1/02/219/049 840 (20 karpi, igas 42) õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exiba 20 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

FOOLIUMISSE PAKITUD HULGIPAKENDITE (SH SININE KARP) VÄLISETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

Hulgipakendis: 840 (20 karpi, igas 42) õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Üks kord ööpäevas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/219/035 840 (20 karpi, igas 42) õhukese polümeerikattega tabletid. EU/1/02/219/049 840 (20 karpi, igas 42) õhukese polümeerikattega tabletid.

13. PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ebixa 20 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

TABLETTIDE BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

H. Lundbeck A/S

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK.AAAA}

Vt templit pakendi küljel.

4. PARTII NUBER

Partii nr: {number}

Vt templit pakendi küljel.

5. MUU

E → T → K → N→ R → L → P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu