Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Pakendi infoleht - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEbixa
ATC koodN06DX01
Toimeainememantine hydrochloride
TootjaH. Lundbeck A/S

Pakendi infoleht:teave kasutajale

Ebixa 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

3.Kuidas Ebixa’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ebixa’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

Ebixa sisaldab toimeainena memantiinvesinikkloriidi. Ebixa kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Ebixa kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Ebixa toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Ebixa’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2.Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

Ärge võtke Ebixa’t

- kui olete memantiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ebixa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Ebixa-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerutalitluse häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerutalitlust ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Ebixa’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Ebixa

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.

Ebixa võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada täpsustamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

-hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikoliinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

-dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti Ebixa ravist.

Ebixa koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerutalitluse häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ebixa’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Ebixa mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

3.Kuidas Ebixa`t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ebixa soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:

1. nädal

pool 10 mg tabletti

2. nädal

üks 10 mg tablett

3. nädal

poolteist 10 mg tabletti

4. nädal ja edasi

kaks 10 mg tabletti

Tavaline algannus on pool tabletti üks kord ööpäevas (1 x 5 mg) esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse seda ühe tabletini üks kord ööpäevas (1 x 10 mg) ja kolmandal nädalal 1 ja poole tabletini üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on tavaline annus 2 tabletti üks kord ööpäevas (1 x 20 mg).

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annuse. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Ebixa’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Ebixa võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Ebixa’t rohkem kui ette nähtud

-Ebixa üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Ebixa’t võtta

-Kui teile meenub, et olete unustanud Ebixa annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus,pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

Krambid.

Teadmata sagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Pankrease põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimeri tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Sellistest juhtumitest on Ebixa’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ebixa`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ebixa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ebixa sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

-Abiained on mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, ja magneesiumstearaat (tableti sisus) ning hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid (E172) (tableti kattes).

Kuidas Ebixa välja näeb ja pakendi sisu

Ebixa õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatukollased kuni kollased, ovaalsed, murdejoonega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering "1-0" ja teisel küljel "M M". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ebixa õhukese polümeerikattega tabletid tarnitakse blisterpakendis, milles on 14, 28, 30, 42, 49 x 1, 50, 56, 56 x 1, 70, 84, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1, 112, 980 (10 x 98) või 1000 (20 x 50) tabletti. Pakendi suurused 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavad üheannuselisi blisterpakendeid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Lundbeck S.A./N.V.

H. Lundbeck A/S, Danija

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Tel: + 45 36301311

България

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck Export A/S Representative Office

Lundbeck S.A.

Tel: +359 2 962 4696

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +420 225 275 600

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Malta

Lundbeck Pharma A/S

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tlf: +45 4371 4270

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Nederland

Lundbeck GmbH

Lundbeck B.V.

Tel: +49 40 23649 0

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

Norge

H. Lundbeck A/S, Taani

H. Lundbeck AS

Tel: + 45 36301311

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Lundbeck Austria GmbH

 

Tel: +43 1 266 9108

España

Polska

Lundbeck España S.A.

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 93 494 9620

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Portugal

Lundbeck SAS

Lundbeck Portugal Lda

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

România

Lundbeck Croatia d.o.o.

Lundbeck Export A/S

Tel.: + 385 1 6448263

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Slovenija

Lundbeck (Ireland) Limited

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel: +353 1 468 9800

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

Oy H. Lundbeck Ab

Tel: +39 02 677 4171

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Sverige

Lundbeck Hellas A.E

H. Lundbeck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46 4069 98200

Latvija

United Kingdom

H. Lundbeck A/S, Dānija

Lundbeck Limited

Tel: + 45 36301311

Tel: +44 1908 64 9966

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ebixa 5 mg/pumbavajutuses suukaudne lahus

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kelllegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

3.Kuidas Ebixa’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ebixa’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

Ebixa sisaldab toimeainena memantiinvesinikkloriidi. Ebixa kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Ebixa kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Ebixa toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Ebixa’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

Ärge võtke Ebixa’t

- kui olete memantiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ebixa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Ebixa-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerutalitluse häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerutalitlust ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Ebixa’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Ebixa

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.

Ebixa võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada kohandamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

-hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikoliinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

-dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti Ebixa-ravist.

Ebixa koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerutalitluse häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ebixa’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Ebixa mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

Ebixa sisaldab sorbitooli

See ravim sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Teie arst annab teile sellekohast nõu.

Lisaks sisaldab see ravim vähem kui 1 mmol (39 mg) kaaliumi ühe annuse kohta, seega on see ravim olulise kaaliumisisalduseta.

3. Kuidas Ebixa’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Üks pumbavajutus sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi.

Ebixa soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on neli pumbavajutust, millele vastab 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:

1. nädal

üks pumbavajutus.

 

 

2. nädal

kaks pumbavajutust.

 

 

3. nädal

kolm pumbavajutust.

 

 

4. nädal ja edasi

neli pumbavajutust.

 

 

Tavaline algannus on üks pumbavajutus (1 x 5 mg) üks kord ööpäevas esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse seda annust kahe pumbavajutuseni üks kord ööpäevas (1 x 10 mg) ja kolmandal nädalal kolme pumbavajutuseni (1 x 15 mg) üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on soovitatud annus neli pumbavajutust üks kord ööpäevas (1 x 20 mg).

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Ebixat võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Lahust tuleb võtta koos vähese veega. Lahust võib manustada koos söögiga või ilma. Toote valmistamise ja käsitsemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks vaadake käesoleva infolehe lõppu.

Ravi kestus

Jätkake Ebixa võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Ebixa’t rohkem kui ette nähtud

-Ebixa üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Ebixa’t võtta

-Kui teile meenub, et olete unustanud Ebixa annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

Krambid

Teadmata sagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Pankrease põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimeri tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Sellistest juhtumitest on Ebixa’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Eboxa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ebixa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudeli sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast avamist tuleb pudeli sisu ära kasutada 3 kuu jooksul.

Paigaldatud pumbaga pudelit võib hoida ja transportida ainult vertikaalasendis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasutataa. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ebixa sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. Iga pumba aktiveerimisega (üks allasuunaline pumbavajutus) väljutatakse 0,5 ml lahust, mis sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,16 mg memantiinile.

-Abiained on kaaliumsorbaat, sorbitool (E420) ja puhastatud vesi.

Kuidas Ebixa välja näeb ja pakendi sisu

Ebixa lahus on läbipaistev ja värvitu kuni helekollane lahus.

Ebixa lahust on pudelis 50 ml, 100 ml või 10 x 50 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Lundbeck S.A./N.V.

H. Lundbeck A/S, Danija

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Tel: + 45 36301311

България

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck Export A/S Representative Office

Lundbeck S.A.

Tel: +359 2 962 4696

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +420 225 275 600

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Malta

Lundbeck Pharma A/S

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tlf: +45 4371 4270

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Nederland

Lundbeck GmbH

Lundbeck B.V.

Tel: +49 40 23649 0

Tel: +31 20 697 1901

 

Eesti

Norge

H. Lundbeck A/S, Taani

H. Lundbeck AS

Tel: + 45 36301311

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Lundbeck Austria GmbH

 

Tel: +43 1 266 9108

España

Polska

Lundbeck España S.A.

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 93 494 9620

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Portugal

Lundbeck SAS

Lundbeck Portugal Lda

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

România

Lundbeck Export A/S

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel: +40 21319 88 26

Tel.: + 385 1 6448263

 

Ireland

Slovenija

Lundbeck (Ireland) Limited

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel: +353 1 468 9800

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

Oy H. Lundbeck Ab

Tel: +39 02 677 4171

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Sverige

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

H. Lundbeck AB

 

Tel: +46 4069 98200

Latvija

United Kingdom

H. Lundbeck A/S, Dānija

Lundbeck Limited

Tel: + 45 36301311

Tel: +44 1908 64 9966

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Juhised pumba õigeks kasutamiseks

Lahust ei tohi valada või pumbata pudelist või pumbast otse suhu. Mõõtke annus pumbaga lusikale või veeklaasi.

Keerake kork pudelilt ära:

Korki tuleb keerata vastupäeva, see täielikult lahti keerata ja ära võtta (joonis 1).

Annustamispumba paigaldamine pudelile:

Võtke annustamispump kilekotist välja (joonis 2) ja paigaldage see pudelile. Libistage plasttoru ettevaatlikult pudelisse. Seadke annustamispump vastu pudelikaela ja keerake seda päripäeva, kuni see on kindlalt kinnitunud (joonis 3). Annustamispump keeratakse peale ainult ühel korral, kasutamist alustades, ning seda ei tohi enam lahti keerata.

Kuidas annustamispump töötab:

Annustamispumba peal on kaks asendit ja seda on kerge keerata

-vastupäeva avamiseks

-ja päripäeva lukustamiseks.

Annustamispumba pead ei tohi lukustatud asendis alla suruda. Lahust võib annustada ainult avatud asendis. Avamiseks peab keerama annustamispumba pead noole suunas kuni lõpuni (ligikaudu kaheksandiku pöörde võrra, joonis 4).

Nüüd on annustamispump kasutamiseks valmis.

Annustamispumba ettevalmistamine:

Esmakordsel kasutamisel ei väljasta annustamispump õiget suukaudse lahuse kogust. Seetõttu tuleb pump ette valmistada (eeltäita), vajutades annustamispumba pead viis korda järjest täielikult alla (joonis 5).

Selliselt välja lastud lahus visatakse ära. Kui järgmisel korral annustamispumba pea täielikult alla vajutada, väljastab see õige annuse (joonis 6).

Annustamispumba õige kasutamine:

Asetage pudel tasasele horisontaalpinnale, näiteks lauale, ja kasutage seda ainult püstiasendis. Otsiku all hoidke klaasi vä hese veega või lusikat. Suruge annustamispumba pea kindla, kuid rahuliku ja mitte väga aeglase liigutusega alla, kuni lõpuni (joonis 7, joonis 8).

Nüüd võib doseerimispumba pea vabastada ja see on valmis järgmiseks vajutuseks.

Annustamispumpa võib kasutada ainult lisatud pudelis sisalduva Ebixa lahusega ning mitte muude ainete ega anumatega. Kui pump ei tööta õigesti, pöörduge oma arsti või apteekri poole. Pärast Ebixa kasutamist lukustage annustamispump.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ebixa 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

3.Kuidas Ebixa’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ebixa’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravima on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

Ebixa sisaldab toimeainena memantiinvesinikkloriidi. Ebixa kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Ebixa kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Ebixa toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Ebixa’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

Ärge võtke Ebixa’t

-kui olete memantiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ebixa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Ebixa-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerutalitluse häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerutalitlust ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Ebixa’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Ebixa

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.

Ebixa võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada täpsustamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

-hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikoliinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

-dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti Ebixa ravist.

Ebixa koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerutalitluse häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ebixa’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Ebixa mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

3. Kuidas Ebixa’t kasutada

Ebixa ravi alustamise karp on ette nähtud ainult ravi alustamiseks Ebixaga.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ebixa soovitatav raviannus 20 mg ööpäevas saavutatakse Ebixa annuse järkjärgulise suurendamisega esimese 3 ravinädala jooksul. Raviskeem on märgitud ka ravi alustamise karbile. Võtke üks tablett üks kord ööpäevas.

1. nädal (1.-7. päev):

Võtke üks 5 mg tablett ööpäevas (valge kuni tuhmvalge, piklik-ovaalne) 7 päeva jooksul.

2. nädal (8.-14. päev):

Võtke üks 10 mg tablett ööpäevas (kahvatukollane kuni kollane, ovaalne) 7 päeva jooksul.

3. nädal (15.-21. päev):

Võtke üks 15 mg tablett ööpäevas (hallikas-oranž, piklik-ovaalne) 7 päeva jooksul.

4. nädal (22.-28. päev):

Võtke üks 20 mg tablett ööpäevas (hallikas-punane, piklik-ovaalne) 7 päeva jooksul.

1. nädal

5 mg tablett

2. nädal

10 mg tablett

3. nädal

15 mg tablett

4. nädal ja edasi

20 mg tablett üks kord ööpäevas

Säilitusannus

Soovitatav säilitusannus on 20 mg üks kord ööpäevas.

Ravi jätkamiseks pidage nõu oma arstiga.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Ebixa’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Ebixa võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Ebixa’t rohkem kui ette nähtud

-Ebixa üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Ebixa’t võtta

-Kui teile meenub, et olete unustanud Ebixa annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

Krambid.

Teadmata sagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Pankrease põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimeri tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Sellistest juhtumitest on Ebixa’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ebixa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ebixa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olemjäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ebixa sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 5/10/15/20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4.15/8.31/12.46/16.62 mg memantiinile.

-Ebixa 5/10/15 ja 20 mg õhukese polümeerikattega tableti abiained on mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (kõik tableti sisus) ning hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171) ja peale nende Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tablettides kollane raudoskiid (E172) ja peale nende Ebixa 15 mg ja Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tablettides veel kollane ja punane raudoksiid (E172) (kõik tableti kattes).

Kuidas Ebixa välja näeb ja pakendi sisu

Ebixa 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged kuni tuhmvalged piklik-ovaalsed tabletid, mille ühele küljele on pressitud „5“ ja teisele küljele „MEM“.

Ebixa 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased kuni kahvatukollased, ovaalsed murdejoonega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering "1-0" ja teisel küljel "M M". Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ebixa 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid on oranžid kuni hallikas-oranžid piklik-ovaalsed tabletid, mille ühele küljele on pressitud „15“ ja teisele küljele "MEM".

Ebixa 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatupunased kuni hallikas-punased piklik- ovaalsed tabletid, mille ühele küljele on pressitud „20“ ja teisele küljele "MEM".

Üks ravi alustamise karp sisaldab 28 tabletti neljas blisterpakendis, mis sisaldavad 7 Ebixa 5 mg tabletti, 7 Ebixa 10 mg tabletti, 7 Ebixa 15 mg tabletti ja 7 Ebixa 20 mg tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Lundbeck S.A./N.V.

H. Lundbeck A/S, Danija

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Tel: + 45 36301311

България

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck Export A/S Representative Office

Lundbeck S.A.

Tel: +359 2 962 4696

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +420 225 275 600

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Malta

Lundbeck Pharma A/S

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tlf: +45 4371 4270

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Nederland

Lundbeck GmbH

Lundbeck B.V.

Tel: +49 40 23649 0

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

Norge

H. Lundbeck A/S, Taani

H. Lundbeck AS

Tel: + 45 36301311

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck Hellas S.A.

Lundbeck Austria GmbH

Τηλ: +30 210 610 5036

Tel: +43 1 266 9108

España

Polska

Lundbeck España S.A.

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 93 494 9620

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Portugal

Lundbeck SAS

Lundbeck Portugal Lda

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

România

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: + 385 1 6448263

Lundbeck Export A/S

 

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Slovenija

Lundbeck (Ireland) Limited

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel: +353 1 468 9800

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Lundbeck Slovensko s.r.o.

 

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

Oy H. Lundbeck Ab

Tel: +39 02 677 4171

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Sverige

Lundbeck Hellas A.E

H. Lundbeck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46 4069 98200

Latvija

United Kingdom

H. Lundbeck A/S, Dānija

Lundbeck Limited

Tel: + 45 36301311

Tel: +44 1908 64 9966

Infoleht on viimati uuendatud KK//AAAA

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ebixa 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

3.Kuidas Ebixa’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Ebixa’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Ebixa ja milleks seda kasutatakse

Ebixa sisaldab toimeainena memantiinvesinikkloriidi. Ebixa kuulub dementsusevastaste ravimite gruppi.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Ebixa kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Ebixa toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Ebixa’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Ebixa kasutamist

Ärge võtke Ebixa’t

-

-kui olete memantiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ebixa kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Ebixa-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerutalitluse häire (neeruhaigus), peab arst hoolikalt jälgima teie neerutalitlust ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (aine, mida enamasti kasutatakse anesteetikumina), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide samaaegset kasutamist.

Lapsed ja noorukid

Ebixa’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Ebixa

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid.

Ebixa võib eriti muuta järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada täpsustamist teie arsti poolt:

-amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan;

-dantroleen, baklofeen;

-tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin;

-hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

-antikoliinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

-krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks);

-barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

-dopamiinergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin);

-neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks);

-suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti Ebixa ravist.

Ebixa koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerutalitluse häire tõttu) või raskekujuline kuseteede infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ebixa’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Ebixa mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

3. Kuidas Ebixa’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ebixa soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg 1 kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile. Annuse tõstmiseks on saadaval teised tableti suurused.

Tavaliselt alustatakse ravi Ebixa 5 mg õhukese polümeerikattega tabletiga üks kord ööpäevas . Seda annust suurendatakse nädalas 5 mg kaupa kuni soovitud (säilitusannus) annus on saavutatud. Soovitatav säilitusannus on 20 mg üks kord ööpäevas, milleni jõutakse neljanda nädala alguses.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Ebixa’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Ravimit võib manustada koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Ebixa võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Ebixa’t rohkem kui ette nähtud

-Ebixa üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4. „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Ebixa suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Ebixa’t võtta

-Kui teile meenub, et olete unustanud Ebixa annuse manustamata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Vüimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

Krambid

Teadmata sagedus (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Pankrease põletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimeri tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Sellistest juhtumitest on Ebixa’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ebixa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ebixa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasutata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ebixa sisaldab

-Toimeaine on memantiinvesinikkloriid. 1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

-Abiained on mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat (kõik tableti sisus) ning hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171), kollane ja punane raudoksiid (E172) (kõik tableti kattes).

Kuidas Ebixa välja näeb ja pakendi sisu

Ebixa õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatupunased kuni hallikaspunased piklik-ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on pressitud „20“ ja teisele poolele „MEM“.

Ebixa õhukese polümeerikattega tabletid tarnitakse blisterpakendis, milles on 14, 28, 42, 49 x 1, 50, 56, 56 x 1, 70, 84, 98, 98 x 1, 100 x 1, 112 või 840 (20 x 42) tabletti. Pakendi suurused 49 x 1, 56 x 1, 98 x 1 ja 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti sisaldavad üheannuselisi blisterpakendeid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Taani.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Lundbeck S.A./N.V.

H. Lundbeck A/S, Danija

Tél/Tel: +32 2 535 7979

Tel: + 45 36301311

България

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck Export A/S Representative Office

Lundbeck S.A.

Tel: +359 2 962 4696

Tél: +32 2 340 2828

Česká republika

Magyarország

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +420 225 275 600

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Malta

Lundbeck Pharma A/S

H. Lundbeck A/S, Denmark

Tlf: +45 4371 4270

Tel: + 45 36301311

Deutschland

Nederland

Lundbeck GmbH

Lundbeck B.V.

Tel: +49 40 23649 0

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

Norge

H. Lundbeck A/S, Taani

H. Lundbeck AS

Tel: + 45 36301311

Tlf: +47 91 300 800

Ελλάδα

Österreich

Lundbeck Hellas S.A.

Lundbeck Austria GmbH

Τηλ: +30 210 610 5036

Tel: +43 1 266 9108

España

Polska

Lundbeck España S.A.

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel: +34 93 494 9620

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Portugal

Lundbeck SAS

Lundbeck Portugal Lda

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

România

Lundbeck Export A/S

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel: +40 21319 88 26

Tel.: + 385 1 6448263

 

Ireland

Slovenija

Lundbeck (Ireland) Limited

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel: +353 1 468 9800

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

Lundbeck Italia S.p.A.

Oy H. Lundbeck Ab

Tel: +39 02 677 4171

Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Sverige

Lundbeck Hellas A.E

H. Lundbeck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46 4069 98200

Latvija

United Kingdom

H. Lundbeck A/S, Dānija

Lundbeck Limited

Tel: + 45 36301311

Tel: +44 1908 64 9966

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu