Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Pakendi märgistus - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEcalta
ATC koodJ02AX06
Toimeaineanidulafungin
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ECALTA, 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Anidulafungiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 100 mg anidulafungiini.

Infusioonilahuse kontsentraat sisaldab anidulafungiini kontsentratsioonis 3,33 mg/ml ja lahjendatud infusioonilahus sisaldab anidulafungiini kontsentratsioonis 0,77 mg/ml.

3.ABIAINED

Abiained: fruktoos, mannitool, polüsorbaat 80, viinhape ja NaOH ja/või HCl pH korrigeerimiseks.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Viaali sisu muudetakse manustamiskõlblikuks süstevee lisamise teel ja lahjendatakse enne manustamist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult intravenoosseks kasutamiseks.

Infusioonikiirus ei tohi ületada 1,1 mg/min.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Ltd.

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/416/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

[Põhjendust Braille kirja mittelisamiseks on aktsepteeritud]

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

ECALTA, 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Anidulafungiin

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

Hoida külmkapis.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu