Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEffentora
ATC koodN02AB03
Toimeainefentanyl
TootjaTeva B.V.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 200 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 400 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 600 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 800 mikrogrammi bukaaltabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid

Iga bukaaltablett sisaldab 100 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 10 mg naatriumi.

Effentora 200 mikrogrammi bukaaltabletid

Iga bukaaltablett sisaldab 200 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 20 mg naatriumi.

Effentora 400 mikrogrammi bukaaltabletid

Iga bukaaltablett sisaldab 400 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 20 mg naatriumi.

Effentora 600 mikrogrammi bukaaltabletid

Iga bukaaltablett sisaldab 600 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 20 mg naatriumi.

Effentora 800 mikrogrammi bukaaltabletid

Iga bukaaltablett sisaldab 800 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina). Teadaolevat toimet omav abiaine: iga tablett sisaldab 20 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Bukaaltablett.

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid

Lame, valge, ümar, kaldservadega tablett, ühele küljele pressitud “C” ja teisele küljele “1”

Effentora 200 mikrogrammi bukaaltabletid

Lame, valge, ümar, kaldservadega tablett, ühele küljele pressitud “C” ja teisele küljele “2”.

Effentora 400 mikrogrammi bukaaltabletid

Lame, valge, ümar, kaldservadega tablett, ühele küljele pressitud “C” ja teisele küljele “4”.

Effentora 600 mikrogrammi bukaaltabletid

Lame, valge, ümar, kaldservadega tablett, ühele küljele pressitud “C” ja teisele küljele “6”.

Effentora 800 mikrogrammi bukaaltabletid

Lame, valge, ümar, kaldservadega tablett, ühele küljele pressitud “C” ja teisele küljele “8”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Effentora on näidustatud läbilöögivalu (LLV) raviks vähihaigetel täiskasvanutel, kes juba kasutavad säilitusravi opioididega kroonilise vähivalu raviks.

LLV on mööduv valu ägenemine, mis tekib kontrollitud valu taustal.

Opioidsäilitusravi tähendab, et patsient kasutab vähemalt 60 mg suukaudset morfiini päevas, vähemalt 25 mikrogrammi transdermaalset fentanüüli tunnis, vähemalt 30 mg oksükodooni päevas, vähemalt 8 mg hüdromorfiini päevas või mõnda teist vastavas valuvaigistavas annuses opioidi ühe nädala jooksul või kauem.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama vähihaigete opioidravis kogenud arst ning see peab toimuma tema järelevalve all. Arst peab võtma arvesse fentanüüli kuritarvitamise ohtu. Patsientidele tuleb anda juhis mitte kasutada läbilöögivalu raviks samaaegselt kahte eri tugevusega fentanüüli ning võimalikud muud läbilöögivalu raviks määratud fentanüültooted Effentora kasutamisele üleminekul ära visata. Segaduste ja võimalike üleannustamiste vältimiseks peaks patsiendile korraga kättesaadavaid eri tabletitugevusi olema minimaalselt.

Annustamine

Annuse tiitrimine

Effentora tuleb individuaalselt tiitrida “efektiivse” annuseni, mis tagab adekvaatse analgeesia ja põhjustab võimalikult vähe kõrvaltoimeid. Kliinilistes uuringutes ei olnud Effentora efektiivne annus LLV ravis tuletatav päevase opioidsäilitusravi annuse põhjal.

Patsiente tuleb hoolikalt jälgida, kuni efektiivne annus on leitud.

Tiitrimine patsientidel, kes ei ole varem saanud ravi teiste fentanüüli sisaldavate ravimitega Effentora algannus on 100 mikrogrammi, tiitrides annust ülespoole olemasolevate tabletitugevustega (100, 200, 400, 600, 800 mkg).

Tiitrimine patsientidel, kes on eelnevalt saanud ravi fentanüüli sisaldavate ravimitega Erinevate imendumisprofiilide tõttu ei tohi vahetust teha üks-ühele. Kui üleminek toimub teiselt suukaudselt fentanüültsitraati sisaldavalt preparaadilt, tuleb Effentora annust tiitrida eelmisest

preparaadist sõltumatult, sest eri preparaatide biosaadavused võivad oluliselt erineda. Siiski võib nende patsientide puhul kaaluda suuremat algannust kui 100 mikrogrammi.

Tiitrimise meetod

Kui tiitrimise ajal ei ole 30 minuti jooksul pärast ühe tableti manustamist saavutatud piisav analgeesia, võib manustada teise sama tugeva tableti.

Kui LLV episoodi raviks on vaja rohkem kui ühte tabletti, tuleb järgmise LLV episoodi raviks kaaluda annuse tõstmist järgmise olemasoleva tabletitugevuseni.

Tiitrimise ajal võib kasutada mitut tabletti: ühe LLV episoodi raviks võib annuse tiitrimise ajal kasutada kuni nelja 100-mikrogrammist või kuni nelja 200-mikrogrammist tabletti vastavalt järgnevale annustamisskeemile.

Kui esmane 100-mikrogrammine tablett ei ole tõhus, võib patsienti juhendada kasutama järgmise LLV episoodi ajal kahte 100-mikrogrammist tabletti. On soovitatav, et ühte põske asetataks üks tablett. Kui see annus on efektiivne, võib järgnevate LLV episoodide ravi jätkata ühe 200- mikrogrammise Effentora tabletiga.

Kui üks 200-mikrogrammine (või kaks 100-mikrogrammist) Effentora tabletti ei ole tõhusad, võib patsienti juhendada kasutama kahte 200-mikrogrammist (või nelja 100-mikrogrammist) tabletti järgmise LLV episoodi raviks. On soovitatav, et kaks tabletti asetataks eri suupooltesse. Kui see

annus on tõhus, võib järgnevate LLV episoodide ravi jätkata ühe 400-mikrogrammise Effentora tabletiga.

600 ja 800 mikrogrammini tiitrimisel tuleks kasutada 200-mikrogrammiseid tablette.

Üle 800-mikrogrammiseid annuseid ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud.

Ühe LLV episoodi raviks ei tohi kasutada enam kui kahte tabletti, välja arvatud tiitrimise ajal, kui kasutatakse kuni nelja tabletti ülalpool kirjeldatud viisil.

Tiitrimisfaasis peavad patsiendid ootama vähemalt 4 tundi, enne kui hakatakse järgmist LLV episoodi ravima Effentoraga.

Säilitusravi

Kui efektiivne annus on tiitrimise teel kindlaks tehtud, peaksid patsiendid jätkama selle annuse kasutamist ühe vastava tugevusega tabletiga. Läbilöögivalu episoodid võivad olla erineva tugevusega ning vajalik Effentora annus võib olemasoleva vähi progresseerumise tulemusena aja jooksul suureneda. Neil juhtudel võib kasutada teist sama tugevusega Effentora tabletti. Kui Effentora teist tabletti on vajatud mitu korda järjest, tuleb tavalist säilitavat annust uuesti kohandada (vt allpool). Säilitusravi ajal peavad patsiendid ootama vähemalt 4 tundi, enne kui hakatakse järgmist LLV episoodi ravima Effentoraga.

Annuse korduv kohandamine

Effentora säilitusravi annust tuleb tõsta, kui patsient vajab ühe LLV episoodi raviks rohkem kui ühte tabletti mitme järjestikuse LLV episoodi jooksul. Annuse korduval kohandamisel kohaldatakse samu põhimõtteid, kui on märgitud annuse tiitrimise kohta (vt eespool).

Taustal oleva opioidravi annuste kohandamine võib osutuda vajalikuks, kui patsiendil esineb püsivalt rohkem kui neli LLV episoodi 24 tunni jooksul.

Ravi lõpetamine

Effentora tuleb katkestada kohe pärast läbilöögivalu episoodide lõppemist. Püsiva taustvalu ravi tuleb jätkata vastavalt ettekirjutusele.

Kui vajalikuks osutub opioidravi täielik lõpetamine, peab arst patsienti hoolikalt jälgima tagamaks ootamatult tekkida võivate ärajätusümptomite ravi.

Maksa või neerukahjustus

Effentorat tuleb keskmise või raske maksa- või neerukahjustusega patsientidel kasutada ettevaatlikult (vt lõik 4.4).

Kserostoomiaga patsiendid

Kserostoomia all kannatavatel patsientidel soovitatakse enne Effentora manustamist juua suuõõne niisutamiseks vett. Kui see soovitus ei ole piisav tableti lahustumiseks, võib olla vajalik ravimit vahetada.

Kasutamine vanuritel (üle 65 eluaasta)

Kliinilistes uuringus olid üle 65-aastastel patsientidel tiitritud madalaimad efektiivsed annused väiksemad kui noorematel patsientidel. Vanuritel on soovitatav Effentora annust tiitrida ettevaatlikult.

Lapsed

Effentora ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamiseviis

Effentora tablett lahustub niiskusega kokkupuutel ja vabastab aktiivse toimeaine. Seetõttu tuleb patsiente juhedada, et blisterpakendit ei tohi avada enne, kui nad on valmis asetama tableti suhu.

Blisterpakendi avamine

Patsiente tuleb nõustada, et tabletti EI TOHI läbi blistri suruda, sest see võib bukaaltabletti kahjustada. Tableti blistrist vabastamise õige meetod on järgmine:

üks blistri ühik tuleb eemaldada tervest blistrist, rebides see lahti perforeeritud kohast. Seejärel tuleb blistri ühikut painutada mööda tagaosa fooliumile trükitud joont. Tagaosa foolium tuleb tableti vabastamiseks eemaldada.

Patsiente tuleb juhendada, et tablette ei tohi purustada ega poolitada.

Tabletti ei tohi pärast blistrist eemaldamist alles hoida, sest tableti terviklikkus ei ole tagatud ja on olemas risk, et tablett võidakse manustada juhuslikult.

Tableti manustamine

Patsiendid peavad eemaldama tableti blisterpakendist ja kohe asetama terve Effentora tableti suuõõnde (purihamba lähedale põse ja igeme vahele).

Effentora tabletti ei tohi imeda, närida või alla neelata, sest siis saavutatakse madalamad plasmakontsentratsioonid kui nõuetekohaselt võttes.

Effentora tuleb asetada suhu ja hoida seal tableti lahustumist võimaldava aja jooksul, mis tavaliselt kestab umbes 14-25 minutit.

Teine võimalus on asetada tablett keele alla (vt lõik 5.2).

30 minuti möödumisel võib tableti jäänused alla neelata klaasi veega.

Oromukosaalsele manustamisele järgnev tableti täielikuks lahustumiseks kuluv aeg ei mõjuta fentanüüli varast süsteemset ekspositsiooni.

Patsiendid ei tohi süüa ega juua ajal, mil tablett on suuõõnes.

Põse limaskesta ärrituse korral on soovitatav vahetada tableti asetsust suuõõnes.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Opioidsäilitusravi mittesaavad patsiendid, sest neil on suurem risk respiratoorseks depressiooniks.

Raske hingamispuudulikkus või raske obstruktiivne kopsuhaigus.

Muu ägeda valu ravi, välja arvatud läbilöögivalu.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimi ekslik kasutamine lastel

Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada, et Effentora sisaldab toimeainet koguses, mis võib olla surmav, eriti lapsele. Seetõttu tuleb ravimit hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Jälgimine

Opioididega seotud kõrvaltoimete riski vähendamiseks ja efektiivse annuse kindlakstegemiseks on ülioluline, et tiitrimisfaasis jälgiks tervishoiutöötaja patsienti hoolikalt.

Opioidide säilitusravi

On tähtis, et püsiva valu ravis kasutatavad opioidide säilitusravi annused on stabiilsed enne ravi alustamist Effentoraga ning et Effentora kasutamise ajal jätkatakse patsiendi ravi opioidide säilitusraviga.

Hingamise pärssimine

Nagu kõikide opioidide korral, kaasneb ka fentanüüli kasutamisel risk kliiniliselt olulise respiratoorse depressiooni tekkeks. Patsientide ebaõige valik (nt kasutamine patsientidel ilma opioidide säilitusravita) ja/või ebaõige annustamine on põhjustanud surmajuhtumeid Effentora, kuid ka teiste fentanüülipreparaatidega.

Effentorat tohib kasutada ainult lõigus 4.1 täpsustatud seisundite korral.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Eriti ettevaatlik tuleb olla Effentora tiitrimisel patsientidel, kellel on mõõdukas krooniline obstruktiivne kopshaigus või muud respiratoorset depressiooni soodustavad meditsiinilised seisundid, sest isegi Effentora normaalsed raviannused võivad veelgi süvendada respiratoorset depressiooni kuni hingamispuudulikkuse tekkeni.

Alkohol

Alkoholi tarbimine samaaegselt fentanüüli kasutamisega võib põhjustada depressiivsete toimete tugevnemist, mille tagajärjel võib esineda surmajuhtumeid (vt lõik 4.5).

Intrakraniaalse rõhu tõus, teadvusehäire

Patsientidele, kes on eriti tundlikud CO2 retentsiooni intrakraniaalsete toimete suhtes (tõusnud intrakraniaalse rõhu sümptomitega patsiendid, teadvushäiretega patsiendid), tohib Effentorat manustada ainult äärmise ettevaatlikkusega. Opioidid võivad varjata peatraumaga haige tegelikku kliinilist seisundit ning neid tohib kasutada ainult selgel kliinilisel näidustusel.

Südamehaigus

Fentanüül võib põhjustada bradükardiat. Fentanüüli tuleb kasutada eelnevalt teadaolevate bradüarütmiatega patsientidel ettevaatusega.

Maksa- või neerupuudulikkus

Lisaks tuleb Effentorat kasutada ettevaatusega maksa- või neerukahjustusega patsientidel. Maksa- ja neerupuudulikkuse mõju ravimi farmakokineetikale ei ole hinnatud, kuid fentanüüli intravenoossel manustamisel maksa- ja neerukahjustuse korral on leitud fentanüüli kliirensi muutuseid, mis on tingitud metaboolse kliirensi ning plasmavalkude muutustest. Pärast Effentora manustamist võivad nii kahjustatud maksa- kui ka neerufunktsioon suurendada allaneelatud fentanüüli biosaadavust ja vähendada süsteemset eliminatsiooni, mis võib viia opioidide toime tugevnemisele ja pikenemisele. Seetõttu on maksa või neerukahjustusega patsientide korral tiitrimisprotsessi ajal vajalik eriline tähelepanelikkus.

Hoolikalt tuleb kaaluda ravi sobivust hüpovoleemilistele ja hüpotensiivsetele patsientidele.

Serotoniini sündroom

Effentora manustamisel koos ravimitega, mis mõjutavad serotoninergilist neurotransmitterite süsteemi, tuleb olla ettevaatlik.

Kasutamisel koos serotoninergiliste ravimitega, nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) ja serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI-d), ja ravimitega, mis kahjustavad serotoniini metabolismi (sh monoamiini oksüdaasi inhibiitorid [MAOI-d]), võib tekkida potentsiaalselt eluohtlik serotoniini sündroom. See võib tekkida soovitatud annuse kasutamisel.

Serotoniini sündroom võib hõlmata muutusi vaimses seisundis (nt agitatsioon, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomset ebastaaabiilsust (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarseid häireid (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired, jäikus) ja/või seedetrakti sümptomeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).

Serotoniini sündroomi kahtluse korral tuleb Effentora-ravi katkestada.

Talutavus, sõltuvus

Korduval opioidide, sealhulgas fentanüüli, manustamisel võib tekkida tolerantsus, füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus. Siiski on opioidide kasutamise järgselt tekkinud iatrogeenne sõltuvus harv.

Kontrollitud naatriumisisaldusega dieet

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid sisaldavad 10 mg naatriumi tableti kohta.

Effentora 200, 400, 600 ja 800 mikrogrammi bukaaltabletid sisaldavad 20 mg naatriumi tableti kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Anafülaksia ja ülitundlikkus

Suukaudselt manustatavate transmukoossete fentanüülravimite kasutamisel on teatatud anafülaksiast ja ülitundlikkusest (vt lõik 4.8).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ained, mis mõjutavad CYP3A4 aktiivsust

Fentanüül metaboliseeritakse peamiselt tsütokroom P450 3A4 isoensüümi (CYP3A4) süsteemi kaudu, seetõttu võivad tekkida koostoimed, kui Effentorat manustatakse ainetega, mis mõjutavad CYP3A4 aktiivsust.

CYP3A4 indutseerijad

3A4 aktiivsust indutseerivate ainetega koosmanustamine võib Effentora efektiivsust vähendada.

CYP3A4 inhibiitorid

Effentora koosmanustamine tugevate CYP3A4 inhibiitorite (nt ritonaviir, ketokonasool, itrakonasool, troleandomütsiin, klaritromütsiin ja nelfinaviir) või mõõdukate CYP3A4 inhibiitoritega (nt amprenaviir, aprepitant, diltiaseem, erütromütsiin, flukonasool, fosamprenaviir, greipfruudi mahl, verapamiil) võib viia fentanüüli plasmakontsentratsiooni tõusuni, mis võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud fataalne respiratoorne depressioon. Patsiente, kes saavad samaaegset ravi mõõdukate või tugevate CYP3A4 inhibiitoritega, tuleb hoolikalt jälgida pikema ajaperioodi vältel. Annust tuleb tõsta ettevaatlikult.

Ained, mis võivad suurendada depressiivset toimet kesknärvisüsteemile

Fentanüüli manustamine koos teiste kesknärvisüsteemi depressantidega, sealhulgas teiste opioidide, sedatiivsete ainete, uinutite, üldanesteetikumide, fenotiasiinide, rahustite, lihasrelaksantide, sedatiivsete antihistamiinikumide ja alkoholiga võib põhjustada depressiivsete toimete tugevnemist, mille tagajärjel võib esineda surmajuhtumeid (vt lõik 4.4).

Opioidide osalised agonistid/antagonistid

Opioidide osaliste agonistide/antagonistide (nt buprenorfiini, nalbufiin, pentasotsiin) samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Neil on suur afiinsus opioidretseptorite suhtes ja oma toime suhteliselt vähene, mistõttu nad osaliselt antagoniseerivad fentanüüli valuvaigistavat toimet ja võivad kutsuda opioidsõltuvusega patsientidel esile ärajätunähte.

Serotoninergilised ained

Fentanüüli manustamine koos serotoninergiliste ravimitega, nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI-d) või monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d]), võib suurendada serotoniini sündroomi, mis on potentsiaalselt eluohtlik seisund, tekkeriski. Effentorat ei soovitata kasutada patsientidel, kes on eelneva 14 päeva jooksul saanud MAOI-sid, sest opioidanalgeetikumide kasutamisel on teatatud raskest ja ootamatust MAOI-de toime tugevnemisest.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Fentanüüli kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Effentorat ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik.

Fentanüüli pikaajalisel kasutamisel raseduse ajal võib vastsündinutel esineda opioidide ärajätusündroomi tekkerisk, mis võib märkamata ning ravimata jätmisel olla eluohtlik. Ravimisel tuleb lähtuda neonatoloogia eriarstide koostatud raviplaanidest. Kui rase naine vajab pikaajalist ravi opioididega, tuleb patsiendile selgitada opioidide ärajätusündroomi tekkeriski vastsündinutel ja veenduda, et vajalik ravi on saadaval (vt lõik 4.8).

Fentanüüli kasutamine sünnituse ajal (kaasa arvatud keisrilõige) ei ole soovitatav, sest fentanüül läbib platsentat ja võib põhjustada lootel respiratoorset distressi. Effentora manustamisel vastsündinule peab vajalik antidoot olema käepärast.

Imetamine

Fentanüül eritub rinnapiima ja võib põhjustada rinnaga toidetaval lapsel sedatsiooni ja respiratoorset distressi. Imetavad emad ei tohi fentanüüli kasutada ning imetamist tohib uuesti alustada alles pärast vähemalt 5 päeva möödumist fentanüüli viimasest manustamisest.

Fertiilsus

Inimandmed fertiilsusega seoses puuduvad. Loomkatsetes oli pärsitud isasloomade fertiilsus (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski halvendavad opioidanalgeetikumid vaimseid ja/või füüsilisi võimeid, mis on vajalikud potentsiaalselt ohtlike tegevuste sooritamiseks (nt auto juhtimine või masinatega töötamine). Patsiente tuleb juhendada, et autot ei tohi juhtida ega masinatega töötada juhtudel, kui Effentora kasutamise ajal on tekkinud unisus, pearinglus või nägemishäired. Autot ei tohi juhtida ega masinatega töötada enne, kui patsient teab, milline on tema organismi reaktsioon ravile.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Effentora kasutamisel on oodata opioididele tüüpilisi kõrvaltoimeid. Sageli need kaovad või nõrgenevad ravimi pideval kasutamisel, kui on saavutatud patsiendile sobivaim annus. Kõige tõsisemad kõrvaltoimed on respiratoorne depressioon (võib viia apnoe või hingamisseiskuseni), vereringe häirumine, hüpotensioon ja šokk ning kõiki patsiente tuleb nende suhtes hoolikalt jälgida.

Kliinilised uuringud Effentoraga on disainitud viisil, et hinnata LLV ravi ohutust ja efektiivsust. Kõik patsiendid kasutasid kroonilise valu tõttu samaaegselt opioide (nt pidevalt vabanev morfiin või transdermaalne fentanüül). Seetõttu ei olnud võimalik lõplikult eristada, millised on ainult Effentorast tingitud toimed.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kliinilistel uuringutel ja turuletulekujärgsete kogemuste käigus on Effentora ja/või muude fentanüüli sisaldavate ühendite kasutamisel esinenud järgmisi kõrvaltoimeid. Allpool on kõrvaltoimed loetletud MedDRA eelistatavate terminitena, liigitatuna organsüsteemi klasside ja sageduste järgi (sagedused on määratletud kui väga sage ≥ 1/10, sage ≥ 1/100 kuni <1/10, aeg-ajalt ≥ 1/1000 kuni < 1/100, harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel); igas sagedusgrupis on kõrvaltoimed ära toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Infektsioonid

 

Suu kandidoos

Farüngiit

Suu pustulid

 

ja

 

 

 

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Vere ja

 

Aneemia

Trombotsüto-

 

 

lümfisüsteemi

 

Neutropeenia

peenia

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Immuunsüstee

 

 

 

Ülitundlikku

 

mi häired

 

 

 

s*

 

Endokriinsüs-

 

 

 

Hüpogona-

Neerupealiste

teemi häired

 

 

 

dism

puudulikkus

 

 

 

 

 

Androgeenide

 

 

 

 

 

defitsiit

Ainevahetus-

 

Anoreksia

 

 

 

ja

 

 

 

 

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

Psühhiaatrili-

 

Depressioon

Eufooriline

 

 

sed häired

 

Ärevus

meeleolu

 

 

 

 

Segasusseisund

Närvilisus

 

 

 

 

Unetus

Hallutsinat-

 

 

 

 

 

sioonid

 

 

 

 

 

Visuaalsed

 

 

 

 

 

hallutsinat-

 

 

 

 

 

sioonid

 

 

 

 

 

Muutused

 

 

 

 

 

vaimses

 

 

 

 

 

seisundis

 

 

 

 

 

Ravimisõltu-

 

 

 

 

 

vus*

 

 

 

 

 

Desorientat-

 

 

 

 

 

sioon

 

 

Närvisüsteemi

Peapööritus

Düsgeusia

Teadvuse

Kognitiivsed

Teadvuse

häired

Peavalu

Somnolentsus

hägunemine

häired

kaotus*

 

 

Letargia

Tähelepanu

Motoorsed

Krambid

 

 

Treemor

häired

häired

 

 

 

Sedatsioon

Tasakaaluhäi-

 

 

 

 

Hüpesteesia

red

 

 

 

 

Migreen

Düsartria

 

 

Silma

 

 

Nägemishäired

Ebanormaal-

 

kahjustused

 

 

Silmade

sed

 

 

 

 

hüpereemia

tundmused

 

 

 

 

Nägemise

silmas

 

 

 

 

hägustumine

Fotopsia

 

 

 

 

Nägemistera-

 

 

 

 

 

vuse langus

 

 

Kõrva ja

 

 

Vertigo

 

 

labürindi

 

 

Tinnitus

 

 

kahjustused

 

 

Ebamugavus-

 

 

 

 

 

tunne kõrvas

 

 

Südame häired

 

Tahhükardia

Bradükardia

 

 

Vaskulaarsed

 

Hüpotensioon

Nahaõhetus

 

 

häired

 

Hüpertensioon

Kuumad hood

 

 

Respiratoor-

 

Düspnoe

Hingamisdep-

 

Hingamise

sed, rindkere

 

Kurgu-

ressioon

 

seiskumine*

ja

 

kõripiirkonna

Uneapnoe

 

 

mediastiinumi

 

valu

sündroom

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Seedetrakti

Iiveldus

Kõhukinnisus

Iileus

Suu

 

häired

Oksendamine

Stomatiit

Suu haavandid

limaskesta

 

 

 

Suukuivus

Oraalne

villid

 

 

 

Kõhulahtisus

hüpesteesia

Huulte

 

 

 

Kõhuvalu

Ebamugavus-

kuivus

 

 

 

Gastroösofa-

tunne suus

 

 

 

 

geaalne

Suu limaskesta

 

 

 

 

reflukshaigus

värvuse

 

 

 

 

Ebamugavus-

muutused

 

 

 

 

tunne kõhus

Suu pehmete

 

 

 

 

Düspepsia

kudede häired

 

 

 

 

Hambavalu

Glossodüünia

 

 

 

 

 

Keele villid

 

 

 

 

 

Igemevalu

 

 

 

 

 

Keele

 

 

 

 

 

haavandid

 

 

 

 

 

Keele häired

 

 

 

 

 

Ösofagiit

 

 

 

 

 

Huulte

 

 

 

 

 

lõhenemine

 

 

 

 

 

Hammaste

 

 

 

 

 

häired

 

 

Maksa ja

 

 

Sapiteede

 

 

sapiteede

 

 

laienemine

 

 

häired

 

 

 

 

 

Naha ja

 

Kihelus

Külm higi

Onühhorek-

 

nahaaluskoe

 

Liigne

Näo turse

sia

 

kahjustused

 

higistamine

Üldine kihelus

 

 

 

 

Lööve

Alopeetsia

 

 

Lihas-skeleti

 

Müalgia

Lihastõmb-

 

 

ja sidekoe

 

Seljavalu

lused

 

 

kahjustused

 

 

Lihasnõrkus

 

 

Neeru- ja

 

 

Uriini-

 

 

kuseteede

 

 

retentsioon

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired

Manustamis-

Perifeerne turse

Nõrkus

 

Palavik

ja manustamis-

koha

Väsimus

Loidus

 

Vastsündinut

koha

reaktsioonid,

Asteenia

Rindkere

 

e

reaktsioonid

sealhulgas

Ärajätusünd-

düskomfort

 

ärajätusündro

 

veritsemine,

room*

Ebanormaalne

 

om (vt

 

valu, haavand,

Külmavärinad

enesetunne

 

lõik 4.6)

 

ärritus,

 

Ärevus

 

 

 

paresteesia,

 

Janu

 

 

 

anesteesia,

 

Külmatunne

 

 

 

erüteem, turse,

 

Kuumatunne

 

 

 

paistetus ja

 

 

 

 

 

villid

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

Uuringud

Kehakaalu

Trombotsüüti-

 

 

 

langus

de arvu

 

 

 

 

vähenemine

 

 

 

 

Pulsisageduse

 

 

 

 

tõus

 

 

 

 

Hematokriti

 

 

 

 

langus

 

 

 

 

Hemoglobiini

 

 

 

 

langus

 

 

Vigastus,

Kukkumine

 

 

 

mürgistus ja

 

 

 

 

protseduuri

 

 

 

 

tüsistused

 

 

 

 

* Vt lõik “Valitud kõrvaltoimete kirjeldus”

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Opioidide, sealhulgas fentanüüli korduva manustamise tulemusena võib tekkida taluvus, füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus (vt lõik 4.4).

Transmukoosse fentanüüli kasutamisel on esinenud opioidide ärajätusümptomeid, nt iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, ärevust, külmavärinaid, treemorit ja higistamist.

Üleannustamise juhtudel on esinenud teadvuse kaotust ja hingamise seiskumist (vt lõik 4.9).

Turuletulekujärgselt on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, sh lööbest, erüteemist, huulte ja näo tursest ning urtikaariast (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Fentanüüli üleannustamise sümptomid on oodatavalt sarnased nendega, mis tekivad intravenoosse fentanüüli ja teiste opioidide manustamisel ning, millest kõige tõsisemad ja olulisemad on muutused vaimses seisundis, teadvuse kaotus, hüpotensioon, respiratoorne depressioon, respiratoorne distress ja hingamispuudulikkus, mis on surmaga lõppenud.

Ravi

Opioidi üleannustamise kohene käsitlemine hõlmab Effentora bukaaltableti eemaldamist, kui see on veel suus, hingamisteede vabana hoidmist, patsiendi füüsilist ja verbaalset stimulatsiooni, teadvuse taseme hindamist, ventilatoorse ja tsirkulatoorse staatuse kindlakstegemist, vajadusel hingamise toetamist (kunstlik hingamine).

Üleannustamine (juhuslik sissevõtmine) opioide varem mittesaanud patsiendil

Üleannustuse raviks (juhuslik sissevõtmine) opioide varem mittesaanud patsiendil tuleb rajada veenitee ja vastavalt kliinilisele näidustusele manustada naloksooni või teisi opioid-antagoniste. Üleannustamisele järgnev hingamise depressioon võib kesta kauem kui opioid-antagonisti toime (nt naloksooni poolestusaeg on 30 kuni 81 minutit) ja seetõttu võib olla vajalik korduv annus. Lugege täpsemalt vastavate opioid-antagonistide ravimomaduste kokkuvõtet.

Üleannustamine opioidsäilitusravi saaval patsiendil

Üleannuse raviks opioidsäilitusravi saaval patsiendil tuleb rajada veenitee. Naloksooni või teiste opioid-antagonistide mõistlik kasutamine võib olla mõnedel juhtudel näidustatud, kuid see on seotud ägeda ärajätusündroomi provotseerimise riskiga.

Kuigi Effentora kasutamise järgselt ei ole teatatud hingamist takistavast lihasrigiidsusest, on see fentanüüli ja teiste opioidide puhul võimalik. Kui see tekib, tuleb olukord lahendada hingamise toetamise, opioid-antagonistide ja, viimase võimalusena, neuromuskulaarsete blokaatoritega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid; opioidid; ATC-kood: N02AB03.

Toimemehhanism ja farmakodünaamilised toimed

Fentanüül on opioidne valuvaigisti, mis seostub põhiliselt μ-opioidretseptoriga. Selle esmased terapeutilised toimed on analgeesia ja sedatsioon. Sekundaarsed farmakoloogilised toimed on respiratoorne depressioon, bradükardia, hüpotermia, kõhukinnisus, mioos, füüsiline sõltuvus ja eufooria.

Fentanüüli valuvaigistav toime on seotud plasmakontsentratsiooniga. Üldiselt efektiivne ja toksiline kontsentratsioon suurenevad, sest tekib tolerantsus opioididele. Tolerantsi tekkekiirus erineb indiviiditi suures ulatuses. Seetõttu tuleb soovitud toime saavutamiseks Effentora annus individuaalselt tiitrida (vt lõik 4.2).

Kõik µ-opioidretseptori agonistid põhjustavad annusest sõltuvat respiratoorset depressiooni. Respiratoorse depressiooni tekkerisk on väiksem patsientidel, kes saavad pikaajalist opioidravi, sest nendel patsientidel tekib tolerantsus respiratoorse depressiooni suhtes.

Opioidid võivad mõjutada hüpotaalamuse-hüpofüüsi-neerupealiste või -sugunäärmete telge. Esinevate muutuste hulka võivad kuuluda prolaktiinisisalduse suurenemine seerumis ja kortisooli- ning testosteroonisisalduse vähenemine vereplasmas. Need hormonaalsed muutused võivad avalduda kliiniliste nähtude ja sümptomitena (vt ka lõik 4.8).

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Effentora tõhusust ja efektiivsust on hinnatud patsientidel, kes on ravimit kasutanud läbilöögivalu episoodi tekkides. Oodatava valuepisoodi ennetust Effentoraga ei ole kliinilistes uuringutes uuritud. Tehtud on kaks topeltpimedat, randomiseeritud, platseebokontrollitud üleminekuga uuringut, mis haarasid 248 LLV ja vähktõvega patsienti, kellel oli keskmiselt 1 kuni 4 LLV episoodi päevas, mis tekkisid opioidsäilitusravi foonil. Algse avatud uuringu osa ajal tiitriti patsientidele efektiivne Effentora annus. Patsiendid, kellel määrati efektiivne annus, siirdusid uuringu topeltpimedasse faasi. Esmane efektiivsuse näitaja oli patsiendi hinnang valu intensiivsusele. Patsiendid hindasid valu 11- punktilisel skaalal. Iga LLV episoodi puhul hinnati valu intensiivsust enne ja mitmes ajapunktis pärast ravi.

Kuuekümne seitsmel protsendil patsientidest õnnestus tiitrimine efektiivse annuseni.

Pöördelises kliinilises uuringus (uuring 1) oli esmaseks tulemusnäitajaks valutugevuse skooride erinevuste keskmine summa alates annustamisest kuni 60 minutini kaasa arvatud (SPID60), mis oli statistiliselt oluliselt erinev võrrelduna platseeboga (p<0,0001).

(SEM) valu intensiivsuse

erinevus

Keskmine

 

Uuring 1: Keskmine (+/- SEM) valu intensiivsuse erinevus igas ajapunktis (täielik analüüs)

SPID60 keskmine (+/- SD)

EFFENTORA=9,7 (5,58) p<0,0001

Platseebo=4,9 (4,38)

Aeg uuringuravimi manustamisest (minutid)

Ravigrupp EFFENTORA Platseebo

Keskmine (SEM) Valu intensiivsuse erinevus

+ p<0.0001 EFFENTORA versus platseebo, EFFENTORA KASUKS, dispersioonianalüüs PID=valu intensiivsuse erinevus; SEM=keskmine standardhälve

Uuring 2: Keskmine (+/- SEM) Valu intensiivsuse erinevus igas ajapunktis (täielik analüüs)

SPID30 keskmine (+/- SD)

EFFENTORA=3,2 (2,60) p<0,0001

Platseebo=2,0 (2,21)

Aeg uuringuravimi manustamisest (minutid)

Ravigrupp  EFFENTORA

 Platseebo

* p<0,01 EFFENTORA vs platseebo, EFFENTORA kasuks, ühe valimi Wilcoxoni astakmärgitestis + p<0,0001 EFFENTORA vs platseebo, EFFENTORA kasuks, ühe valimi Wilcoxoni astakmärgitesti PID=valu intensiivuse erinevus; SEM=keskmine standardhälve

Teises pöördelises uuringus (uuring 2), oli esmaseks tulemusnäitajaks SPID30, mis oli samuti statistiliselt oluliselt erinev platseebost (p<0,0001).

Statistiliselt oluline erinevus valu intensiivsuse osas Effentora ja platseebo grupis oli nähtav juba nii vara kui 10 minuti pärast uuringus 1 ja 15 minuti pärast (varaseim mõõdetud ajapunkt) uuringus 2. Statistiline erinevus oli jätkuvalt oluline igas järgnevas ajapunktis mõlemas uuringus.

5.2Farmakokineetilised omadused

Üldine sissejuhatus

Fentanüül on väga lipofiilne, see imendub suu limaskestalt väga kiiresti ja aeglasemalt tavapärase gastrointestinaalse manustamistee kaudu. Toimeaine läbib esmase maksapassaaži ja intestinaalse metabolismi, metaboliitidel ei ole osa fentanüüli terapeutilises toimes.

Effentora kasutab manustamistehnoloogiat, mis põhineb tableti kihiseval lahustumisel, mille läbi suureneb põse limaskesta kaudu imenduva fentanüüli imendumiskiirus ja kogus. Lahustumisreaktsioonil tekkivad ajutised pH muutused võivad parandada lahustuvust (madalamal pH- l) ja membraanide permeaabelsust (kõrgemal pH-l).

Toimeaeg (määtatletud kui aeg tableti põseõõnde asetamisest kuni täieliku lagunemiseni) ei mõjuta fentanüüli varast süsteemset ekspositsiooni. Ühe 400-mikrogrammise Effentora tableti bukaalse (s.t põse ja igeme vahele) või keelealuse manustamise võrdlev uuring näitas vastavust bioekvivalentsuse kriteeriumitele.

Neeru- ja maksakahjustuse mõju Effentora farmakokineetikale ei ole uuritud.

Imendumine

Effentora oromukosaalse manustamise järgselt imendub fentanüül kiiresti, absoluutne biosaadavus on 65%. Effentora imendumisprofiil tuleneb peamiselt algsest kiirest absorptsioonist põse limaskestalt. Veeniverest määratuna saavutatakse maksimaalne plasma kontsentratsioon tunni aja jooksul pärast oromukosaalset manustamist. Umbes 50% manustatud koguannusest imendub kiiresti läbi limaskesta ja avaldab süsteemset toimet. Ülejäänud pool koguannusest neelatakse ja see imendub aeglaselt seedetraktist. Umbes 30% allaneelatud annusest (50% koguannusest) ei läbi esmast maksa ja intestinaalset passaaži ja avaldab süsteemset toimet.

Peamised farmakokineetilised parameetrid on ära toodud järgnevas tabelis.

Farmakokineetilised parameetrid* Effentorat kasutavatel täiskasvanutel

Farmakokineetiline

Effentora 400 mikrogrammi

näitaja(keskmine)

 

 

 

 

Absoluutne biosaadavus

65% (±20%)

 

 

Transmukosaalselt imendunud

48% (±31,8%)

fraktsioon

 

 

 

 

 

Tmax (minutid) **

46,8

(20-240)

 

 

 

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

 

 

 

AUC0-tmax (ng.t/ml)

0,40

(± 0,18)

 

 

 

AUC0-inf (ng.t/ml)

6,48

(± 2,98)

* Põhineb veenivere analüüsidel (plasma). Seerumis olid fentanüüli kontsentratsioonid suuremad kui vereplasmas: seerumi AUC ja Cmax olid vastavalt ligikaudu 20% ja 30% kõrgemad kui plasma AUC ja Cmax. Selle erinevuse vahe ei ole teada.

** Tmax andmed esitatud mediaanina (vahemik).

Farmakokineetilistes uuringutes, kus võrreldi Effentora ja suukaudse transmukosaalse fentanüültsitraadi (OTFC) absoluutset ja suhtelist biosaadavust, leiti, et fentanüüli imendumise kiirus ja ulatus Effentora puhul andis 30% kuni 50% suurema ekspositsiooni, võrrelduna suukaudse transmukosaalse fentanüültsitraadiga. Üleminekul muu suukaudse fentanüültsitraati sisaldava ravimi kasutamiselt Effentora kasutamisele on vaja ravimi annust iseseisvalt titreerida, kuna ravimite biosaadavus on oluliselt erinev. Neil patsientidel võib siiski kaaluda suurema algannuse kasutamist kui 100 mikrogrammi.

Keskmine plasma kontsentratsioon versus aeg

Profiilid EFFENTORA ja OTFC ühekordse mannustamise järgselt tervetel katsealustel

 

 

 

 

 

 

400 µg EFFENTORA

 

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (normaliseeritud 400 µg)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

(ng/mL)

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontsentratsioon

 

0.6

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

fentanüüli

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

Plasma

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg pärast annuse manustamist (tunnid)

OTFC andmed kohaldatud (800 µg-lt 400 µg-le)

Kliinilises uuringus 1. astme mukosiidiga patsientidel leiti Effentora ekspositsiooni erinevused. Cmax ja AUC0-8 olid vastavalt 1% ja 25% suuremad mukosiidiga patsientidel võrrelduna ilma mukosiidita patsientidega. Leitud erinevused ei olnud kliiniliselt olulised.

Jaotumine

Fentanüül on väga lipofiilne ja jaotub hästi väljaspool vaskulaarset süsteemi, koos suure selge jaotusruumalaga. Peale Effentora bukaalset manustamist läbib fentanüül algse kiire jaotumise, mis viib kontsentratsioonide samastumiseni plasma ja intensiivse verevarustusega kudede (aju, süda ja kopsud) vahel. Seejärel jaotub fentanüül süvakudede (lihased ja rasvkude) ja plasma vahel.

Fentanüül seondub plasma proteiinidega 80% kuni 85% ulatuses. Peamine siduv proteiin on alfa-1- happeline glükoproteiin, kuid teatud ulatuses osalevad ka albumiin ja lipoproteiinid. Fentanüüli vaba fraktsioon tõuseb atsidoosi korral.

Biotransformatsioon

Kliinilistes uuringutes ei ole iseloomustatud Effentora bukaalsele manustamisele järgnevaid metaboolilisi teid. Fentanüül metaboliseeritakse maksas ja soolestiku limaskestas norfentanüüliks CYP3A4 isoensüümi vahendusel. Norfentanüül ei ole loomkatsetes farmakoloogiliselt aktiivne. Rohkem kui 90% manustatud fentanüüli annusest elimineeritakse biotransformatsiooni kaudu N- dealküülitud ja hüdroksüülitud mitteaktiivseteks metaboliitideks.

Eritumine

Pärast fentanüüli intravenoosset manustamist eritatakse vähem kui 7% manustatud annusest muutumatul kujul uriiniga ja ainult umbes 1% muutumatul kujul roojaga. Metaboliidid eritatakse peamiselt uriiniga, samal ajal kui fekaalne eritumine on vähemtähtis.

Effentora manustamise järgselt on fentanüüli lõplik eliminatsioonifaas plasma ja süvakudede vahelise ümberjaotumise tulemus. See eliminatsioonifaas on aeglane, mistõttu keskmine lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg t1/2 pärast bukaalset manustamist ja tableti lahustumist on umbes 22 tundi ning intravenoossel manustamisel umbes 18 tundi. Intravenoosse manustamise järgselt on fentanüüli üldine plasmakliirens umbes 42 L/t.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Annuste proportsionaalsus 100 mikrogrammist kuni 1000 mikrogrammini on tõestatud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rottide ja küülikutega läbi viidud uuringud embrüo/loote arengule avalduva toksilisuse kohta ei näidanud selle ühendi poolt esile kutsutud väärarenguid ega arenguhäireid selle manustamisel organogeneesi ajal.

Rottide viljakuse ja varase embrüonaalse arengu uuringus täheldati suurte annuste (300 mikrogrammi/kg päevas, subkutaanselt) kasutamisel isasloomade vahendatud toimet, mida peetakse sekundaarseks fentanüüliga loomkatsetes täheldatud sedatiivsetele toimetele.

Rottide pre- ja postnataalse arengu uuringus vähenes järglaste elulemus oluliselt annustes, mis põhjustasid emasloomadel rasket toksilisust. muud leiud emasloomale toksiliste annuste puhul olid F1 poegade kehalise arengu, sensoorsete funktsioonide, reflekside ja käitumise aeglustumine. See toime võib olla tingitud muutunud emaslooma hoolitsusest ja/või laktatsiooni vähenemisest või fentanüüli otsesest toimest poegadele.

Kartsinogeensuse uuringud (26-nädalane dermaalse alternatiivi biouuring Tg.AC transgeensete hiirtega; kaheaastane subkutaanne kartsinogeensuse uuring rottidega) fentanüüliga ei näidanud onkogeensele potentsiaalile viitavaid leide. Kartsionogeensuse uuringutes rottidel ilmnes ajukihtide hindamisel ajukahjustusi loomadel, kellele manustati fentanüültsitraati suurtes annustes. Nende leidude tähtsus inimestele on teadmata.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Mannitool

Naatriumtärklisglükolaat tüüp A

Naatriumvesinikkarbonaat

Veevaba naatriumkarbonaat

Veevaba sidrunhape

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/Al foolium/polüamiid/PVC alumiiniumiga lamineeritud blister koos paber-/polüesterkattega.

Blisterpakendid on pakendatud 4 tableti kaupa kartongpakendisse. Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Patsiente ja nende hooldajaid tuleb nõustada, et kõik retseptiga määratud avamata tabletid, kui need ei ole enam vajalikud, tuleb kohe hävitada.

Kasutamata või kasutatud ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

TEVA B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 mikrogrammi bukaaltabletid

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 mikrogrammi bukaaltabletid

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 mikrogrammi bukaaltabletid

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 mikrogrammi bukaaltabletid

EU/1/08/441/009-010

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04. aprill 2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20. veebruar 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu