Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Pakendi infoleht - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEffentora
ATC koodN02AB03
Toimeainefentanyl
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Effentora 100 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 200 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 400 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 600 mikrogrammi bukaaltabletid

Effentora 800 mikrogrammi bukaaltabletid

Fentanüül

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Effentora ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Effentora kasutamist

3.Kuidas Effentorat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Effentorat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Effentora ja milleks seda kasutatakse

Effentora toimeaine on fentanüültsitraat. Effentora on valuvaigistav opioidravim, mida kasutatakse läbilöögivalu raviks vähki põdevatel täiskasvanutel, kes juba kasutavad mõnda muud opioidset valuvaigistit püsiva (ööpäevaringse) vähivalu raviks.

Läbilöögivalu on äkkitekkinud lisavalu, mis tekib hoolimata tavaliste opioidsete valuvaigistite kasutamisest.

2. Mida on vaja teada enne Effentora kasutamist

ÄRGE kasutage Effentorat:

kui te ei kasuta oma püsiva valu kontrollimiseks opioidseid retseptiravimeid (nt kodeiin, fentanüül, hüdromorfoon, morfiin, oksükodoon, petidiin) regulaarselt iga päev vähemalt ühe nädala jooksul. Kui te ei ole neid ravimeid kasutanud, ei tohi te Effentorat kasutada, sest see võib suurendada riski, et teie hingamine muutub ohtlikult aeglaseks ja/või pindmiseks või katkeb täielikult;

kui olete fentanüüli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raskeid hingamisprobleeme või rasked obstruktiivsed kopsuhaigused;

kui teil on muu lühiajaline vigastustest või operatsioonist põhjustatud valu või peavalu/migreen, välja arvatud läbilöögivalu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Effentora kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi ajal Effentoraga jätkake opioidvaluvaigisti kasutamist püsiva (ööpäevaringse) vähivalu raviks. Ravi ajal Effentoraga ärge kasutage muid varem teile läbilöögivalu raviks määratud fentanüülravimeid. Kui teil on veel kodus neid fentanüülravimeid, küsige apteekrilt, kuidas neid ära visata.

Kui teil on järgnevalt loetletud probleeme, pidage enne Effentora alustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teiste püsiva vähivalu vastu (ööpäevaringselt) võetavate opioidsete ravimite annus ei ole veel stabiilne.

Teil on ükskõik milline seisund, mis mõjutab teie hingamist (nagu astma, vilisev hingamine, õhupuudustunne).

Teil on peavigastus.

Teil on erakordselt madal pulsisagedus või teised südameprobleemid.

Teil on maksa- või neeruprobleemid, sest need organid mõjutavad ravimi lagunemist organismis.

Teil on ringleva vedeliku maht väike või madal vererõhk.

Teil on probleemid südamega, eriti aeglase pulsiga.

Te võtate antidepressante või antipsühhootikume; vt lõiku „Muud ravimid ja Effentora“.

Teil on tekkinud opioidide kasutamisel neerupealiste puudulikkus (vt lõik 4, „Tõsised kõrvaltoimed“).

Kui olete kuritarvitanud alkoholi või mingeid uimasteid või teil on olnud alkoholi- või uimastisõltuvus.

Kui te tarbite alkoholi, vt lõik „Effentora koos toidu, joogi ja alkoholiga“.

Mida teha, kui keegi võtab juhuslikult Effentora't

Kui te arvate, et keegi on juhuslikult võtnud Effentorat, siis pöörduge viivitamatult arsti poole. Proovige hoida kannatanu ärkvel kuni erakorralise abi saabumiseni.

kui keegi on võtnud juhuslikult Effentora't, võivad neil olla samad kõrvaltoimed nagu kirjeldatud lõigus 3 "Kui kasutate Effentora't rohkem kui ette nähtud".

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 18 aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Effentora

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes alljärgnevat ravimit.

Kõik ravimid, mis võivad teid tavaliselt muuta uniseks (sedatiivse toimega), nagu unerohud, ärevuse ravimid, antihistamiinikumid või rahustid.

Kõik ravimid, mis võivad mõjutada viisi, kuidas Effentora laguneb organismis, nagu ritonaviir, nelfinaviir, amprenaviir, ja fosamprenaviir (HIV infektsiooni kontrollimise ravimid) või teised niinimetatud CYP3A4 inhibiitorid, nagu ketokonasool, itrakonasool või flukonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks), troleandomütsiin, klaritromütsiin või erütromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks), aprepitant (kasutatakse raske iivelduse raviks) ja diltiaseem ja verapamiil (kasutatakse kõrge vererõhu või südamehaiguste raviks).

Monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks) või kui olete kasutanud neid viimase 2 nädala jooksul.

Teatud tüüpi tugevad valuvaigistid, mida nimetatakse osalisteks agonistideks/antagonistideks, näiteks buprenorfiin, nalbufiin ja pentasotsiin (valu raviks kasutatavad ravimid). Nende ravimite kasutamise ajal võivad teil tekkida ärajätusündroomi sümptomid (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus, külmavärinad, värisemine ja higistamine).

Kõrvaltoimete risk suureneb, kui te võtate selliseid ravimeid nagu teatud antidepressandid või antipsühhootikumid. Effentora ja need ravimid võivad vastastikku teineteist mõjutada ja teil võivad tekkida muutused vaimses seisundis (nt agitatsioon, hallutsinatsioonid, kooma) ja muud toimed, nt kehatemperatuur üle 38 °C, pulsi kiirenemine, ebastabiilne vererõhk ja reflekside ägenemine, lihasjäikus, koodinatsioonipuudus ja/või seedetrakti sümptomid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Arst ütleb teile, kas Effentora sobib teile või mitte.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Effentora koos toidu, joogi ja alkoholiga

Effentorat võib kasutada enne või pärast sööki, kuid mitte söögi ajal. Enne Effentora kasutamist võite suud veega niisutada, kuid te ei tohi süüa ega juua ravimi manustamise ajal.

Effentora kasutamise ajal ei tohi juua greipfruudi mahla, mis võib mõjutada Effentora lagunemist organismis.

Ärge jooge Effentora kasutamise ajal alkoholi. See võib suurendada tõsiste kõrvaltoimete tekkeriski, sh lõppeda surmaga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Effentorat ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui olete sellest vestelnud oma arstiga. Effentora pikaajalise kasutamisega raseduse ajal võib kaasneda ka risk, et teie vastsündinul tekivad ärajätunähud, mis võivad olla eluohtlikud, kui arst neid ei märka ega ravi.

Effentorat ei tohi kasutada sünnituse ajal, sest fentanüül võib põhjustada vastsündinul hingamise halvenemist.

Imetamine

Fentanüül eritub rinnapiima ja võib rinnaga toidetaval lapsel põhjustada kõrvaltoimeid. Ärge kasutage Effentorat, kui imetate last. Imetamist võib alustada mitte varem kui vähemalt 5 päeva möödumisel Effentora viimasest annusest.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arutage koos oma arstiga läbi, kas auto juhtimine ja masinatega töötamine pärast Effentora kasutamist on ohutu. Ärge juhtige autot ega käsitlege masinaid järgmistel juhtudel: tunnete unisust või pearinglust, teie nägemine hägustub või tekib topeltnägemine, teil on raskusi keskenduda. On oluline, et te teaksite, kuidas te Effentorale reageerite enne, kui hakkate juhtima autot või masinatega töötama.

Effentora sisaldab naatriumi

Iga Effentora 100-mikrogrammine tablett sisaldab 10 mg naatriumi. Iga Effentora 200- mikrogrammine, Effentora 400-mikrogrammine, Effentora 600-mikrogrammine ja Effentora 800- mikrogrammine tablett sisaldab 20 mg naatriumi. Te peate sellega arvestama, kui te olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil, ja pidama nõu oma arstiga.

3.Kuidas Effentorat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja sagedus

Kui te hakkate esmakordselt Effentorat kasutama, teeb teie arst koostöös teiega kindlaks annuse, mis leevendab teie läbilöögivalu. On väga oluline, et kasutaksite Effentorat täpselt arsti juhiste kohaselt. Algannus on 100 mikrogrammi. Sel ajal, kui püüate leida õiget annust, võib arst teid juhendada, et sama valuepisoodi ajal tuleb võtta rohkem kui üks tablett. Kui teie läbilöögivalu ei leevendu 30 minutiga, kasutage tiitrimisperioodil vaid 1 Effentora lisaannust.

Kui olete arstiga kindlaks teinud teile sobivaima annuse, kasutage üldjuhul sama läbilöögivalu episoodi vältel 1 tabletti. Ravikuuri jooksul võib teie valuvaigistiravi vajadus muutuda. Võib osutuda vajalikuks kasutada suuremaid annuseid. Kui läbilöögivalu ei leevendu 30 minutiga, kasutage sel annuse uuesti kohandamise perioodil vaid 1 Effentora lisatabletti.

Pöörduge oma arsti poole, kui teie õige Effentora annus ei leevenda teil tekkinud läbiöögivalu. Arst otsustab, kas teile määratud annust tuleb muuta.

Oodake vähemalt neli tundi, enne kui kasutate järgmise läbilöögivalu episoodi raviks Effentorat.

Te peate oma arstile kohe teatama, kui kasutate Effentorat rohkem kui neli korda päevas, sest teie arst võib muuta teie püsiva valu ravi. Kui teie püsiva valu ravi on kontrolli all, võib teie arst Effentora annust muuta. Et valu leevendamine oleks edukas, teavitage oma arsti muutustest valu osas ja kuidas Effentora toimib, nii et vajadusel võiks annust muuta.

Ärge muutke iseseisvalt Effentora ega teiste valuvaigistite annuseid. Kõiki annuse muutusi peab määrama ja jälgima teie arst.

Kui te pole õiges annuses kindel või on teil ravimi võtmise osas küsimusi, võtke ühendust oma arstiga.

Ravimi kasutamine

Effentora bukaaltabletid on ette nähtud oromukosaalseks kasutamiseks. Kui asetate tableti suhu, lahustub see ning ravim imendub suu limaskesta kaudu vereringesse. Sel viisil võetud ravim imendub kiiresti ning aitab leevendada nn läbilöögivalu.

Avage blister ainult siis, kui olete valmis tabletti kasutama. Tablett tuleb kasutada kohe pärast blistrist eemaldamist.

Eraldage üks blistri ühik blistrilehest, rebides seda mööda perforeeritud osa.

Painutage blistri ühikut mööda näidatud joont.

Tableti vabastamiseks eemaldage blistri tagumine osa. ÄRGE üritage suruda tabletti läbi blistri, sest see võib tabletti kahjustada.

Eemaldage tablett blistri ühikust ja asetage kohe purihamba lähedale igeme ja põse vahele (nagu näidatud pildil). Mõnikord võib arst anda teile juhise paigutada tablett selle asemel keele alla.

Ärge proovige tabletti purustada või poolitada.

Ärge hammustage, imege, närige või neelake tabletti, sest see annab nõrgema valuvaigistava toime kui õigesti võetuna.

Tablett tuleb jätta põse ja igeme vahele kuni lahustumiseni, mis võtab tavaliselt aega umbes 14 kuni 25 minutit.

Tableti lahustumisel võite tunda igeme ja põse vahel kerget kihisevat tunnet.

Ärrituse tekkimisel võite muuta tableti asendit igemel.

30 minuti möödudes võib suhu jäänud tükid alla neelata klaasi veega.

Kui te kasutate Effentorat rohkem kui ette nähtud

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on unisus, halb enesetunne või pearinglus. Kui teil tekib tugev pearinglus või tugev unisus enne tableti lõplikku lahustumist, loputage oma suud veega ja sülitage järelejäänud tableti tükid koheselt välja kraanikaussi või WC-sse.

Effentora tõsine kõrvaltoime on aeglane ja/või pindmine hingamine. See võib tekkida, kui teie Effentora annus on liiga suur või te kasutate Effentorat liiga palju. Kirjeldatud juhul otsige kohe meditsiinilist abi.

Mida teha, kui keegi kasutab Effentorat kogemata

Kui te kahtlustate, et keegi on juhuslikult Effentorat sisse võtnud, otsige kohe meditsiinilist abi. Proovige hoida isikut ärkvel kuni kiirabi saabumiseni.

Kui keegi on juhuslikult Effentorat sisse võtnud, võivad neil esineda samad kõrvaltoimed, mis on kirjeldatud lõigus “Kui te kasutate Effentorat rohkem kui ette nähtud”.

Kui te unustate Effentorat kasutada

Kui teie läbilöögivalu on kestev, võite kasutada Effentorat oma arsti ettekirjutuste kohaselt. Kui läbilöögivalu lõpeb, ärge kasutage Effentorat enne järgmist läbilöögivalu episoodi.

Kui te lõpetate Effentora kasutamise

Te peate lõpetama Effentora kasutamise kohe pärast läbilöögivalu möödumist. Sellegipoolest peate jätkama tavalist opioidravi püsiva vähist tingitud valu vaigistamiseks vastavalt oma arsti soovitustele. Effentora kasutamise lõpetamisel võivad teil tekkida ärajätusümptomid, mis sarnanevad Effentora võimalike kõrvaltoimetega. Kui teil tekivad ärajätusümptomid või kui teil tekib valuvaigistite osas kahtlusi, pöörduge oma arsti poole. Teie arst selgitab välja, kas te vajate ärajätusümptomite vähendamiseks või kõrvaldamiseks ravimeid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui te neid märkate, võtke ühendust oma arstiga.

Tõsised kõrvaltoimed

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed on pindmine hingamine, madal vererõhk ja šokk. Effentora võib sarnaselt teiste fentanüülipreparaatidega põhjustada väga raskeid hingamisprobleeme, mis võivad põhjustada ka surma. Kui te muutute väga uniseks või teie hingamine muutub harvaks ja/või pindmiseks, peate ise või teie hooldaja kohe ühendust võtma arstiga ja kutsuma erakorralist arstiabi.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil esineb järgmiste sümptomite kombinatsioon:

- iiveldus, oksendamine, anoreksia, väsimus, nõrkus, pearinglus ja madal vererõhk. Koosesinemisel võivad need sümptomid viidata potentsiaalselt eluohtulikule haigusseisundile nimetusega neerupealiste puudulikkus. See on haigusseisund, kus neerupealised ei tooda piisavalt hormoone.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10st

pearinglus, peavalu

iiveldus, oksendamine

tableti manustamise kohal: valu, haavand, ärritus, veritsemine

Sage: (võib esineda kuni ühel inimesel 10st

ärevustunne või segasus, depressioon, unetus

maitsetunde muutus, kehakaalu langus

unisus, uimasus, ülemäärane väsimus, nõrkus, migreen, tuimus, käte või jalgade paistetus, ärajätusündroom (võib avalduda kõrvaltoimetena nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus, külmavärinad, värisemine ja higistamine), värinad, kukkumine, külmavärinad

kõhukinnisus, suupõletik, suu kuivus, kõhulahtisus, kõrvetised, isutus, kõhuvalu, ebamugavustunne maos, seedehäire, hambavalu, suusoor

sügelemine, liigne higistamine, lööve

hingeldus, kurguvalu

valgeliblede vähenemine, punaliblede vähenemine, vererõhu langus või tõus, ebatavaliselt kiire südametegevus

lihasvalu, seljavalu

väsimus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100st

kurgu valulikkus

vere hüübimist soodustavate rakkude vähenemine

elevustunne, närvilisus, ebanormaalne enesetunne, ärevus või aeglustumine; olematute asjade nägemine või kuulmine (hallutsinatsioonid), teadvuse hägunemine, muutused vaimses seisundis, ravimisõltuvus, orientatsioonihäired, keskendumishäired, tasakaaluhäired, vertiigo, kõnehäired, kohin kõrvus, ebamugavustunne kõrvades

nägemise häired või ähmastumine, silmade punetus

ebatavaliselt aeglane pulss, suure soojuse tundmine (kuumad hood)

hingamishäired, hingamishäired magamise ajal

üks või mitu järgmistest suuhäiretest: haavand, tundlikkuse kadumine, ebamugavustunne, ebatavaline värvus, pehmete kudede häire, keelehäire, keele valulikkus, villid või haavandid, igemevalu, huulte lõhenemine, hammaste häire

söögitorupõletik, soolehalvatus, sapipõie häire

külm higi, näo turse, üldine kihelus, juuste väljalangemine, lihaste tõmblused, lihasnõrkus, halb enesetunne, ebamugavustunne rindkeres, janu, külmatunne, kuumatunne, urineerimishäired

halb enesetunne

punetus

Harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000st

mõtlemishäired, liigutuste häired

villid suus, huulte kuivus, mäda kogunemine suunaha alla

testosterooni vähesus, ebanormaalne tunne silmades, valgussähvatuste nägemine, küünte haprus

allergilised reaktsioonid, nt lööve, punetus, huulte ja näo turse, nõgestõbi

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

teadvuse kaotus, hingamise seiskumine, krambid (hood)

suguhormoonide puudus (androgeenide defitsiit)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Effentorat säilitada

Valuvaigisti Effentora on väga tugev ja võib olla eluohtlik, kui lapsed võtavad seda sisse kogemata. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendi sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Effentora sisaldab

Toimeaine on fentanüül. Iga tablett sisaldab kas:

100 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

200 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

400 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

600 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

800 mikrogrammi fentanüüli (tsitraadina)

Teised koostisained on mannitool, A tüüpi naatriumtärklisglükolaat, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumkarbonaat, veevaba sidrunhape, magneesiumstearaat.

Kuidas Effentora välja näeb ja pakendi sisu

Bukaaltabletid on lamedad, ümarad, kaldservadega tabletid, ühele küljele pressitud “C” ja teisele Effentora 100-mikrogrammisel tabletil “1”, Effentrora 200-mikrogrammisel tabletil “2”, Effentora 400-mikrogrammisel tabletil “4”, Effentora 600-mikrogrammisel tabletil “6”, ja Effentora 800- mikrogrammisel tabletil “8”.

Iga blister sisaldab 4 bukaaltabletti, mis on kartongpakendis 4 või 28 bukaaltableti kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

TEVA B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootja:

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA HAARLEM

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole või helistage järgmistel numbritel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG.

Teл.: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Magyarország Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: (+ 36) 1 288 6400

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti filiaal

 

Tel: + 372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43/1/97007 0

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Teva Norway AS

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +47 66 77 55 90

Tel: +421257267911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 (0)42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu