Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Pakendi märgistus - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEfient
ATC koodB01AC22
Toimeaineprasugrel
TootjaDaiichi Sankyo Europe GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5 mg õhukese polümeerikattega tablettide karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Efient 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid prasugreel

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg prasugreeli (vesinikkloriidina)

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainformatsiooni vaata pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tablett

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90x1 õhukese polümeerikattega tablett

98 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, õhu ja niiskuse eest kaitstult.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/503/001 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/002 28 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/003 30x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/004 56 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/005 84 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/006 90x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/007 98 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/015 30 polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Efient 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

5 mg õhukese polümeerikattega tablettide blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Efient 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid prasugreel

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Daiichi-Sankyo (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E, T, K, N, R, L, P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

10 mg õhukese polümeerikattega tablettide karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Efient 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid prasugreel

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg prasugreeli (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainformatsiooni vaata pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tablett

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90x1 õhukese polümeerikattega tablett

98 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, õhu ja niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/503/008 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/009 28 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/010 30x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/011 56 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/012 84 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/013 90x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/014 98 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/016 30 polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Efient 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

10 mg õhukese polümeerikattega tablettide blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Efient 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid prasugreel

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Daiichi-Sankyo (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E, T, K, N, R, L, P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu