Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Ravimi omaduste kokkuvõte - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEklira Genuair
ATC koodR03BB
Toimeaineaclidinium bromide, micronised
TootjaAstraZeneca AB

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Eklira Genuair, 322 mikrogrammi, inhalatsioonipulber

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks pihustatud annus (huuliku kaudu väljuv annus) sisaldab 375 mikrogrammi aklidiinbromiidi, mis on võrdne 322 mikrogrammi aklidiiniga. See vastab 400 mikrogrammi aklidiinbromiidi mõõdetud annusele, mis on võrdne 343 mikrogrammi aklidiiniga.

Teadaolevat toimet omavad abiained

Üks pihustatud annus sisaldab ligikaudu 12 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Inhalatsioonipulber.

Valge või peaaegu valge pulber tervikannuse indikaatori ja rohelise annustamisnupuga valges inhalaatoris.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Bronhodilataator Eklira Genuair on näidustatud säilitusravis kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) sümptomite leevendamiseks täiskasvanud patsientidel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on üks 322 mikrogrammi aklidiini inhalatsioon kaks korda ööpäevas.

Annuse vahelejäämisel tuleb järgmine annus võtta nii pea, kui võimalik. Kui aeg järgmise annuse võtmiseks on lähedal, tuleb vahele jäänud annus jätta võtmata.

Eakad

Eakate patsientide puhul pole vaja annust kohandada (vt lõik 5.2).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientide puhul pole vaja annust kohandada (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientide puhul pole vaja annust kohandada (vt lõik 5.2).

Lapsed

Puudub Eklira Genuairi asjakohane kasutus lastel ja noorukitel (alla 18-aastastel) KOK korral.

Manustamisviis

Inhaleerimiseks.

Patsiente tuleb juhendada, kuidas ravimpreparaati õigesti manustada.

Kasutusjuhend:

Eklira Genuairiga tutvumine

Annuse

Roheline nupp

indikaator

 

Kaitsekork

 

 

Värviline

 

kontrollaken

 

Huulik

Võtke Genuairi inhalaator ümbrisest välja ja tutvuge selle komponentidega.

Eklira Genuairi kasutamine

Kokkuvõte

Genuairi inhalaatori kasutamiseks tuleb pärast korgi eemaldamist teha 2 toimingut.

1. toiming

: vajutage alla ja VABASTAGE roheline nupp ning hingake täielikult välja (inhalaatorist eemale).

2. toiming

: pange huuled tihedalt ümber huuliku ning hingake TUGEVALT ja SÜGAVALT inhalaatori kaudu sisse.

Ärge unustage pärast inhalatsiooni kaitsekorki tagasi panna.

Alustamine

Enne esmakordset kasutamist rebige suletud ümbris mööda rebimisjoont ära ning võtke Genuairi inhalaator pakendist välja.

Eemaldage enne ravimpreparaadi annuse manustamist kaitsekork, surudes kergelt kummalegi küljele märgitud nooltele ja tõmmates korki väljapoole (vt pilt 1).

PILT 1

Vaadake, et huuliku ees ei oleks takistusi.

Hoidke Genuairi inhalaatorit horisontaalselt, nii et huulik jääb teie poole ja roheline nupp otse üles (vt pilt 2).

Hoidke inhalaatorit nii, et roheline nupp jääb otse üles. ÄRGE KALLUTAGE.

PILT 2

1. TOIMING:

VAJUTAGE roheline nupp täiesti alla ja seejärel VABASTAGE see (vt pildid 3 ja 4).

ÄRGE HOIDKE ROHELIST NUPPU JÄTKUVALT ALL.

VAJUTAGE roheline nupp

VABASTAGE roheline

täiesti alla

nupp

PILT 3

PILT 4

Peatuge ja kontrollige: veenduge, et annus on inhaleerimiseks valmis

Veenduge, et värviline kontrollaken on roheliseks muutunud (vt pilt 5).

Roheline kontrollaken kinnitab, et ravimpreparaat on inhaleerimiseks valmis.

Kasutamiseks valmis

ROHE-

LINE

PILT 5

KUI VÄRVILINE KONTROLLAKEN JÄÄB PUNASEKS, KORRAKE VAJUTAMISE JA VABASTAMISE TOIMINGUT (VT 1. TOIMING).

Enne inhalaatori suu juurde toomist hingake täielikult välja. Ärge hingake välja inhalaatorisse.

2. TOIMING:

pange huuled tihedalt ümber Genuairi inhalaatori huuliku ning hingake TUGEVALT ja SÜGAVALT huuliku kaudu sisse (vt pilt 6).

Tugev ja sügav hingetõmme viib ravimpreparaadi inhalaatori kaudu kopsudesse.

TÄHELEPANU: ÄRGE HOIDKE ROHELIST NUPPU

SISSEHINGAMISE AJAL ALL.

ÕIGE

VALE

PILT 6

Kuulete sissehingamise ajal „KLÕPSU”, mis viitab sellele, et kasutate Genuairi inhalaatorit õigesti.

Jätkake sissehingamist ka pärast inhalaatori „KLÕPSU” kõlamist, et saaksite kindlasti kätte kogu annuse.

Eemaldage Genuairi inhalaator suust ja hoidke niikaua hinge kinni kui mugav tundub, seejärel hingake aeglaselt nina kaudu välja.

Märkus: mõned patsiendid võivad tunda ravimpreparaadi sissehingamisel kerget magusat või õrnalt mõru maitset või teralisust, sõltuvalt patsiendist. Kui te pärast sissehingamist maitset ega midagi muud ei tunne, ärge täiendavat annust võtke.

Peatuge ja kontrollige: veenduge, et hingasite õigesti sisse

Veenduge, et kontrollaken on punaseks muutunud (vt pilt 7). See kinnitab, et hingasite annuse õigesti sisse.

Õigesti sisse hingatud

PUNANE

PILT 7

KUI VÄRVILINE KONTROLLAKEN ON ENDISELT ROHELINE, HINGAKE UUESTI TUGEVALT JA SÜGAVALT HUULIKU KAUDU SISSE (VT 2. TOIMING).

Kui aken ei muutu endiselt punaseks, võisite unustada enne sissehingamist rohelise nupu vabastada või te ei pruukinud õigesti sisse hingata. Kui nii juhtub, proovige uuesti.

Veenduge, et olete rohelise nupu VABASTANUD, ning hingake TUGEVALT ja sügavalt huuliku kaudu sisse.

Märkus: kui teil ei õnnestu mitmel katsel õigesti sisse hingata, pidage nõu arstiga.

Kui aken on punaseks muutunud, pange kaitsekork tagasi, surudes selle huulikule (vt pilt 8).

PILT 8

Millal peaksite hankima uue Genuairi inhalaatori?

Genuairi inhalaatoril on annuse indikaator, mis näitab, mitu annust inhalaatoris ligikaudu alles on. Annuse indikaator liigub aeglaselt allapoole, kuvades näite 10-se intervalliga (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (vt pilt A). Iga Genuairi inhalaatoriga saab manustada vähemalt 30 või 60 annust, sõltuvalt pakendi suurusest.

Kui annuse indikaatorile ilmub punasetriibuline riba (vt pilt A), siis see tähendab, et annused on otsa saamas ja peaksite hankima uue Genuairi inhalaatori.

Annuse indikaator liigub allapoole 10- se intervalliga: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Punasetriibuline

Annuse indikaator

PILT A

Märkus: kui Genuairi inhalaator tundub olevat kahjustatud või selle kork on kaotsi läinud, tuleb inhalaator välja vahetada. Teil EI OLE VAJA Genuairi inhalaatorit puhastada. Kui soovite seda siiski teha, peaksite pühkima huuliku välispinda kuiva lapi või paberrätikuga. Ärge KUNAGI kasutage Genuairi inhalaatori puhastamiseks vett, kuna see võib ravimit rikkuda.

Kuidas teate, et Genuairi inhalaator on tühi?

Kui annuse indikaatori keskele ilmub 0 (null), peaksite Genuairi inhalaatorisse allesjäänud annused ära kasutama.

Kui viimane annus on inhaleerimiseks ette valmistatud, siis ei naase roheline nupp täiesti ülemisse asendisse, vaid lukustub keskele (vt pilt B). Kuigi roheline nupp on lukustatud, saate siiski viimase annuse inhaleerida. Pärast seda ei ole enam võimalik Genuairi inhalaatorit kasutada, seega peaksite uue Genuairi inhalaatori hankima.

Lukustatud

PILT B

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Paradoksaalne bronhospasm

Eklira Genuair võib põhjustada paradoksaalset bronhospasmi. Kui nii juhtub, tuleks Eklira Genuairi ravi lõpetada ja kaaluma peaks muid raviviise.

Haiguse ägenemine

Aklidiinbromiid on säilitusraviks mõeldud bronhodilataator ning seda ei tohi kasutada ägedate bronhospasmi hoogude leevendamiseks, st päästeravina. Kui patsiendi ravimisel aklidiinbromiidiga toimub muutus KOK intensiivsuses ja patsient leiab, et täiendavate päästeravimite kasutamine on vajalik, tuleks patsiendi olukorda ja ravirežiimi uuesti hinnata.

Toime südame-veresoonkonnale

Südame-veresoonkonna ohutusprofiili iseloomustavad antikolinergilised toimed.

Eklira Genuairi tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on esinenud viimase 6 kuu jooksul müokardiinfarkt, ebastabiilne stenokardia, äsja (viimase 3 kuu jooksul) diagnoositud arütmia või kes olid viimase 12 kuu jooksul NYHA III ja IV klassi südamepuudulikkuse tõttu haiglas viibinud. Need patisendid arvati kliinilistest uuringutest välja, kuna neid seisundeid võib mõjutada ravimi antikolinergiline toime.

Antikolinergiline toime

Suukuivust, mida antikolinergilise ravi käigus on täheldatud, võib pikemas perspektiivis seostada hambakaariese tekkega.

Aklidiinbromiidi kasutamisel tuleks olla ettevaatlik selle antikolinergilise toime tõttu, kui patsiendil on sümptomaatiline eesnäärme hüperplaasia või põiekaela takistus või suletud nurga glaukoom (kuigi toote otsene kokkupuude silmadega on väga ebatõenäoline).

Abiained:

See ravim sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatusega, laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Aklidiinbromiidi manustamist koos teiste antikolinergilisi aineid sisaldavate ravimpreparaatidega pole uuritud ning see ei ole soovitatav.

Kuigi vormikohaseid in vivo ravimite koostoimete uuringuid pole tehtud, on inhaleeritud aklidiinbromiidi kasutatud samaaegselt teiste KOK ravimpreparaatidega, sh sümpatomimeetiliste bronhodilataatorite, metüülksantiinide ning suukaudsete ja inhaleeritavate steroididega, ilma et oleks leitud kliinilisi tõendeid ravimite koostoime kohta.

In vitro uuringud on näidanud, et aklidiinbromiid või selle metaboliidid ei põhjusta tõenäoliselt raviannuse juures koostoimeid P-glükoproteiini (P-gp) substraatidest toimeainete või tsütokroom P450 (CYP450) ensüümide ja esteraaside kaudu metaboliseeritavate toimeainetega (vt lõik 5.2).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Aklidiinbromiidi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Loomkatsed on näidanud lootetoksilisust vaid selliste aklidiinbromiidi annuste korral, mis ületavad oluliselt inimesel kasutatavat maksimaalset annust (vt lõik 5.3). Aklidiinbromiidi tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud.

Imetamine

Ei ole teada, kas aklidiin või tema metaboliidid erituvad rinnapiima. Loomkatsed on näidanud, et aklidiin ja tema metaboliidid erituvad vähesel määral piima. Riski vastsündinutele või imikutele ei saa välistada. Otsustada tuleb, kas katkestada rinnaga toitmine või ravi Eklira Genuairiga, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Rottidega tehtud katsed on näidanud fertiilsuse mõningast vähenemist vaid selliste aklidiinbromiidi annuste korral, mis ületavad oluliselt inimese maksimaalset annust (vt lõik 5.3). On vähetõenäoline, et aklidiinbromiidi manustamine soovitatavas annuses avaldab toimet inimeste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Aklidiinbromiidil võib olla kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Peavalu, pearingluse või häguse nägemise esinemine aklidiinbromiidi manustamise järel (vt lõik 4.8) võib autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjutada.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Eklira Genuairi kasutamisel olid kõige sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks peavalu (6,6%) ja nasofarüngiit (5,5%).

Kõrvaltoimete tabel

Alltoodud kõrvaltoimete esinemissagedused põhinevad kõrvaltoimete (st Eklira Genuairiga seotud juhtude) ligikaudsel esinemisel, mida täheldati Eklira Genuair 322 mikrogrammi puhul ühe 6-kuulise ja kahe 3-kuulise randomiseeritud ja platseebokontrolliga kliinilise uuringu koondanalüüsis (636 patsienti).

Esinemissageduse kategooriad on defineeritud järgmise kokkuleppe järgi: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Eelistatav termin

Sagedus

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sinusiit

Sage

 

Nasofarüngiit

Sage

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus

Harv

 

Angioödeem

Teadmata

 

Anafülaktiline

Teadmata

 

reaktsioon

 

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Sage

 

Pearinglus

Aeg-ajalt

Silmahäired

Hägune nägemine

Aeg-ajalt

Südamehäired

Tahhükardia

Aeg-ajalt

 

Südamepekslemine

Aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja

Köha

Sage

mediastiinumi häired

Düsfoonia

Aeg-ajalt

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Sage

 

Iiveldus*

Sage

 

Suukuivus

Aeg-ajalt

 

Stomatiit

Aeg-ajalt

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve

Aeg-ajalt

 

Kihelus

Aeg-ajalt

Neerude ja kuseteede häired

Uriinipeetus

Aeg-ajalt

* Iivelduse esinemissagedus kliinilistes uuringutes oli aklidiinbromiidi puhul madalam kui platseebo puhul (vastavalt 43,9 vs 48,3 1000 patsiendiaasta kohta)

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Aklidiinbromiidi suurte annuste korral võivad tekkida antikolinergilised nähud ja sümptomid. Samas pole tervetele katsealustele manustatud aklidiinbromiidi kuni 6000 mikrogrammi ühekordselt inhaleeritud annused süsteemseid antikolinergilisi kõrvaltoimeid põhjustanud. Lisaks sellele ei täheldatud kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid ka järgneva 7-päevase perioodi jooksul, mil tervetele katsealustele manustati kaks korda ööpäevas aklidiinbromiidi kuni 800 mikrogrammi annuseid.

Aklidiinbromiidi tahtmatust manustamisest põhjustatud ägeda mürgistuse esinemine on ravimpreparaadi madala suukaudse biosaadavuse ja Genuairi inhalaatori hingamisjõul töötava annustamismehhanismi tõttu vähetõenäoline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained; antikolinergikud; ATC-kood: R03BB05.

Toimemehhanism

Aklidiinbromiid on selektiivne konkureeriv muskariinretseptori antagonist (tuntud ka kui antikolinergik), mille puhul on M3 retseptoritega seondumine tugevam kui M2 retseptoritega. M3 retseptorid vahendavad hingamisteede silelihaste kokkutõmmet. Inhaleeritud aklidiinbromiid toimib paikselt kopsudes, antagoniseerib hingamisteede silelihaste M3 retseptoreid ja põhjustab bronhodilatsiooni. Mittekliinilistes in vitro ja in vivo uuringutes täheldati atsetüülkoliini põhjustatud bronhide ahenemise vähenemist, mis sõltus aklidiini annusest. Aklidiinbromiid laguneb plasmas kiiresti, seega on süsteemsed antikolinergilised kõrvaltoimed harvad.

Farmakodünaamilised toimed

Kliinilise efektiivsuse uuringud näitasid, et Eklira Genuairi hommikusele ja õhtusele manustamisele järgneva 12 tunni jooksul paranes oluliselt kopsude talitlus (mõõdetuna forsseeritud ekspiratoorse sekundimahuga [FEV1]), mis ilmnes 30 minuti jooksul alates esimese annuse manustamisest

(124-133 ml suurenemine algnäitajaga võrreldes). Maksimaalne bronhodilatatsioon saavutati 1-3 tunni jooksul pärast annustamist, kusjuures keskmine maksimaalne FEV1 muutus püsiseisundis oli

227-268 ml suurem algnäitajast.

Südame elektrofüsioloogia

Aklidiinbromiidi (200 mikrogrammi või 800 mikrogrammi) manustamisel tervetele katsealustele kord ööpäevas 3 päeval spetsiifilises QT uuringus ei täheldatud toimet QT-intervallile (korrigeeriti kas Fridericia või Bazetti meetodi abil või individuaalselt).

Lisaks ei täheldatud pärast 336 patsiendi 3-kuulist ravi (164 patsiendile manustati kaks korda ööpäevas Eklira Genuair 322 mikrogrammi) tehtud 24-tunnisel Holter-monitooringul Eklira Genuairi kliiniliselt olulisi toimeid südame rütmile.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Eklira Genuairi III faasi kliiniline arendusprogramm hõlmas 269 patsienti, kellele manustati kaks korda ööpäevas ravimit Eklira Genuair 322 mikrogrammi ühes 6-kuulises randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus, ning 190 patsienti, kellele manustati kaks korda ööpäevas ravimit Eklira Genuair 322 mikrogrammi ühes 3-kuulises randomiseeritud platseebokontrolliga uuringus. Efektiivsust hinnati kopsude talitluse ja selliste sümptomaatiliste näitajate põhjal, nagu õhupuudus, haigusele eriomane tervislik seisund, päästeravimite kasutamine ja haiguse halvenemine. Pikaajalistes ohutusuuringutes 1-aastase raviperioodi jooksul püsis Eklira Genuairi bronhodilatatoorne efektiivsus.

Bronhodilatatsioon

Patsiendid, kellele manustati 6-kuulises uuringus kaks korda päevas ravimit Eklira Genuair

322 mikrogrammi, täheldasid kopsude talitluse kliiniliselt olulist paranemist (mõõdetuna FEV1 abil). Maksimaalsed bronhodilatatsioonile omased toimed avaldusid esimesel päeval ja püsisid 6-kuulise raviperioodi vältel. Pärast 6 kuu pikkust ravi oli FEV1 keskmine paranemine enne hommikust ravimi manustamist platseeboga võrreldes 128 ml (95% CI 85 kuni 170; p<0,0001).

Sarnased tulemused saadi ka Eklira Genuairi 3-kuulises uuringus.

Haigusele eriomane tervislik seisund ja sümptomaatiline kasu

Eklira Genuair parandas kliiniliselt oluliselt õhupuuduse esinemist (hinnati ülemineku düspnoe indeksi [TDI] abil) ning haigusele eriomast tervislikku seisundit (hinnati St. George’i respiratoorse küsimustiku [SGRQ] abil). Allolev tabel näitab sümptomite leevenemist pärast Eklira Genuairi manustamist 6 kuu jooksul.

 

 

 

 

Ravi

 

 

Paranemine

 

 

 

 

 

Muutuja

 

Eklira Genuair

 

Platseebo

 

platseeboga

 

p-väärtus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

võrreldes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCIDa saavutanud

56,9

 

45,5

 

OR=1,68c

0,004

 

 

 

patsientide protsent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine muutus algnäitaja

1,9

 

0,9

 

1,0 ühikut

<0,001

 

 

 

suhtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCIDb saavutanud

57,3

 

41,0

 

OR=1,87c

<0,001

 

 

 

patsientide protsent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine muutus algnäitaja

-7,4

 

-2,8

 

-4,6 ühikut

<0,0001

 

 

 

suhtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aVähemalt 1 TDI ühiku muutus oli minimaalne kliiniliselt oluline erinevus (MCID).

bVähemalt -4 SGRQ ühiku muutus oli MCID.

cŠansside suhe (odds ratio, OR), MCID saavutamise tõenäosuse suurenemine platseeboga võrreldes.

Patsiendid, kellele manustati Eklira Genuairi, vajasid vähem päästeravimeid kui platseeboga ravitud patsiendid (6 kuu pärast oli ravimi manustamiskordade arv ööpäevas vähenenud 0,95 võrra [p=0,005]). Eklira Genuair parandas ka KOK igapäevaseid sümptomeid (düspnoe, köha ja röga teke) ning öiseid ja varahommikusi sümptomeid.

6- ja 3-kuuliste platseebokontrolliga uuringute tõhususe koondanalüüs näitas haiguse mõõduka kuni tugeva halvenemise (antibiootikum-, kortikosteroid- või haiglaravi nõudva halvenemise) statistiliselt olulist vähenemist, kui aklidiini 322 mikrogrammi kaks korda ööpäevas võrreldi platseeboga (juhtu patsiendi kohta aastas: vastavalt 0,31 vs 0,44; p=0,0149).

Treeningkoormuse taluvus

3-nädalases randomiseeritud platseebokontrolliga kliinilises ristuuringus oli Eklira Genuair seostatav statistiliselt olulise vastupidavusvõime parandamisega, 58 sekundit, treeningu ajal võrreldes platseeboga (95% CI=9…108; p=0,021; ravieelne väärtus: 486 sekundit). Eklira Genuair vähendas

statistiliselt oluliselt kopsude hüperinflatsiooni puhkehetkel (funktsionaalne residuaalkapatsiteet [FRC]=0,197 l [95% CI=0,321, 0,072; p=0,002]; residuaalmaht [RV]=0,238 l [95% CI=0,396, 0,079; p=0,004]) ning parandas hingamismahtu (0,078 l võrra; 95% CI=0,01, 0,145; p=0,025) ja vähendas düspnoed treeningu ajal (Borgi skaala) (0,63 Borgi ühiku võrra; 95% CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Eklira Genuairiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta KOK korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Aklidiinbromiid imendub kiiresti kopsude kaudu ning saavutab tervetel katsealustel maksimaalse plasmakontsentratsiooni 5 minuti jooksul alates inhalatsioonist ning KOK-ga patsientidel tavaliselt esimese 15 minuti jooksul. Inhaleeritud annuse osa, mis jõuab muutumatu aklidiinina süsteemsesse vereringesse, on väga väike (alla 5%).

KOK-ga patsientidel saavutati kuiva pulbri, 400 mikrogrammi ühekordse annuse aklidiinbromiidi inhalatsiooni järel püsiv plasma tippkontsentratsioon umbes 224 pg/ml. Püsivad plasmatasemed saavutati korduval annustamisel seitsme päeva jooksul (kaks korda ööpäevas).

Jaotumine

Keskmiselt umbes 30% Genuairi inhalaatori kaudu inhaleeritud aklidiinbromiidist jõuab kopsudesse.

Aklidiinbromiidi in vitro määratud seonduvus plasmavalguga vastas aklidiinbromiidi kiire hüdrolüüsi tõttu plasmas kõige tõenäolisemalt metaboliitide seonduvusele valguga. Plasmavalguga seonduvus oli karboksüülhappe metaboliidi puhul 87% ja alkoholi metaboliidi puhul 15%. Peamine plasmavalk, millega aklidiinbromiidi seondub, on albumiin.

Biotransformatsioon

Aklidiinbromiid hüdrolüüsitakse kiiresti ja ulatuslikult farmakoloogiliselt inaktiivseteks alkoholi ja karboksüülhappe derivaatideks. Hüdrolüüs toimub nii keemiliselt (mitteensümaatiliselt) kui ka ensümaatiliselt esteraaside abil, kus butürüülkoliinesteraas on peamine ensüüm. Happelise metaboliidi plasmatasemed on umbes 100 korda suuremad kui alkoholi metaboliidi ning muutumatu toimeaine plasmatasemed inhalatsiooni järel.

Inhaleeritud aklidiinbromiidi madala absoluutse biosaadavuse (<5%) põhjuseks on aklidiinbromiidi ulatuslik süsteemne ja presüsteemne hüdrolüüs nii kopsus kui allaneelamise korral seedetraktis.

CYP450 ensüümide kaudu toimuval biotransformatsioonil on kogu aklidiinbromiidi metaboolses kliirensis väike roll.

In vitro uuringud on näidanud, et raviannustes manustatud aklidiinbromiid või selle metaboliidid ei inhibeeri ega indutseeri ühtki tsütokroom P450 (CYP450) ensüümi ning ei inhibeeri esteraase (karboksüülesteraasi, atsetüülkoliinesteraasi ja butürüülkoliinesteraasi). In vitro uuringud on näidanud, et aklidiinbromiid või selle metaboliidid ei ole P-glükoproteiini substraadid ega inhibiitorid.

Eritumine

Aklidiinbromiidi lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg ja efektiivne poolväärtusaeg on vastavalt ligikaudu 14 ja 10 tundi 400 mcg annuse inhalatsiooni järgselt kaks korda ööpäevas KOK-i patsientidel.

Pärast 400 mikrogrammi radioaktiivse märgistusega aklidiinbromiidi intravenoosset manustamist tervetele katsealustele eritus umbes 1% annusest muutumatu aklidiinbromiidina uriini kaudu. Kuni 65% annusest eritus metaboliitidena uriini kaudu ja kuni 33% metaboliitidena väljaheitega.

Tervetel katsealustel ja KOK-ga patsientide oli pärast 200 mikrogrammi ja 400 mikrogrammi aklidiinbromiidi inhalatsiooni muutumatu aklidiini eritumine uriiniga väga madal (umbes 0,1% manustatud annusest), viidates sellele, et renaalne kliirens mängib kogu plasmas leiduva aklidiini kliirensis vähetähtsat rolli.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Aklidiinbromiidil on terapeutilistes annustes lineaarne ja ajast sõltumatu farmakokineetika.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid

Aklidiinbromiidi farmakokineetilised omadused mõõduka kuni raske KOK-ga patsientidel tunduvad olevat sarnased nii 40…59 aasta vanuste kui ka ≥70 aasta vanuste patsientide puhul. Seega pole vaja eakatel KOK-ga patsientidel annust kohandada.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidega pole uuringuid tehtud. Kuna aklidiinbromiidi metaboliseeritakse plasmas peamiselt keemilisel ja ensümaatilisel lõhustumisel, siis on väga ebatõenäoline, et maksa puudulikkuse korral plasmatase muutub. Maksakahjustusega KOK-ga patsientidel pole annust vaja kohandada.

Neerukahjustusega patsiendid

Normaalselt talitlevate neerude ja neerukahjustusega katsealustel ei täheldatud olulisi farmakokineetilisi erinevusi. Seega pole vaja neerukahjustusega KOK-ga patsientidel annust kohandada ega patsiente täiendavalt jälgida.

Rass

Korduvate inhalatsioonide järgselt on leitud, et Jaapani ja europiidsete patsientide aklidiinbromiidi plasmatasemed on sarnased.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Kuna aklidiinbromiid toimib paikselt kopsudes ja laguneb plasmas kiiresti, siis pole farmakokineetiliste ja farmakodünaamiliste omaduste vahel otsest seost.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Mittekliinilistes uuringutes täheldati kardiovaskulaarseid parameetreid (suurenenud südame löögisagedus koertel), reproduktsioonitoksilisust (lootetoksilised toimed) ja fertiilsust (viljastumise määra, kollaskehade ja siirdamiseelsete ja -järgsete hukkumiste arvu väike langus) mõjutavaid toimeid ainult maksimaalseid inimesel kirjeldatud plasmatasemeid ületavatel kontsentratsioonidel ning seetõttu ei peetud neid kliinilises kasutuses eriti oluliseks.

Mittekliinilistes toksilisuse uuringutes täheldatud madala toksilisuse põhjuseks on osaliselt aklidiinbromiidi kiire metaboliseerimine plasmas ja suuremate metaboliitide märkimisväärse farmakoloogilise aktiivsuse puudumine. Nendes uuringutes oli täheldatava kahjuliku toimeta annus (no observed adverse effect level, NOAEL) 7- kuni 73-korda kõrgem kui inimesel 400 mikrogrammi kaks korda ööpäevas annustamisel saavutatav plasmatase.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Ravim tuleb ära kasutada 90 päeva jooksul alates ümbrise avamisest.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoidke inhalaatorit kuni manustamisperioodi alguseni kaitseümbrises.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Inhalaator on mitmest osast koosnev seade, mis on valmistatud polükarbonaadist, akrüülnitriilbutadieenstüreenist, polüoksümetüleenist, polüesterbutüleentereftalaadist, polüpropüleenist, polüstüreenist ja roostevabast terasest. See on valget värvi ning sellel on tervikannuse indikaator ja roheline annustamisnupp. Huulik on kaetud eemaldatava rohelise kaitsekorgiga. Inhalaator tarnitakse plastiklaminaadist kaitseümbrises, mis on pakitud pappkarpi.

1 inhalaatorit sisaldav pappkarp, inhalaatoris 30 annust.

1 inhalaatorit sisaldav pappkarp, inhalaatoris 60 annust.

3 inhalaatorit sisaldav pappkarp, igas inhalaatoris 60 annust. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kasutusjuhend vt lõik 4.2.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20/07/2012

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20/04/2017

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu