Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Pakendi märgistus - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEklira Genuair
ATC koodR03BB
Toimeaineaclidinium bromide, micronised
TootjaAstraZeneca AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väline karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Eklira Genuair 322 mikrogrammi inhalatsioonipulber aklidiin (aklidiinbromiid)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatud annus sisaldab 375 mikrogrammi aklidiinbromiidi, mis on võrdne 322 mikrogrammi aklidiiniga.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 inhalaator, mis sisaldab 30 annust

1 inhalaator, mis sisaldab 60 annust

3 inhalaatorit, igas inhalaatoris 60 annust

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Inhalatsioon

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 90 päeva jooksul pärast kaitseümbrise avamist

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke Genuairi inhalaatorit kuni manustamisperioodi alguseni kaitseümbrises.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/778/001

30 annust

 

EU/1/12/778/002

60 annust

 

EU/1/12/778/003

3 inhalaatorit, iga inhalaator sisaldab 60 annust

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eklira genuair

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Inhalaatori silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Eklira Genuair 322 mcg inhalatsioonipulber aklidiin (aklidiinbromiid)

Inhalatsioon

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Ravim tuleb ära kasutada 90 päeva jooksul alates ümbrise avamisest.

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 annust

60 annust

6.MUU

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu