Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Pakendi märgistus - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElaprase
ATC koodA16AB09
Toimeaineidursulfase
TootjaShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elaprase 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat idursulfaas

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 6 mg idursulfaasi. Üks milliliiter sisaldab 2 mg idursulfaasi.

3.ABIAINED

Polüsorbaat 20

Naatriumkloriid

Kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat Ühealuseline naatriumfosfaatmonohüdraat Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg / 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intravenoosne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Mitte lasta külmuda

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Elaprase 2 mg/ml steriilne kontsentraat idursulfaas

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6 mg / 3 ml

6.MUU

Hoida külmkapis

Mitte lasta külmuda

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu