Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Pakendi märgistus - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElmiron
ATC koodG04BX15
Toimeainepentosan polysulfate sodium
Tootjabene-Arzneimittel GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

elmiron 100 mg kõvakapslid naatriumpentosaanpolüsulfaat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 100 mg naatriumpentosaanpolüsulfaati.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada 30 päeva jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

bene-Arzneimittel GmbH, PO Box 710269, 81452 München, Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1189/001

13.PARTII NUMBER

Partii:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

elmiron

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTRI PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

elmiron 100 mg kõvakapslid naatriumpentosaanpolüsulfaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 100 mg naatriumpentosaanpolüsulfaati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

bene-Arzneimittel GmbH, PO Box 710269, 81452 München, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1189/002

13. PARTII NUMBER

Partii:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

elmiron

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

elmiron 100 mg kõvakapslid naatriumpentosaanpolüsulfaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 100°mg naatriumpentosaanpolüsulfaati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada 30 päeva jooksul.

Avamise kuupäev: ……………………

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

bene-Arzneimittel GmbH, PO Box 710269, 81452 München, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1189/001

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

elmiron 100 mg kõvakapslid naatriumpentosaanpolüsulfaat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

bene-Arzneimittel GmbH

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii:

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu