Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Pakendi infoleht - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElmiron
ATC koodG04BX15
Toimeainepentosan polysulfate sodium
Tootjabene-Arzneimittel GmbH

Pakendi infoleht: teave patsiendile

elmiron 100 mg kõvakapslid naatriumpentosaanpolüsulfaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on elmiron ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne elmironi võtmist

3.Kuidas elmironi võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas elmironi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on elmiron ja milleks seda kasutatakse

elmiron on ravim, mis sisaldab toimeainena naatriumpentosaanpolüsulfaati. Pärast ravimi võtmist eritub see uriini ja kinnitub kusepõie limaskestale, aidates moodustada seda kaitsvat kihti.

elmironi kasutatakse põievalu sündroomi raviks. Haigust iseloomustavad paljud väikesed verejooksud või kusepõie seina teatud tüüpi kahjustused, mõõdukas kuni tugev valu ja sage urineerimisvajadus.

2. Mida on vaja teada enne elmironi võtmist

Ärge võtke elmironi:

kui olete naatriumpentosaanpolüsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on verejooks (v.a menstruatsiooniverejooks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne elmironi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui peate minema operatsioonile;

kui teil on hüübimishäire või suurenenud verejooksurisk, näiteks kui võtate hüübimisvastast ravimit (n-ö verevedeldit);

kui teil on kunagi esinenud vereliistakute vähesust, mille põhjustas ravim hepariin;

kui teil on maksa- või neerufunktsiooni kahjustus.

Lapsed ja noorukid

elmironi ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel, sest ravimi ohutus ja efektiivsus selles patsiendirühmas ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja elmiron

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on teatada arstile või apteekrile, kui võtate hüübimisvastaseid ravimeid või hüübimisvastase toimega valuvaigisteid.

Rasedus ja imetamine

elmironi ei soovitata kasutada raseduse või imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

elmiron ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas elmironi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

1 kapsel 3 korda ööpäevas.

Teie arst hindab teie reageerimist elmironile iga 6 kuu tagant.

Kasutusviis

Võtke kapslid tervelt koos klaasi veega vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki.

Kui te võtate elmironi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral teavitage oma arsti. Kõrvaltoimete ilmnemisel katkestage elmironi võtmine kõrvaltoimete kadumiseni.

Kui te unustate elmironi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui kapsel jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid on täheldatud järgmise esinemissagedusega.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

infektsioonid, gripp;

peavalu, seljavalu;

peapööritus;

iiveldus, seedehäire, kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhu paisumine;

pärasoole verejooks;

jäsemeturse;

juuste väljalangemine;

nõrkus, vaagnapiirkonna (alakõhu) valu;

tavalisest sagedam urineerimisvajadus;

maksatalitluse ebanormaalsed analüüsitulemused.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):

vereliistakute, vere punaliblede või vere valgeliblede vähesus;

verejooks, sealhulgas vähene nahaalune verejooks;

hüübimishäired;

allergilised reaktsioonid, suurenenud valgustundlikkus;

isutus, kehakaalu tõus või langus;

raskekujulised meeleolumuutused või depressioon;

suurenenud higistamine, unetus;

rahutus;

ebaharilikud aistingud, näiteks torkimine, kirvendus või sügelus;

pisaravoolus, n-ö laisk silm;

kumin või sumin kõrvades;

hingamisraskused;

seedehäire, oksendamine, kõhugaasid, kõhukinnisus;

suuhaavand;

nahalööve, sünnimärgi suurenemine;

liigese- või lihasevalu.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

hüübimishäired;

allergilised reaktsioonid;

maksatalitluse ebanormaalsed analüüsitulemused.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas elmironi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Pudel

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast märget „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida pudel tihedalt suletuna niiskuse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist kasutada 30 päeva jooksul. Pärast nimetatud aja möödumist tuleb allesjäänud kapslid ära visata.

Blister

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida elmiron sisaldab

Toimeaine on naatriumpentosaanpolüsulfaat.

Üks kõvakapsel sisaldab 100 mg naatriumpentosaanpolüsulfaati.

Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, želatiin ja titaandioksiid (E171).

Kuidas elmiron välja näeb ja pakendi sisu

Valged läbipaistmatud kapslid, mis on pakendatud lastekindla korgiga plastpudelisse või plastist/alumiiniumist blistrisse, mis on omakorda pakendatud pappkarpi.

Karbis on 90 kapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 München Telefon +49 (0)89 749870 Faks +49 (0)89 74987142

E-post: contact@bene-arzneimittel.de

Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu