Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Ravimi omaduste kokkuvõte - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElocta
ATC koodB02BD02
Toimeaineefmoroctocog alfa
TootjaSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ELOCTA 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 750 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

ELOCTA 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

ELOCTA 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 250 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 83 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 500 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 167 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 750 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 750 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 250 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 1000 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 333 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 1500 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 500 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 2000 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 667 RÜ alfaefmoroktokogi.

ELOCTA 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalselt 3000 RÜ alfaefmoroktokogi (efmoroctocogum alfa). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml süstelahust ligikaudu 1000 RÜ alfaefmoroktokogi.

Potentsus (rahvusvahelised ühikud) määratakse Euroopa farmakopöa kromogeensustestiga in-house standardi suhtes, mille puhul lähtutakse MTO faktorile VIII rakenduvast standardist. ELOCTA spetsiifiline aktiivsus on 4000...10 200 RÜ/mg valgu kohta.

Alfaefmoroktokog [rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor, Fc fusioonvalk (rFVIIIFc)] koosneb 1890 aminohappest. Seda toodetakse rekombinantse DNA tehnoloogia abil inimese embrüonaalse neeru (HEK) rakuliinis ilma mistahes lisa eksogeense inim- või loompäritolu valguta rakkude kultiveerimisel, puhastamisel ega lõplikus ravimvormis.

Teadaolevat toimet omav abiaine

0,6 mmol (e 14 mg) naatriumi viaali kohta.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Pulber: lüofiliseeritud, valge kuni valkjas pulber või kook.

Lahusti: süstevesi, läbipaistev värvitu lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Veritsuse ravi ja profülaktika A-hemofiiliaga (kaasasündinud VIII faktori puudulikkus) patsientidel.

ELOCTA sobib kasutamiseks kõigis vanuserühmades.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi tohib alustada ainult hemofiilia ravis kogenenud arsti järelevalve all.

Eelnevalt ravi mittesaanud patsiendid

ELOCTA ohutus ja efektiivsus eelnevalt ravi mittesaanud patsientidel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Annustamine

Asendusravi annus ja kestus sõltuvad VIII faktori puudulikkuse raskusastmest, veritsuse asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Rekombinantse faktor VIII Fc manustatud ühikute arvu väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis lähtub ajakohasest MTO poolt VIII faktorit sisaldavatele ravimitele kehtivast standardist. VIII faktori

plasmaaktiivsust väljendatakse protsendina (normaalse inimplasma suhtes) või RÜ-des (VIII faktori plasmasisalduse rahvusvahelise standardi suhtes).

Rekombinantse faktor VIII Fc aktiivsuse üks RÜ võrdub sama VIII faktori kogusega ühes ml normaalses inimplasmas.

Vajaduspõhine ravi

Faktor VIII Fc vajaliku annuse arvutamine põhineb empiirilisel leiul, et 1 RÜ VIII faktorit kg kehakaalu kohta tõstab VIII faktori aktiivsust plasmas 2 RÜ/dl. Vajaliku annuse määramisel kasutatakse järgmist valemit.

Vajalike ühikute arv = kehakaal (kg) x soovitav VIII faktori tõus (%) (RÜ/dl) x 0,5 (RÜ/kg RÜ/dl kohta).

Manustatava koguse ja manustamissageduse määramisel peab alati lähtuma iga individuaalse juhtumi kliinilisest efektiivsusest (vt lõik 5.2). Maksimaalse toime edasilükkumist ei ole oodata.

Järgnevate veritsusepisoodide puhul ei tohi VIII faktori aktiivsus vastava perioodi jooksul langeda allapoole toodud plasmaaktiivsuse taset (protsentides normaalväärtusest või RÜ/dl). Tabelit 1 võib kasutada annustamisjuhisena eri veritsusepisoodide ja operatsioonide puhul.

Tabel 1. ELOCTA annustamisjuhis veritsusepisoodidel ja operatsioonidel

Verejooksu raskusaste/

Nõutav VIII faktori

Annustamissagedus (tundides)/ravi kestus

kirurgilise protseduuri

tase (%) (RÜ/dl)

(päevades)

tüüp

 

 

Hemorraagia

 

 

Varane hemartroos,

20...40

Süsti tuleb korrata iga 12...24 tunni järel

lihasveritsus või suuõõne

 

vähemalt 1 ööpäeva jooksul, kuni

veritsus

 

verejooksuepisood on kaasneva valu järgi

 

 

otsustades möödunud või on saavutatud

 

 

paranemine. 1

Ulatuslikum hemartroos,

30...60

Süsti tuleb korrata iga 12...24 tunni järel

lihasveritsus või hematoom

 

3…4 päeva jooksul või kauem, kuni valu ja

 

 

äge häire on taandunud. 1

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Süsti tuleb korrata iga 8...24 tunni järel, kuni

 

 

ohu möödumiseni.

 

 

 

Kirurgiline operatsioon

 

 

Väiksem operatsioon, sh

30...60

Süsti tuleb korrata iga 24 tunni järel vähemalt

hamba väljatõmbamine

 

1 ööpäeva jooksul, kuni paranemiseni.

 

 

 

Suurem operatsioon

80...100

Süsti korrata iga 8...24 tunni järel, kuni haava

 

(pre- ja

piisava paranemiseni, seejärel ravida veel

 

postoperatiivselt)

vähemalt 7 päeva jooksul, et säiliks

 

 

VIII faktori aktiivsus 30...60% (RÜ/dl).

1 Mõnel patsiendil ja mõnes olukorras võib annustamisintervalli pikendada kuni 36 tunnini. Farmakokineetilised andmed vt lõik 5.2.

Profülaktika

Pikaajalise profülaktika soovitatav annus on 50 RÜ/kg iga 3...5 päeva järel. Annust võib kohandada vastavalt patsiendi reaktsioonile vahemikus 25...65 RÜ/kg (vt lõigud 5.1 ja 5.2). Mõnel juhul, eriti noorematel patsientidel, võivad olla vajalikud lühemad annustevahelised intervallid või suuremad annused.

Raviseire

Ravi jooksul on soovitatav jooksvalt hinnata VIII faktori tasemeid (üheastmelise koagulatsioonitesti või kromogeensustestiga), kuna see aitab määrata kordussüstide annuseid ja manustamissagedust. Erinevate patsientide ravivastus VIII faktorile võib olla erinev (erinevad poolväärtusajad ja taastumised). Ala- ja ülekaalulistel patsientidel võib osutuda vajalikuks kehakaalul põhinevate annuste kohandamine. Mahukate kirurgiliste operatsioonide puhul on eriti oluline asendusravi täpne seire, koagulatsioonianalüüs

(VIII faktori aktiivsus plasmas) on sel puhul asendamatu.

Tromboplastiiniajal (aPTT) põhineva üheastmelise koagulatsioonitesti kasutamisel in vitro VIII faktori aktiivsuse määramiseks patsientide vereproovides, võivad VIII faktori aktiivsust plasmas oluliselt mõjutada nii aPTT reagendi tüüp kui ka analüüsimisel kasutatud referentsstandard. See on eriti oluline laboratooriumi ja/või analüüsis kasutatavate reagentide vahetamisel.

Eakad

Kogemused patsientidega vanuses ≥ 65 aastat on piiratud.

Lapsed

Lastel vanuses 12 aastat ja nooremad võib osutuda vajalikuks sagedasem manustamine või suuremad annused (vt lõik 5.1). Noorukitel vanuses 12 aastat ja vanemad kehtivad samad annustamissoovitused mis täiskasvanutel.

Manustamisviis

Intravenoosne.

ELOCTA’t tuleb süstida intravenoosselt mitme minuti jooksul. Manustamiskiirus peab olema patsiendile mugav ja ei tohi ületada 10 ml/min.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine (rekombinante inimese VIII hüübimisfaktor ja/või Fc regioon) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkus

ELOCTA kasutamisel võivad tekkida allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid. Patsiente tuleb nõustada, et ülitundlikkussümptomite tekkimisel tuleb ravimi kasutamine viivitamatult katkestada ning arsti poole pöörduda.

Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkusreaktsiooni nähtude, sh nõgestõve, generaliseerunud urtikaaria, pitsitustunde rindkeres, vilistava hingamise, hüpotensiooni ja anafülaksia osas.

Anafülaktilise šoki korral tuleb rakendada standarditele vastavaid šoki meditsiinilisi ravivõtteid.

Inhibiitorid

VIII faktoi vastaste neutraliseerivate antikehade (inhibiitorite) teke on teadaolev tüsistus A-hemofiiliaga isikute ravimisel. Need inhibiitorid on tavaliselt VIII faktori prokoaguleeriva toime vastu suunatud IgG-immunoglobuliinid, mille hulka väljendatakse Bethesda ühikutes (BÜ) plasma ml kohta (modifitseeritud analüüsi põhjal). Inhibiitorite tekkerisk on seotud VIII faktori toimeajaga, kusjuures risk on kõrgeim esimesel 20 kokkupuutepäeval. Harva võivad inhibiitorid tekkida ka pärast esimese

100 kokkupuutepäeva möödumist.

On täheldatud inhibiitorite (madal tiiter) taastekke juhtumeid pärast üleminekut ühelt VIII faktori ravimilt teisele varem üle 100-päevast ravi saanud patsientidel, kelle anamneesis on täheldatud inhibiitorite teket. Seetõttu on ravimite vahetamisel soovitatav kõigil patsientidel hoolikalt jälgida inhibiitorite tekkimist.

Üldjuhul tuleb kõiki VIII hüübimisfaktoriga ravitud patsiente hoolikalt jälgida sobivate kliiniliste vaatluste ja laboratoorsete analüüside abil inhibiitorite tekke suhtes. Kui soovitavaid VIII faktori plasmaaktiivsuse tasemeid ei saavutata või kui veritsust piisava annusega kontrolli alla ei saada, tuleb teostada uuring

VIII faktori inhibiitorite esinemise määramiseks. Inhibiitori kõrgete tasemetega patsientidel ei pruugi olla VIII faktori -ravi tõhus ja tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Selliste patsientide ravi peavad juhendama hemofiiliaga ja VIII faktori inhibiitoritega patsientide ravis kogenud arstid.

Kardiovaskulaarne toime

Olemasolevate kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel võib FVIII asendusravi suurendada kardiovaskulaarset riski.

Kateetriga seotud tüsistused

Tsentraalveeni kateetri (central venous access device, CVAD) kasutamise vajadusel tuleb arvestada CVAD-iga seotud tüsistuste, sh lokaalse infektsiooni, baktereemia ja kateetrikoha tromboosi tekkeriskiga.

Partii numbri registreerimine

Igal patsiendile ELOCTA manustamiskorral on tungivalt soovitatav registreerida ravimi nimi ja partii number; see võimaldab hoida seost patsiendi ning ravimipartii vahel.

Lapsed

Loetletud hoiatused ja ettevaatusabinõud rakenduvad nii täiskasvanutele kui lastele.

Abiainetega seotud asjaolud

Ravim sisaldab 0,6 mmol (ehk 14 mg) naatriumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimetest inimese VIII hüübimisfaktori (rDNA) ja teiste ravimite vahel ei ole teatatud. ELOCTA koostoimeid ei ole uuritud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Loomadel ei ole reproduktsiooniuuringuid ELOCTA’ga läbi viidud. Hiirtel viidi läbi platsentabarjääri läbimise uuring (vt lõik 5.3). Kuna naistel esineb A-hemofiiliat harva, puuduvad kogemused VIII faktori kasutamisega raseduse ja imetamise ajal. Seetõttu võib VIII faktorit kasutada raseduse ajal vaid kindla näidustuse korral.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad. Loomadel ei ole fertiilsusuuringuid ELOCTA’ga läbi viidud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

ELOCTA’l ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Harva on täheldatud ülitundlikkus- või allergilisi reaktsioone (nt näo turse, nahalööve, nõgestõbi, pitsitustunne rindkeres ja hingamisraskused, põletus- ja torkimistunne infundeerimiskohal, külmavärinad, õhetus, generaliseerunud urtikaaria, peavalu, hüpotensioon, letargia, iiveldus, rahutus, tahhükardia), mis võivad mõnel juhul progresseeruda raskekujuliseks anafülaksiaks (sh šokk).

A-hemofiiliaga patsientidel võivad välja kujuneda VIII faktori vastased antikehad (inhibiitorid). Inhibitsiooni korral avaldub seisund ebapiisava kliinilise ravivastusena. Sellistel juhtudel on soovitatav pöörduda spetsiaalse hemofiiliakeskuse poole.

Kõrvaltoimete loetelu tabeli kujul

Allolevas tabelis 2 toodud esinemissagedusi täheldati kokku 233 raskekujulise A-hemofiiliaga patsiendil III faasi kliinilistes uuringutes ja jätku-uuringus. Kokkupuutepäevi oli kokku 34 746; keskmiselt

129 kokkupuutepäeva (vahemikus 1...326) osaleja kohta.

Allolev tabel 2 vastab MedDRA organsüsteemi klassifikatsioonile (organsüsteemi klassi ja eelistatava termini alusel).

Kõrvaltoimed on järjestatud järgmise süsteemi kohaselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud sageduse vähenemise järjekorras.

Tabel 2. ELOCTA’ga läbi viidud kliiniliste uuringute käigus teatatud kõrvaltoimed

MedDRA organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Sagedus

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Aeg-ajalt

 

Pearinglus

Aeg-ajalt

 

Maitsetundlikkuse

Aeg-ajalt

 

häired

 

Südame häired

Bradükardia

Aeg-ajalt

Vaskulaarsed häired

Hüpertensioon

Aeg-ajalt

 

Kuumahood

Aeg-ajalt

 

Angiopaatia1

Aeg-ajalt

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Köha

Aeg-ajalt

Seedetrakti häired

Kõhuvalu, alakõhus

Aeg-ajalt

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Lööve

Aeg-ajalt

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Artralgia

Aeg-ajalt

 

Müalgia

Aeg-ajalt

 

Seljavalu

Aeg-ajalt

 

Liigeste paistetus

Aeg-ajalt

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Haiglane olek

Aeg-ajalt

 

Valu rindkeres

Aeg-ajalt

 

Külmatunne

Aeg-ajalt

 

Kuumatunne

Aeg-ajalt

Uuringud

VIII hüübimisfaktori

Aeg-ajalt

 

vastase antikeha

 

 

analüüs positiivne2

 

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Menetluslik

Aeg-ajalt

 

hüpotensioon

 

1Uurija termin: ELOCTA süstimisele järgnev veresoonte valulikkus

2Ühel täiskasvanud patsiendil andis VIII hüübimisfaktori vastase antikehade analüüs positiivse tulemuse, mis langes kokku ühekordse neutraliseerivate antikehade tiitriga 0,73 BÜ/ml 14. nädalal. Neutraliseerivad antikehad ei leidnud

18päeva hiljem teostatud kordusanalüüsil kinnitust ja olid järgmistel visiitidel negatiivne. 14. nädalal toimus kliirensi (CL) suurenemine, mis taandus jätkuva rFVIIIFc raviga.

Turuletulekujärgne kogemus

Turuletulekujärgselt on täheldatud VIII faktori inhibiitori väljakujunemist.

Lapsed

Lastel ja täiskasvanud osalejatel kõrvaltoimete osas east sõltuvaid erinevusi ei täheldatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise sümptomitest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained, VIII hüübimisfaktor; ATC-kood: B02BD02

Toimemehhanism

VIII Faktori/von Willebrandi faktori kompleks koosneb kahest molekulist (VIII faktor ja von Willebrandi faktor), millel on erinevad füsioloogilised funktsioonid. Hüübimiskaskaadi aktiveerimisel konverteeritakse VIII faktor aktiveeritud VIII faktoriks ning vabastatakse von Willebrandi faktorist. Aktiveeritud

VIII faktor toimib kofaktorina aktiveeritud IX faktorile, kiirendades seega X faktori konversiooni aktiveeritud X faktoriks fosfolipiidsetel pindadel. Aktiveeritud X faktor konverteerib protrombiini trombiiniks. Seejärel konverteerib trombiin fibrinogeeni fibriiniks ja hüüve saab moodustuda.

A-hemofiilia on X-liiteline pärilik verehüübesüsteemi haigus, mida põhjustab funktsionaalse VIII faktori madal tase ning mille tagajärjel tekivad verejooksud liigestes, lihastes või siseorganites, kas spontaanselt või traumade/operatsioonide tagajärjel. Asendusraviga tõstetakse VIII faktori sisaldust plasmas, misläbi korrigeeritakse ajutiselt faktori puudulikkus ning veritsuskalduvused.

ELOCTA (alfaefmoroktokog) on täielikult rekombinantne, pikendatud poolväärtusajaga fusioonvalk. ELOCTA sisaldab rekombinantset VIII hüübimisfaktorit, mille B-domeen on deleteerunud ja mis on kovalentselt seotud inimese immuunglobuliin G1 Fc domeeniga. Inimese immuunglobuliini G1 Fc regioon seondub neonataalse Fc retseptoriga. Seda retseptorit ekspresseeritakse kogu elu ja see on osa loomulikult toimivast protsessist, mis kaitseb immuunglobuliine lüsosomaalse degradeerumise eest, suunates neid valke tagasi vereringesse. Selle tagajärjel on nende poolväärtusaeg plasmas pikk. Alfaefmoroktokog seondub neonataalse Fc retseptoriga, kasutades seega sama loomulikku protsessi lüsosomaalse degradeerumise edasilükkamiseks ning võimaldades pikemat poolväärtusaega plasmas kui endogeensel faktoril VIII.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

ELOCTA ohtust, efektiivsust ja farmakokineetikat on hinnatud 2 paljurahvuselises avatud keskses uuringus: III faasi uuring, edaspidi uuring I, ja III faasi uuring lastel, edaspidi uuring II (vt „Lapsed“).

Uuringus I võrreldi 2 profülaktilist raviskeemi (mõlemat eraldi, individuaalselt ja kord nädalas) vajaduspõhise raviga. Uuringusse kaasati kokku 165 raskekujulise A-hemofiiliaga eelnevalt ravitud meessoost patsienti (vanuses 12...65 aastat). Osalejad, kes olid enne uuringusse registreerumist profülaktikaskeemil, määrati individualiseeritud profülaktika rühmadesse. Osalejad, kes olid enne uuringusse registreerumist vajaduspõhisel skeemil, määrati kas individualiseeritud profülaktika rühmadesse või randomiseeriti iganädalase profülaktika või vajaduspõhise ravi rühma. Individualiseeritud profülaktika rühmas alustasid osalejad skeemiga „kaks korda nädalas“, mille käigus anti esimesel päeval 25 RÜ/kg ning neljandal päeval 50 RÜ/kg. Individualiseeritud profülaktilised annused ja manustamisintervallid kohaldati vahemikus 25...65 RÜ/kg iga 3...5 päeva järel. Profülaktiline annus nädalas oli 65 RÜ/kg. Lisaks sellele hinnati uuringus I hemostaatilist efektiivsust veritsusepisoodidel; samuti hinnati hemostaatilist efektiivsust perioperatiivse ravi käigus osalejatel, kellel viidi läbi ulatuslikke kirurgilisi protseduure.

Individualiseeritud profülaktika. Uuringu I individualiseeritud profülaktika rühma 117 hinnataval osalejal oli manustamisintervalli mediaan 3,51 (interkvartiilne vahemik 3,17...4,43) päeva ja nädalase koguannuse mediaan 77,90 (interkvartiilne vahemik 72,35...91,20) RÜ/kg.

Aastase veritsusmäära mediaan hinnatavatel osalejatel oli 1,60 (interkvartiilne vahemik 0,0...4,69) individualiseeritud profülaktika rühmas; 3,59 (1,86...8,36) iganädalase profülaktika rühmas ja 33,57 (21,14...48,69) vajaduspõhise ravi rühmas. Veritsusepisoode ei esinenud 45,3% osalejatest individualiseeritud profülaktika rühmas ja 17,4% osalejatest iganädalase profülaktika rühmas.

Veritsuse ravi. Uuringus I täheldatud 757 veritsusepisoodist 87,3% allus ravile 1 süstiga ning üldse allus ravile 2 või vähema süstiga 97,8%. Annuse mediaan veritsusepisoodi raviks tehtava süsti kohta oli 27,35 (interkvartiilne vahemik 22,73...32,71) RÜ/kg. Üldine annuse mediaan veritsusepisoodi raviks oli

31,32 RÜ/kg (23,53...52,53) individualiseeritud profülaktika rühmas ja iganädalases profülaktika rühmas ning 27,35 RÜ/kg (22,59...32,71) vajaduspõhise ravi rühmas.

Perioperatiivne ravi (kirurgiline profülaktika). Uuringus I ja jätku-uuringus teostati ja hinnati 22 uuringus osalejal 23 ulatuslikku kirurgilist operatsiooni. Enamikule osalejaist (95,7%) manustati ühekordne preoperatiivne annus hemostaasi säilitamiseks kirurgilise operatsiooni ajal. Annuse mediaan hemostaasi säilitamiseks kirurgilise operatsiooni ajal oli 58,3 (vahemik 45...102) RÜ/kg. Operatsioonipäeval tehti enamikule osalejaist teine süst. Operatsioonipäeval manustatud koguannus jäi vahemikku

50,8...126,6 RÜ/kg.

Lapsed vanuses < 12 aastat

Uuringusse II kaasati kokku 71 raskekujulise A-hemofiiliaga eelnevalt ravitud meessoost last. 71-st registreerunud osalejast 69-le manustati vähemalt 1 annus ELOCTA’t ning nad olid efektiivsuse osas hinnatavad. Osalejad olid alla 12-aastased (35 vanuses < 6 aastat ja 34vanuses 6 kuni < 12 aastat). Profülaktiline skeem algas esimesel päeval annusega 25 RÜ/kg, millele järgnes 50 RÜ/kg neljandal päeval. Piiratud arvul uuringus osalevatel patsientidel kasutati annust kuni 80 RÜ/kg ja jäeti annuste vahele minimaalselt 2 päeva.

Individualiseeritud profülaktika. Individualiseeritud profülaktika rühmas osalenud lastel oli manustamisintervalli mediaan 3,49 (interkvartiilne vahemik 3,46...3,51) päeva; nädalase koguannuse mediaan osalejatel vanuses < 6 aastat 91,63 (interkvartiilne vahemik 84,72...104,56) RÜ/kg ning osalejatel vanuses 6 kuni < 12 aastat 86,88 (interkvartiilne vahemik 79,12...103,08) RÜ/kg. Valdaval enamikul patsientidest (78,3%) jätkati raviskeemi vahelduva annusega väiksema annuse mediaan 31,73 RÜ/kg ja suurema annuse 55,87 RÜ/kg). Üldine veritsusepisoodide esinemissageduse mediaan aastas oli 1,96 (interkvartiilne vahemik 0,00...3,96). 46,4% lastest veritsusepisoode ei esinenud.

Veritsuse ravi. Uuringus II täheldatud 86 veritsusepisoodist 81,4% allus ravile 1 süstiga ning üldse allus ravile 2 või vähema süstiga 93,0% veritsusepisoodidest. Veritsusepisoodi raviks tehtava süsti kohta oli annuse mediaan 49,69 (interkvartiilne vahemik 29,41...56,82) RÜ/kg. Üldine raviannuse veritsusepisoodi kohta oli 54,90 (interkvartiilne vahemik 29,41...71,09) RÜ/kg.

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada ELOCTA’ga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta päriliku VIII faktori puudulikkuse ravi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Kõik ELOCTA farmakokineetika uuringud viidi läbi raskekujulise A-hemofiiliaga, eelnevalt ravitud patsientidel. Käesolevas lõigus toodud andmed koguti kromogeensus- ja üheastmeliste koagulatsioonitestide tulemustest. Farmakokineetilised parameetrid, mille määramiseks kasutati kromogeensustesti, sarnanesid üheastmelistel koagulatsioonitestidel saadud andmetega.

Farmakokineetilisi omadusi hinnati 28 ELOCTA’t (rFVIIIFc) saaval osalejal (≥ 15-aastased). Osalejatele manustati pärast vähemalt 96-tunnist (4 päeva) elimineerimisperioodi ühekordne 50 RÜ/kg annus ELOCTA’t. Farmakokineetilised proovid võeti enne manustamist ning seejärel pärast manustamist

7 ajapunktis kuni 120 tunni (5 päeva) möödumiseni. Farmakokineetilised parameetrid pärast ELOCTA 50 RÜ/kg annuse manustamist on toodud tabelites 3 ja 4.

Tabel 3. ELOCTA farmakokineetilised parameetrid üheastmelise koagulatsioonitesti põhjal

Farmakokineetilised parameetrid1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N = 28

Astmeline taastumine (RÜ/dl RÜ/kg kohta)

2,24

(2,11...2,38)

 

AUC/annus

51,2

(RÜ*h/dl RÜ/kg kohta)

(45,0...58,4)

Cmax (RÜ/dl)

(101...115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71...2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0...21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7...27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6...51,7)

 

1 Farmakokineetilised parameetrid on toodud geomeetrilise keskmisena (95% CI)

Lühendid: CI = usaldusvahemik; Cmax= maksimaalne aktiivsus; AUC = VIII faktori aktiivsuse kõveraalune pindala; t½= poolväärtusaeg; CL = kliirens; Vss = jaotusruumala püsikontsentratsiooni tingimustes; MRT = keskmine organismis viibimise aeg.

Tabel 4. ELOCTA farmakokineetilised parameetrid kromogeensustesti põhjal

Farmakokineetilised parameetrid1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N = 27

Astmeline taastumine (RÜ/dl RÜ/kg kohta)

2,49

(2,28...2,73)

 

AUC/annus

47,5

(RÜ*h/dl RÜ/kg kohta)

(41,6...54,2)

Cmax (RÜ/dl)

(104...165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85...2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2...23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4...27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4...58,3)

 

1 Farmakokineetilised parameetrid on toodud geomeetrilise keskmisena (95% CI)

Lühendid: CI = usaldusvahemik; Cmax= maksimaalne aktiivsus; AUC = VIII faktori aktiivsuse kõveraalune pindala; t½= poolväärtusaeg; CL = kliirens; Vss = jaotusruumala püsikontsentratsiooni tingimustes; MRT = keskmine organismis viibimise aeg.

Farmakokineetilised andmed kinnitavad, et ELOCTA tsirkuleeriv poolväärtusaeg on prolongeeritud.

Lapsed

ELOCTA farmakokineetilised parameetrid määrati noorukitel uuringus I [farmakokineetilised proovid võeti enne manustamist ning seejärel pärast manustamist mitmes ajapunktis kuni 120 tunni (5 päeva) möödumiseni] ning lastel uuringus II [farmakokineetilised proovid võeti enne manustamist ning seejärel pärast manustamist mitmes ajapunktis kuni 72 tunni (3 päeva) möödumiseni]. Tabelites 5 ja 6 toodud farmakokineetiliste parameetrite arvutamisel lähtuti alla 18-aastastelt kogutud andmetest.

Tabel 5. ELOCTA farmakokineetilised parameetrid lastel üheastmelise koagulatsioonitesti põhjal

Farmakokineetilised

 

Uuring II

 

 

Uuring I*

 

 

 

 

 

 

 

< 6 aastat

6 kuni < 12 aastat

 

12 kuni < 18 aastat

parameetrid1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 23

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

Astmeline taastumine

1,90

2,30

 

1,81

(RÜ/dl RÜ/kg kohta)

(1,79

...2,02)

(2,04...

2,59)

 

(1,56...

2,09)

 

 

 

 

 

AUC/annus

28,9

38,4

 

38,2

(RÜ*h/dl RÜ/kg kohta)

(25,6...

32,7)

(33,2...

44,4)

 

(34,0...

42,9)

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

13,5

 

16,0

 

(11,0...

13,7)

(11,4...

15,8)

 

(13,9...

18,5)

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

19,0

 

22,7

 

(15,1...

18,6)

(16,2...

22,3)

 

(19,7...

26,1)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

2,61

 

2,62

 

(3,06...

3,91)

(2,26...

3,01)

 

(2,33...

2,95)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

49,5

 

59,4

 

(54,1...

62,0)

(44,1...

55,6)

 

(52,7...

67,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokineetilised parameetrid on toodud geomeetrilise keskmisena (95% CI)

Lühendid: CI = usaldusvahemik; AUC = VIII faktori aktiivsuse kõveraalune pindala; t½= poolväärtusaeg; CL = kliirens; MRT = keskmine organismis viibimise aeg, Vss = jaotusruumala püsikontsentratsiooni tingimustes

* Farmakokineetilised näitajad vanuserühmas 12 kuni < 18 aastat hõlmasid kõigis uuringu I rühmades osalejaid erinevate proovivõtukavadega

Tabel 6. ELOCTA farmakokineetilised parameetrid lastel kromogeensustesti põhjal

Farmakokineetilised

 

Uuring II

 

 

Uuring I*

 

 

 

 

 

 

 

< 6 aastat

6 kuni < 12 aastat

 

12 kuni < 18 aastat

parameetrid1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = 24

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

Astmeline taastumine

1,88

2,08

 

1,91

(RÜ/dl RÜ/kg kohta)

(1,73

...2,05)

(1,91...

2,25)

 

(1,61...

2,27)

 

 

 

 

 

AUC/annus

25,9

32,8

 

40,8

(RÜ*h/dl RÜ/kg kohta)

(23,4...

28,7)

(28,2...

38,2)

 

(29,3...

56,7)

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

15,9

 

17,5

 

(12,6...

16,2)

(13,8...

18,2)

 

(12,7...

24,0)

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

20,7

 

23,5

 

(15,4...

19,3)

(18,0...

23,8)

 

(17,0...

32,4)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

3,05

 

2,45

 

(3,48...

4,28)

(2,62...

3,55)

 

(1,76...

3,41)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

63,1

 

57,6

 

(59,8...

73,9)

(56,3...

70,9)

 

(50,2...

65,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Farmakokineetilised parameetrid on toodud geomeetrilise keskmisena (95% CI)

Lühendid: CI = usaldusvahemik; AUC = VIII faktori aktiivsuse kõveraalune pindala; t½= poolväärtusaeg; CL = kliirens; MRT = keskmine organismis viibimise aeg, Vss = jaotusruumala püsikontsentratsiooni tingimustes

* Farmakokineetilised näitajad vanuserühmas 12 kuni < 18 aastat hõlmasid kõigis uuringu I rühmades osalejaid erinevate proovivõtukavadega

Võrreldes täiskasvanuid ja noorukeid, võib alla 12-aastastel lastel olla kiirem kliirens ja lühem poolväärtusaeg, mis on vastavuses teiste koagulatsioonifaktorite puhul täheldatuga. Annustamisel tuleb nende erinevustega arvestada.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ägeda toksilisuse ja korduvtoksilisuse mittekliinilised uuringud (mis hõlmasid lokaalse toksilisuse ja farmakoloogilise ohutuse uuringuid) ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja embrüofetaalse arengutoksilisuse uuringuid ei ole läbi viidud. Platsentabarjääri läbimise uuringus selgus, et hiirtel ületab ELOCTA väikestes annustes platsentabarjääri.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pulber

Sahharoos

Naatriumkloriid

L-histidiin

Kaltsiumkloriiddihüdraat

Polüsorbaat 20

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Lahusti

Süstevesi

6.2.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kasutada tohib ainult kaasapandud infusioonikomplekti, kuna hüübimisfaktor VIII võib imenduda mõne süstevahendi sisepindadele, mis võib lõppeda ravi ebaõnnestumisega.

6.3Kõlblikkusaeg

Avamata viaal 3 aastat

Kõlblikkusaja jooksul võib ravimit säilitada toatemperatuuril (kuni 30°C) ühe ajaperioodi jooksul, mis ei ületa 6 kuud. Kuupäev, mil ravim külmkapist välja võetakse, tuleb märkida karbile. Pärast toatemperatuuril hoidmist ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna. Mitte kasutada pärast viaalile trükitud kõlblikkusaega või kuue kuu möödumisel pärast karbi väljavõtmist külmkapist, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõendatud 6 tunni jooksul pärast manustamiskõlblikuks muutmist, kui säilitatakse toatemperatuuril (kuni 30°C). Hoida otsese päikesevalguse eest. Kui ravimit ei kasutata 6 tunni möödumisel manustamiskõlblikuks muutmisest, tuleb see ära visata. Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb lahus ära kasutada kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab kasutuseelse säilitamise aja ja tingimuste eest kasutaja.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu ja kasutamise, manustamise või implanteerimise erivahendid

Üks pakend sisaldab:

-pulber viaalis (I tüüpi klaasist) lateksivabast klorobutüülkummist punnkorgiga;

-3 ml lahustit süstlis (I tüüpi klaasist) lateksivabast bromobutüülkummist kolbkorgiga;

-üks kolvivarras;

-üks steriilne viaaliadapter manustamiskõlblikuks muutmiseks;

-üks steriilne infusioonikomplekt;

-kaks alkoholis niisutatud vatitupsu;

-kaks plaastrit;

-üks marlilapp.

Pakendi suurus: 1.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Lüofiliseeritud süstelahuse pulbrit sisaldava viaali sisu tuleb muuta manustamiskõlblikuks selleks kaasapandud süstlis oleva lahustiga (süstevesi), kasutades steriilset viaaliadapterit.

Viaali tuleb õrnalt keerutada kuni pulbri lahustumiseni.

Lisateavet manustamiskõlblikuks muutmise ja manustamise kohta leiate pakendi infolehest.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus peab olema läbipaistev või kergelt küütlev ja värvitu. Hägusaid või nähtavaid osakesi sisaldavaid lahuseid ei tohi kasutada. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimit tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste ja värvimuutuse osas.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Rootsi

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19. november 2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu