Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Ravimi omaduste kokkuvõte - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElonva
ATC koodG03GA09
Toimeainecorifollitropin alfa
TootjaMerck Sharp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elonva 100 mikrogrammi süstelahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga süstel sisaldab 100 mikrogrammi alfakorifollitropiini ⃰ 0,5ml-s süstelahuses.

⃰ alfakorifollitropiin on glükoproteiin, mis on toodetud hiina hamstrite munasarjarakkude rakuliinil rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Teadaolevat toimet omavad abiaine(d)

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi süste kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus (süstevedelik).

Selge ja värvitu vesilahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Elonva on näidustatud kontrollitud munasarjade stimulatsiooniks (controlled ovarian stimulation, COS) kombinatsioonis gonadotropiini vabastava hormooni (gonadotropin releasing hormone, GnRH) antagonistiga, et saavutada mitmete folliikulite areng naistel, kes osalevad kunstliku viljastamise (assisted reproductive technology, ART) programmis.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi Elonvaga tuleb alustada sellise arsti järelevalve all, kes on kogenud viljakusprobleemide ravis.

Annustamine

Reproduktiivses eas naiste ravimisel põhineb Elonva annus kehakaalul ja vanusel.

-Ühekordne 100-mikrogrammine annus on soovitatav naistele, kes kaaluvad 60 kilogrammi või vähem ja on 36-aastased või nooremad.

-Ühekordne 150-mikrogrammine annus on soovitatav naistele:

-kes kaaluvad rohkem kui 60 kilogrammi, hoolimata vanusest;

-kes kaaluvad 50 kilogrammi või rohkem ja on vanemad kui 36-aastased.

Üle 36-aastaseid alla 50 kilogrammi kaaluvaid naisi ei ole uuritud.

 

 

 

Kehakaal

 

 

 

Alla 50 kg

50...60 kg

Üle 60 kg

 

36-aastased või

100 mikrogrammi

100 mikrogrammi

150 mikrogrammi

Vanus

nooremad

 

 

 

 

Vanemad kui

Ei ole uuritud.

150 mikrogrammi

150 mikrogrammi

 

36-aastased

 

 

 

Elonva soovitatavad annused on kindlaks tehtud ainult ravirežiimi puhul, mis sisaldab GnRH antagonisti manustatuna stimulatsiooni 5. või 6. päevast alates (vt ka lõigud 4.1, 4.4 ja 5.1).

Stimulatsiooni 1. päev

Elonvat tuleb manustada menstruaaltsükli varajase follikulaarfaasi ajal ühekordse subkutaanse süstena, eelistatult kõhuseina.

Stimulatsiooni 5. või 6. päev

Ravi GnRH antagonistiga tuleb alustada stimulatsiooni 5. või 6. päeval sõltuvalt munasarjade reaktsioonist, st kasvavate folliikulite arvust ja suurusest. Kasulik võib olla ka samaaegne seerumi östradiooli tasemete määramine. GnRH antagonisti kasutatakse luteiniseeriva hormooni (LH) enneaegse vabanemise ära hoidmiseks.

Stimulatsiooni 8. päev

Seitse päeva pärast Elonva süstet stimulatsiooni 1. päeval võib COS ravi jätkata (rekombinantse) folliikuleid stimuleeriva hormooni ((r)FSH) igapäevase süstimisega, kuni täidetakse kriteerium, mis on vajalik ootsüütide lõplikuks küpsemiseks (3 folliikulit ≥ 17 mm). (r)FSH ööpäevane annus võib sõltuda munasarjade reaktsioonist. Normaalse reaktsiooni korral on soovitav manustada 150 RÜ (r)FSH-d. (r)FSH manustamise võib ära jätta inimese koorioni gonadotropiini (human chorionic gonadotropin, hCG) manustamise päeval, sõltuvalt munasarjade vastusest. Üldiselt saavutatakse adekvaatne folliikulite areng keskmiselt üheksandaks ravipäevaks (vahemikus 6…18 päeva).

Niipea kui täheldatakse kolme ≥ 17 mm folliikulit, manustatakse samal päeval või järgmisel päeval ühekordne 5000…10 000 RÜ hCG süste, et indutseerida lõplikku ootsüüdi küpsemist. Ülemäärase munasarjade vastuse korral vt soovitusi lõigus 4.4, et vähendada riski munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) tekkeks.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud. Kuna alfakorifollitropiini eritumise määr võib neerupuudulikkusega patsientidel olla vähenenud, ei ole nendel naistel soovitatav Elonvat kasutada (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus

Kuigi andmeid maksakahjustusega patsientide kohta ei ole saadaval, ei mõjuta maksakahjustus tõenäoliselt alfakorifollitropiini eritumist (vt lõik 5.2).

Lapsed

Puudub Elonva asjakohane kasutus lastel kinnitatud näidustusel.

Manustamisviis

Elonva subkutaanse süste võib läbi viia naine ise või tema partner, eeldusel et arst on talle andnud sobivad juhised. Elonvat võivad endale ise manustada vaid naised, kes on hästi motiveeritud, on saanud vastava väljaõppe ja kellel on ligipääs asjatundlikele soovitustele.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Munasarja, rinnanäärme, emaka, hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajad.

Ebanormaalne (mitte menstruatsioonist tingitud) ja ilma teadaoleva/diagnoositud põhjuseta vaginaalne veritsus.

Esmane munasarjade puudulikkus.

Munasarjatsüstid või munasarjade suurenemine.

Anamneesis OHSS.

Eelnev COS tsükkel, mille tulemusel tekkis enam kui 30 folliikulit suuruses ≥ 11 mm mõõdetuna ultraheliuuringul.

Algne antraalsete folliikulite arv > 20.

Rasedusega kokkusobimatud emaka fibroidsed kasvajad.

Rasedusega kokkusobimatud suguorganite väärarendid.

Polütsüstiline munasarja sündroom.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Viljatuse hindamine enne ravi algust

Enne ravi algust tuleb hinnata asjakohaselt paari viljatust. Eeskätt tuleb naist hinnata hüpotüreoidismi, neerupealise koore puudulikkuse, hüperprolaktineemia ja hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajate suhtes ning manustada spetsiaalset ravi. Samuti tuleb enne ravi alustamist Elonvaga hinnata haigusseisundeid, mille tõttu on rasedus vastunäidustatud.

Annustamine stimulatsioonitsükli ajal

Elonva on mõeldud kasutamiseks ainult ühekordse nahaaluse süstena. Ühe ravitsükli jooksul ei tohi täiendavalt Elonvat süstida. (Vt ka lõik 4.2.)

Pärast Elonva manustamist ei tohi manustada lisaks ühtegi FSH-d sisaldavat preparaati enne stimulatsiooni 8. päeva (vt ka lõik 4.2).

Neerupuudulikkus

Kerge, mõõduka või raske neerupuudulikkusega patsientidel võib alfakorifollitropiini eritumise määr olla vähenenud (vt lõigud 4.2 ja 5.2). Seetõttu ei ole soovitatav nendel naistel Elonvat kasutada.

Ei ole soovitatav GnRH agonistiga protokolli korral

Andmed Elonva kasutamise kohta koos GnRH agonistiga on piiratud. Väikese, kontrollimata uuringu tulemused viitavad sellele, et munasarjade reaktsioon oli tugevam kui ravimi kasutamisel kombinatsioonis GnRH antagonistiga. Seetõttu ei ole Elonva ja GnRH agonisti kombinatsiooni soovitatav kasutada (vt ka lõik 4.2).

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

OHSS on meditsiiniline seisund, mis erineb tüsistumata munasarjade suurenemisest. Kerge ja mõõduka OHSS-i kliinilised nähud ja sümptomid on kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus, kerge kuni mõõdukas munasarjade suurenemine ja munasarjade tsüstid. Raske OHSS võib olla eluohtlik. Raske OHSS-i kliinilised nähud ja sümptomid on suured munasarja tsüstid, äge kõhuvalu, astsiit, pleura efusioon, hüdrotooraks, düspnoe, oliguuria, hematoloogilised häired ja kehakaalu suurenemine. Harvadel juhtudel võib seoses OHSS-iga tekkida venoosne või arteriaalne trombemboolia. Seoses OHSS-iga on teatatud ka mööduvatest kõrvalekalletest

maksafunktsiooni analüüsides, mis viitavad maksafunktsiooni häiretele koos morfoloogiliste muutustega või ilma nendeta maksabiopsias.

OHSS võib olla põhjustatud hCG manustamisest ja rasedusest (endogeenne hCG). Varajane OHSS tekib tavaliselt 10 päeva jooksul pärast hCG manustamist ja seda võidakse seostada munasarjade liigse reaktsiooniga gonadotropiini stimulatsioonile. Hiline OHSS tekib rohkem kui 10 päeva pärast hCG manustamist rasedusega kaasnevate hormonaalsete muutuste tulemusena. OHSS-i tekkeriski tõttu tuleb patsiente pärast hCG manustamist jälgida vähemalt kahe nädala jooksul.

Naistel, kellel esineb teadaolevalt riskitegureid munasarjade liigse reaktsiooni ilmnemiseks, võib eriti suure tõenäosusega tekkida OHSS pärast ravi Elonvaga. Naisi, kes läbivad munasarja stimulatsiooni tsüklit esimest korda ja kelle puhul on riskitegurid ainult osaliselt teada, on soovitatav hoolikalt jälgida OHSS-i varajaste nähtude ja sümptomite suhtes.

OHSS-i riski vähendamiseks tuleb enne ravi ning ravi ajal korrapäraste ajavahemike järel teha ultraheliga follikulaarse arengu hindamisi. Kasulik võib olla ka samaaegne seerumi östradiooli tasemete määramine. ART korral esineb suurenenud risk OHSS-i tekkeks 18 või enama folliikuliga, mille läbimõõduks on 11 mm või rohkem. Kui folliikuleid on kokku 30 või rohkem, on soovitav hCG manustamine ära jätta.

Munasarjade reaktsioonist sõltuvalt võib OHSS-i riski vähendamiseks kaaluda järgnevaid meetmeid:

-lükata edasist gonadotropiiniga tehtavat stimulatsiooni edasi maksimaalselt 3 päeva võrra (paus ravimi manustamises);

-lükata edasi hCG manustamine ja tühistada ravitsükkel;

-ootsüüdi lõpliku küpsemise vallandamiseks manustada hCG-d annuses alla 10 000 RÜ, nt 5000 RÜ hCG-d või 250 mikrogrammi rekombinantset hCG-d (mis vastab ligikaudu 6500 RÜ-le);

-tühistada värske embrüo siirdamine ja krüosäilitada embrüod;

-vältida hCG manustamist luteaalfaasi toetamiseks.

OHSS-i riski vähendamiseks on oluline Elonva soovitatavatest annustest ja ravitsüklist kinni pidada ning munasarjade reaktsiooni hoolikalt jälgida. OHSS-i ilmnemisel tuleb rakendada ja järgida kehtestatud ning asjakohaseid meetmeid OHSS-i ravimisel.

Munasarja keerdumus

Pärast ravi gonadotropiinidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud munasarja keerdumusest. Munasarja keerdumus võib olla seotud teiste seisunditega, nagu OHSS, rasedus, eelnev kõhuõõne operatsioon, munasarja keerdumus anamneesis ja varem esinenud või käesolevalt esinevad munasarja tsüstid. Munasarja kahjustust vähenenud verevarustuse tõttu võib vähendada varase diagnoosi ja kohese munasarja keerdumuse eemaldamisega.

Mitmikrasedus

Kõigi gonadotropiini sisaldavate ravirežiimidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud mitmikrasedustest ja -sünnitustest. Naisele ja tema partnerile tuleb enne ravi alustamist rääkida võimalikest riskidest emale (tüsistused rasedusel ja sünnitusel) ja vastsündinule (madal sünnikaal). Naistel, kellel viiakse läbi ART protseduure, on mitmikraseduste risk peamiselt seotud ülekantud embrüote arvuga.

Emakaväline rasedus

Viljatutel naistel, kellel viiakse läbi ART protseduure esineb sagedamini emakaväliseid rasedusi. On oluline teha varakult ultraheliuuring, et kinnitada, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Kaasasündinud väärarendid

Pärast ART-i võib kaasasündinud väärarendite esinemissagedus olla veidi suurem kui pärast iseeneslikku viljastumist. Arvatakse, et see on tingitud erinevustest vanemaid iseloomustavates näitajates (nt ema vanus, sperma näitajad) ja mitmikraseduste suuremast esinemissagedusest.

Munasarja ja teised reproduktiivsüsteemi neoplasmad

Naistel, kes on läbinud mitmeid viljatusravi ravirežiime, on teatatud munasarjade ja teiste reproduktiivsüsteemi kasvajate (nii hea- kui ka pahaloomuliste) esinemisest. Ei ole kindlaks tehtud, kas ravi gonadotropiinidega suurendab viljatutel naistel nende kasvajate tekkeriski või mitte.

Vaskulaarsed tüsistused

Ravi järel gonadotropiinidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud trombemboolilistest haigusjuhtudest koos OHSS-iga ja ilma. Intravaskulaarne tromboos, mis võib paikneda venoossetes või arteriaalsetes soontes, võib põhjustada vere vähenenud voolu elutähtsatesse organitesse või jäsemetesse. Naistel, kellel esinevad üldised trombemboolia tekke riskitegurid, nagu trombembooliad isiklikus või perekonna anamneesis, suur ülekaalulisus või trombofiilia, võib ravi gonadotropiinidega seda riski veelgi suurendada. Nendel naistel tuleb võrrelda gonadotropiini manustamisest saadavat kasu ja riske. Samas tuleb arvestada, et ka raseduse endaga kaasneb tromboosi tekkeriski suurenemine.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Elonva ja teiste ravimite vaheliste koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud. Kuna alfakorifollitropiin ei ole tsütokroom P450 ensüümide substraadiks, ei ole oodata metaboolseid koostoimeid teiste ravimitega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilised andmed ei ole piisavad, et välistada kõrvaltoimeid rasedusele, juhul kui Elonvat manustatakse raseduse ajal tahtmatult. Loomkatsetes on täheldatud reproduktsioonitoksilisust (vt prekliinilisi ohutusandmeid lõigus 5.3). Elonva kasutamine ei ole näidustatud raseduse ajal.

Imetamine

Elonva kasutamine ei ole näidustatud imetamise ajal.

Fertiilsus

Elonva on näidustatud viljatuse korral (vt lõik 4.1).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Elonva võib põhjustada pearinglust. Naistele tuleb öelda, et kui nad tunnevad pearinglust, ei tohi nad autot juhtida ega masinatega töötada.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes (N = 2397) olid Elonva kasutamisel kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed ebamugavustunne vaagna piirkonnas (6,0%), OHSS (4,3%, vt ka lõik 4.4), peavalu (4,0%), valu vaagna piirkonnas (2,9%), iiveldus (2,3%), väsimus (1,5%) ja rindade hellus (1,3%).

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Alltoodud tabelis on organsüsteemi klasside ja esinemissageduste kaupa esitatud peamised kõrvaltoimed, mida täheldati Elonvaga ravitud naistel kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt; väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid, nii lokaalsed kui ka

 

 

generaliseerunud, sealhulgas lööve*

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Meeleolu kõikumised

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

Kuumahoog

Seedetrakti häired

Sage

Iiveldus

 

Aeg-ajalt

Kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus,

 

 

kõhukinnisus

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Seljavalu

kahjustused

 

 

Rasedus, sünnitusjärgsed ja

Aeg-ajalt

Iseeneslik abort

perinataalsed seisundid

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Sage

OHSS, valu vaagna piirkonnas,

rinnanäärme häired

 

ebamugavustunne vaagna piirkonnas, rindade

 

 

hellus

 

Aeg-ajalt

Munasarja keerdumus, valu emakamanustes,

 

 

enneaegne ovulatsioon, valu rinnanäärmetes

Üldised häired ja

Sage

Väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt

Süstekoha hematoom, valu süstekohas,

 

 

 

ärrituvus

Uuringud

Aeg-ajalt

Alaniinaminotransferaasi aktiivsuse tõus,

 

 

aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus

Vigastus, mürgistus ja

Aeg-ajalt

Protseduuriga seotud valu

protseduuri tüsistused

 

 

* Need kõrvaltoimed tuvastati turuletulekujärgselt.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Lisaks on teatatud emakavälisest rasedusest ja mitmikrasedustest. Neid seostatakse ART-iga või sellest tuleneva rasedusega.

Harvadel juhtudel on Elonva, nagu ka teiste gonadotropiinide, raviga seostatud trombembooliat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Rohkem kui üks Elonva süste ühe ravitsükli jooksul või liiga suur Elonva ja/või (r)FSH annus võivad suurendada OHSS-i tekkeriski. Abinõud OHSS-i riski vähendamiseks vt lõik 4.4.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, gonadotropiinid; ATC-kood: G03GA09

Toimemehhanism

Alfakorifollitropiin on kavandatud püsivaks folliikulite stimuleerijaks, mille farmakodünaamika on sarnane (r)FSH farmakodünaamikaga, kuid mille folliikuleid stimuleeriva toime kestus on märkimisväärselt pikem. Oma võime tõttu kogu nädala jooksul mitmete folliikulite kasvu indutseerida ja seda püsivana hoida võib Elonva soovitatud annuse ühekordne subkutaanne süste asendada mis tahes iga päev manustatava (r)FSH-i preparaadi esimest seitset süstet COS-i ravitsüklis. Pikaajaline FSH aktiivsus saavutati hCG β-alaühiku karboksüterminaalse peptiidi lisamisel inimese FSH β-ahelasse. Alfakorifollitropiinil endal LH/hCG aktiivsust ei ole.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kolmes randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus võrreldi ravi Elonva 100 mikrogrammi (uuring ENSURE) või 150 mikrogrammi (uuringud ENGAGE ja PURSUE) ühekordse subkutaanse süstega COS-i esimese seitsme päeva jooksul rFSH raviga ööpäevases annuses vastavalt 150, 200 või 300 RÜ. Kõigis kolmes kliinilises uuringus kasutati hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti (ganireliksatsetaadi süste ööpäevases annuses 0,25 mg).

Uuringus ENSURE osales 396 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses 18...36 aastat kehakaaluga 60 kg või vähem, kes said raviks ühe tsükli 100 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli tagasi saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik kahepäevane rFSH ravi (selles uuringus manustati rFSH-d hCG manustamise päeval).

Uuringus ENGAGE osales 1506 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses 18...36 aastat kehakaaluga üle 60 kg ja kuni 90 kg (kaasa arvatud), kes said raviks ühe tsükli

150 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmased efektiivsuse kaastulemusnäitajad olid käimasolevate raseduste määr ja tagasi saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik kahepäevane rFSH ravi (selles uuringus manustati rFSH-d hCG manustamise päeval).

Uuringus PURSUE osales 1390 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses

35...42 aastat kehakaaluga 50 kg ja üle selle, kes said raviks ühe tsükli 150 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli elujõuliste raseduste määr. Põhiline teisene efektiivsuse tulemusnäitaja oli tagasi

saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik ühepäevane rFSH ravi (selles uuringus ei manustatud rFSH-d hCG manustamise päeval).

Tagasi saadud ootsüütide arv

Kõigis kolmes uuringus oli pärast Elonva ühekordset 100- või 150-mikrogrammist süstet COS-i esimese seitsme päeva jooksul tagasi saadud ootsüütide arv suurem kui iga päev manustatud rFSH-ga. Kuid erinevused jäid varem kindlaksmääratud ekvivalentsuse (ENGAGE ja ENSURE) või mittehalvemuse (PURSUE) piiridesse. Vt tabel 1 allpool.

Tabel 1: Keskmine tagasi saadud ootsüütide arv uuringute ENSURE, ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(vanus 18...36 aastat)

 

(vanus 35...42 aastat)

Näitaja

(vanus 18...36 aastat)

(kehakaal üle 60 kg ja

(kehakaal 50 kg või üle

(kehakaal 60 kg või

kuni 90 kg, kaasa

 

 

selle)

 

väiksem)

arvatud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

rFSH

Elonva

rFSH

Elonva

 

rFSH

 

100 µg

150 RÜ

150 µg

200 RÜ

150 µg

 

300 RÜ

 

N = 268

N = 128

N = 756

N = 750

N = 694

 

N = 696

Keskmine

13,3

10,6

13,8

12,6

10,7

 

10,3

ootsüütide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinevus (95%

 

 

 

 

 

 

 

usaldusvahemik,

2,5 (1,2; 3,9)

1,2 (0,5; 1,9)

0,5 (–0,2; 1,2)

CI)

 

 

 

 

 

 

 

Uuringute ENGAGE ja PURSUE uutes tsüklites tekkinud rasedus

Uuringus ENGAGE demonstreeriti mittehalvemust käimasolevate raseduste määra järgi Elonva ja rFSH vahel, kus käimasolevate raseduste määra defineeriti kui südametegevusega vähemalt ühe loote olemasolu, hinnatuna vähemalt 10 nädalat pärast embrüo siirdamist.

Uuringus PURSUE demonstreeriti mittehalvemust elujõuliste raseduste määra järgi Elonva ja rFSH vahel, kus elujõuliste raseduste määra defineeriti kui osalejate protsenti, kellel oli südametegevusega vähemalt üks loode, hinnatuna 5...6 nädalat pärast embrüo siirdamist.

Uuringute ENGAGE ja PURSUE uutes tsüklites tekkinud raseduse tulemuste kokkuvõte on toodud tabelis 2 allpool.

Tabel 2: Uuringute ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis uutes tsüklites tekkinud raseduse tulemused

Näitaja

ENGAGE uued tsüklid

PURSUE uued tsüklid

 

 

(vanus 18...36 aastat)

 

(vanus 35...42 aastat)

 

(kehakaal üle 60 kg ja kuni 90 kg, kaasa

(kehakaal 50 kg või üle selle)

 

 

 

arvatud)

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

rFSH

 

Erinevus

Elonva

 

rFSH

Erinevus

 

150 µg

 

200 RÜ

 

(95% CI)

150 µg

 

300 RÜ

(95% CI)

 

N = 756

 

N = 750

 

 

N = 694

 

N = 696

 

Elujõuliste

39,9%

 

39,1%

 

1,1 (–3,8; 5,9)

23,9%

 

26,9%

–3,0 (–7,3;

raseduste määr

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4)

Käimasolevate

39,0%

 

38,1%

 

1,1 (–3,8; 5,9)

22,2%

 

24,0%

–1,9 (–6,1;

raseduste määr

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3)

Näitaja

ENGAGE uued tsüklid

PURSUE uued tsüklid

 

 

(vanus 18...36 aastat)

 

(vanus 35...42 aastat)

 

(kehakaal üle 60 kg ja kuni 90 kg, kaasa

(kehakaal 50 kg või üle selle)

 

 

arvatud)

 

 

 

 

Elussündide

35,6%

34,4%

1,3 (–3,5; 6,1)

21,3%

23,4%

–2,3 (–6,5;

määr*

 

 

 

 

 

1,9)

Uuringus ENGAGE oli esmane efektiivsuse tulemusnäitaja käimasolevate raseduste määr (hinnatuna vähemalt 10 nädalat pärast embrüo siirdamist).

Uuringus PURSUE oli esmane efektiivsuse tulemusnäitaja elujõuliste raseduste määr, mida defineeriti kui osalejate protsenti, kellel oli südametegevusega vähemalt üks loode, hinnatuna 5...6 nädalat pärast embrüo siirdamist.

* Elussündide määr oli uuringutes ENGAGE ja PURSUE teisene efektiivsuse tulemusnäitaja.

Nendes kliinilistes uuringutes oli Elonva ühekordse süste ohutusandmed võrreldavad igapäevaste rFSH süstete puhul täheldatuga.

Uuringute ENGAGE ja PURSUE külmutatud-sulatatud embrüo siirdamisega (Frozen-Thawed Embryo Transfer, FTET) tsüklites tekkinud rasedus

Uuringu ENGAGE jätku-uuringus FTET osalesid naised, kelle puhul sulatati kasutamiseks üles vähemalt üks embrüo kuni vähemalt üks aasta pärast krüosäilitamist. Uuringu ENGAGE FTET tsüklites siiratud embrüote keskmine arv oli mõlemas ravirühmas 1,7.

Uuringu PURSUE jätku-uuringus FTET osalesid naised, kelle puhul sulatati kasutamiseks üles vähemalt üks embrüo kahe aasta jooksul pärast antud uuringu jaoks toimunud viimase krüosäilitamise kuupäeva. Uuringu PURSUE FTET tsüklites siiratud embrüote keskmine arv oli mõlemas ravirühmas 2,4. Antud uuringust saadi ka andmeid ohutuse kohta krüosäilitatud embrüotest sündinud imikutel.

FTET tsüklite maksimaalne arv oli uuringute ENGAGE ja PURSUE FTET jätku-uuringutes vastavalt 5 ja 4. Uuringute ENGAGE ja PURSUE kahes esimeses FTET tsüklis tekkinud raseduse tulemuste kokkuvõte on toodud tabelis 3 allpool.

Tabel 3: Uuringute ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis FTET tsüklites tekkinud raseduse tulemused

 

 

 

ENGAGE FTET tsüklid

 

 

 

PURSUE FTET tsüklid

 

 

 

 

(vanus 1836 aastat)

 

 

 

(vanus 3542 aastat)

 

 

(kehakaal üle 60 kg ja kuni 90 kg,

 

(kehakaal 50 kg või üle selle)

 

 

 

 

kaasa arvatud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

 

 

 

rFSH

 

 

 

Elonva

 

 

 

rFSH

 

 

 

150 µg

 

 

200 RÜ

 

 

 

150 µg

 

 

300 RÜ

 

 

n

N

%

n

N

%

n

 

N

%

n

 

N

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTET 1. tsükkela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käimasolev

 

 

37,2

 

 

30,6

 

28,3

 

 

29,0

rasedus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elussünd

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

28,3

 

 

28,3

FTET 2. tsükkela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käimasolev

 

 

23,7

 

 

29,0

 

34,8

 

 

42,9

rasedus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elussünd

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

34,8

 

 

42,9

n = sündmusega isikute arv; N = isikute koguarv a Embrüo siirdamise kohta.

Külmutatud-sulatatud embrüo siirdamisega (FTET) tsükli tulemusena sündinud imikutel teatatud kaasasündinud väärarendid

Elonva kasutamise järel sündis FTET tsükli tulemusena 61 last ja uue ART tsükli tulemusena sündis 630 last. FTET tsükli järel sündinud imikutel teatatud kaasasündinud väärarendite (suured ja väikesed kokku) esinemissagedused (16,4%) olid sarnased teatatud esinemissagedustega (19,5%) uute ART tsüklite järel sündinud imikutel.

Immunogeensus

Ravijärgsete antikehade moodustumise suhtes hinnatud 2511-st Elonvaga ravitud naisest neljal (0,16%) täheldati antikehade teket, nendest kolm olid Elonvat saanud üks kord ja üks oli Elonvat saanud kaks korda. Kõikidel juhtudel oli tegemist mitteneutraliseerivate antikehadega ja need ei mõjutanud vastust stimulatsioonile ega hüpotalamuse-hüpofüüsi-munasarja telje normaalseid füsioloogilisi reaktsioone. Kaks naist neljast rasestusid sama ravitsükli ajal, mil antikehad avastati, mis lubab arvata, et mitteneutraliseerivate antikehade olemasolu pärast stimulatsiooni Elonvaga ei ole kliiniliselt oluline.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Elonvaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta hüpogonadotroopse hüpogonadismi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Alfakorifollitropiini farmakokineetilisi näitajaid hinnati pärast ravimi subkutaanset manustamist naistele COS-i ravitsükli ajal.

Eritumise pika poolväärtusaja tõttu on pärast soovitatud annuse manustamist alfakorifollitropiini plasmakontsentratsioonid piisavad, et tagada mitmete folliikulite püsiv kasvamine kogu nädala jooksul. See õigustab COS-i korral iga päev manustatava (r)FSH seitsme päeva jooksul manustamise asendamise Elonva ühekordse subkutaanse süstega mitmete folliikulite arenguks ja ART programmi puhul rasestumise tagamiseks (vt lõik 4.2).

Alfakorifollitropiini ekspositsioon sõltub kehakaalust. Alfakorifollitropiini ekspositsioon pärast ühekordset nahaalust süstet on 665 tundi*ng/ml (AUC, 426…1037 tundi*ng/ml1) ja see on sarnane, kui naistele kehakaaluga 60 kilogrammi või alla selle manustatakse 100 mikrogrammi alfakorifollitropiini ja kui naistele kehakaaluga üle 60 kilogrammi manustatakse 150 mikrogrammi alfakorifollitropiini.

Imendumine

Pärast Elonva ühekordset nahaalust süstet saavutatakse alfakorifollitropiini maksimaalne kontsentratsioon seerumis 4,24 ng/ml (2,49...7,21 ng/ml1) 44 tundi (35…57 tundi1) pärast annuse manustamist. Absoluutne biosaadavus on 58% (48…70%1).

Jaotumine

Alfakorifollitropiini jaotumine, metabolism ja eritumine on väga sarnased teiste gonadotropiinide (nagu FSH, hCG ja LH) omaga. Pärast imendumist vereringesse jaotub alfakorifollitropiin peamiselt munasarjadesse ja neerudesse. Tasakaaluseisundi jaotusruumala on 9,2 l (6,5…13,1 l2). Alfakorifollitropiini ekspositsioon suureneb proportsionaalselt annusega vahemikus

60...240 mikrogrammi.

1Eeldatav vahemik 90%-l uuringus osalejatel.

2Eeldatav vahemik 90%-l uuringus osalejatel.

Eritumine

Alfakorifollitropiini eritumise poolväärtusaeg on 70 tundi (59…82 tundi1) ja kliirens 0,13 l/h (0,10…0,18 l/h1). Alfakorifollitropiini eritumine toimub peamiselt neerude kaudu ja eritumise määr võib olla vähenenud neerupuudulikkusega patsientidel (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Maksas toimuv metabolism mõjutab vähesel määral alfakorifollitropiini eritumist.

Teised eripopulatsioonid

Maksakahjustus

Kuigi puuduvad andmed maksakahjustusega patsientide kohta, ei mõjuta maksakahjustus tõenäoliselt alfakorifollitropiini farmakokineetilist profiili.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Üksikannuse ning kroonilise toksilisuse ja farmakoloogilise ohutuse tavapärased prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rottide ja küülikute reproduktsioonitoksilisuse uuringute tulemused viitasid sellele, et alfakorifollitropiin ei kahjusta viljakust. Alfakorifollitropiini manustamine rottidele ja küülikutele enne paaritumist ning vahetult pärast seda ja varajase tiinuse ajal põhjustas embrüotoksilisust. Kui ravimit manustati küülikutele enne paaritumist, täheldati teratogeenseid toimeid. Arvatakse, et nii embrüotoksilisus kui ka teratogeensus on tingitud superovulatsioonist loomadel, kes ei suutnud füsioloogilist piirmäära ületava embrüote hulgaga toime tulla. Nende leidude olulisus on Elonva kliinilise kasutamise seisukohalt piiratud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat

Sahharoos

Polüsorbaat 20

Metioniin

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Soolhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Mugavuse huvides on patsientidel lubatud ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui 1 kuu jooksul.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Elonva on saadaval 1 ml keeratava ühendusega (I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist) süstlites, mis on suletud bromobutüülelastomeerist kolvi ja otsiku kattega. Süstal on varustatud automaatse ohutussüsteemiga, et hoida ära nõelatorgetest tingitud vigastusi pärast kasutamist ja see on pakendis koos steriilse süstlanõelaga. Iga süstel sisaldab 0,5 ml süstelahust.

Elonva on saadaval pakendites, milles on 1 süstel.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ärge kasutage Elonvat, kui lahus ei ole selge.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road

Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/609/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25/01/2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22/08/2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

PP.KK.AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elonva 150 mikrogrammi süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga süstel sisaldab 150 mikrogrammi alfakorifollitropiini ⃰ 0,5ml-s süstelahuses.

⃰ alfakorifollitropiin on glükoproteiin, mis on toodetud hiina hamstrite munasarjarakkude rakuliinil rekombinantse DNA tehnoloogia abil.

Teadaolevat toimet omavad abiaine(d)

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi süste kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus (süstevedelik).

Selge ja värvitu vesilahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Elonva on näidustatud kontrollitud munasarjade stimulatsiooniks (controlled ovarian stimulation, COS) kombinatsioonis gonadotropiini vabastava hormooni (gonadotropin releasing hormone, GnRH) antagonistiga, et saavutada mitmete folliikulite areng naistel, kes osalevad kunstliku viljastamise (assisted reproductive technology, ART) programmis.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Ravi Elonvaga tuleb alustada sellise arsti järelevalve all, kes on kogenud viljakusprobleemide ravis.

Annustamine

Reproduktiivses eas naiste ravimisel põhineb Elonva annus kehakaalul ja vanusel.

-Ühekordne 100-mikrogrammine annus on soovitatav naistele, kes kaaluvad 60 kilogrammi või vähem ja on 36-aastased või nooremad.

-Ühekordne 150-mikrogrammine annus on soovitatav naistele:

-kes kaaluvad rohkem kui 60 kilogrammi, hoolimata vanusest;

-kes kaaluvad 50 kilogrammi või rohkem ja on vanemad kui 36-aastased.

Üle 36-aastaseid alla 50 kilogrammi kaaluvaid naisi ei ole uuritud.

 

 

 

Kehakaal

 

 

 

Alla 50 kg

50...60 kg

Üle 60 kg

 

36-aastased või

100 mikrogrammi

100 mikrogrammi

150 mikrogrammi

Vanus

nooremad

 

 

 

 

Vanemad kui

Ei ole uuritud.

150 mikrogrammi

150 mikrogrammi

 

36-aastased

 

 

 

Elonva soovitatavad annused on kindlaks tehtud ainult ravirežiimi puhul, mis sisaldab GnRH antagonisti manustatuna stimulatsiooni 5. või 6. päevast alates (vt ka lõigud 4.1, 4.4 ja 5.1).

Stimulatsiooni 1. päev

Elonvat tuleb manustada menstruaaltsükli varajase follikulaarfaasi ajal ühekordse subkutaanse süstena, eelistatult kõhuseina.

Stimulatsiooni 5. või 6. päev

Ravi GnRH antagonistiga tuleb alustada stimulatsiooni 5. või 6. päeval sõltuvalt munasarjade reaktsioonist, st kasvavate folliikulite arvust ja suurusest. Kasulik võib olla ka samaaegne seerumi östradiooli tasemete määramine. GnRH antagonisti kasutatakse luteiniseeriva hormooni (LH) enneaegse vabanemise ära hoidmiseks.

Stimulatsiooni 8. päev

Seitse päeva pärast Elonva süstet stimulatsiooni 1. päeval võib COS ravi jätkata (rekombinantse) folliikuleid stimuleeriva hormooni ((r)FSH) igapäevase süstimisega, kuni täidetakse kriteerium, mis on vajalik ootsüütide lõplikuks küpsemiseks (3 folliikulit ≥ 17 mm). (r)FSH ööpäevane annus võib sõltuda munasarjade reaktsioonist. Normaalse reaktsiooni korral on soovitav manustada 150 RÜ (r)FSH-d. (r)FSH manustamise võib ära jätta inimese koorioni gonadotropiini (human chorionic gonadotropin, hCG) manustamise päeval, sõltuvalt munasarjade vastusest. Üldiselt saavutatakse adekvaatne folliikulite areng keskmiselt üheksandaks ravipäevaks (vahemikus 6…18 päeva).

Niipea kui täheldatakse kolme ≥ 17 mm folliikulit, manustatakse samal päeval või järgmisel päeval ühekordne 5000…10 000 RÜ hCG süste, et indutseerida lõplikku ootsüüdi küpsemist. Ülemäärase munasarjade vastuse korral vt soovitusi lõigus 4.4, et vähendada riski munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS) tekkeks.

Patsientide erirühmad

Neerukahjustus

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud. Kuna alfakorifollitropiini eritumise määr võib neerupuudulikkusega patsientidel olla vähenenud, ei ole nendel naistel soovitatav Elonvat kasutada (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus

Kuigi andmeid maksakahjustusega patsientide kohta ei ole saadaval, ei mõjuta maksakahjustus tõenäoliselt alfakorifollitropiini eritumist (vt lõik 5.2).

Lapsed

Puudub Elonva asjakohane kasutus lastel kinnitatud näidustusel.

Manustamisviis

Elonva subkutaanse süste võib läbi viia naine ise või tema partner, eeldusel et arst on talle andnud sobivad juhised. Elonvat võivad endale ise manustada vaid naised, kes on hästi motiveeritud, on saanud vastava väljaõppe ja kellel on ligipääs asjatundlikele soovitustele.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Munasarja, rinnanäärme, emaka, hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajad.

Ebanormaalne (mitte menstruatsioonist tingitud) ja ilma teadaoleva/diagnoositud põhjuseta vaginaalne veritsus.

Esmane munasarjade puudulikkus.

Munasarjatsüstid või munasarjade suurenemine.

Anamneesis OHSS.

Eelnev COS tsükkel, mille tulemusel tekkis enam kui 30 folliikulit suuruses ≥ 11 mm mõõdetuna ultraheliuuringul.

Algne antraalsete folliikulite arv > 20.

Rasedusega kokkusobimatud emaka fibroidsed kasvajad.

Rasedusega kokkusobimatud suguorganite väärarendid.

Polütsüstiline munasarja sündroom.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Viljatuse hindamine enne ravi algust

Enne ravi algust tuleb hinnata asjakohaselt paari viljatust. Eeskätt tuleb naist hinnata hüpotüreoidismi, neerupealise koore puudulikkuse, hüperprolaktineemia ja hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajate suhtes ning manustada spetsiaalset ravi. Samuti tuleb enne ravi alustamist Elonvaga hinnata haigusseisundeid, mille tõttu on rasedus vastunäidustatud.

Annustamine stimulatsioonitsükli ajal

Elonva on mõeldud kasutamiseks ainult ühekordse nahaaluse süstena. Ühe ravitsükli jooksul ei tohi täiendavalt Elonvat süstida. (Vt ka lõik 4.2.)

Pärast Elonva manustamist ei tohi manustada lisaks ühtegi FSH-d sisaldavat preparaati enne stimulatsiooni 8. päeva (vt ka lõik 4.2).

Neerupuudulikkus

Kerge, mõõduka või raske neerupuudulikkusega patsientidel võib alfakorifollitropiini eritumise määr olla vähenenud (vt lõigud 4.2 ja 5.2). Seetõttu ei ole soovitatav nendel naistel Elonvat kasutada.

Ei ole soovitatav GnRH agonistiga protokolli korral

Andmed Elonva kasutamise kohta koos GnRH agonistiga on piiratud. Väikese, kontrollimata uuringu tulemused viitavad sellele, et munasarjade reaktsioon oli tugevam kui ravimi kasutamisel kombinatsioonis GnRH antagonistiga. Seetõttu ei ole Elonva ja GnRH agonisti kombinatsiooni soovitatav kasutada (vt ka lõik 4.2).

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

OHSS on meditsiiniline seisund, mis erineb tüsistumata munasarjade suurenemisest. Kerge ja mõõduka OHSS-i kliinilised nähud ja sümptomid on kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus, kerge kuni mõõdukas munasarjade suurenemine ja munasarjade tsüstid. Raske OHSS võib olla eluohtlik. Raske OHSS-i kliinilised nähud ja sümptomid on suured munasarja tsüstid, äge kõhuvalu, astsiit, pleura efusioon, hüdrotooraks, düspnoe, oliguuria, hematoloogilised häired ja kehakaalu suurenemine. Harvadel juhtudel võib seoses OHSS-iga tekkida venoosne või arteriaalne trombemboolia. Seoses OHSS-iga on teatatud ka mööduvatest kõrvalekalletest

maksafunktsiooni analüüsides, mis viitavad maksafunktsiooni häiretele koos morfoloogiliste muutustega või ilma nendeta maksabiopsias.

OHSS võib olla põhjustatud hCG manustamisest ja rasedusest (endogeenne hCG). Varajane OHSS tekib tavaliselt 10 päeva jooksul pärast hCG manustamist ja seda võidakse seostada munasarjade liigse reaktsiooniga gonadotropiini stimulatsioonile. Hiline OHSS tekib rohkem kui 10 päeva pärast hCG manustamist rasedusega kaasnevate hormonaalsete muutuste tulemusena. OHSS-i tekkeriski tõttu tuleb patsiente pärast hCG manustamist jälgida vähemalt kahe nädala jooksul.

Naistel, kellel esineb teadaolevalt riskitegureid munasarjade liigse reaktsiooni ilmnemiseks, võib eriti suure tõenäosusega tekkida OHSS pärast ravi Elonvaga. Naisi, kes läbivad munasarja stimulatsiooni tsüklit esimest korda ja kelle puhul on riskitegurid ainult osaliselt teada, on soovitatav hoolikalt jälgida OHSS-i varajaste nähtude ja sümptomite suhtes.

OHSS-i riski vähendamiseks tuleb enne ravi ning ravi ajal korrapäraste ajavahemike järel teha ultraheliga follikulaarse arengu hindamisi. Kasulik võib olla ka samaaegne seerumi östradiooli tasemete määramine. ART korral esineb suurenenud risk OHSS-i tekkeks 18 või enama folliikuliga, mille läbimõõduks on 11 mm või rohkem. Kui folliikuleid on kokku 30 või rohkem, on soovitav hCG manustamine ära jätta.

Munasarjade reaktsioonist sõltuvalt võib OHSS-i riski vähendamiseks kaaluda järgnevaid meetmeid:

-lükata edasist gonadotropiiniga tehtavat stimulatsiooni edasi maksimaalselt 3 päeva võrra (paus ravimi manustamises);

-lükata edasi hCG manustamine ja tühistada ravitsükkel;

-ootsüüdi lõpliku küpsemise vallandamiseks manustada hCG-d annuses alla 10 000 RÜ, nt 5000 RÜ hCG-d või 250 mikrogrammi rekombinantset hCG-d (mis vastab ligikaudu 6500 RÜ-le);

-tühistada värske embrüo siirdamine ja krüosäilitada embrüod;

-vältida hCG manustamist luteaalfaasi toetamiseks.

OHSS-i riski vähendamiseks on oluline Elonva soovitatavatest annustest ja ravitsüklist kinni pidada ning munasarjade reaktsiooni hoolikalt jälgida. OHSS-i ilmnemisel tuleb rakendada ja järgida kehtestatud ning asjakohaseid meetmeid OHSS-i ravimisel.

Munasarja keerdumus

Pärast ravi gonadotropiinidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud munasarja keerdumusest. Munasarja keerdumus võib olla seotud teiste seisunditega, nagu OHSS, rasedus, eelnev kõhuõõne operatsioon, munasarja keerdumus anamneesis ja varem esinenud või käesolevalt esinevad munasarja tsüstid. Munasarja kahjustust vähenenud verevarustuse tõttu võib vähendada varase diagnoosi ja kohese munasarja keerdumuse eemaldamisega.

Mitmikrasedus

Kõigi gonadotropiini sisaldavate ravirežiimidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud mitmikrasedustest ja -sünnitustest. Naisele ja tema partnerile tuleb enne ravi alustamist rääkida võimalikest riskidest emale (tüsistused rasedusel ja sünnitusel) ja vastsündinule (madal sünnikaal). Naistel, kellel viiakse läbi ART protseduure, on mitmikraseduste risk peamiselt seotud ülekantud embrüote arvuga.

Emakaväline rasedus

Viljatutel naistel, kellel viiakse läbi ART protseduure esineb sagedamini emakaväliseid rasedusi. On oluline teha varakult ultraheliuuring, et kinnitada, et rasedus on emakasisene ja välistada emakavälise raseduse võimalus.

Kaasasündinud väärarendid

Pärast ART-i võib kaasasündinud väärarendite esinemissagedus olla veidi suurem kui pärast iseeneslikku viljastumist. Arvatakse, et see on tingitud erinevustest vanemaid iseloomustavates näitajates (nt ema vanus, sperma näitajad) ja mitmikraseduste suuremast esinemissagedusest.

Munasarja ja teised reproduktiivsüsteemi neoplasmad

Naistel, kes on läbinud mitmeid viljatusravi ravirežiime, on teatatud munasarjade ja teiste reproduktiivsüsteemi kasvajate (nii hea- kui ka pahaloomuliste) esinemisest. Ei ole kindlaks tehtud, kas ravi gonadotropiinidega suurendab viljatutel naistel nende kasvajate tekkeriski või mitte.

Vaskulaarsed tüsistused

Ravi järel gonadotropiinidega, sealhulgas Elonvaga, on teatatud trombemboolilistest haigusjuhtudest koos OHSS-iga ja ilma. Intravaskulaarne tromboos, mis võib paikneda venoossetes või arteriaalsetes soontes, võib põhjustada vere vähenenud voolu elutähtsatesse organitesse või jäsemetesse. Naistel, kellel esinevad üldised trombemboolia tekke riskitegurid, nagu trombembooliad isiklikus või perekonna anamneesis, suur ülekaalulisus või trombofiilia, võib ravi gonadotropiinidega seda riski veelgi suurendada. Nendel naistel tuleb võrrelda gonadotropiini manustamisest saadavat kasu ja riske. Samas tuleb arvestada, et ka raseduse endaga kaasneb tromboosi tekkeriski suurenemine.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Elonva ja teiste ravimite vaheliste koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud. Kuna alfakorifollitropiin ei ole tsütokroom P450 ensüümide substraadiks, ei ole oodata metaboolseid koostoimeid teiste ravimitega.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilised andmed ei ole piisavad, et välistada kõrvaltoimeid rasedusele, juhul kui Elonvat manustatakse raseduse ajal tahtmatult. Loomkatsetes on täheldatud reproduktsioonitoksilisust (vt prekliinilisi ohutusandmeid lõigus 5.3). Elonva kasutamine ei ole näidustatud raseduse ajal.

Imetamine

Elonva kasutamine ei ole näidustatud imetamise ajal.

Fertiilsus

Elonva on näidustatud viljatuse korral (vt lõik 4.1).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Elonva võib põhjustada pearinglust. Naistele tuleb öelda, et kui nad tunnevad pearinglust, ei tohi nad autot juhtida ega masinatega töötada.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes (N = 2397) olid Elonva kasutamisel kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed ebamugavustunne vaagna piirkonnas (6,0%), OHSS (4,3%, vt ka lõik 4.4), peavalu (4,0%), valu vaagna piirkonnas (2,9%), iiveldus (2,3%), väsimus (1,5%) ja rindade hellus (1,3%).

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Alltoodud tabelis on organsüsteemi klasside ja esinemissageduste kaupa esitatud peamised kõrvaltoimed, mida täheldati Elonvaga ravitud naistel kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt; väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid, nii

 

 

lokaalsed kui ka

 

 

generaliseerunud, sealhulgas

 

 

lööve*

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt

Meeleolu kõikumised

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Pearinglus

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

Kuumahoog

Seedetrakti häired

Sage

Iiveldus

 

Aeg-ajalt

Kõhupuhitus, oksendamine,

 

 

kõhulahtisus, kõhukinnisus

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

Seljavalu

kahjustused

 

 

Rasedus, sünnitusjärgsed ja

Aeg-ajalt

Iseeneslik abort

perinataalsed seisundid

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Sage

OHSS, valu vaagna piirkonnas,

rinnanäärme häired

 

ebamugavustunne vaagna

 

 

piirkonnas, rindade hellus

 

Aeg-ajalt

Munasarja keerdumus, valu

 

 

emakamanustes, enneaegne

 

 

ovulatsioon, valu

 

 

rinnanäärmetes

Üldised häired ja

Sage

Väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt

Süstekoha hematoom, valu

 

 

 

süstekohas, ärrituvus

Uuringud

Aeg-ajalt

Alaniinaminotransferaasi

 

 

aktiivsuse tõus,

 

 

aspartaataminotransferaasi

 

 

aktiivsuse tõus

Vigastus, mürgistus ja

Aeg-ajalt

Protseduuriga seotud valu

protseduuri tüsistused

 

 

* Need kõrvaltoimed tuvastati turuletulekujärgselt.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Lisaks on teatatud emakavälisest rasedusest ja mitmikrasedustest. Neid seostatakse ART-iga või sellest tuleneva rasedusega.

Harvadel juhtudel on Elonva, nagu ka teiste gonadotropiinide, raviga seostatud trombembooliat.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Rohkem kui üks Elonva süste ühe ravitsükli jooksul või liiga suur Elonva ja/või (r)FSH annus võivad suurendada OHSS-i tekkeriski. Abinõud OHSS-i riski vähendamiseks vt lõik 4.4.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, gonadotropiinid; ATC-kood: G03GA09

Toimemehhanism

Alfakorifollitropiin on kavandatud püsivaks folliikulite stimuleerijaks, mille farmakodünaamika on sarnane (r)FSH farmakodünaamikaga, kuid mille folliikuleid stimuleeriva toime kestus on märkimisväärselt pikem. Oma võime tõttu kogu nädala jooksul mitmete folliikulite kasvu indutseerida ja seda püsivana hoida võib Elonva soovitatud annuse ühekordne subkutaanne süste asendada mis tahes iga päev manustatava (r)FSH-i preparaadi esimest seitset süstet COS-i ravitsüklis. Pikaajaline FSH aktiivsus saavutati hCG β-alaühiku karboksüterminaalse peptiidi lisamisel inimese FSH β-ahelasse. Alfakorifollitropiinil endal LH/hCG aktiivsust ei ole.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kolmes randomiseeritud topeltpimedas kliinilises uuringus võrreldi ravi Elonva 100 mikrogrammi (uuring ENSURE) või 150 mikrogrammi (uuringud ENGAGE ja PURSUE) ühekordse subkutaanse süstega COS-i esimese seitsme päeva jooksul rFSH raviga ööpäevases annuses vastavalt 150, 200 või 300 RÜ. Kõigis kolmes kliinilises uuringus kasutati hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti (ganireliksatsetaadi süste ööpäevases annuses 0,25 mg).

Uuringus ENSURE osales 396 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses 18...36 aastat kehakaaluga 60 kg või vähem, kes said raviks ühe tsükli 100 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli tagasi saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik kahepäevane rFSH ravi (selles uuringus manustati rFSH-d hCG manustamise päeval).

Uuringus ENGAGE osales 1506 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses 18...36 aastat kehakaaluga üle 60 kg ja kuni 90 kg (kaasa arvatud), kes said raviks ühe tsükli

150 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmased efektiivsuse kaastulemusnäitajad olid käimasolevate raseduste määr ja tagasi saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et

stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik kahepäevane rFSH ravi (selles uuringus manustati rFSH-d hCG manustamise päeval).

Uuringus PURSUE osales 1390 tervet normaalsete ovulatoorsete tsüklitega naist vanuses

35...42 aastat kehakaaluga 50 kg ja üle selle, kes said raviks ühe tsükli 150 mikrogrammi Elonvaga ja hüpofüüsi pärssimiseks GnRH antagonisti osana ART programmist. Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli elujõuliste raseduste määr. Põhiline teisene efektiivsuse tulemusnäitaja oli tagasi saadud ootsüütide arv. Stimulatsiooni kogukestuse mediaan oli mõlemas rühmas 9 päeva, mis näitab, et stimulatsiooni 8. päevast alates oli munasarjade stimulatsiooni lõpule viimiseks vajalik ühepäevane rFSH ravi (selles uuringus ei manustatud rFSH-d hCG manustamise päeval).

Tagasi saadud ootsüütide arv

Kõigis kolmes uuringus oli pärast Elonva ühekordset 100- või 150-mikrogrammist süstet COS-i esimese seitsme päeva jooksul tagasi saadud ootsüütide arv suurem kui iga päev manustatud rFSH-ga. Kuid erinevused jäid varem kindlaksmääratud ekvivalentsuse (ENGAGE ja ENSURE) või mittehalvemuse (PURSUE) piiridesse. Vt tabel 1 allpool.

Tabel 1: Keskmine tagasi saadud ootsüütide arv uuringute ENSURE, ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis

 

ENSURE

ENGAGE

PURSUE

 

(vanus 18...36 aastat)

 

(vanus 35...42 aastat)

Näitaja

(vanus 18...36 aastat)

(kehakaal üle 60 kg ja

(kehakaal 50 kg või üle

(kehakaal 60 kg või

kuni 90 kg, kaasa

 

 

selle)

 

väiksem)

arvatud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elonva

rFSH

Elonva

rFSH

Elonva

 

rFSH

 

100 µg

150 RÜ

150 µg

200 RÜ

150 µg

 

300 RÜ

 

N = 268

N = 128

N = 756

N = 750

N = 694

 

N = 696

Keskmine

13,3

10,6

13,8

12,6

10,7

 

10,3

ootsüütide arv

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinevus (95%

 

 

 

 

 

 

 

usaldusvahemik,

2,5 (1,2; 3,9)

1,2 (0,5; 1,9)

0,5 (–0,2; 1,2)

CI)

 

 

 

 

 

 

 

Uuringute ENGAGE ja PURSUE uutes tsüklites tekkinud rasedus

Uuringus ENGAGE demonstreeriti mittehalvemust käimasolevate raseduste määra järgi Elonva ja rFSH vahel, kus käimasolevate raseduste määra defineeriti kui südametegevusega vähemalt ühe loote olemasolu, hinnatuna vähemalt 10 nädalat pärast embrüo siirdamist.

Uuringus PURSUE demonstreeriti mittehalvemust elujõuliste raseduste määra järgi Elonva ja rFSH vahel, kus elujõuliste raseduste määra defineeriti kui osalejate protsenti, kellel oli südametegevusega vähemalt üks loode, hinnatuna 5...6 nädalat pärast embrüo siirdamist.

Uuringute ENGAGE ja PURSUE uutes tsüklites tekkinud raseduse tulemuste kokkuvõte on toodud tabelis 2 allpool.

Tabel 2: Uuringute ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis uutes tsüklites tekkinud raseduse tulemused

Näitaja

ENGAGE uued tsüklid

PURSUE uued tsüklid

 

(vanus 18...36 aastat)

 

(vanus 35...42 aastat)

 

(kehakaal üle 60 kg ja kuni 90 kg, kaasa

(kehakaal 50 kg või üle selle)

 

 

arvatud)

 

 

 

 

 

Elonva

rFSH

Erinevus

Elonva

rFSH

Erinevus

 

150 µg

200 RÜ

(95% CI)

150 µg

300 RÜ

(95% CI)

 

N = 756

N = 750

 

N = 694

N = 696

 

Elujõuliste

39,9%

39,1%

1,1 (–3,8; 5,9)

23,9%

26,9%

–3,0 (–7,3;

raseduste määr

 

 

 

 

 

1,4)

Käimasolevate

39,0%

38,1%

1,1 (–3,8; 5,9)

22,2%

24,0%

–1,9 (–6,1;

raseduste määr

 

 

 

 

 

2,3)

Elussündide

35,6%

34,4%

1,3 (–3,5; 6,1)

21,3%

23,4%

–2,3 (–6,5;

määr*

 

 

 

 

 

1,9)

Uuringus ENGAGE oli esmane efektiivsuse tulemusnäitaja käimasolevate raseduste määr (hinnatuna vähemalt 10 nädalat pärast embrüo siirdamist).

Uuringus PURSUE oli esmane efektiivsuse tulemusnäitaja elujõuliste raseduste määr, mida defineeriti kui osalejate protsenti, kellel oli südametegevusega vähemalt üks loode, hinnatuna 5...6 nädalat pärast embrüo siirdamist.

* Elussündide määr oli uuringutes ENGAGE ja PURSUE teisene efektiivsuse tulemusnäitaja.

Nendes kliinilistes uuringutes oli Elonva ühekordse süste ohutusandmed võrreldavad igapäevaste rFSH süstete puhul täheldatuga.

Uuringute ENGAGE ja PURSUE külmutatud-sulatatud embrüo siirdamisega (Frozen-Thawed Embryo Transfer, FTET) tsüklites tekkinud rasedus

Uuringu ENGAGE jätku-uuringus FTET osalesid naised, kelle puhul sulatati kasutamiseks üles vähemalt üks embrüo kuni vähemalt üks aasta pärast krüosäilitamist. Uuringu ENGAGE FTET tsüklites siiratud embrüote keskmine arv oli mõlemas ravirühmas 1,7.

Uuringu PURSUE jätku-uuringus FTET osalesid naised, kelle puhul sulatati kasutamiseks üles vähemalt üks embrüo kahe aasta jooksul pärast antud uuringu jaoks toimunud viimase krüosäilitamise kuupäeva. Uuringu PURSUE FTET tsüklites siiratud embrüote keskmine arv oli mõlemas ravirühmas 2,4. Antud uuringust saadi ka andmeid ohutuse kohta krüosäilitatud embrüotest sündinud imikutel.

FTET tsüklite maksimaalne arv oli uuringute ENGAGE ja PURSUE FTET jätku-uuringutes vastavalt 5 ja 4. Uuringute ENGAGE ja PURSUE kahes esimeses FTET tsüklis tekkinud raseduse tulemuste kokkuvõte on toodud tabelis 3 allpool.

Tabel 3: Uuringute ENGAGE ja PURSUE ravikavatsusega populatsioonis FTET tsüklites tekkinud raseduse tulemused

ENGAGE FTET tsüklid

PURSUE FTET tsüklid

(vanus 1836 aastat)

(vanus 3542 aastat)

(kehakaal üle 60 kg ja kuni 90 kg,

(kehakaal 50 kg või üle selle)

kaasa arvatud)

 

 

Elonva

rFSH

Elonva

rFSH

150 µg

200 RÜ

150 µg

300 RÜ

n N % n N % n

N % n

N %

FTET 1. tsükkela

Käimasolev

37,2

30,6

28,3

29,0

rasedus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elussünd

-

-

-

-

-

-

28,3

28,3

FTET 2. tsükkela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käimasolev

23,7

29,0

34,8

42,9

rasedus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elussünd

-

-

-

-

-

-

34,8

42,9

n = sündmusega isikute arv; N = isikute koguarv a Embrüo siirdamise kohta.

Külmutatud-sulatatud embrüo siirdamisega (FTET) tsükli tulemusena sündinud imikutel teatatud kaasasündinud väärarendid

Elonva kasutamise järel sündis FTET tsükli tulemusena 61 last ja uue ART tsükli tulemusena sündis 630 last. FTET tsükli järel sündinud imikutel teatatud kaasasündinud väärarendite (suured ja väikesed kokku) esinemissagedused (16,4%) olid sarnased teatatud esinemissagedustega (19,5%) uute ART tsüklite järel sündinud imikutel.

Immunogeensus

Ravijärgsete antikehade moodustumise suhtes hinnatud 2511-st Elonvaga ravitud naisest neljal (0,16%) täheldati antikehade teket, nendest kolm olid Elonvat saanud üks kord ja üks oli Elonvat saanud kaks korda. Kõikidel juhtudel oli tegemist mitteneutraliseerivate antikehadega ja need ei mõjutanud vastust stimulatsioonile ega hüpotalamuse-hüpofüüsi-munasarja telje normaalseid füsioloogilisi reaktsioone. Kaks naist neljast rasestusid sama ravitsükli ajal, mil antikehad avastati, mis lubab arvata, et mitteneutraliseerivate antikehade olemasolu pärast stimulatsiooni Elonvaga ei ole kliiniliselt oluline.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Elonvaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta hüpogonadotroopse hüpogonadismi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Alfakorifollitropiini farmakokineetilisi näitajaid hinnati pärast ravimi subkutaanset manustamist naistele COS-i ravitsükli ajal.

Eritumise pika poolväärtusaja tõttu on pärast soovitatud annuse manustamist alfakorifollitropiini plasmakontsentratsioonid piisavad, et tagada mitmete folliikulite püsiv kasvamine kogu nädala jooksul. See õigustab COS-i korral iga päev manustatava (r)FSH seitsme päeva jooksul manustamise asendamise Elonva ühekordse subkutaanse süstega mitmete folliikulite arenguks ja ART programmi puhul rasestumise tagamiseks (vt lõik 4.2).

Alfakorifollitropiini ekspositsioon sõltub kehakaalust. Alfakorifollitropiini ekspositsioon pärast ühekordset nahaalust süstet on 665 tundi*ng/ml (AUC, 426…1037 tundi*ng/ml1) ja see on sarnane, kui naistele kehakaaluga 60 kilogrammi või alla selle manustatakse 100 mikrogrammi alfakorifollitropiini ja kui naistele kehakaaluga üle 60 kilogrammi manustatakse 150 mikrogrammi alfakorifollitropiini.

1 Eeldatav vahemik 90%-l uuringus osalejatel.

Imendumine

Pärast Elonva ühekordset nahaalust süstet saavutatakse alfakorifollitropiini maksimaalne kontsentratsioon seerumis 4,24 ng/ml (2,49...7,21 ng/ml1) 44 tundi (35…57 tundi1) pärast annuse manustamist. Absoluutne biosaadavus on 58% (48…70%1).

Jaotumine

Alfakorifollitropiini jaotumine, metabolism ja eritumine on väga sarnased teiste gonadotropiinide (nagu FSH, hCG ja LH) omaga. Pärast imendumist vereringesse jaotub alfakorifollitropiin peamiselt munasarjadesse ja neerudesse. Tasakaaluseisundi jaotusruumala on 9,2 l (6,5…13,1 l1). Alfakorifollitropiini ekspositsioon suureneb proportsionaalselt annusega vahemikus

60...240 mikrogrammi.

Eritumine

Alfakorifollitropiini eritumise poolväärtusaeg on 70 tundi (59…82 tundi1) ja kliirens 0,13 l/h (0,10…0,18 l/h1). Alfakorifollitropiini eritumine toimub peamiselt neerude kaudu ja eritumise määr võib olla vähenenud neerupuudulikkusega patsientidel (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Maksas toimuv metabolism mõjutab vähesel määral alfakorifollitropiini eritumist.

Teised eripopulatsioonid

Maksakahjustus

Kuigi puuduvad andmed maksakahjustusega patsientide kohta, ei mõjuta maksakahjustus tõenäoliselt alfakorifollitropiini farmakokineetilist profiili.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Üksikannuse ning kroonilise toksilisuse ja farmakoloogilise ohutuse tavapärased prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rottide ja küülikute reproduktsioonitoksilisuse uuringute tulemused viitasid sellele, et alfakorifollitropiin ei kahjusta viljakust. Alfakorifollitropiini manustamine rottidele ja küülikutele enne paaritumist ning vahetult pärast seda ja varajase tiinuse ajal põhjustas embrüotoksilisust. Kui ravimit manustati küülikutele enne paaritumist, täheldati teratogeenseid toimeid. Arvatakse, et nii embrüotoksilisus kui ka teratogeensus on tingitud superovulatsioonist loomadel, kes ei suutnud füsioloogilist piirmäära ületava embrüote hulgaga toime tulla. Nende leidude olulisus on Elonva kliinilise kasutamise seisukohalt piiratud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat

Sahharoos

Polüsorbaat 20

Metioniin

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Soolhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

1 Eeldatav vahemik 90%-l uuringus osalejatel.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Mugavuse huvides on patsientidel lubatud ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui 1 kuu jooksul.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Elonva on saadaval 1 ml keeratava ühendusega (I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist) süstlites, mis on suletud bromobutüülelastomeerist kolvi ja otsiku kattega. Süstal on varustatud automaatse ohutussüsteemiga, et hoida ära nõelatorgetest tingitud vigastusi pärast kasutamist ja see on pakendis koos steriilse süstlanõelaga. Iga süstel sisaldab 0,5 ml süstelahust.

Elonva on saadaval pakendites, milles on 1 süstel.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ärge kasutage Elonvat, kui lahus ei ole selge.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road

Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/609/002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25 jaanuar 2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22 august 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

PP.KK.AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu