Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Pakendi märgistus - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElonva
ATC koodG03GA09
Toimeainecorifollitropin alfa
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elonva 100 mikrogrammi süstelahus alfakorifollitropiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 100 mikrogrammi alfakorifollitropiini 0,5 ml-s süstelahuses.

3.ABIAINED

Abiained: naatriumtsitraat, sahharoos, polüsorbaat 20, metioniin, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), soolhape (pH kohandamiseks), süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 süstel, mis on varustatud automaatse ohutussüsteemiga (nõelatorgetest tingitud vigastuste ennetamiseks) ja steriilne süstlanõel. 0,5 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne (s.c.)

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitamine apteegis

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Säilitamine patsiendi poolt

Selleks on kaks võimalust:

1.Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

2.Hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui 1 kuu jooksul.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road

Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/609/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

<Põhjendus Braille mitte lisamiseks>

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Elonva 100 mikrogrammi süstevedelik alfakorifollitropiin

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Elonva 150 mikrogrammi süstelahus alfakorifollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 150 mikrogrammi alfakorifollitropiini 0,5 ml-s süstelahuses.

3. ABIAINED

Abiained: naatriumtsitraat, sahharoos, polüsorbaat 20, metioniin, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), soolhape (pH kohandamiseks), süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 süstel, mis on varustatud automaatse ohutussüsteemiga (nõelatorgetest tingitud vigastuste ennetamiseks) ja steriilne süstlanõel. 0,5 ml.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne (s.c.)

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitamine apteegis

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Säilitamine patsiendi poolt

Selleks on kaks võimalust:

1.Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

2.Hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui 1 kuu jooksul.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road

Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/609/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

<Põhjendus Braille mitte lisamiseks>

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Elonva 150 mikrogrammi süstevedelik alfakorifollitropiin

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu