Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Pakendi infoleht - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusElonva
ATC koodG03GA09
Toimeainecorifollitropin alfa
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elonva 100 mikrogrammi süstelahus

Alfakorifollitropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Elonva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Elonva kasutamist

3.Kuidas Elonvat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Elonvat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Elonva ja milleks seda kasutatakse

Elonva sisaldab toimeainena alfakorifollitropiini ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse gonadotroopseteks hormoonideks. Gonadotroopsed hormoonid mängivad olulist rolli inimese viljakuses ja paljunemises. Üks sellistest gonadotroopsetest hormoonidest on folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), mida naise organism vajab folliikulite (väikesed ümmargused kotid teie munasarjades, mis sisaldavad munarakke) kasvamiseks ja arenguks.

Elonvat kasutatakse selleks, et aidata viljatusravi, nagu katseklaasiviljastamist, saavatel naistel rasestuda. Katseklaasiviljastamine hõlmab munarakkude kogumist munasarjast, nende viljastamist laboratooriumis ja saadud embrüote emakasse viimist mõni päev hiljem. Munasarjade kontrollitud stimulatsiooni kaudu põhjustab Elonva mitme folliikuli kasvamist ja arengut korraga.

2. Mida on vaja teada enne Elonva kasutamist

Ärge kasutage Elonvat:

-kui olete alfakorifollitropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6) allergiline (ülitundlik);

-kui teil on munasarjade, rinnanäärme, emaka- või ajukasvaja (hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajad);

-kui teil on hiljuti esinenud ootamatu tupeverejooks, mitte menstruatsioon, mille põhjus ei ole teada;

-kui teil on munasarjad, mis ei tööta sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse esmaseks munasarjade puudulikkuseks;

-kui teil on munasarjatsüstid või munasarjade suurenemine;

-kui teil on polütsüstiline munasarja sündroom;

-kui teil on esinenud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom. See on tõsine meditsiiniline seisund, mis võib tekkida, kui munasarju stimuleeritakse liigselt. Täiendavaid selgitusi vt allpool;

-kui te olete eelnevalt saanud munasarjade kontrollitud stimulatsiooni ravikuuri, mille tulemusel kasvas enam kui 30 folliikulit 11 mm suuruseks või suuremaks;

-kui teie algne antraalsete folliikulite arv (väikeste folliikulite arv, mis on teie munasarjades menstruaaltsükli alguses) on suurem kui 20;

-kui teil on suguelundite väärarendid, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks;

-kui teil on emaka fibroidkasvajad, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Elonva kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom

Ravi gonadotroopsete hormoonidega nagu Elonva võib põhjustada munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi. See on tõsine meditsiiniline seisund, kus munasarjad on ülestimuleeritud ja folliikulid kasvavad suuremaks kui tavaliselt. Harvadel juhtudel võib munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom olla eluohtlik. Seetõttu on väga oluline, et teie arst teid hoolikalt jälgiks. Ravi tõhususe kontrollimiseks teeb teie arst munasarjade ultraheliuuringuid. Teie arst võib kontrollida ka vere hormoonide tasemeid. (Vt ka lõik 4.)

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom põhjustab kiiret vedeliku kogunemist kõhu- ja rinnapiirkonnas ning võib põhjustada verehüüvete moodustumist. Võtke otsekohe oma arstiga ühendust:

-kui teil on tugev turse ja valu kõhupiirkonnas,

-kui te tunnete ennast halvasti (iiveldus),

-kui te oksendate,

-kui te võtate vedeliku kogunemise tõttu äkki kaalus juurde,

-kui teil on kõhulahtisus,

-kui teie uriinieritus on vähenenud,

-kui teil on raske hingata.

Te võite Elonvat ühe ravitsükli jooksul kasutada ainult üks kord, vastasel juhul suureneb munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi tekkerisk.

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi olnud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom.

Munasarja keerdumus

Munasarja keerdumus on munasarja keerdumine. Munasarja keerdumine võib põhjustada munasarja verevarustuse katkemist.

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti:

-kui teil on kunagi olnud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom,

-kui te olete rase või arvate end olevat rase,

-kui teile on kunagi tehtud kõhupiirkonna operatsioon,

-kui teil on kunagi olnud munasarja keerdumine,

-kui teil on käesolevalt või on kunagi olnud tsüstid munasarja(de)s.

Verehüüve (tromboos)

Ravi gonadotroopsete hormoonidega, nagu Elonva, võib (nagu ka rasedus) suurendada verehüübe (tromboosi) tekkeriski. Tromboos on verehüübe moodustumine veresoones.

Verehüübed võivad põhjustada tõsiseid meditsiinilisi seisundeid, nagu

-ummistus kopsudes (kopsuembol);

-insult;

-südameinfarkt;

-veresoonega seotud haigusseisundid (tromboflebiit);

-puudulik vereringe (süvaveeni tromboos), mille tulemuseks võib olla käe või jala kaotamine.

Palun rääkige sellest enne ravi alustamist oma arstiga, eriti juhul:

-kui te juba teate, et teil on suurenenud tromboosi risk;

-kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud tromboos;

-kui te olete tugevalt ülekaaluline.

Mitmiksünnitused ja sünnidefektid

Isegi kui emakasse siirdatakse ainult üks embrüo, esineb suurenenud tõenäosus kaksikute või isegi rohkem kui kahe lapse saamiseks. Mitmikrasedustega kaasneb suurenenud terviserisk nii emale kui ka tema lastele. Mitmikrasedused ja viljakusprobleemidega paaride spetsiifilised näitajad (nt naise vanus, teatud spermaprobleemid, mõlema vanema geneetiline taust) võivad samuti olla seotud suurenenud sünnidefektide esinemise riskiga.

Raseduse tüsistused

Kui ravi Elonvaga viib raseduse tekkeni, on suurenenud võimalus emakavälise (ektoopilise) raseduse tekkeks. Seetõttu peab teie arst tegema varakult ultraheliuuringu, et välistada emakavälise raseduse võimalus.

Munasarja ja teised reproduktiivsüsteemi kasvajad

Viljatusravi saanud naistel on teatatud munasarja ja teiste reproduktiivsüsteemi kasvajate esinemisest. Ei ole teada, kas ravi viljatusravimitega suurendab riski nende kasvajate esinemiseks viljatutel naistel.

Muud haigusseisundid

Lisaks teavitage enne selle ravimi kasutamist oma arsti:

-kui teil on neeruhaigus;

-kui teil on ajuripatsi või hüpotalamuse funktsiooni häired;

-kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);

-kui teie neerupealised ei tööta vajalikul määral (adrenokortikaalne puudulikkus);

-kui teil on vere prolaktiini tase kõrge (hüperprolaktineemia);

-kui teil on mõni muu meditsiiniline seisund (näiteks diabeet, südamehaigus või mõni muu pikaajaline haigus);

-kui arst on teile öelnud, et rasedus oleks teile ohtlik.

Muud ravimid ja Elonva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Te ei tohi Elonvat kasutada, kui te olete juba rase või arvate end olevat rase või kui te toidate last rinnaga.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Elonva võib põhjustada pearinglust. Kui teil tekib pearinglus, ei tohi te autot juhtida ega masinatega töötada.

Elonva sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) süste kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Elonvat kasutada

Kasutage Elonvat alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Elonvat kasutatakse naistel, kes saavad viljatusravi, nagu katseklaasiviljastamine. Selle ravi ajal kasutatakse Elonvat kombinatsioonis ravimiga (nn GnRH antagonist), selleks et hoida ära liiga varast munaraku vabanemist munasarjast. Ravi GnRH antagonistiga algab tavaliselt 5 kuni 6 päeva pärast Elonva süstet.

Elonvat ei ole soovitatav kasutada kombinatsioonis GnRH agonistiga (üks teine ravim, mis on mõeldud ennetamaks liiga varast munaraku vabanemist munasarjast).

Annus

Reproduktiivses eas naiste ravimisel põhineb Elonva annus kehakaalul ja vanusel.

-Ühekordne 100-mikrogrammine annus on soovitatav naistele, kes kaaluvad 60 kilogrammi või vähem ja on 36-aastased või nooremad.

-Ühekordne 150-mikrogrammine annus on soovitatav naistele:

-kes kaaluvad rohkem kui 60 kilogrammi, hoolimata vanusest;

-kes kaaluvad 50 kilogrammi või rohkem ja on vanemad kui 36-aastased.

Üle 36-aastaseid alla 50 kilogrammi kaaluvaid naisi ei ole uuritud.

 

 

 

Kehakaal

 

 

 

Alla 50 kg

50...60 kg

Üle 60 kg

 

36-aastased või

100 mikrogrammi

100 mikrogrammi

150 mikrogrammi

Vanus

nooremad

 

 

 

 

Vanemad kui

Ei ole uuritud.

150 mikrogrammi

150 mikrogrammi

 

36-aastased

 

 

 

Esimese seitsme päeva jooksul pärast Elonva süstet ei tohi te kasutada (rekombinantset) (r)FSH-d. Kui Elonva süstest on möödunud seitse päeva, võib teie arst otsustada jätkata teie stimulatsioonitsüklit teise gonadotroopse hormooniga, nagu (r)FSH. Ravi võidakse jätkata mõne päeva jooksul, kuni piisav arv folliikuleid on saavutanud küllaldase suuruse. Seda võidakse kontrollida ultraheliuuringul. Seejärel lõpetatakse ravi (r)FSH-ga ja munarakkude küpsemiseks manustatakse inimese koorioni gonadotropiini. 34…36 tunni pärast võetakse munarakud munasarjast välja.

Kuidas Elonvat manustatakse

Ravi Elonvaga peab toimuma sellise arsti järelevalve all, kellel on kogemusi viljakusprobleemide ravis. Elonvat peab süstima naha alla (subkutaanselt). Süste tuleb teha nahavolti (mille te võtate oma pöidla ja nimetissõrme vahele), eelistatavalt vahetult naba all. Süste võib teha tervishoiutöötaja (nt meditsiiniõde), teie partner või teie ise, kui teie arst teid hoolikalt juhendab. Kasutage Elonvat alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üksikasjalik kasutusjuhend on toodud selle infolehe lõpus.

Ärge süstige Elonvat lihasesse.

Elonva on eeltäidetud süstlites, millel on automaatne ohutussüsteem nõelatorgetest tingitud vigastuste ennetamiseks pärast kasutamist.

Kui te kasutate Elonvat või (r)FSH-d rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et te olete kasutanud liiga palju Elonvat või (r)FSH-d, pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui te unustate Elonvat kasutada

Kui te unustate Elonvat õigel päeval süstida, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Ärge süstige Elonvat ilma et oleksite oma arstiga nõu pidanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Gonadotroopsete hormoonide, nagu Elonva, kasutamisest tingitud võimalik tüsistus on soovimatu munasarjade liigne stimulatsioon. Selle tüsistuse esinemise tõenäosust saab vähendada, jälgides hoolikalt küpsevate folliikulite arvu. Teie arst teeb teie munasarjadest ultraheliuuringuid, et hoolikalt jälgida küpsevate folliikulite arvu. Teie arst võib kontrollida ka hormoonide tasemeid veres. Munasarjade liigse stimulatsiooni esimesed märgatavad sümptomid võivad olla kõhuvalu, iiveldus või kõhulahtisus. Munasarjade liigne stimuleerimine võib areneda haigusseisundiks, mida kutsutakse munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomiks, mis võib osutuda tõsiseks meditsiiniliseks probleemiks. Raskematel juhtudel võib see viia munasarjade suurenemiseni, vedeliku kogunemiseni kõhu- ja/või rindkere piirkonda (mis võib põhjustada kiiret kehakaalu suurenemist vedeliku kogunemise tõttu) või verehüüvete tekkeni veresoontes.

Võtke viivitamata ühendust oma arstiga, kui teil tekivad kõhuvalu või mis tahes muud munasarjade liigse stimuleerimise sümptomid, isegi kui need tekivad paar päeva pärast ravimi manustamist.

Võimalust kõrvaltoime saamiseks on kirjeldatud järgmiste jaotiste abil:

Sage (võib puudutada kuni 1 naist 10-st)

-Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom

-Valu vaagna piirkonnas

-Iiveldus

-Peavalu

-Ebamugavustunne vaagna piirkonnas

-Rindade hellus

-Väsimus

Aeg-ajalt (võib puudutada kuni 1 naist 100-st)

-Munasarja keerdumus

-Maksaensüümide aktiivsuse tõus

-Raseduse katkemine

-Valu pärast ootsüütide tagasi saamist

-Protseduuriga seotud valu

-Munaraku liiga varajane vabanemine (enneaegne ovulatsioon)

-Kõhupuhitus

-Oksendamine

-Kõhulahtisus

-Kõhukinnisus

-Seljavalu

-Valu rinnanäärmetes

-Verevalum või valu süstekohas

-Ärrituvus

-Meeleolu kõikumised

-Pearinglus

-Kuumahoog

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid, nii paiksed kui ka üldistunud, sealhulgas lööve).

Teatatud on ka emakavälisest (ektoopilisest) rasedusest ja mitmikrasedustest. Neid kõrvaltoimeid ei seostata Elonva kasutamisega, vaid kunstliku viljastamisega või sellest tuleneva rasedusega.

Harvadel juhtudel on Elonva, nagu ka teiste gonadotropiinide, raviga seostatud verehüüvete (trombide) teket ühes veresoones, millest need eralduvad ja liiguvad vereringesse ummistamaks teist veresoont (trombemboolia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Elonvat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamine apteegis

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Säilitamine patsiendi poolt

Selleks on kaks võimalust:

1.Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

2.Hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui ühe kuu jooksul. Märkige endale üles aeg, kui te alustate ravimi hoidmist külmkapist väljas ja kasutage ravim ära ühe kuu jooksul sellest kuupäevast.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Elonvat:

-kui seda on hoitud külmkapist väljas kauem kui üks kuu;

-kui seda on hoitud külmkapist väljas temperatuuril üle 25 °C;

-kui te märkate, et lahus ei ole selge;

-kui te märkate, et süstal või nõel on kahjustatud.

Ärge visake tühja või kasutamata süstalt olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Elonva sisaldab

Toimeaine on alfakorifollitropiin. Iga süstel sisaldab 100 mikrogrammi toimeainet 0,5 milliliitris (ml) süstelahuses.

Teised koostisosad on naatriumtsitraat, sahharoos, polüsorbaat 20, metioniin ja süstevesi. Lahuse pH kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

Kuidas Elonva välja näeb ja pakendi sisu

Elonva on selge ja värvitu vesilahus, mis on süstelahusena (süstevedelik) süstlis, mis on varustatud automaatse ohutussüsteemiga, et ära hoida nõelatorgetest tingitud vigastusi pärast kasutamist. Süstal on pakendis koos steriilse süstlanõelaga. Iga süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Ühes pakendis on üks süstel.

Elonva on saadaval kahe tugevusena: 100-mikrogrammise ja 150-mikrogrammise süstelahusena.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ühendkuningriik.

Tootjad

N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kasutusjuhend

Elonva süstla ja nõela koostisosad

 

 

süstal

 

lahus

 

süstla kork

 

nõelakork

nõel

 

kolb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõelakate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sildi perfojoon

Süste ettevalmistamine

1.

Peske käed enne Elonva kasutamist vee ja seebiga ning kuivatage.

Puhastage süstekohta (ala just teie naba all) desinfitseerimisvahendiga (näiteks alkoholiga) niisutatud vatiga, selleks et eemaldada pinnalt bakterid.

Puhastage umbes 5 cm suurune ala nõelatorke ümbruses ja laske enne jätkamist desinfitseerimisvahendil kuivada vähemalt ühe minuti.

2.

Seni kuni ootate desinfitseerimisvahendi kuivamist murdke silt perfojoone kohalt katki ja tõmmake nõelakork ära.

Jätke nõelakate nõelale.

Asetage nõelakate (milles on nõel) selleks ajaks puhtale kuivale pinnale, kui te süstalt ette valmistate.

3.

Hoidke süstalt nii, et hall kork on suunaga üles.

Koputage õrnalt sõrmega süstlale, et aidata õhumullidel üles tõusta.

4.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Keerake kork ära vastupäeva.

5.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Keerake nõelakate (mille sees on nõel) päripäeva süstla külge.

6.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Eemaldage nõelakate, tõmmates seda otse üles ja visake see minema.

OLGE nõelaga ETTEVAATLIK.

Süstimine

7.

Nüüd võtke süstal nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele suunaga üles.

Asetage oma pöial kolvile.

Lükake kolbi ettevaatlikult ülespoole, kuni nõela otsa ilmub väike tilk.

8.

Näpistage nahavolt oma pöidla ja nimetissõrme vahele.

Torgake kogu nõel 90-kraadise nurga all nahavolti.

Suruge ETTEVAATLIKULT kolvile, kuni see enam edasi ei liigu ja hoidke kolbi all.

LUGEGE VIIENI, et tagada see, et kogu lahus on süstitud.

9.

Võtke pöial kolvilt ära.

Nõel tõmmatakse automaatselt süstlasse, kuhu see lukustub jäädavalt.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Elonva 150 mikrogrammi süstelahus

Alfakorifollitropiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Elonva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Elonva kasutamist

3.Kuidas Elonvat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Elonvat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Elonva ja milleks seda kasutatakse

Elonva sisaldab toimeainena alfakorifollitropiini ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse gonadotroopseteks hormoonideks. Gonadotroopsed hormoonid mängivad olulist rolli inimese viljakuses ja paljunemises. Üks sellistest gonadotroopsetest hormoonidest on folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), mida naise organism vajab folliikulite (väikesed ümmargused kotid teie munasarjades, mis sisaldavad munarakke) kasvamiseks ja arenguks.

Elonvat kasutatakse selleks, et aidata viljatusravi, nagu katseklaasiviljastamist, saavatel naistel rasestuda. Katseklaasiviljastamine hõlmab munarakkude kogumist munasarjast, nende viljastamist laboratooriumis ja saadud embrüote emakasse viimist mõni päev hiljem. Munasarjade kontrollitud stimulatsiooni kaudu põhjustab Elonva mitme folliikuli kasvamist ja arengut korraga.

2. Mida on vaja teada enne Elonva kasutamist

Ärge kasutage Elonvat:

-kui olete alfakorifollitropiini või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6) allergiline (ülitundlik);

-kui teil on munasarjade, rinnanäärme, emaka- või ajukasvaja (hüpofüüsi või hüpotalamuse kasvajad);

-kui teil on hiljuti esinenud ootamatu tupeverejooks, mitte menstruatsioon, mille põhjus ei ole teada;

-kui teil on munasarjad, mis ei tööta sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse esmaseks munasarjade puudulikkuseks;

-kui teil on munasarjatsüstid või munasarjade suurenemine;

-kui teil on polütsüstiline munasarja sündroom;

-kui teil on esinenud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom. See on tõsine meditsiiniline seisund, mis võib tekkida, kui munasarju stimuleeritakse liigselt. Täiendavaid selgitusi vt allpool;

-kui te olete eelnevalt saanud munasarjade kontrollitud stimulatsiooni ravikuuri, mille tulemusel kasvas enam kui 30 folliikulit 11 mm suuruseks või suuremaks;

-kui teie algne antraalsete folliikulite arv (väikeste folliikulite arv, mis on teie munasarjades menstruaaltsükli alguses) on suurem kui 20;

-kui teil on suguelundite väärarendid, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks;

-kui teil on emaka fibroidkasvajad, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Elonva kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom

Ravi gonadotroopsete hormoonidega nagu Elonva võib põhjustada munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi. See on tõsine meditsiiniline seisund, kus munasarjad on ülestimuleeritud ja folliikulid kasvavad suuremaks kui tavaliselt. Harvadel juhtudel võib munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom olla eluohtlik. Seetõttu on väga oluline, et teie arst teid hoolikalt jälgiks. Ravi tõhususe kontrollimiseks teeb teie arst munasarjade ultraheliuuringuid. Teie arst võib kontrollida ka vere hormoonide tasemeid. (Vt ka lõik 4.)

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom põhjustab kiiret vedeliku kogunemist kõhu- ja rinnapiirkonnas ning võib põhjustada verehüüvete moodustumist. Võtke otsekohe oma arstiga ühendust:

-kui teil on tugev turse ja valu kõhupiirkonnas,

-kui te tunnete ennast halvasti (iiveldus),

-kui te oksendate,

-kui te võtate vedeliku kogunemise tõttu äkki kaalus juurde,

-kui teil on kõhulahtisus,

-kui teie uriinieritus on vähenenud,

-kui teil on raske hingata.

Te võite Elonvat ühe ravitsükli jooksul kasutada ainult üks kord, vastasel juhul suureneb munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi tekkerisk.

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi olnud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom.

Munasarja keerdumus

Munasarja keerdumus on munasarja keerdumine. Munasarja keerdumine võib põhjustada munasarja verevarustuse katkemist.

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti:

-kui teil on kunagi olnud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom,

-kui te olete rase või arvate end olevat rase,

-kui teile on kunagi tehtud kõhupiirkonna operatsioon,

-kui teil on kunagi olnud munasarja keerdumine,

-kui teil on käesolevalt või on kunagi olnud tsüstid munasarja(de)s.

Verehüüve (tromboos)

Ravi gonadotroopsete hormoonidega, nagu Elonva, võib (nagu ka rasedus) suurendada verehüübe (tromboosi) tekkeriski. Tromboos on verehüübe moodustumine veresoones.

Verehüübed võivad põhjustada tõsiseid meditsiinilisi seisundeid, nagu

-ummistus kopsudes (kopsuembol);

-insult;

-südameinfarkt;

-veresoonega seotud haigusseisundid (tromboflebiit);

-puudulik vereringe (süvaveeni tromboos), mille tulemuseks võib olla käe või jala kaotamine.

Palun rääkige sellest enne ravi alustamist oma arstiga, eriti juhul:

-kui te juba teate, et teil on suurenenud tromboosi risk;

-kui teil või kellelgi teie lähisugulastest on kunagi olnud tromboos;

-kui te olete tugevalt ülekaaluline.

Mitmiksünnitused ja sünnidefektid

Isegi kui emakasse siirdatakse ainult üks embrüo, esineb suurenenud tõenäosus kaksikute või isegi rohkem kui kahe lapse saamiseks. Mitmikrasedustega kaasneb suurenenud terviserisk nii emale kui ka tema lastele. Mitmikrasedused ja viljakusprobleemidega paaride spetsiifilised näitajad (nt naise vanus, teatud spermaprobleemid, mõlema vanema geneetiline taust) võivad samuti olla seotud suurenenud sünnidefektide esinemise riskiga.

Raseduse tüsistused

Kui ravi Elonvaga viib raseduse tekkeni, on suurenenud võimalus emakavälise (ektoopilise) raseduse tekkeks. Seetõttu peab teie arst tegema varakult ultraheliuuringu, et välistada emakavälise raseduse võimalus.

Munasarja ja teised reproduktiivsüsteemi kasvajad

Viljatusravi saanud naistel on teatatud munasarja ja teiste reproduktiivsüsteemi kasvajate esinemisest. Ei ole teada, kas ravi viljatusravimitega suurendab riski nende kasvajate esinemiseks viljatutel naistel.

Muud haigusseisundid

Lisaks teavitage enne selle ravimi kasutamist oma arsti:

-kui teil on neeruhaigus;

-kui teil on ajuripatsi või hüpotalamuse funktsiooni häired;

-kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);

-kui teie neerupealised ei tööta vajalikul määral (adrenokortikaalne puudulikkus);

-kui teil on vere prolaktiini tase kõrge (hüperprolaktineemia);

-kui teil on mõni muu meditsiiniline seisund (näiteks diabeet, südamehaigus või mõni muu pikaajaline haigus);

-kui arst on teile öelnud, et rasedus oleks teile ohtlik.

Muud ravimid ja Elonva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Te ei tohi Elonvat kasutada, kui te olete juba rase või arvate end olevat rase või kui te toidate last rinnaga.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Elonva võib põhjustada pearinglust. Kui teil tekib pearinglus, ei tohi te autot juhtida ega masinatega töötada.

Elonva sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) süste kohta, see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3. Kuidas Elonvat kasutada

Kasutage Elonvat alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Elonvat kasutatakse naistel, kes saavad viljatusravi, nagu katseklaasiviljastamine. Selle ravi ajal kasutatakse Elonvat kombinatsioonis ravimiga (nn GnRH antagonist), selleks et hoida ära liiga varast munaraku vabanemist munasarjast. Ravi GnRH antagonistiga algab tavaliselt 5 kuni 6 päeva pärast Elonva süstet.

Elonvat ei ole soovitatav kasutada kombinatsioonis GnRH agonistiga (üks teine ravim, mis on mõeldud ennetamaks liiga varast munaraku vabanemist munasarjast).

Annus

Reproduktiivses eas naiste ravimisel põhineb Elonva annus kehakaalul ja vanusel.

-Ühekordne 100-mikrogrammine annus on soovitatav naistele, kes kaaluvad 60 kilogrammi või vähem ja on 36-aastased või nooremad.

-Ühekordne 150-mikrogrammine annus on soovitatav naistele:

-kes kaaluvad rohkem kui 60 kilogrammi, hoolimata vanusest;

-kes kaaluvad 50 kilogrammi või rohkem ja on vanemad kui 36-aastased.

Üle 36-aastaseid alla 50 kilogrammi kaaluvaid naisi ei ole uuritud.

 

 

 

Kehakaal

 

 

 

Alla 50 kg

50...60 kg

Üle 60 kg

 

36-aastased või

100 mikrogrammi

100 mikrogrammi

150 mikrogrammi

Vanus

nooremad

 

 

 

 

Vanemad kui

Ei ole uuritud.

150 mikrogrammi

150 mikrogrammi

 

36-aastased

 

 

 

Esimese seitsme päeva jooksul pärast Elonva süstet ei tohi te kasutada (rekombinantset) (r)FSH-d. Kui Elonva süstest on möödunud seitse päeva, võib teie arst otsustada jätkata teie stimulatsioonitsüklit teise gonadotroopse hormooniga, nagu (r)FSH. Ravi võidakse jätkata mõne päeva jooksul, kuni piisav arv folliikuleid on saavutanud küllaldase suuruse. Seda võidakse kontrollida ultraheliuuringul. Seejärel lõpetatakse ravi (r)FSH-ga ja munarakkude küpsemiseks manustatakse inimese koorioni gonadotropiini. 34…36 tunni pärast võetakse munarakud munasarjast välja.

Kuidas Elonvat manustatakse

Ravi Elonvaga peab toimuma sellise arsti järelevalve all, kellel on kogemusi viljakusprobleemide ravis. Elonvat peab süstima naha alla (subkutaanselt). Süste tuleb teha nahavolti (mille te võtate oma pöidla ja nimetissõrme vahele), eelistatavalt vahetult naba all. Süste võib teha tervishoiutöötaja (nt meditsiiniõde), teie partner või teie ise, kui teie arst teid hoolikalt juhendab. Kasutage Elonvat alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üksikasjalik kasutusjuhend on toodud selle infolehe lõpus.

Ärge süstige Elonvat lihasesse.

Elonva on eeltäidetud süstlites, millel on automaatne ohutussüsteem nõelatorgetest tingitud vigastuste ennetamiseks pärast kasutamist.

Kui te kasutate Elonvat või (r)FSH-d rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et te olete kasutanud liiga palju Elonvat või (r)FSH-d, pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui te unustate Elonvat kasutada

Kui te unustate Elonvat õigel päeval süstida, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Ärge süstige Elonvat ilma et oleksite oma arstiga nõu pidanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Gonadotroopsete hormoonide, nagu Elonva, kasutamisest tingitud võimalik tüsistus on soovimatu munasarjade liigne stimulatsioon. Selle tüsistuse esinemise tõenäosust saab vähendada, jälgides hoolikalt küpsevate folliikulite arvu. Teie arst teeb teie munasarjadest ultraheliuuringuid, et hoolikalt jälgida küpsevate folliikulite arvu. Teie arst võib kontrollida ka hormoonide tasemeid veres. Munasarjade liigse stimulatsiooni esimesed märgatavad sümptomid võivad olla kõhuvalu, iiveldus või kõhulahtisus. Munasarjade liigne stimuleerimine võib areneda haigusseisundiks, mida kutsutakse munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomiks, mis võib osutuda tõsiseks meditsiiniliseks probleemiks. Raskematel juhtudel võib see viia munasarjade suurenemiseni, vedeliku kogunemiseni kõhu- ja/või rindkere piirkonda (mis võib põhjustada kiiret kehakaalu suurenemist vedeliku kogunemise tõttu) või verehüüvete tekkeni veresoontes.

Võtke viivitamata ühendust oma arstiga, kui teil tekivad kõhuvalu või mis tahes muud munasarjade liigse stimuleerimise sümptomid, isegi kui need tekivad paar päeva pärast ravimi manustamist.

Võimalust kõrvaltoime saamiseks on kirjeldatud järgmiste jaotiste abil:

Sage (võib puudutada kuni 1 naist 10-st)

-Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom

-Valu vaagna piirkonnas

-Iiveldus

-Peavalu

-Ebamugavustunne vaagna piirkonnas

-Rindade hellus

-Väsimus

Aeg-ajalt (võib puudutada kuni 1 naist 100-st)

-Munasarja keerdumus

-Maksaensüümide aktiivsuse tõus

-Raseduse katkemine

-Valu pärast ootsüütide tagasi saamist

-Protseduuriga seotud valu

-Munaraku liiga varajane vabanemine (enneaegne ovulatsioon)

-Kõhupuhitus

-Oksendamine

-Kõhulahtisus

-Kõhukinnisus

-Seljavalu

-Valu rinnanäärmetes

-Verevalum või valu süstekohas

-Ärrituvus

-Meeleolu kõikumised

-Pearinglus

-Kuumahoog

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Allergilised reaktsioonid (ülitundlikkusreaktsioonid, nii paiksed kui ka üldistunud, sealhulgas lööve).

Teatatud on ka emakavälisest (ektoopilisest) rasedusest ja mitmikrasedustest. Neid kõrvaltoimeid ei seostata Elonva kasutamisega, vaid kunstliku viljastamisega või sellest tuleneva rasedusega.

Harvadel juhtudel on Elonva, nagu ka teiste gonadotropiinide, raviga seostatud verehüüvete (trombide) teket ühes veresoones, millest need eralduvad ja liiguvad vereringesse ummistamaks teist veresoont (trombemboolia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Elonvat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamine apteegis

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Säilitamine patsiendi poolt

Selleks on kaks võimalust:

1.Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

2.Hoida temperatuuril kuni 25 °C, kuid mitte kauem kui ühe kuu jooksul. Märkige endale üles aeg, kui te alustate ravimi hoidmist külmkapist väljas ja kasutage ravim ära ühe kuu jooksul sellest kuupäevast.

Hoida süstal välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Elonvat:

-kui seda on hoitud külmkapist väljas kauem kui üks kuu;

-kui seda on hoitud külmkapist väljas temperatuuril üle 25 °C;

-kui te märkate, et lahus ei ole selge;

-kui te märkate, et süstal või nõel on kahjustatud.

Ärge visake tühja või kasutamata süstalt olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Elonva sisaldab

Toimeaine on alfakorifollitropiin. Iga süstel sisaldab 150 mikrogrammi toimeainet 0,5 milliliitris (ml) süstelahuses.

Teised koostisosad on naatriumtsitraat, sahharoos, polüsorbaat 20, metioniin ja süstevesi. Lahuse pH kohandamiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

Kuidas Elonva välja näeb ja pakendi sisu

Elonva on selge ja värvitu vesilahus, mis on süstelahusena (süstevedelik) süstlis, mis on varustatud automaatse ohutussüsteemiga, et ära hoida nõelatorgetest tingitud vigastusi pärast kasutamist. Süstal on pakendis koos steriilse süstlanõelaga. Iga süstel sisaldab 0,5 ml lahust.

Ühes pakendis on üks süstel.

Elonva on saadaval kahe tugevusena: 100-mikrogrammise ja 150-mikrogrammise süstelahusena.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ühendkuningriik.

Tootjad

N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holland

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888-5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel: + 372 6144 200

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kasutusjuhend

Elonva süstla ja nõela koostisosad

 

 

süstal

 

lahus

 

süstla kork

 

nõelakork

 

nõel

 

kolb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõelakate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sildi perfojoon

 

Süste ettevalmistamine

1.

Peske käed enne Elonva kasutamist vee ja seebiga ning kuivatage.

Puhastage süstekohta (ala just teie naba all) desinfitseerimisvahendiga (näiteks alkoholiga) niisutatud vatiga, selleks et eemaldada pinnalt bakterid.

Puhastage umbes 5 cm suurune ala nõelatorke ümbruses ja laske enne jätkamist desinfitseerimisvahendil kuivada vähemalt ühe minuti.

2.

Seni kuni ootate desinfitseerimisvahendi kuivamist murdke silt perfojoone kohalt katki ja tõmmake nõelakork ära

Jätke nõelakate nõelale.

Asetage nõelakate (milles on nõel) selleks ajaks puhtale kuivale pinnale, kui te süstalt ette valmistate.

3.

Hoidke süstalt nii, et hall kork on suunaga üles.

Koputage õrnalt sõrmega süstlale, et aidata õhumullidel üles tõusta.

4.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Keerake kork ära vastupäeva.

5.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Keerake nõelakate (mille sees on nõel) päripäeva süstla külge.

6.

Hoidke süstalt suunaga üles.

Eemaldage nõelakate, tõmmates seda otse üles ja visake see minema.

OLGE nõelaga ETTEVAATLIK.

Süstimine

7.

Nüüd võtke süstal nimetissõrme ja keskmise sõrme vahele suunaga üles.

Asetage oma pöial kolvile.

Lükake kolbi ettevaatlikult ülespoole, kuni nõela otsa ilmub väike tilk.

8.

Näpistage nahavolt oma pöidla ja nimetissõrme vahele.

Torgake kogu nõel 90-kraadise nurga all nahavolti.

Suruge ETTEVAATLIKULT kolvile, kuni see enam edasi ei liigu ja hoidke kolbi all.

LUGEGE VIIENI, et tagada see, et kogu lahus on süstitud.

9.

Võtke pöial kolvilt ära.

Nõel tõmmatakse automaatselt süstlasse, kuhu see lukustub jäädavalt.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu