Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Pakendi infoleht - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEmadine
ATC koodS01GX06
Toimeaineemedastine
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave patsiendile

EMADINE 0,5 mg/ml silmatilgad, lahus.

Emedastiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on EMADINE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne EMADINE’i kasutamist

3.Kuidas EMADINE’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas EMADINE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on EMADINE ja milleks seda kasutatakse

EMADINE on ravim silma sesoonsete allergiliste konjunktiviitide (silma allergilised seisundid) raviks. Ravim vähendab allergiliste reaktsioonide intensiivsust.

Allergiline konjunktiviit. Osa materjale (allergeenid), nagu õietolm, tolm või loomakarvad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, mille tagajärjeks on silmade sügelus, punetus ja turse.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2.Mida on vaja teada enne EMADINE’i kasutamist

Ärge kasutage EMADINE’i

-kui olete emedastiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Küsige nõu oma arstilt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-Ärge kasutage EMADINE’i alla 3 aasta vanustel lastel.

-Kui te kannate kontaktläätsi, vaadake palun allpool lõiku „EMADINE sisaldab bensalkooniumkloriidi”.

-EMADINE’i ei ole soovitatav kasutada üle 65-aastastel patsientidel, sest puuduvad vastavad kliinilised uuringud selles vanusegrupis. Ei ole soovitatav kasutada ravimit neeru- ja maksahaigustega patsientidel.

-EMADINE’i ei soovitata neeru- ja maksaprobleemidega haigetele.

Enne EMADINE’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja EMADINE

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes teisi ravimeid.

Kui te kasutate EMADINE’iga samaaegselt teisi silmatilku, järgige nõuandeid 3. lõigust Kuidas kasutada EMADINE’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võib juhtuda, et vahetult pärast EMADINE’i kasutamist, on teie nägemine ähmastunud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega enne, kui nägemine on selge.

EMADINE sisaldab bensalkooniumkloriidi

Säilitusaine EMADINE’is (bensalkooniumkloriid) võib põhjustada silmas ärritust ning võib teadaolevalt pehmete kontaktläätsede värvust muuta. Seetõttu ärge kandke EMADINE’i kasutamise ajal kontaktläätsi. Pärast EMADINE’i kasutamist oodake 15 minutit, enne kui läätsed tagasi panete.

3.Kuidas EMADINE’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutel ja üle 3-aastastel lastel on: üks tilk silma, kaks korda ööpäevas. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage ravimit ainult silma tilgutamiseks.

Pöörake lehte lisainformatsiooni saamiseks.

Pöörake lehte>

3. Kuidas EMADINE’i kasutada (jätkub)

Soovitatav annus <vt I pool

-Võtke EMADINE’i pudel ja peegel.

-Peske oma käed.

-Võtke pudel ja keerake kork pealt ära.

-Kui juhuslikku avamist välistav äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

-Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel.

-Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale kuni tekib “tasku” silma ja silmalau vahele. Ravimi tilk peab minema sellesse taskusse (joonis 1).

-Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.

-Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi ümbritsevaid pindu. See võib põhjustada pudelisse jäänud tilkade saastumist.

-Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga EMADINE’i korraga.

-Ärge pigistage pudelit, see on disainitud nii, et kergest vajutusest põhjale piisab (joonis 2).

-Kui kasutate ravimit mõlemale silmale, korrake samu võtteid teisel silmal.

-Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui te kogemata neelate EMADINE’i alla või süstite seda, kutsuge viivitamatult arst. Ravim võib mõjutada teie südame rütmi.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui tilgutate silma liiga palju ravimit, loputage see sealt välja eelistatavalt steriilse füsioloogilise lahusega või kui seda pole, siis sooja veega. Ärge tilgutage ravimit silma enne kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui unustate EMADINE’i tilgutada, tilgutage üks tilk niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt režiimile. Ärge tilgutage topeltannust vahele jäänud korra tasategemiseks.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke EMADINE’i ja teiste silmatilkade tilgutamisel vahet vähemalt 10 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võite tilkade kasutamist jätkata, välja arvatud juhul, kui kõrvaltoimed on tõsised. Kui te olete mures, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad avalduda kuni 1 inimesel 10st)

Kõrvaltoimed silmas: silmavalu, silma sügelus, silma punetus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad avalduda kuni 1 inimesel 100st)

Kõrvaltoimed silmas: sarvkesta haigus, võõrkehatunne silmas, suurenenud pisaraeritus, väsinud silmad, silma ärritus, hägune nägemine, sarvkesta pigmenteerumine, kuivsilmsus.

Üldised kõrvaltoimed: peavalu, magamisraskused, nina kõrvalurgetest tingitud peavalu, halvenenud maitsetunnetus, lööve

Teadmata

(esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised kõrvaltoimed: kõrgem südame löögisagedus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas EMADINE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Pudel tuleb ära visata neli nädalat pärast selle esimest avamist, et vältida nakatumist. Märkige iga pudeli esmase avamise kuupäev iga pudeli allpool olevale pinnale ning pudeli sildile ja karbile.

Avatud:

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad keskkonda säästa.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida EMADINE sisaldab

-Toimeaine on emadastiin 0,5 mg/ml difumaraadina.

-Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid, trometamool, naatriumkloriid, hüpromelloos, puhastatud vesi. Väikestes kogustes võib olla lisatud soolhapet või naatriumhüdroksiidi, et tagada sobiv happelisus (pH tasakaalustamiseks).

Kuidas EMADINE välja näeb ja pakendi sisu

EMADINE on vedelik (lahus), mida toodetakse üksikannusena plastikust keeratava korgiga konteineris suurusega 5 ml või 10 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Ühendkuningriik

Belgia

 

Hispaania

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud xxxxxx

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

EMADINE 0,5 mg/ml silmatilgad, lahus, üksikannusega konteiner.

Emedastiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on EMADINE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne EMADINE’i kasutamist

3.Kuidas EMADINE’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas EMADINE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on EMADINE ja milleks seda kasutatakse

EMADINE on ravim silma sesoonsete allergiliste konjunktiviitide (silma allergilised seisundid) raviks. Ravim vähendab allergiliste reaktsioonide intensiivsust.

Allergiline konjunktiviit. Osa materjale (allergeenid) nagu õietolm, tolm või loomakarvad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, mille tagajärjeks on silmade sügelus, punetus ja turse.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne EMADINE’i kasutamist

Ärge kasutage EMADINE’i

-kui olete emedastiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Küsige nõu oma arstilt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-Ärge kasutage EMADINE’i alla 3 aasta vanustel lastel.

-EMADINE’i ei ole soovitatav kasutada üle 65-aastastel patsientidel, sest puuduvad vastavad kliinilised uuringud selles vanusegrupis. Ei ole soovitatav kasutada ravimit neeru- ja maksahaigustega patsientidel.

-EMADINE’i ei soovitata maksa- ja neeruprobleemidega patsientidele.

Enne EMADINE’i kasutamist pidage nõu oma arsti ja apteekriga.

Muud ravimid ja EMADINE

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes teisi ravimeid.

Kui te kasutate EMADINE’iga samaaegselt teisi silmatilku, järgige nõuandeid 3. lõigust Kuidas EMADINE’i kasutada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Võib juhtuda, et vahetult pärast EMADINE’i kasutamist, on teie nägemine ähmastunud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega enne kui nägemine on selge.

3. Kuidas EMADINE’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutel ja üle 3-aastastel lastel on: üks tilk silma, kaks korda ööpäevas. Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage ravimit ainult silma tilgutamiseks.

Pöörake lehte lisainformatsiooni saamiseks.

Pöörake lehte>

3. Kuidas EMADINE’i kasutada (jätkub)

Soovitatav annus <vt I pool

Ärge kasutage ravimit konteinerist, mille olite juba varem avanud. Ärge kasutage avamata konteinereid fooliumümbrisest, mis on avatud rohkem kui nädal tagasi.

-Rebige katki fooliumümbris ja võtke sealt välja 5-ne konteinerite riba.

-Ärge kasutage ravimit kui see on hägune või selles on näha osakesi.

-Hoidke konteinerite riba käes nii, et pikad lamedad otsad ülalpool. Eraldage üks konteiner rebides seda enda suunas samal ajal teisi kindlalt käes hoides. Klõpsatusega eraldub konteiner teistest (joonis 1).

-Hoidke seda konteinerit eraldi. Pange teised konteinerid tagasi fooliumümbrisesse.

-Pange peegel valmis ja peske käed.

-Hoidke konteinerit nii, et pikk lame ots on pöidla ja nimetissõrme vahel. Avage konteiner teist otsa ära keerates (joonis 2).

-Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale kuni tekib “tasku” silma ja silmalau vahele. Ravimi tilk peab minema sellesse taskusse.

-Hoidke konteinerit pöidla ja sõrmede vahel avatud otsaga allapoole.

-Viige konteineri ots silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.

-Ärge puudutage konteineri otsaga silma, silmalaugu ega teisi ümbritsevaid pindu. Tilk võib saastuda.

-Pigistage kergelt konteinerit, väljutades ühe tilga silma ja silmalau vahelisse “taskusse”

(joonis 3).

-Kui teie arst on määranud tilgutamise mõlemasse silma, korrake samu võtteid teisel silmal kasutades sama konteinerit.

-Visake konteiner ja sellesse jäänud ravim kohe ära.

-Visake ära kasutamata jäänud konteinerid ümbrisest, mis on olnud avatud rohkem kui ühe nädala - isegi juhul kui konteinerid on avamata.

Kui te kogemata neelate EMADINE’i alla või süstite seda, kutsuge viivitamatult arst. Ravim võib mõjutada teie südame rütmi.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui tilgutate silma liiga palju ravimit, loputage see sealt välja eelistatavalt steriilse füsioloogilise lahusega või kui seda pole, siis sooja veega. Ärge tilgutage ravimit silma enne kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui unustate EMADINE’i tilgutada, tilgutage üks tilk niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt režiimile. Ärge tilgutage topelt-annust vahele jäänud korra tasategemiseks.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke EMADINE’i ja teiste silmatilkade tilgutamisel vahet vähemalt 10 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võite tilkade kasutamist jätkata, välja arvatud juhul, kui kõrvaltoimed on tõsised. Kui te olete mures, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad avalduda kuni 1 inimesel 10st)

Kõrvaltoimed silmas: silmavalu, silma sügelus, silma punetus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad avalduda kuni 1 inimesel 100st)

Kõrvaltoimed silmas: sarvkesta haigus, võõrkehatunne silmas, suurenenud pisaraeritus, väsinud silmad, silma ärritus, hägune nägemine, sarvkesta pigmenteerumine, kuivsilmsus.

Üldised kõrvaltoimed: peavalu, magamisraskused, nina kõrvalurgetest tingitud peavalu, halvenenud maitsetunnetus, lööve

Teadmata

(esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised kõrvaltoimed: kõrgem südame löögisagedus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas EMADINE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Konteiner tuleb ära visata kohe pärast kasutamist. Kõik kasutamata jäänud konteinerid tuleb ära visata fooliumümbrisest, mis on olnud avatud rohkem kui üks nädal.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad keskkonda säästa.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida EMADINE sisaldab

-Toimeaine on emadastiin 0,5 mg/ml difumaraadina

-Teised koostisosad on: trometamool, naatriumkloriid, hüpromelloos, puhastatud vesi. Väikestes kogustes võib vahel olla lisatud soolhapet või naatriumhüdroksiidi, et tagada sobiv happelisus (pH tasakaalustamiseks).

Kuidas EMADINE välja näeb ja pakendi sisu

EMADINE on vedelik (lahus), mida toodetakse üksikannusena plastikust keeratava korgiga konteineris suurusega 0,35 ml. Ümbrises tarnitakse viis ühedoosilist konteinerit. EMADINE tarnitakse 30 kuni 60 ühikut sisaldavate pakkidena. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited,

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

Ühendkuningriik

Belgia

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu