Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emtriva (emtricitabine) – Pakendi märgistus - J05AF09

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEmtriva
ATC koodJ05AF09
Toimeaineemtricitabine
TootjaGilead Sciences International Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI JA KARBI MÄRGISTUS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Emtriva 200 mg kõvakapslid

Emtritsitabiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kõvakapsel sisaldab 200 mg emtritsitabiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gilead Sciences Intl Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/261/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Emtriva [Ainult välispakendil]

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED BLISTERI KARBI MÄRGISTUS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Emtriva 200 mg kõvakapslid

Emtritsitabiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kõvakapsel sisaldab 200 mg emtritsitabiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gilead Sciences Intl Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/261/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Emtriva [Ainult välispakendil]

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Emtriva 200 mg kõvakapslid

Emtritsitabiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Gilead Sciences Intl Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI JA KARBI MÄRGISTUS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Emtriva 10 mg/ml suukaudne lahus

Emtritsitabiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 10 mg emtritsitabiini.

3.ABIAINED

Sisaldab E110, E216, E218 ja naatriumi, lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

170 ml suukaudset lahust.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast avamist: lahus tuleb ära kasutada 45 ööpäeva jooksul. Pakendile on soovitatav märkida külmkapist väljavõtmise kuupäev.

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Pärast avamist: hoida temperatuuril kuni 25°C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gilead Sciences Intl Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/261/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Emtriva [Ainult välispakendil]

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu