Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enbrel (etanercept) – Pakendi märgistus - L04AB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEnbrel
ATC koodL04AB01
Toimeaineetanercept
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARBI TEKST – EU/1/99/126/002

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber etanertsept

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3.ABIAINED

Enbreli abiained on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber 4 viaali pulbriga

8 alkoholiga immutatud lappi

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada kohe (kuni maksimaalselt 6 tunni jooksul).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/99/126/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

Lisaks vajate 1 ml süstevett ja süstalt Enbreli manustamiseks.

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 25 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/002

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 25 mg süstepulber etanertsept

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/002

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber etanertsept

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARBI TEKST – EU/1/99/126/003-005

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

Lahusti: süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 viaali pulbriga

4 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

4 roostevaba süstlanõela

4 viaaliadapterit

8 alkoholiga immutatud lappi

8 viaali pulbriga

8 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

8 roostevaba süstlanõela

8 viaaliadapterit

16 alkoholiga immutatud lappi

24 viaali pulbriga

24 süstelit 1 ml lahustiga

24 roostevaba süstlanõela

24 viaaliadapterit

48 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada kohe (kuni maksimaalselt 6 tunni jooksul).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/99/126/003 4 viaali

EU/1/99/126/004 8 viaali

EU/1/99/126/005 24 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 25 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/003-005

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 25 mg süstepulber etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLA ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/003-005

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbreli lahusti

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Süstevesi 1 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/003-005

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBI TEKST – EU/1/99/126/013-015 (25 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahus eeltäidetud süstlas etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli eeltäidetud süstal sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

sahharoos, naatriumkloriid, L-arginiinvesinikkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus eeltäidetud süstlas

4 eeltäidetud süstalt

4 alkoholiga immutatud lappi

8 eeltäidetud süstalt

8 alkoholiga immutatud lappi

24 eeltäidetud süstalt

24 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Nõuanne süstimiseks:

Süstige lahus pärast seda, kui see on saavutanud toatemperatuuri (15 kuni 30 minutit pärast ravimi külmkapist väljavõtmist).

Süstige aeglaselt, naha suhtes 45...90°-se nurga all.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Hoida eeltäidetud süstlad karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/99/126/013

EU/1/99/126/014

EU/1/99/126/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 25 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/013-015 (25 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahus eeltäidetud süstlas etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

EELTÄIDETUD SÜSTLA ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/013-015 (25 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 25 mg süst etanertsept Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

25 mg/0,5 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBI TEKST – EU/1/99/126/016-018 (50 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 50 mg süstelahus eeltäidetud süstlas etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli eeltäidetud süstal sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

sahharoos, naatriumkloriid, L-arginiinvesinikkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus eeltäidetud süstlas

2 eeltäidetud süstalt

2 alkoholiga immutatud lappi

4 eeltäidetud süstalt

4 alkoholiga immutatud lappi

12 eeltäidetud süstalt

12 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Nõuanne süstimiseks:

Süstige lahus pärast seda, kui see on saavutanud toatemperatuuri (15 kuni 30 minutit pärast ravimi külmkapist väljavõtmist).

Süstige aeglaselt, naha suhtes 45...90°-se nurga all.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Hoida eeltäidetud süstlad karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/99/126/016

EU/1/99/126/017

EU/1/99/126/018

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/016-018 (50 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 50 mg süstelahus eeltäidetud süstlas etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

EELTÄIDETUD SÜSTLA TEKST – EU/1/99/126/016-018 (50 mg eeltäidetud süstal)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 50 mg süst etanertsept Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg/1 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBI TEKST – EU/1/99/126/019-021 (50 mg pen-süstel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 50 mg süstelahus pen-süstlis etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli pen-süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

sahharoos, naatriumkloriid, L-arginiinvesinikkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis (MYCLIC)

2 pen-süstlit MYCLIC

2 alkoholiga immutatud lappi

4 pen-süstlit MYCLIC

4 alkoholiga immutatud lappi

12 pen-süstlit MYCLIC

12 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Nõuanne süstimiseks:

Süstige lahus pärast seda, kui see on saavutanud toatemperatuuri (15 kuni 30 minutit pärast ravimi külmkapist väljavõtmist).

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Hoida pen-süstlid karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/99/126/019

EU/1/99/126/020

EU/1/99/126/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126019-021 (50 mg pen-süstel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 50 mg süstelahus pen-süstlis etanertsept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Pen-süstel MYCLIC

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI TEKST – EU/1/99/126/019-021 (50 mg pen-süstel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 50 mg süstelahus pen-süstlis etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg/1 ml

6. MUU

Pen-süstel MYCLIC

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBI TEKST – EU/1/99/126/022 (kasutamiseks lastel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 10 mg, lastel kasutatava süstelahuse pulber ja lahusti etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli viaal sisaldab 10 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

Pulber: mannitool, sahharoos ja trometamool.

Lahusti: süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 viaali pulbriga

4 eeltäidetud süstalt 1 ml lahustiga

4 roostevaba süstlanõela

4 viaaliadapterit

8 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

10 mg tugevus on lastele, kellele on määratud 10 mg või vähem. Järgida arsti poolt antud juhendeid. Iga viaal tuleks kasutada üheks annuseks ühel patsiendil, allesjäänud lahus tuleb hävitada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Pärast Enbreli süstelahuse valmistamist tuleb see ära kasutada koheselt (maksimaalselt 6 tunni jooksul).

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/99/126/022 4 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/022 (kasutamiseks lastel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 10 mg süstepulber etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLA ETIKETI TEKST – EU/1/99/126/022 (kasutamiseks lastel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbreli lahusti

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml süstevett

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – EU/1/99/126/022 (kasutamiseks lastel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 10 mg

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARBI TEKST – EU/1/99/126/023-025 (25 mg pen-süstel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enbrel 25 mg süstelahus pen-süstlis etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Enbreli pen-süstel sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Enbreli abiained on:

sahharoos, naatriumkloriid, L-arginiinvesinikkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis (MYCLIC)

4 pen-süstlit MYCLIC

4 alkoholiga immutatud lappi

8 pen-süstlit MYCLIC

8 alkoholiga immutatud lappi

24 pen-süstlit MYCLIC

24 alkoholiga immutatud lappi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Nõuanne süstimiseks:

Süstige lahus pärast seda, kui see on saavutanud toatemperatuuri (15 kuni 30 minutit pärast ravimi külmkapist väljavõtmist).

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Muude säilitamistingimuste kohta lugege lisa pakendi infolehelt.

Hoida pen-süstlid karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/99/126/023

EU/1/99/126/024

EU/1/99/126/025

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

enbrel 25 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI TEKST – EU/1/99/126/023-025 (25 mg pen-süstel)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Enbrel 25 mg süstelahus pen-süstlis etanertsept

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

25 mg / 0,5 ml

6. MUU

Pen-süstel MYCLIC

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu