Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEndolucinBeta
ATC koodV10X
Toimeainelutetium (177 Lu) chloride
TootjaITG Isotope Technologies Garching GmbH

EndolucinBeta

luteetsium(177Lu)kloriid

See on ravimi EndolucinBeta Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta EndolucinBeta kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate EndolucinBeta kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on EndolucinBeta ja milleks seda kasutatakse?

EndolucinBeta sisaldab radioaktiivset ühendit luteetsium(177Lu)kloriidi ja seda kasutatakse teiste ravimite radiomärgistamiseks. Radiomärgistamine on meetod ravimite märgistamiseks radioaktiivsete ühenditega, et need kannaksid radioaktiivsuse organismis vajalikku kohta, näiteks kasvajasse.

EndolucinBetat tohib kasutada ainult selliste ravimite radiomärgistamiseks, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks koos EndolucinBetaga.

Kuidas EndolucinBetat kasutatakse?

EndolucinBetat tohivad kasutada üksnes ravimite radiomärgistamises kogenud spetsialistid.

Mitte kunagi ei manustata patsiendile ainult EndolucinBetat. Radiomärgistamine EndolucinBetaga toimub laboritingimustes. Seejärel manustatakse radiomärgistatud ravim patsiendile selle ravimi omaduste kokkuvõtte juhiste kohaselt.

Kuidas EndolucinBeta toimib?

EndolucinBeta toimeaine luteetsium(177Lu)kloriid on radioaktiivne ühend, mis kiirgab peamiselt beetakiirgust (radioaktiivse kiirguse teatud tüüp) ja veidi gammakiirgust. Kui ravim on

EndolucinBetaga radiomärgistatud, kannab see kiirguse organismis vajalikku kohta, kas vähirakkude hävitamiseks (ravikasutus) või piltkujutise tekitamiseks (diagnostika).

Milles seisneb uuringute põhjal EndolucinBeta kasulikkus?

Mitmes avaldatud uuringus on tõendatud luteetsiumi(177Lu) kasulikkus ravimite radiomärgistamisel diagnostikas ja neuroendokriinsete kasvajate ravis. Neuroendokriinsed kasvajad on kasvajad, mis kahjustavad hormoone eritavaid rakke organismi eri osades, sh kõhunäärmes, sooles, maos ja kopsudes. EndolucinBeta kasulikkus sõltub eelkõige ravimist, mida sellega radiomärgistatakse.

Mis riskid EndolucinBetaga kaasnevad?

EndolucinBeta kõrvalnähud sõltuvad eelkõige ravimist, millega koos seda kasutatakse. Kõrvalnähte on kirjeldatud selle ravimi pakendi infolehel. EndolucinBeta ise on radioaktiivne ja nagu mis tahes muu radioaktiivse tootega võib sellega kaasneda vähi ja pärilike defektide tekke risk. Samas kasutatakse EndolucinBetat väga väikeses koguses ja seega on need riskid väikesed. Arst tagab, et EndolucinBeta kasutamise eeldatav kasulikkus patsientidele on suurem kui radioaktiivsuse riskid.

EndolucinBetaga radiomärgistatud ravimeid ei tohi kasutada teadaolevalt või oletatavalt rasedad. EndolucinBeta kasutamise piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. EndolucinBetaga radiomärgistatud ravimite konkreetsete piirangute teave on nende ravimite pakendi infolehel.

Miks EndolucinBeta heaks kiideti?

Inimravimite komitee oli seisukohal, et luteetsiumi(177Lu) kasutamine ravimite radiomärgistamiseks on teaduskirjanduses hästi dokumenteeritud. Nagu kõigi ravimite radiomärgistamise ainete korral, tekitab riske kokkupuude EndolucinBeta põhjustatava kiirgusega. Riskivähendusmeetmete teave on EndolucinBeta ravimiteabes.

Inimravimite komitee järeldas, et EndolucinBeta kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada EndolucinBeta ohutu ja efektiivne kasutamine?

EndolucinBeta omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati ravimi ohutu ja tõhusa kasutamise teave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Muu teave EndolucinBeta kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst EndolucinBeta kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate EndolucinBetaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu