Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Pakendi märgistus - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEndolucinBeta
ATC koodV10X
Toimeainelutetium (177 Lu) chloride
TootjaITG Isotope Technologies Garching GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

METALLPURK ja KARTONGPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmatseutiline prekursor, lahus

Luteetsium(177 Lu)kloriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 40 GBq luteetsium(177Lu)kloriidi aktiivsuse referentsajal (ART).

3.ABIAINED

Abiaine: Vesinikkloriidhape, lahjendatud

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Radiofarmatseutiline prekursor, lahus.

MAHT:

… ml

 

AKTIIVSUS:

… GBq/viaal aktiivsuse

ART: {PP.KK.AAAA kell 12.00 Kesk-Euroopa aja

 

referentsajal (ART)

järgi}

Eriaktiivsus:

… GBq/mg aktiivsuse

 

 

referentsajal (ART)

 

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Manustamiseks pärast in vitro radiomärgistamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {PP.KK.AAAA, kell hh.00 Kesk-Euroopa aja järgi}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ebavajaliku kiirguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

Säilitada vastavalt radioaktiivsete materjalide säilitamise kohalikele eeskirjadele.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ITG Isotope Technologies Garching GmbH D-85748 Garching/Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

2 ml viaal: EU/1/16/1105/001

10 ml viaal: EU/1/16/1105/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PLIIKONTEINER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmatseutiline prekursor, lahus

Luteetsium(177 Lu)kloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 40 GBq luteetsium(177Lu)kloriidi aktiivsuse referentsajal (ART).

3. ABIAINED

Abiaine: Vesinikkloriidhape, lahjendatud

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Radiofarmatseutiline prekursor, lahus.

MAHT:

… ml

 

AKTIIVSUS:

… GBq/viaal aktiivsuse

ART: {PP.KK.AAAA kell 12.00 Kesk-Euroopa aja

Eriaktiivsus:

… GBq/mg aktiivsuse

 

 

referentsajal (ART)

 

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Manustamiseks pärast in vitro radiomärgistamist.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {PP.KK.AAAA, kell hh.00 Kesk-Euroopa aja järgi}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ebavajaliku kiirguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

Säilitada vastavalt radioaktiivsete materjalide säilitamise kohalikele eeskirjadele.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

2 ml viaal: EU/1/16/1105/001

10 ml viaal: EU/1/16/1105/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL (2 ml, 10 ml)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

EndolucinBeta 40 GBq/ml

Luteetsium(177 Lu)kloriid

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {PP.KK.AAAA, hh.00 CET}

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

MAHT:

… ml

 

AKTIIVSUS:

… GBq/viaal

ART: {PP.KK.AAAA, 12.00 CET}

6.MUU

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Saksamaa

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu