Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Entacapone Teva (entacapone) – Pakendi märgistus - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEntacapone Teva
ATC koodN04BX02
Toimeaineentacapone
TootjaTeva Pharma B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP /(30, 60, 100 või 175 õhukese polümeerikattega tabletti)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Entacapone Teva 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid entakapoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 200 mg entakapooni

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

175 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/665/001 - 30 tabletti

EU/1/10/665/002 - 60 tabletti

EU/1/10/665/003 - 100 tabletti

EU/1/10/665/004 - 175 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE` KIRJAS ( PUNKTKIRJAS)

Entacapone Teva 200 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SILT (30 õhukese polümeerikattega tabletti)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NING MANUSTAMISTEE

Entacapone Teva 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid entakapoon

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 õhukese polümeerikattega tabletti

6.MUU

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SILT (60, 100 või 175 õhukese polümeerikattega tabletti)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Entacapone Teva 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid entakapoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 200 mg entakapooni

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

175 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/665/002 - 60 tablets

EU/1/10/665/003 - 100 tablets

EU/1/10/665/004 - 175 tablets

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu