Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enviage (aliskiren) - C09XA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEnviage
ATC koodC09XA02
Toimeainealiskiren
TootjaNovartis Europharm Ltd.

ENVIAGE

Kokkuvõte üldsusele

Milleks Enviaget kasutatakse?

Enviaget kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooni (kõr e vererõhu) raviks. „Essentsiaalne” tähendab, et hüpertensioonil ei ole selget põhjust.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

veresooned laienevad ja vererõhk langeb. See võib vähendada kõrgest vererõhust põhjustatud k hjustuste riski. See võib vähendada kõrge vererõhuga seotud riske, nagu insult.

Kuidas Enviaget uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Enviage toimet muude katsetega.

hüpertensiooniga patsienti. Kolmeteistkümnes uuringus osalesid kerge või mõõduka hüpertensiooniga ja ühes raske hüpertensiooniga patsiendid. Viies uuringus võrreldi Enviage toimet selle kasutamisel ainsa ravimina platseebo (näiva ravimi) toimega. Enviage kasutamist ainsa ravimina või koos teiste ravimitega võrreldi ka teiste kõrgvererõhuravimite kasutamisega. Ravimikombinatsioonide uuringutes vaadeldi Enviage kasutamist koos angiotensiini muundava ensüümi inhibiitoriga (ramipriil),

angiotensiini retseptorit blokeeriva ainega (valsartaan), beetablokaatoriga (atenolool), kaltsiumikanalit blokeeriva ainega (amlodipiin) ja diureetikumiga (hüdroklorotiasiid). Uuringute kestus oli 6–52 nädalat ja nende efektiivsust mõõdeti põhiliselt kas südame puhkefaasis või südame kokkutõmbumise ajal mõõdetud vererõhus (vastavalt diastoolne ja süstoolne vererõhk) toimunud muutuste järgi. Vererõhku mõõdeti millimeetrites elavhõbedasammast (mm Hg).

Milles seisneb uuringute põhjal Enviage kasulikkus?

Enviage vähendas kasutamisel ainsa ravimina vererõhku efektiivsemini kui platseebo ja sama efektiivselt kui võrdlusravimid. Viie uuringu kokkuvõttes, milles võrreldi Enviage kasutamist ainsa

ravimina platseebo kasutamisega, vähenes alla 65 aasta vanuste patsientide diastoolne vererõhk pärast 150 mg Enviage kasutamist kaheksa nädala jooksul keskmiselt 9,0 mm Hg võrra, võrreldes keskmise rõhuga 99,4 mm Hg ravi algul. Sellega võrreldes vähenes platseebot kasutanud patsientide vererõhk

Enviage kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolõppenudehe t.

(ravi algul keskmiselt 99,3 mm Hg) 5,8 mm Hg võrra.

Vähemalt 65-aastastel patsientidel ja Enviaget suuremates annustes kasutanud patsientidel vähe es vererõhk rohkem. Enviage vähendas vererõhku ka diabeediga või ülekaalulistel patsi ntid l. Ravimi

toime püsis kahes uuringus kuni aasta jooksul.

Uuringud näitasid ka, et Enviage kasutamisel koos teiste ravimitega (eriti hüdroklorotiasiidiga) võib vererõhk väheneda enamgi, võrreldes vähenemisega nende ravimite kasutamisel ilma Enviageta.

Mis riskid Enviagega kaasnevad?

Enviage kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on kõhulahtisus.

Enviaget ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla aliskireeni või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi k sut da p tsientidel, kellel on

aliskireeni korral olnud angioödeem (nahaalune turse), ega rasedatel pärast esimest kolme raseduskuud. Raseduse esimesel kolmel kuul ja rasestuda kavatsevatel naistel ei ole ravimi kasutamine soovitatav.

Euroopa Komisjon andis Enviage müügilubaüügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Novartis Europharm Limitedon22. augustil 2007.

Miks Enviage heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Enviage kasulikkus essentsiaalse hüpertensiooni ravis on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Enviagele müügiloa.

Muu teave Enviage kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Enviage kohta leiate siit.

RavimilKokkuvõtte v mane uuendus: 04-2009.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu