Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Ravimi omaduste kokkuvõte - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEnzepi
ATC koodA09AA02
Toimeainepancreas powder
TootjaAllergan Pharmaceuticals International Ltd

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Enzepi 5000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Enzepi 10 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Enzepi 25 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Enzepi 40 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Enzepi 5 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Üks kapsel sisaldab 39,8 mg sea pankrease pulbrit järgmiste ensümaatiliste aktiivsustega:

lipolüütiline aktiivsus:

 

5000 ühikut*

amülolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

1600 ühikut*

proteolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

130 ühikut*

Enzepi 10 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

lõppenud

 

Üks kapsel sisaldab 83,7 mg sea pankrease pulbrit järgmiste ensümaatiliste aktiivsustega:

lipolüütiline aktiivsus:

 

10 000 ühikut*

amülolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

3200 ühikut*

proteolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

270 ühikut*

Enzepi 25 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Üks kapsel sisaldab 209,3 mg sea pankrease pulbrit järgmiste ensümaatiliste aktiivsustega:

lipolüütiline aktiivsus:

 

25 000 ühikut*

amülolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

4800 ühikut*

proteolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

410 ühikut*

Enzepi 40 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

 

 

 

müügiluba

Üks kapsel sisaldab 334,9 mg sea pankrease pulbrit järgmiste ensümaatiliste aktiivsustega:

lipolüütiline aktiivsus:

on

 

40 000 ühikut*

amülolüütiline aktiivsus:

 

7800 ühikut*

mitte vähem kui

proteolüütiline aktiivsus:

mitte vähem kui

650 ühikut*

Abiainete täielik loeteluRavimilvt lõik 6.1.

 

 

 

* Euroopa farmakopöa ühikud

 

 

 

3. RAVIMVORM

Gastroresistentne kõvakapsel.

Enzepi 5000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Valge läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõvakapslid, millele on trükitud „Enzepi 5“ ja mis sisaldab helepruune gastroresistentseid graanuleid.

Enzepi 10 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Kollase läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõvakapsel, millele on trükitud „Enzepi 10“ ja mis sisaldab helepruune gastroresistentseid graanuleid.

Enzepi 25 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Rohelise läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõvakapsel, millele on trükitud „Enzepi 25“ ja mis sisaldab helepruune gastroresistentseid graanuleid.

Enzepi 40 000 ühikut gastroresistentsed kõvakapslid

Sinise läbipaistmatu kaane ja valge läbipaistmatu kehaga kõvakapsel, millele on trükitud „Enzepi 40“ ja mis sisaldab helepruune gastroresistentseid graanuleid.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Pankrease ensüümi asendusravi tsüstilisest fibroosist või muudest seisunditest (nt krooniline pankreatiit, pankreatektoomiajärgne seisund või pankreasevähk) põhjustatud eksokriinse pankreasepuudulikkuse korral.

Enzepi on näidustatud imikutel, lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Enzepi’t annus tuleb määrata individuaalselt lähtuvalt kliinilistest sümptomit st, olemasoleva steatorröa astmest, dieedi rasvasisaldusest või tegelikust kehakaalust. Ravi tuleb alustada väikseima soovitatava annusega ja meditsiinilise järelevalve all järk-järgult suurendada, jälgides hoolikalt patsiendi ravivastust ja sümptomeid. Patsientidele tuleb anda juhis annust ise mitte suurendada.

 

 

 

müügiluba

 

 

Annuse muutmine võib vajada mitmepäevast kohandamisperioodi.lõppenud

 

 

Maksimaalne soovitatav annus

 

 

 

 

Maksimaalne

soovitatav

koguannus

on 2500 lipaasi

ühikut/kg kehakaalu kohta

ühel toidukorral

(ehk

10 000 lipaasi

ühikut/kg

kehakaalu

kohta ööpäevas)

võ 4000 lipaasi ühikut/1 g

tarbitud rasva

kohta

ööpäevas. Vajaduse korral võib ettevaatusega kasutada suuremaid annuseid (vt lõigud 4.4 ja 4.9) ja ainult sel

juhul, kui need on tõestatult efektiivsed 3päevase väljaheite rasvasisalduse mõõtmise põhjal, mis näitavad

rasva imendumise koefitsiendi olulist parane ist.

 

 

on

Iga suupiste korral tuleb manustada pool kogu toidukorraks määratud Enzepi annusest. Vanematel

patsientidel tuleb lipaasi ühikutes/kg kehakaalu kohta väljendatud ensüümiannuseid toidukorra kohta

Algannus

Ravimil

 

vähendada, sest nad kalduvad tarb ma vähem rasva 1 kg kehakaalu kohta.

Enzepi annustamisel on tähtis tagada alati patsientide piisav hüdreeritus. Puudulik hüdreeritus võib soodustada ja/või süvend da kõhukinnisust.

Lapsed vanuses alla 1 aasta

Soovitatav algannus imikutele vanuses alla 1 aasta on 5000 lipaasi ühikut toidukorra kohta (üldjuhul 120 ml piima) (vt lõik „Manustamisviis“).

Lapsed vanuses 1 aastast kuni alla 4 aastani

Soovitatav algannus lastele vanuses 1 aastast kuni alla 4 aastani on 1000 lipaasi ühikut/kg kehakaalu kohta toidukorra kohta.

Lapsed vanuses 4 aastat või vanemad ning täiskasvanud (sealhulgas eakad)

Soovitatav algannus 4aastastele või vanematele lastele, noorukitele ja täiskavanutele on 500 lipaasi ühikut/kg kehakaalu kohta igal toidukorral.

Manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

Enzepi’t tuleb võtta toidukordade või suupistete ajal koos vee või mahla joomisega.

Kapslid tuleb tervelt alla neelata ning neid ei tohi närida ega purustada. Kapsli sisu purustamine, närimine või segamine toiduga või vedelikuga, mille pH on suurem kui 5, või toiduga segatult (vt allpool) säilitamine võib põhjustada kaitsva gastroresistentse kattekihi purunemist. See võib põhjustada ensüümide varajast vabanemist suuõõnes ja limaskestade ärritust ning ensüümi aktiivsuse kadumist.

Patsiendid, kes ei ole võimelised kapsleid tervelt alla neelama

Patsientidele, kes ei ole võimelised kapsleid tervelt alla neelama, võib kapslid ettevaatlikult avada ja sisu segada (purustamata) väikeses koguses happelise pehme toiduga, millel on pH 5 või väiksem (nt puuviljapüree [õun/pirn], jogurt, mahl [apelsin/ananass/õun]). Mitte segada vee, piima, rinnapiima, imikutoidu, maitsestatud piima ega sooja toiduga. Enzepi segu pehme toiduga tuleb kohe närimata alla neelata ning täieliku allaneelamise tagamiseks juua peale vett või mahla. Tuleb hoolikalt tagada, et Enzepi’t ei jääks suhu. Segu ei tohi säilitada.

Lapsed

Lastele vanuses alla 1 aasta tuleb Enzepi’t manustada vahetult enne iga söötmist. Kapsel tuleb ettevaatlikult avada, et selle sisu (graanulid) välja puistata. Graanuleid võib manustada väikeses koguses sobiva happelise toiduga või otse suhu. Manustamise järel tuleb anda täieliku allaneelamise tagamiseks rinnapiima või imikutoitu. Kapsli sisu ei tohi segada otse imikutoidusse või rinnapiima, sest see võib efektiivsust vähendada. Suuõõne limaskesta ärritamise vältimiseks tuleb hoolikalt tagada, et Enzepi’t ei purustata ega närita ega hoita suus.

4.3

Vastunäidustused

lõppenud

 

 

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

müügiluba

 

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 

Fibroosne kolonopaatia

Tsüstilise fibroosiga patsientidel on suures annuses pankreatiini preparaatide kasutamisel esinenud niude- pimesoole ja jämesoole ahenemist (fibroosset kolonopaatiat). Ettevaatusabinõuna tuleb ebatavalisi kõhupiirkonna sümptomeid või muutusi kõhupiirkonna sümptomites meditsiiniliselt hinnata, et välistada

fibroosse kolonopaatia võimalust, eriti kui patsient kasutab rohkem kui 10 000 lipaasi ühikut 1 kg kohta

ööpäevas.

on

 

Anafülaktilised reaktsioonidRavimil

Sama toimeaine (pankrease pulber) erinevate ravimvormidega pankreaseensüümi preparaatide kasutamisel on harva esinenud anafülaktilisi reaktsioone. Selle reaktsiooni tekkimisel tuleb patsientidel soovitada ravi kohe katkestada ja kiiresti rstiabi leida.

Potentsiaalne hüperurikeemia tekkimine

Enzepi määramisel patsientidele, kellel on esinenud podagrat, neerukahjustust või hüperurikeemiat, tuleb olla ettevaatlik. Sigadelt pärineva pankreaseensüümi preparaadid sisaldavad puriine, mis võivad suurendada verekusihappetasemeid.

Potentsiaalne suu limaskesta ärritus

Tuleb hoolikalt tagada, et ravimit ei jääks suhu. Enzepi’t ei tohi purustada ega närida ega segada toitudega, mille pH on suurem kui 5. Sellega võidakse purustada kaitsev gastroresistentne kattekiht, mis põhjustab ensüümide varajast vabanemist, suu limaskesta ärritust ja/või ensüümide aktiivsuse vähenemist (vt lõik 4.2).

Vere glükoositasemete kõrvalekalded

Patsientide puhul, kellel võib tekkida vere glükoositasemete kõrvalekaldeid, tuleb kaaluda vere glükoositasemete jälgimist, sest pankreaseensüümi asendusravi manustamine võib mõjutada glükeemilist kontrolli (vt lõik 4.8).

Naatrium

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt naatriumivaba.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Pankreaseensüümi ravimpreparaadid ei põhjusta nende farmakoloogilisi omadusi arvestades farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimeid, sest need ei imendu seedetraktist. Kliiniliselt olulisi koostoimeid ei eeldata.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ravimi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Ei ole ka teada, kas see ravim võib rasedale manustamisel kahjustada loodet või võib mõjutada reproduktsioonivõimet. Kuigi Enzepi’ga ei ole mittekliinilisi uuringuid tehtud, ei ole tõendeid selle ravimi imendumise kohta. Seetõttu ei eeldata sellel reproduktsiooni- ja arengutoksilisust. Kui on vaja tagada rasedale eksokriinse pankreasepuudulikkuse korral

piisav toitumistoetus, tuleb kaaluda selle ravimi riski ja kasu suhet. Ema normaalse kaaluiibe ja loote kasvu

ei eeldata.

lõppenud

huvides on tähtis raseduse ajal piisavalt kalorsusega toitu tarbida. Ema vähese kaal iibe ja alatoitumusega on seostatud raseduse ebasoodsaid tulemusi.

Imetamine

Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Kõrvaltoimeid imetatavale vastsündinule/imikule siiski ei eeldata, sest Enzepi’s sisalduvate pankreaseensüümide süsteemse kontsentratsiooni tekkimist imetaval naisel

Kuna riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada, tu eb rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine/jätkamine Enzepi’ga otsustada arvestades metamise kasu lapsele ja Enzepi-ravi jätkamise kasu imetavale naisele.

Fertiilsus

 

 

Andmed Enzepi mõju kohta inimeste fertiilsusele puuduvad.

 

 

on

müügiluba

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

 

 

 

 

Enzepi ei mõjuta autojuhtim se ja asinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

 

 

Ohutusprofiili kokkuvõteRavimil

Kõige tähtsamad pankreaseensüümi ravimpreparaatide kasutamisel täheldatud tõsised kõrvaltoimed on anafülaktilised reaktsioonid (vt lõik 4.4) ja fibroosne kolonopaatia (vt lõik 4.4).

Kõige sagedamad Enzepi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed olid seedetraktiga seotud kaebused [kõhuvalu (16%); puhitus (12%); kõhuseina turse (7%); kõhulahtisus ja oksendamine (6%); kõhukinnisus (5%), iiveldus (3%)] ja peavalu, mida esines ligikaudu 6%-l patsientidest. Kliinilistes uuringutes oli enamik neist kerge kuni mõõduka raskusastmega.

Kõrvaltoimete tabel

Allpool olevas tabelis on toodud pankrease pulbri kasutamisel kliinilistes uuringutes ja turuletuleku järgse järelevalve käigus esinenud ning mõningad täiendavad ravimirühmale omased kõrvaltoimed. Need on esitatud MedDRA organsüsteemide klassifikatsiooni järgi ning on tulpades järjestatud esinemissageduse järgi, kasutades järgmisi kategooriaid: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Väga sage

Immuunsüsteemi häired

Ainevahetus- ja

 

toitumishäired

 

Närvisüsteemi häired

 

Respiratoorsed, rindkere

 

ja mediastiinumi häired

 

Seedetrakti häired

Kõhuvalu

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised häired ja

 

manustamiskoha

on

reaktsioonid

 

Uuringud

 

*Allergiliste reaktsioonide sümptomid.Ravimil

 

** Ravirühma toimed

 

Sage

 

Teadmata

 

 

Anafülaktiline reaktsioon**

 

 

Ülitundlikkus ravimi suhtes/

 

 

ülitundlikkus

 

 

Hüperurikeemia/

 

 

hüperurikosuuria**

 

 

Isu vähenemine

Peavalu

 

Pearinglus

 

 

Düspnoe*

Kõhulahtisus

 

Fibroosne kolonopaatia**

Oksendamine

 

Huulte ja keele turse*

 

lõppenudNäoturse

Iiveldus

 

Stomatiit

Kõhukinnisus

 

Valu ülakõhus

Kõhuseina turse

Düspepsia

Kõhupuhitus

 

Ebanormaalne väljaheide

Ebamugavustunne

Väljaheite värvimuutus

kõhus

 

Sagedad sooletühjendused

müügiluba

 

Halb enesetunne

 

 

Nõgestõbi

 

 

Generaliseerinud lööve

 

 

Lööve

 

 

Erütematoosne lööve

 

 

Sügelus

 

 

Väsimus

 

 

Vere glükoositaseme langus

 

 

Vere glükoositaseme tõus

 

 

Kehakaalu langus

 

 

Kehakaalu tõus

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Patsientide puhul, kellel võib tekkida vere glükoositasemete kõrvalekaldeid, võib pankreaseensüümi asendusravi manustamine mõjutada glükeemilist kontrolli (vt lõik 4.4). Enzepi kasutamisel on esinenud vere glükoositasemete kõikumise juhtumeid, mis enamasti ei olnud tõsised ning kadusid pärast diabeediravi kohandamist.

Pankreaseensüümi preparaatide rühma kõige asjakohasemad kõrvaltoimed on fibroosne kolonopaatia, hüperurikeemia/ hüperurikosuuria ja anafülaktilised reaktsioonid.

Lapsed

Kliinilistes uuringutes manustati Enzepi’t 110-le tsüstilise fibroosiga lapsele alates 1 kuu vanusest annuses, mis tagas sümptomite stabiliseerumise. Enzepi ohutusprofiil lastel oli sarnane täiskasvanutel täheldatuga.

Eakad

Eakatel erilisi kõrvaltoimeid ei täheldatud. Eksokriinse pankreasepuudulikkusega eakatel olid kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste sarnased täiskasvanutega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Pankreaseensüümi preparaatide korduvate suurte annuste kasutamist on seostatud fibroosse kolonopaatia tekkimise ja sellest tulenevalt mõnel juhul jämesoole ahenemisega (vt lõigud 4.2 ja 4.4). Pankreaseensüümi preparaatide suurtes annustes kasutamist on seostatud hüperurikosuuria ja hüperurikeemia tekkimisega ning selle kasutamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on esinenud podagrat, neerukahjustust või hüperurikeemiat (vt lõik 4.4). Soovitatav on kasutada toetavaid meetmeid, sealhulgas lõpetada ravi pankreaseensüümiga ja tagada piisav rehüdratsioon.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Toimemehhanism

 

 

lõppenud

Farmakoterapeutiline rühm: seedimist soodustavad ained, k.a ensüümid, ensüümid, ATC-kood: A09AA02

 

müügiluba

 

Enzepi kuulub pankreaseensüümi preparaatide rühma ja sisald

määratletud koguses lipaasi, amülaasi ja

proteaasi, mis on valmistatud sea kõhunäärmest ja puhastat d protsessi abil, mis on ette nähtud viiruste inaktiveerimiseks.

Kapsli lahustumisel maos segunevad gastroresistentsed graanulid põhjalikult toitkördiga, inaktiveerimata happetundlikke ensüüme. Need seedeensüü id vabanevad graanulitest alles kaksteistsõrmiksooles, kus on teistsugune keskkond pH-väärtusega üle 5.

peptiidideks ja aminohapeteks ning tärklise hüdrolüüsimist dekstriinideks ja lühikese ahelaga suhkruteks, näiteks maltoosiks ja maltotr oos ks, toimides selliselt pankreasest füsioloogiliselt erituvate seedeensüümidena.

Kliiniline efektiivsus

Seejärel katalüüsivad ensüümid kaksteistsõrmiksooleson ja peensoole proksimaalses osas rasvade hüdrolüüsimist monoglütseriidideks,Ravimilglütserooliks ja vabadeks rasvhapeteks, valgu hüdrolüüsimist

Enzepi efektiivsust on hinnatud ühes aktiivse võrdlusravimiga uuringus ja ühes platseebokontrolliga uuringus, milles osales 130 patsienti, kellel oli tsüstilise fibroosiga seotud eksokriinne pankreasepuudulikkus. Peale selle viidi läbi kolm toetavat uuringut 34 lapspatsiendiga.

Eksokriinse pankreasepuudulikkusega ja tsüstilise fibroosiga patsientide rühma kohta saadud andmeid võib ekstrapoleerida ka eksokriinse pankreasepuudulikkuse teistele põhjustele, nagu krooniline pankreatiit, pankreatektoomia järgne seisund või pankreasevähk.

Uuring PR-005

Keskne uuring PR-005 viidi läbi Euroopas. See oli randomiseeritud, topeltpime, aktiivse kontrollrühmaga, kahe raviga ristuvuuring, milles võrreldi Enzepi kasutamist standardse pankreaseensüümraviga kahel raviperioodil. Esimesel raviperioodil said patsiendid 28 päeva jooksul kas Enzepi’t või võrdlusravimit ning siis teiseks 28päevaseks perioodiks ravi vahetati. Mõlemal raviperioodil said patsiendid esimesel päeval annuse, mis oli võimalikult lähedane nende olemasoleva pankreaseensüümi preparaadi stabiliseeritud annusele. Seejärel võis alates teisest päevast eksokriinse pankreasepuudulikkuse sümptomite stabiliseerimiseks määratud ravi annust muuta (suurendada ja/või vähendada). Sümptomite stabiliseerumine tuli saavutada enne iga raviperioodi esimese 14 päeva möödumist.

Ravikavatsuslikku populatsiooni randomiseeriti kokku 96 patsienti vanuses 12 kuni 43 aastat. Patsientidele anti uuringu jooksul juhis tarbida ööpäevas 100 g (±15 g) rasva ja hoida toidukordade ja suupistete rasvasisaldus ühtlasena. Efektiivsuse esmane tulemusnäitaja oli rasva imendumise koefitsient 72 tunni jooksul (CFA-72h), mis arvutati iga raviperioodi lõpus raviperioodi 3 viimase päeva jooksul kogutud väljaheite põhjal. Väljaheidet koguti heakskiidetud, kontrollitud keskkonnas, kus rasva dieediga tarbimist ja väljaheitekogust oli võimalik jälgida.

Uuringus osalejatel saavutati Enzepi rühmas CFA-72h keskväärtus 84,08 ja võrdlusravimi rühmas 85,33. Keskväärtuste vahe oli -1,25 (95% usaldusvahemik -3,62 kuni 1,12), p = 0,2972. Seega tõestati Enzepi mittehalvemust ja samaväärsust võrdlusravimiga rasva imendumise reguleerimisel (mõõdetuna CFA-72h alusel) tsüstilise fibroosiga seotud eksokriinse pankreasepuudulikkusega noorukitel ja täiskasvanutel.

Tabel 1. 72 tunni jooksul imendunud rasvakoefitsiendi analüüs (CFA-72h) – uuringu läbinud (uuring PR-005)

Muutuja

 

Enzepi

 

Tavaravi

andmed

 

(N = 83)

 

(N = 83)

 

 

 

 

 

 

 

Koondandmed

 

 

 

 

 

 

Keskväärtus (standardhälve)

 

84,11

(11,073)

85,34

(9,099)

Mediaan (minimaalne – maksimaalne)

 

85,92

(47,4–99,5)

86,49

(53,5–97,3)

Mudelipõhised andmed (Enzepi miinus Creon)

 

 

 

 

 

 

Vähimruutude keskmine (standardviga)

 

84,08

(1,109)

85,33

(1,109)

 

 

 

 

lõppenud

 

Vähimruutude keskmiste vahe (95% usalduspiirid)

 

 

-1,25 (-3,62, 1,12)

 

p-väärtus

müügiluba

 

0,2972

 

 

 

 

 

N: patsientide arv; SD: standardhälve; LS: vähimruudud.

Mudelipõhised andmed pärinevad segamõjudega lineaarsest mudelist, milles kasutati ravivastuse muutujat CFA-72h, fikseeritud mõjuteguritena ravi, perioode ja ravide järjestust ning juhusliku mõjuna uuringus osalejat ravijärjestuses.

Uuring EUR-1008-Mon

USA-s läbiviidud toetavRavimiluuring EUR-1008-M oli randomiseeritud, topeltpime, platseebokontrolliga ristuvuuring 34 patsiendiga vanuses 7 kuni 23 aastat, kellel oli tsüstilisest fibroosist põhjustatud eksokriinne pankreasepuudulikkus. Patsiend d randomiseeriti rühmadesse, kellele manustati 6 kuni 7 ravipäeva jooksul Enzepi’t või sellele vast t platseebot, mille järel ravi vahetati veel 6 kuni 7 päevaks. Kõik patsiendid said raviperioodil suure rasvasisaldusega toitu (100 grammi rasva ööpäevas või rohkem).

Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli rasva imendumise koefitsiendi (CFA-72h) keskmine vahe Enzepi- ja platseeboravi vahel. CFA-72h määrati kindlaks kogudes mõlema ravi vältel 72 tunni jooksul väljaheited ja mõõtes nii rasva eritumist kui ka rasva tarbimist. Iga patsiendi CFA-72h platseeboravi ajal kasutati tema ravita CFA-72h väärtusena.

CFA-72h keskväärtus oli Enzepi-ravirühmas 88% võrreldes 63%-ga platseeborühmas. CFA-72h keskmine vahe oli Enzepi-ravi korral 26 protsendipunkti suurem, 95% usaldusvahemik (19, 32) ja p < 0,001.

Lapsed

Enzepi lühiajalist efektiivsust ja ohutust hinnati kliinilistes uuringutes lastega vanuses 1 kuni 17 aastani, kellel oli tsüstilisest fibroosist põhjustatud eksokriinne pankreasepuudulikkus.

Uuring EUR-1008-M

EUR-1008-M viidi läbi 34 patsiendiga, kellel oli tsüstilisest fibroosist põhjustatud eksokriinne pankreasepuudulikkus ja kellest 26 olid lapsed, neist 8 last vanuses 7 kuni 11 aastat ja 18 noorukit vanuses 12 kuni 17 aastat. Tulemused on esitatud eespool.

Lastel oli ohutus ja efektiivsus selles uuringus täiskasvanud patsientidega sarnane.

Uuring EUR-1009-M

EUR-1009-M oli ühe ravirühmaga avatud uuring 19 patsiendiga vanuses 1 kuni 6 aastat, kellel oli tsüstilisest fibroosist põhjustatud eksokriinne pankreasepuudulikkus. Ligikaudu pooled patsiendid olid vanuses 1 kuni 3 aastat. Patsiendid olid toodud oma tavaliselt pankrease ensüümi preparaadilt üle ravile Enzepi'ga. Pärast 4…14päevast skriininguperioodi nende tavalise pankrease ensüümi preparaadiga manustati patsientidele Enzepi’t 14 päeva jooksul individuaalselt tiitritud annustes vahemikus 2300 kuni 10 000 lipaasi ühikut/kg kehakaalu kohta ööpäevas, keskmiselt ligikaudu 5000 lipaasi ühikut/kg kehakaalu kohta ööpäevas (ületamata 2500 lipaasi ühikut/ kilogrammi kohta igal toidukorral). Väljauhteperioodi ei olnud.

Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli ravivastusega patsientide arv, keda määratleti patsientidena, kellel puudusid steatorröa (väljaheite rasvasisaldus < 30%) ja malabsorptsiooni tunnused ja sümptomid pärast üht ja kaht nädalat ravi Enzepi’ga. Steatorröad hinnati väljaheite rasvasisalduse järgi, mida mõõdeti väljaheite rasvasisalduse pistelise analüüsiga 11. ja 18. päeval algtasemega võrreldes (tavaliste pankrease ensüümi preparaatide kasutamisel).

pärast teist, avatud Enzepi-ravi nädalat 11/19 (57,9%). Väljaheite keskmine rasvasisaldus oli algtasemel (24,8%), pärast stabiliseerimist (27,0%) ja pärast teist, avatud raviga ädalat (27,3%) sarnane.

Uuring PR-011

Uuring PR-011 oli avatud ristuvuuring 15 patsiendiga vanuses 1 kuni 11 kuud, kellel oli tsüstilisest fibroosist

Ravivastusega patsientide arv (rasvasisaldusega väljaheites alla 30% ning ilma malabsorptsiooni tunnuste ja sümptomiteta) algtasemel oli 10/19 (52,6%), pärast esimest ravinädalatlõppenud(stabiliseerimist) 13/19 (68,4%) ning

õunakastmega (lusikat kasutades), 10 ravipäeva jooksu , mi le järel viidi nad täiendavaks 10 päevaks üle alternatiivsele manustamisviisile.

Esmane eesmärk oli hinnata Enzepi kahe manustamisviisi vastuvõetavust, kasutades vastuvõetavuse küsimustikku, mille täitis hooldaja. 12 patsienti äbisid mõlema määratud ravirühma ravi ja neid hinnati. Hooldajad olid kokkuvõttes rahul õunakast e kasutamisega annustamisviisina võrreldes õunamahlaga.

põhjustatud eksokriinne pankreasepuudulikkus. Patsiendid randomiseeriti rühmadesse, kellele manustati avatud kapslist võetud Enzepi’t, mis segati jamüügilubamanustati koos k s õunamahlaga (toitmissüstlas) või

Uuring PR-018

 

Ravimil

 

Uuring PR-018 oli uuringu PR-011 12kuulineon

avatud jätku-uuring. Patsientidele manustati Enzepi’t samas

annuses, mida nad olid kasutanud uuringu PR-011 lõpus. Enzepi annust kohandati 12kuulise uuringu vältel patsiendi kasvades ja kaalu suurenedes.

Uuringu lõpuni osales 12 p tsienti. Kokkuvõttes paranesid kasvu indeksite protsentiilid, sealhulgas kehakaal vanuse kohta, pikkus vanuse kohta ja kehakaal pikkuse kohta, alates ravieelsest seisundist kuni uuringu lõpuni.

Eakad

Enzepi kliinilistes uuringutes ei olnud piisavalt arvul 65aastaseid ja vanemaid uuringus osalejaid, et määrata kindlaks, kas nende ravivastus erineb nooremate uuringus osalejate omast. Muude teatatud kliiniliste kogemuste kohaselt ei ole eakate ja nooremate patsientide ravivastustes erinevusi.

5.2Farmakokineetilised omadused

Enzepi’s sisalduvad pankrease ensüümid on gastroresistentsed, et võimalikult vähendada nende hävimist või inaktiveerumist maohappes. Enzepi on ette nähtud enamiku ensüümide vabastamiseks in vivo pH-tasemel üle 5,5. Pankrease ensüümid ei imendu seedetrakti kaudu.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Enzepi’ga mittekliinilisi uuringuid läbi ei viidud. Kuna aga pankrease ensüümid seedetraktist ei imendu, ei eeldata süsteemse toksilisuse tekkimist pärast pankreasepulbri suukaudset manustamist.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli sisu (gastroresistentsed graanulid) naatriumkroskarmelloos
hüdrogeenitud kastoorõli kolloidne veevaba ränidioksiid mikrokristalliline tselluloos magneesiumstearaat hüpromelloosftalaat
talk trietüültsitraat

Kapsli kest

 

 

 

lõppenud

hüpromelloos

 

 

 

karrageen (E407)

 

 

 

kaaliumkloriid

 

 

 

titaandioksiid (E171)

 

 

 

karnaubavaha

 

 

 

puhastatud vesi

 

 

 

Täiendavalt on Enzepi 10 000 ühikut gastroresistentsetel graanulitel

kollane raudoksiid (E172)

 

 

 

Täiendavalt on Enzepi 25 000 ühikut gastroresistentsetel graanulitel

kollane raudoksiid (E172)

 

müügiluba

 

indigotiin (E132)

 

 

 

 

 

 

 

Täiendavalt on Enzepi 40 000 ühikut gastroresistentsetel graanulitel

indigotiin (E132)

Ravimil

on

 

 

 

 

 

indigotiin (E132)

 

 

 

Trükitint

 

 

 

 

šellak

propüleenglükool

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast esmast avamist: 6 kuud temperatuuril kuni 25 °C. Hoida desikant pudelis ja pudel tihedalt suletuna , niiskuse eest kaitstult.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Desikandi kotikesi sisaldav suure tihedusega polüetüleenist pudel, suletud polüpropüleenist sisepinnaga lastekindla korgi ja eemaldatava õhukindla kattega.

Pakendi suurus on 20, 50, 100 ja 200 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamine lastel

Vajaduse korral avada kapsel ettevaatlikult ja manustada sisu (graanulid) patsiendile, nagu kirjeldatud lõigus 4.2.

Juhuslikult purustatud kapsel tuleb hävitada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

 

 

lõppenud

Allergan Pharmaceuticals International Limited

 

Clonshaugh Industrial Estate

 

müügiluba

 

Coolock

 

 

 

 

 

Dublin 17

 

 

 

Iirimaa

 

 

 

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/16/1113/001-016

on

 

 

 

 

 

9. ESMASE MÜÜGILOA

RavimilVÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu