Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Pakendi märgistus - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEperzan
ATC koodA10BJ04
Toimeainealbiglutide
TootjaGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP - 4 pen-süstlit

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti. albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 30 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 pen-süstlit

4 pen-süstli nõela

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Segage ja oodake enne süstimist 15 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.

Mitte lasta külmuda.

Pen-süstleid võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 30

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VAHEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP – Multipakk 12 üksikannuselise pen-süstli ja 12 pen-süstli nõelaga (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga) – ilma sinise kastita

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti. albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 30 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

Osa 3 pakist koosnevast multipakist, millest igaüks sisaldab 4 pen-süstlit ja 4 nõela. Mitte müüa eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Segage ja oodake enne süstimist 15 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.

Mitte lasta külmuda.

Ühte karpi 4 penni ja 4 nõelaga võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Teisi karpe tuleb hoida kuni kasutamiseni temperatuuril 2°C...8°C.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 30

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI ETIKETT – Multipakk 12 üksikannuselise pen-süstli ja 12 pen- süstli nõelaga (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga) – ilma sinise kastita

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti. albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 30 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

Multipakk: 12 pen-süstlit (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga).

Mitte müüa eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Segage ja oodake enne süstimist 15 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.

Mitte lasta külmuda.

Ühte karpi 4 penni ja 4 nõelaga võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Teisi karpe tuleb hoida kuni kasutamiseni temperatuuril 2°C...8°C.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 30

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP - 4 pen-süstlit

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti. albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 50 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

4 pen-süstlit

4 pen-süstli nõela

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Lahustamisaeg

Segage ja oodake enne süstimist 30 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C. Mitte lasta külmuda.

Pen-süstleid võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 50

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VAHEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP – Multipakk 12 üksikannuselise pen-süstli ja 12 pen-süstli nõelaga (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga) – ilma sinise kastita

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 50 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett.

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

Osa 3 pakist koosnevast multipakist, millest igaüks sisaldab 4 pen-süstlit ja 4 nõela. Mitte müüa eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Lahustamisaeg

Segage ja oodake enne süstimist 30 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.

Mitte lasta külmuda.

Ühte karpi 4 penni ja 4 nõelaga võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Teisi karpe tuleb hoida kuni kasutamiseni temperatuuril 2°C kuni 8°C.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/004

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 50

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI ETIKETT – Multipakk 12 üksikannuselise pen-süstli ja 12 pen-süstli nõelaga (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga) – ilma sinise kastita

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Eperzan 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti. albiglutiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab pärast lahustamist 50 mg toimeainet.

3.ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraati, dinaatriumfosfaati, veevaba, trehaloosdihüdraati, mannitooli (E421), polüsorbaati 80, süstevett

4.RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

Multipakk: 12 pen-süstlit (3 pakki 4 pen-süstli ja 4 nõelaga).

Mitte müüa eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Lugege pakendi infolehte.

Nahaalune

Kord nädalas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Visake kasutatud pen-süstel ära.

Lugege pakendi infolehte

Segage ja oodake enne süstimist 15 minutit

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis temperatuuril 2°C...8°C.

Mitte lasta külmuda.

Ühte karpi 4 penni ja 4 nõelaga võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril kuni 30°C, kuid mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Teisi karpe tuleb hoida kuni kasutamiseni temperatuuril 2°C...8°C.

Pärast lahustamist kasutage 8 tunni jooksul.

Kasutage kohe pärast nõela kinnitamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/908/004

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

eperzan 50

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESTEL VAHETUTEL SISEPAKENDITEL

EELTÄIDETUD PEN-SÜSTLI ETIKETT

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti albiglutiid

Nahaalune Kord nädalas

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 mg

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESTEL VAHETUTEL SISEPAKENDITEL

EELTÄIDETUD PEN-SÜSTLI ETIKETT

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Eperzan 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti albiglutiid

Nahaalune Kord nädalas

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu