Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Pakendi infoleht - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEperzan
ATC koodA10BJ04
Toimeainealbiglutide
TootjaGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Eperzan 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Albiglutiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Eperzan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Eperzan’i kasutamist

3.Kuidas Eperzan’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Eperzan’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave Pen-süstli kasutusjuhend (pöördel)

Pen-süstli kasutusjuhendi küsimused ja vastused

Lugege infolehe mõlemaid külgi

1.Mis ravim on Eperzan ja milleks seda kasutatakse

Eperzan sisaldab toimeainet albiglutiid, mis kuulub GLP-1 retseptori agonistide ravimirühma, mida kasutatakse veresuhkru (glükoos) alandamiseks II tüüpi suhkurtõbe (diabeeti) põdevatel täiskasvanutel.

Teil on II tüüpi diabeet, kui:

teie keha ei tooda piisavas koguses veresuhkru taset kontrollivat insuliini või

ei suuda teie keha insuliini õigesti kasutada.

Eperzan aitab teie kehal veresuhkru kõrge taseme korral insuliini tootmist suurendada.

Eperzan aitab teie veresuhkru taset reguleerida:

- iseseisvalt, kui veresuhkru tase ei ole kontrolli all dieedi ja füüsilise treeningu abil ning te ei saa võtta metformiini (teine diabeediravim)

või

-koos teiste suukaudsete diabeediravimitega (näiteks metformiin või sulfonüüluread või tiasolidiindioonid) või insuliiniga.

Eperzan’i kasutamisel on väga oluline, et jätkaksite arsti antud dieedi- ja elustiilinõuannete järgimist.

2. Mida on vaja teada enne Eperzan’i kasutamist

Ärge kasutage Eperzan’i:

kui olete albiglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allegriline.

Kui arvate, et see kehtib teie kohta, ärge kasutage Eperzan’i enne, kui olete pidanud nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Eperzan’i kasutamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga:

kui põete I tüübi diabeeti (insuliinisõltuv) või ketoatsidoosi (väga tõsine diabeedi tüsistus, kus keha ei suuda piisava insuliinikoguse puudumisel glükoosi lagundada), siis ei ole ravim teie jaoks sobiv. Pidage nõu oma arstiga, kuidas ketoatsidoosi sümptomeid ära tunda ja otsige nende ilmnemisel koheselt meditsiinilist abi.

kui olete põdenud pankreatiiti (kõhunäärme põletik). Teie arst kirjeldab pankreatiidi sümptomeid (vt lõik 4) ja otsustab, kas tohite Eperzan’i kasutada.

kui võtate diabeediga seoses sulfonüülurea preparaate või insuliini, kuna veresuhkru tase võib liiga madalale langeda (hüpoglükeemia). Teie arst võib ohu vähendamiseks teiste ravimite annuseid muuta. (Vt madala veresuhkru taseme tunnuseid lõigus 4 „Väga sagedased kõrvaltoimed“).

kui teil on raske oma magu tühjendada (gastroparees) või põete tõsist seedeelundkonna haigust (tõsine gastrointestinaalne haigus). Loetletud seisundite korral ei ole soovitatav Eperzan’i kasutada.

Kui arvate, et ülaltoodu kehtib teie kohta, pidage enne Eperzan’i kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Eperzan’i ohutuse ja efektiivsuse kohta alla 18-aastastel teave puudub. Eperzan’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Eperzan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid (vt ka varasemat lõiku 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui teil esineb soolesulgus, ei tohi te akarboosi võtta.

Pidage nõu oma arstiga kui võtate samaaegselt akarboosi ja Eperzan’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kui on võimalik, et võite rasestuda, peate selle ravimi kasutamise ajal kasutama efektiivset rasestumisvastast vahendit.

Rasedus

Pidage kohe nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kui rasestute Eperzan-ravi ajal.

Eperzan’i ohutuse ja efektiivsuse kohta rasedatel teave puudub. Eperzan’i ei tohi kasutada raseduse korral.

Kui kavatsete rasestuda, võib arst otsustada üks kuu enne rasestumispüüet ravi Eperzan’iga peatada. See on tingitud asjaolust, et Eperzan’i väljumine kehast võtab aega.

Imetamine

Kui imetate, pidage enne Eperzan’i kasutamist nõu oma arstiga. Eperzan’i imendumise kohta rinnapiima teave puudub. Otsustage koos arstiga, kas kasutate Eperzan’i või toidate rinnapiimaga. Ärge tehke mõlemat koos.

Viljakus

Ei ole teada, kas Eperzan mõjutab meeste või naiste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eperzan ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui kasutate Eperzan’i koos sulfonüüluurea või insuliiniga, võib veresuhkru tase liigselt langeda (hüpoglükeemia). See võib põhjustada konsentreerumisraskust, pearinglust või unisust. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

Naatriumi sisaldus

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) 0,5 ml annuse kohta, olles seega põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Eperzan’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu teie arst, meditsiiniõde või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Soovitatav annus on 30 mg üks kord nädalas, süstituna iga nädal samal päeval. Teie arst võib suurendada ravimi annust kuni 50 mg üks kord nädalas, kui 30 mg annus ei suuda teie veresuhkru taset reguleerida. Võite vajadusel Eperzan’i kasutamise päeva nädalas muuta nii, et viimasest annusest on möödunud vähemalt 4 päeva.

Võite Eperzan’i kasutada mis tahes ajal, koos või ilma eineta.

Eperzan on pen-süstlis, millega saate ennast ise süstida. Pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kuidas Eperzan’i õigesti süstida. Süstige Eperzan’i kõhupiirkonna, jala ülaosa (reie) või õlavarre tagumise külje naha alla. Võite iga nädal süstida samasse kehapiirkonda, kuid vältige iga kord süstimist täpselt samasse kohta.

Ärge süstige Eperzan’i otse veeni (intravenoosselt) või otse lihasesse (intramuskulaarselt).

Pen-süstel sisaldab pulbrit ja vett, mis on vaja enne kasutamist kokku segada. Pärast infolehe lõiku 6 on kasutusjuhend, mis õpetab samm-sammult, kuidas ravimit kokku segada ja kuidas seda süstida. Kui teil tekib küsimusi või te ei saa aru, kuidas pen-süstlit kasutada, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Ärge kunagi segage kokku insuliini ja Eperzan’i. Kasutage kahte eraldi süstet, kui peate endale mõlemat manustama samaaegselt. Võite mõlemad süsted teha samasse kehapiirkonda (näiteks kõhupiirkonda), kuid mitte teineteisele väga lähedale.

Kui te kasutate Eperzan’i rohkem kui ette nähtud

Kui kasutasite liiga palju Eperzan’i, pidage nõu arsti või apteekriga. Võimalusel näidake neile pakendit või infolehte. Teil võib esineda tugev iiveldus, oksendamine või peavalu.

Kui te unustate Eperzan’i kasutada

Kui te unustate annuse, süstige järgmine annus võimalusel 3 päeva jooksul pärast unustatud annust. Pärast seda süstige oma tavapärasel päeval. Kui unustatud annusest on möödunud rohkem kui 3 päeva, oodake oma tavapärase järgmise süstimispäevani. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Eperzan’i kasutamise

Kasutage Eperzan’i nii kaua, kui arst seda soovitab. Kui te lõpetate Eperzan’i kasutamise, võib see mõjutada teie veresuhkru taset. Ärge lõpetage kasutamist arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ägeda pankreatiidi (kõhunäärme põletik) oht

Pankreatiit on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime. See võib esineda 1 inimesel 100-st. Pankreatiit võib olla raskekujuline ja eluohtlik.

Kui teil on:

tõsine kõhuvalu, mis ei möödu, võib see olla pankreatiidi sümptom. Valu võib esineda koos iiveldusega (oksendamisega) või ilma. Võite tunda valu kiirgumist kõhust selga.

Lõpetage Eperzan’i kasutamine ja pidage kohe nõu oma arstiga

Teised Eperzan’i teatatud kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st:

madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), kui kasutate Eperzan’i koos insuliini või sulfonüüluureaga. Madala veresuhkru taseme tunnused on külm higi, jahe ja kahvatu nahk, peavalu, unisus, nõrkus, pearinglus, segasus, närvilisus, ülemäärane näljatunne, südamekloppimine ja ärevus. Arst ütleb teile, mida madala veresuhkru taseme korral teha;

kõhulahtisus;

iiveldus;

lööve, punetus või sügelus nahapiirkonnas, kuhu süstisite Eperzan’i.

Sage: võib esineda 1 inimesel 10-st:

rinnaõõne infektsioon (kopsupõletik);

madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), kui kasutate Eperzan’i üksi või kombinatsioonis metformiini või pioglitasooniga;

südamerütmihäired;

iiveldus (oksendamine);

kõhukinnisus;

seedehäired;

kõrvetised (gastro-ösofagaalrefluks).

Aeg-ajalt: võib esineda 1 inimesel 100-st:

soolesulgus.

Harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st:

allergiline reaktsioon (ülitundlikkus), mille sümptomiteks on näiteks paikne või laialdane lööve, naha punetus või sügelus ja hingamisraskus.

Lisaks on kirjeldatud mõningaid muid kõrvaltoimeid (esinemissagedus teadmata, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

söögiisu vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Eperzan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstlile ja pakendile pärast „kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitage pen-süstleid ja nõelu kuni kasutamiseni originaalpakendis.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda. Pen-süstleid võib enne kasutamist hoida toatemperatuuril (kuni 30°C) mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Pärast seda tuleb pen-süstlid ära kasutada või minema visata.

Pen-süstel tuleb ära kasutada 8 tunni jooksul pärast pulbri ja vedeliku süstlis kokkusegamist.

Kasutage pen-süstlit kohe pärast nõela kinnitamist ja ettevalmistamist, sest muidu võib lahus nõelas kuivada ja selle ummistada.

Kasutage iga pen-süstlit vaid üks kord.

Ärge eemaldage pärast pen-süstli kasutamist selle nõela. Visake pen-süstel ära teie arsti, apteekri või meditsiiniõe poolt antud juhiste kohaselt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Eperzan sisaldab

-Toimeaine on albiglutiid.

Iga 30 mg pen-süstel sisaldab 0,5 ml mahus 30 mg albiglutiidi.

-Lahustiks on süstevesi.

Teised abiained on: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat ja dinaatriumfosfaat, veevaba (vt lõik 2 „Naatriumi sisaldus“), trehaloosdihüdraat, mannitool, polüsorbaat 80.

Kuidas Eperzan välja näeb ja pakendi sisu

Eperzan’i väljastatakse iseenda süstimiseks mõeldud pen-süstlitena. Üks pen-süstel sisaldab eraldi kambrites valget kuni kollakat pulbrit ja värvitut lahustit. Iga pen-süstliga on kaasas oma nõel.

Pen-süstlite pakend sisaldab 4 pen-süstlit ja 4 nõela. Pen-süstlite multipakend sisaldab 3 pakendit, igas pakendis on 4 pen-süstlit ja 4 nõela.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Iirimaa

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

Glaxo Operations UK Limited (kaubanduslikult Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle Durham DL12 8DT

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

Tel: + 353 (0)1 4955000

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KASUTUSJUHEND

Eperzan pen-süstel 30 mg üks kord nädalas

Lugege enne ravimi kokkusegamist ja pen-süstli ettevalmistamist kõiki juhendeid (kaasa arvatud küsimusi ja vastuseid) ning järgige allpool olevaid samme.

Hoidke juhised alles ja kasutage neid iga kord, kui ravimit ette valmistate.

Sammude A kuni C õige järjestuse mittejärgimine võib pen-süstlit kahjustada.

Pen-süstli tunnused

Läbipaistev kolbampull

Pen-süstli korpus

Ravimipulber on pen-süstli ühes kambris ja vesi teises kambris. Teil on vaja need pen-süstlit keerates kokku segada.

Vaateaken

Number 3: Suured õhumullid kaovad, süstenupp tuleb välja ja süstel on süstimiseks valmis.

Number 2: Ravimipulber ja vesi segatakse kokku. Oodake enne nõela kinnitamist 15 minutit.

Number 1: Süstel on alustamiseks valmis. Ravimipulber ja vesi on läbipaistvas kolbampullis eraldi kambrites.

Süstenupp*

*Süstenupp on pen-süstli sees, kuni süstel on süstimiseks valmis.

ETTEVAATUST:

Ärge laske pen-süstlil külmuda. Visake ära, kui see on külmunud.

Kui säilitate külmikus, hoidke enne sammuga A alustamist 15 minutit toatemperatuuril.

Ärge korduvkasutage, korduvkinnitage ega eemaldage pen- süstli nõela. Visake pen-süstel kohe pärast süstimist ära.

Enne kui alustate: peske käed, seejärel vaadelge tarvikuid

Peske käed.

Võtke pen-süstel ja nõel pakendist ja veenduge etiketti vaadates, et see on teile väljakirjutatud ravimi annus.

Võtke puhas tühi tops pen-süstli hoidmiseks ravimi segunemise ajal, kell/stopper ravimi segunemisaja mõõtmiseks ja anum pen-süstli äraviskamiseks (need esemed ei ole pakendis kaasas).

 

 

 

 

 

Eperzan 30 mg ühekordselt kasutatav

 

Nõel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõela

 

 

 

 

 

 

väliskate

 

 

 

 

 

 

Nõela

 

 

 

 

 

 

sisekate

 

 

 

 

 

 

Nõel

 

 

 

 

 

 

Kattelipik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄRGE kinnitage nõela enne

 

 

 

 

sammus B toodud juhiseid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhas, tühi tops

Kell/Stopper

 

SAMM A: Kontrollige pen-süstlit ja segage ravim kokku

Kontrollige pen-süstlit

Veenduge, et teil on ülalnimetatud tarvikud (pen-süstel, nõel, tops, stopper, jäätmekogumisanum).

Kontrollige pen-süstli kõlblikkusaega. Ärge kasutage aegunud süstlit.

KONTROLLIGE KÕLBLIKKUSAEGA

Kontrollige, et pen-süstli numbriaknas on [1]. ÄRGE kasutage, kui [1] ei ole nähtav.

Pöörake pen-süstlit ravimi kokkusegamiseks

Hoidke pen-süstli korpusest nii, et läbipaistev kolbampull on üleval ja te näete numbriaknas [1].

Pöörake teise käega läbipaistvat kolbampulli noolte suunas (kellaosuti liikumise suunas), kuni tunnete/kuulete, et pen-süstel „klõpsab“ paigale ja te näete numbriaknas [2]. Sellega segate ravimipulbri ja vedeliku läbipaistvas kolbampullis kokku.

„KLÕPS"

Kiigutage pen-süstlit aeglaselt ja õrnalt 5 korda küljelt küljele (nagu tuuleklaasipuhastaja), et ravim seguneks.

ÄRGE raputage pen-süstlit tugevasti, sest vaht võib mõjutada teie annust.

5 KORDA

ÄRGE raputage pen-süstlit

tugevasti.

Oodake ravimi lahustumist

Asetage pen-süstel puhtasse, tühja topsi, läbipaistev kolbampull ülespoole suunatud.

Seadke kellal/stopperil aeg 15 minutit.

Oote-

aeg

Te peate ootama 15 minutit kuni ravimi lahustumiseni, enne kui jätkate sammuga B.

Selliselt ettevalmistatud pen-süstlit võib enne sammuga B jätkamist säilitada kuni 8 tundi. Pärast nõela kinnitamist tuleb pen-süstlit kasutada kohe.

SAMM B: Kinnitage nõel ja valmistage pen-süstel süstimiseks ette

Pärast 15 minutit ootamist peske käed ja viige ülejäänud sammud kohe lõpuni.

Kontrollige lahustunud ravimit

Kiigutage pen-süstlit uuesti aeglaselt ja õrnalt 5 korda küljelt küljele (nagu tuuleklaasipuhastaja), et ravim taasseguneks. ÄRGE raputage pen-süstlit tugevasti, sest vaht võib mõjutada teie annust.

KORRAKE KIIGUTAMIST

ÄRGE raputage pen-süstlit tugevasti

Kontrollige vaateakna kaudu, et kolbampullis olev vedelik on läbipaistev ja tahkete osisteta.

 

 

Kui näete

OTSIGE

 

vedelikus osiseid,

OSISEID

 

 

ÄRGE kasutage

 

 

 

 

pen-süstlit.

 

 

 

Vedelik on kollast värvi ja selle peal on suured õhumullid.

Kinnitage nõel

Eemaldage nõela väliskattelt kattev lipik.

Hoidke pen-süstlit nii, et läbipaistev kolbampull on ülespoole suunatud.

Suruge nõel kindlalt otse alla läbipaistvale kolbampullile, kuni tunnete/kuulete “klõpsu”– see

tähendab, et nõel on kinnitatud.

„KLÕPS"

 

 

SURUGE KINDLALT ALLA

ÄRGE pöörake nõela ega kinnitage nurga all.

Koputage õhumullide eemaldamiseks

Nõela püsti hoides, koputage 2…3 korda õrnalt läbipaistvale kolbampullile suurte õhumullide pinnaletoomiseks.

KOPUTAGE

KOLBAMPULLI

Hoidke pen-süstel püsti.

Väikesed mullid võivad olla ega vaja pinnaletõusmist.

Pöörake pen-süstlit nõela ettevalmistamiseks

PÄRAST nõela kinnitamist, kui aknas on näha number [2], pöörake läbipaistvat kolbampulli aeglaselt ja korduvalt noolte suunas (kellaosuti liikumise suunas), kuni tunnete/kuulete, et pen-süstel „klõpsab“ paigale ja te näete numbriaknas [3]. See eemaldab läbipaistvast kolbampullist suured õhumullid. Süstenupp ilmub pen-süstli alumisest otsast välja.

„KLÕPS"

SAMM C: Eemaldage mõlemad nõela katvad korgid ja süstige ravim Eemaldage nõela katvad korgid

Eemaldage ettevaatlikult nõela väliskate, seejärel nõela sisekate. Nõelast võib mõni tilk vedelikku välja tulla. See on tavapärane.

Samm 1: Eemaldage

Samm 2: Eemaldage nõela

nõõela väliskate

sisekate

Süstige ravim

Süstige arsti või meditsiiniõe poolt ettenäidatud viisil kõhu-, reie- või õlavarre nahka.

Süstekohad

Vajutage ravimi süstimiseks pöidlaga aeglaselt ja kindlalt süstenuppu. Mida aeglasemalt vajutate, seda kergem tunne on süstida.

Hoidke süstenuppu all, kuni kuulete “klõpsu”. Kogu ravimiannuse manustamiseks hoidke pöialt nupul ja lugege aeglaselt 5-ni.

„KLÕPS” Lugege

aeglaselt 5-ni

Süstige aeglselt ja kindlalt. Kuuldes klõpsu“, lugege kogu ravimiannuse

manustamiseks 5-ni.

Kui olete lugenud 5-ni, tõmmake nõel nahast välja.

Visake pen-süstel ära.

Ärge katke korduvalt ega eemaldage pen-süstlilt nõela.

Ärge visake kasutatud pen-süstlit olmeprügi hulka. Visake see ära nii, nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud.

Küsimused ja vastused

Numbriaken

Kas valin numbrite 1, 2 & 3 abil oma ravimiannuse?

Ei, te ei pea oma annust valima. Numbrid aitavad teil ravimit ettevalmistada ja manustada. Number 1 - Süstel on alustamiseks valmis. Ravimipulber ja vesi on läbipaistvas kolbampullis eraldi kambrites.

Number 2 - Ravimipulber ja vesi segatakse kokku ja kiigutatakse aeglaselt. Oodake enne nõela kinnitamist 15 minutit.

Number 3 - Suured õhumullid kaovad, süstenupp tuleb välja ja süstel on süstimiseks valmis.

Mis juhtub, kui ma ei kuule 2 ja 3 liikumisel numbriaknas „KLÕPSU“?

Kui te ei kuule numbri 2 või numbri 3 liikumisel aknas „klõpsu“, ei pruugi numbrid olla akna keskele jõudnud. Pöörake läbipaistvat kolbampulli veidi nooltega näidatud suunas, kuni kostub „klõps“ ja number on akna keskel.

Samm A - Kontrollige pen-süstlit ja segage ravim kokku

Mis juhtub, kui ma ei oota enne number 2 pööramist 15 minutit?

Kui te ei oota täpselt 15 minutit, ei pruugi ravimipulber veega korralikult segunenud olla. Siis võib läbipaistvas kolbampullis näha osiseid hõljumas, annus olla ebaefektiivne ja/või nõel ummistunud. 15 minutit ootamist kindlustab, et ravimipulber ja vesi on korralikult segunenud, ehkki vaatlusel võib tunduda, et segunemine toimub varem.

Mis juhtub, kui ma ootan sammus A enne pen-süstli number 2 pööramist rohkem kui 15 minutit?

Pen-süstlit võib ilma nõela kinnitamata hoida sammuga A alustamisest alates kuni 8 tundi. Kui ravimi kokkusegamisest sammus A on möödunud rohkem kui 8 tundi, visake pen-süstel ära ja kasutage järgmist pen-süstlit.

Samm B - Kinnitage nõel ja valmistage pen-süstel süstimiseks ette

Mis juhtub, kui jätan sammus B kinnitatud nõelaga pen-süstli ootele ja lõpetan sammu C hiljem?

Nõel võib ummistuda, jätkake kohe pärast sammu B sammuga C.

Mis juhtub, kui ma ei kinnita nõela nagu sammus B juhendatud?

Ärge kinnitage nõela sammus A. Kui kinnitate nõela sammus A, võib osa ravimist kokkusegamise käigus kaduma minna. Kui kinnitate nõela sammus A, visake pen-süstel ära ja kasutage järgmist pen- süstlit.

Kinnitage nõel siis, kui numbriaknas on näha number 2, enne kolbampulli pööramist järgmisesse asendisse (number 3). See võimaldab kolbampullis oleval õhul nõela kaudu väljuda.

oKui kinnitate nõela pärast numbri 3 ilmumist aknasse, ei pruugi pen-süstel täisannust väljastada või võib kinni kiiluda. Visake pen-süstel ära ja kasutage teist pen-süstlit.

Nõel tuleb keeramise asemel pigem paika lükata, kuni tunnete/kuulete „klõpsu“. Kui nõel kogemata pigem keeratakse kui lükatakse kohale ja aknas on endiselt näha number 2, võib pen-süstlit siiski kasutada.

Kui te ei saa pöörata ette numbrit 3, visake pen-süstel ära ja kasutage teist pen-süstlit.

Samm C - Eemaldage mõlemad nõelakatted ja süstige ravim

Väikesed õhumullid jäävad pen-süstlisse alles. Kas ma võin pen-süstlit kasutada?

Jah, väikeste õhumullide nägemine on tavapärane ja te saate õige annuse ravimit. Väikesed õhumullid teid ei kahjusta.

Läbipaistvas kolbampullis on pärast manustamist näha veidi vedelikku.

See on tavapärane. Olete saanud õige annuse ravimit, kui olete kuulnud/tundnud süstenupu „klõpsu“ ja lugenud aeglaselt 5-ni enne nõela nahast eemaldamist.

Palun veenduge, et kasutate

30 mg

õiget annust.

Need juhendid on annusele:

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Eperzan 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Albiglutiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib mis tahes kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Eperzan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Eperzan’i kasutamist

3.Kuidas Eperzan’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Eperzan’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave Pen-süstli kasutusjuhend (pöördel)

Pen-süstli kasutusjuhendi küsimused ja vastused

Lugege infolehe mõlemaid külgi

1.Mis ravim on Eperzan ja milleks seda kasutatakse

Eperzan sisaldab toimeainet albiglutiid, mis kuulub GLP-1 retseptori agonistide ravimirühma, mida kasutatakse veresuhkru (glükoos) alandamiseks II tüüpi suhkurtõbe (diabeeti) põdevatel täiskasvanutel.

Teil on II tüüpi diabeet, kui:

teie keha ei tooda piisavas koguses veresuhkru taset kontrollivat insuliini või

ei suuda teie keha insuliini õigesti kasutada.

Eperzan aitab teie kehal veresuhkru kõrge taseme korral insuliini tootmist suurendada.

Eperzan aitab teie veresuhkru taset reguleerida:

-iseseisvalt, kui veresuhkru tase ei ole kontrolli all dieedi ja füüsilise treeningu abil ning te ei saa võtta metformiini (teine diabeediravim)

või

-koos teiste suukaudsete diabeediravimitega (näiteks metformiin või sulfonüüluuread või tiasolidiindioonid) või insuliiniga.

Eperzan’i kasutamisel on väga oluline, et jätkaksite arsti antud dieedi- ja elustiilinõuannete järgimist.

2. Mida on vaja teada enne Eperzan’i kasutamist

Ärge kasutage Eperzan’i:

kui olete albiglutiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allegriline.

Kui arvate, et see kehtib teie kohta, ärge kasutage Eperzan’i enne, kui olete pidanud nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Eperzan’i kasutamist pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga:

kui põete I tüübi diabeeti (insuliinisõltuv) või ketoatsidoosi (väga tõsine diabeedi tüsistus, kus organism ei suuda piisava insuliinikoguse puudumisel glükoosi lagundada), siis ei ole ravim teie jaoks sobiv. Pidage nõu oma arstiga, kuidas ketoatsidoosi sümptomeid ära tunda ja otsige nende ilmnemisel koheselt meditsiinilist abi.

kui olete põdenud pankreatiiti (kõhunäärme põletik). Teie arst kirjeldab pankreatiidi sümptomeid (vt lõik 4) ja otsustab, kas tohite Eperzan’i kasutada.

kui võtate diabeediga seoses sulfonüüluureat või insuliini, kuna veresuhkru tase võib liigselt langeda (hüpoglükeemia). Teie arst võib ohu vähendamiseks teiste ravimite annuseid muuta. (Vt madala veresuhkru taseme tunnuseid lõigus 4 „Väga sagedased kõrvaltoimed“).

kui teil on raske oma magu tühjendada (gastroparees) või põete tõsist soolehaigust (tõsine gastrointestinaalne haigus). Loetletud seisundite korral ei ole soovitatav Eperzan’i kasutada.

Kui arvate, et ülaltoodu kehtib teie kohta, pidage enne Eperzan’i kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Eperzan’i ohutuse ja efektiivsuse kohta alla 18-aastastel teave puudub. Eperzan’i ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Eperzan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid (vt ka varasemat lõiku 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kui teil esineb soolesulgus all, ei tohi te akarboosi võtta.

Pidage nõu oma arstiga kui võtate samaaegselt akarboosi ja Eperzan’i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kui on võimalik, et võite rasestuda, peate selle ravimi kasutamise ajal kasutama efektiivset rasestumisvastast vahendit.

Rasedus

Pidage kohe nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kui rasestute Eperzan-ravi ajal.

Eperzan’i ohutuse ja efektiivsuse kohta rasedatel teave puudub. Eperzan’i ei tohi kasutada raseduse korral.

Kui kavatsete rasestuda, võib arst otsustada üks kuu enne rasestumispüüet ravi Eperzan’iga peatada. See on tingitud asjaolust, et Eperzan’i väljumine organismist võtab aega.

Imetamine

Kui imetate, pidage enne Eperzan’i kasutamist nõu oma arstiga. Eperzan’i imendumise kohta rinnapiima teave puudub. Otsustage koos arstiga, kas kasutate Eperzan’i või toidate rinnapiimaga. Ärge tehke mõlemat koos.

Viljakus

Ei ole teada, kas Eperzan mõjutab meeste või naiste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eperzan ei mõjuta autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui kasutate Eperzan’i koos sulfonüüluurea või insuliiniga, võib veresuhkru tase liigselt langeda (hüpoglükeemia). See võib põhjustada konsentreerumisraskust, pearinglust või unisust. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid.

Naatriumi sisaldus

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) 0,5 ml annuse kohta, olles seega põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Eperzan’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu teie arst, meditsiiniõde või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Soovitatav annus on 30 mg üks kord nädalas, süstituna iga nädal samal päeval. Teie arst võib suurendada ravimi annust kuni 50 mg üks kord nädalas, kui 30 mg annus ei suuda teie veresuhkru taset reguleeridaa. Võite vajadusel Eperzan’i kasutamise päeva nädalas muuta nii, et viimasest annusest on möödunud vähemalt 4 päeva.

Võite Eperzan’i kasutada mis tahes ajal, koos või ilma eineta.

Eperzan on pen-süstlis, millega saate ennast ise süstida. Pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kuidas Eperzan’i õigesti süstida. Süstige Eperzan’i kõhupiirkonna, jala ülaosa (reie) või õlavarre tagumise külje naha alla. Võite iga nädal süstida samasse kehapiirkonda, kuid vältige iga kord süstimist täpselt samasse kohta.

Ärge süstige Eperzan’i otse veeni (intravenoosselt) või otse lihasesse (intramuskulaarselt).

Pen-süstel sisaldab pulbrit ja vett, mis on vaja enne kasutamist kokku segada. Pärast infolehe lõiku 6 on kasutusjuhend, mis õpetab samm-sammult, kuidas ravimit kokku segada ja kuidas seda süstida. Kui teil tekib küsimusi või te ei saa aru, kuidas pen-süstlit kasutada, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Ärge kunagi segage kokku insuliini ja Eperzan’i. Kasutage kahte eraldi süstet, kui peate endale mõlemat manustama samaaegselt. Võite mõlemad süsted teha samasse kehapiirkonda (näiteks kõhupiirkonda), kuid mitte teineteisele väga lähedale.

Kui te kasutate Eperzan’i rohkem kui ette nähtud

Kui kasutasite liiga palju Eperzan’i, pidage nõu arsti või apteekriga. Võimalusel näidake neile pakendit või infolehte. Teil võib esineda tugev iiveldus, oksendamine või peavalu.

Kui te unustate Eperzan’i kasutada

Kui te unustate annuse, süstige järgmine annus võimalusel 3 päeva jooksul pärast unustatud annust. Pärast seda süstige oma tavapärasel päeval. Kui unustatud annusest on möödunud rohkem kui 3 päeva, oodake oma tavapärase järgmise süstimispäevani. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Eperzan’i kasutamise

Kasutage Eperzan’i niikaua, kui arst seda soovitab. Kui te lõpetate Eperzan’i kasutamise, võib see mõjutada teie veresuhkru taset. Ärge lõpetage kasutamist arstiga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ägeda pankreatiidi (kõhunäärme põletik) oht

Pankreatiit on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime. See võib esineda 1 inimesel 100-st. Pankreatiit võib olla raskekujuline ja eluohtlik.

Kui teil on:

tõsine kõhuvalu, mis ei möödu, võib see olla pankreatiidi sümptom. Valu võib esineda koos iiveldusega (oksendamisega) või ilma. Võite tunda kõhust selga kiirguvat valu.

Lõpetage Eperzan’i kasutamine ja pidage kohe nõu oma arstiga

Teised Eperzan’i teatatud kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st:

madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), kui kasutate Eperzan’i koos insuliini või sulfonüüluureaga. Madala veresuhkru taseme tunnused on külm higi, jahe ja kahvatu nahk, peavalu, unisus, nõrkus, pearinglus, segasus, närvilisus, ülemäärane näljatunne, südamekloppimine ja ärevus. Arst ütleb teile, mida madala veresuhkru taseme korral teha;

kõhulahtisus;

iiveldus ;

lööve, punetus või sügelus nahapiirkonnas, kuhu süstisite Eperzan’i.

Sage: võib esineda 1 inimesel 10-st:

rinnaõõne infektsioon (kopsupõletik);

madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), kui kasutate Eperzan’i üksi või kombinatsioonis metformiini või pioglitasooniga;

südamerütmihäired;

iiveldus (oksendamine);

kõhukinnisus;

seedehäired;

kõrvetised (gastro-ösofageaalrefluks).

Aeg-ajalt: võib esineda 1 inimesel 100-st:

• soolesulgus.

Harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st:

• allergiline reaktsioon (ülitundlikkus), mille sümptomiteks on näiteks paikne või laialdane lööve, naha punetus või sügelus ja hingamisraskus.

Lisaks on kirjeldatud mõningaid muid kõrvaltoimeid (esinemissagedus teadmata, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

• söögiisu vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Eperzan’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstlile ja pakendile pärast „kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pen-süstleid ja nõelu hoida kuni kasutamiseni originaalpakendis.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte hoida lasta külmuda. Pen-süstleid võib enne kasutamist hoida

toatemperatuuril (kuni 30°C) mitte rohkem kui kokku 4 nädalat. Pärast seda tuleb pen-süstlid ära kasutada või minema visata.

Pen-süstel tuleb ära kasutada 8 tunni jooksul pärast pulbri ja vedeliku süstlis kokkusegamist.

Kasutage pen-süstlit kohe pärast nõela kinnitamist ja ettevalmistamist, sest muidu võib lahus nõelas kuivada ja selle ummistada.

Kasutage iga pen-süstlit vaid üks kord.

Ärge eemaldage pärast pen-süstli kasutamist selle nõela. Visake pen-süstel ära teie arsti, apteekri või meditsiiniõe poolt antud juhiste kohaselt.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooniega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Eperzan sisaldab

-Toimeaine on albiglutiid.

Iga 50 mg pen-süstel sisaldab 0,5 ml mahus 50 mg albiglutiidi.

-Lahustiks on süstevesi.

-Teised abiained on: naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat ja dinaatriumfosfaat, veevaba (vt lõik 2 „Naatriumi sisaldus“), trehaloosdihüdraat, mannitool, polüsorbaat 80.

Kuidas Eperzan välja näeb ja pakendi sisu

Eperzan’i väljastatakse iseenda süstimiseks mõeldud pen-süstlis. Pen-süstel sisaldab eraldi kambrites valget kuni kollakat pulbrit ja värvitut lahustit. Iga pen-süstliga on kaasas oma nõel.

Pen-süstlite pakend sisaldab 4 pen-süstlit ja 4 nõela. Pen-süstlite multipakend sisaldab 3 pakendit, igas pakendis on 4 pen-süstlit ja 4 nõela.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Iirimaa

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress:

Glaxo Operations UK Limited (kaubanduslikult Glaxo Wellcome Operations) Harmire Road

Barnard Castle Durham DL12 8DT

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

Magyarország

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Kft.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

Malta

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 420 222 001 111

Tel: + 356 21 238131

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Nederland

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline BV

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 31 (0)30 6938100

info@glaxosmithkline.dk

nlinfo@gsk.com

Deutschland

Norge

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tlf: + 47 22 70 20 00

produkt.info@gsk.com

firmapost@gsk.no

Eesti

Österreich

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 372 6676 900

Tel: + 43 (0)1 97075 0

estonia@gsk.com

at.info@gsk.com

Ελλάδα

Polska

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Services Sp. z.o.o.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

España

Portugal

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos

Tel: + 34 902 202 700

Farmacêuticos, Lda.

es-ci@gsk.com

Tel: + 351 21 412 95 00

 

FI.PT@gsk.com

France

România

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 4021 3028 208

diam@gsk.com

 

 

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)31 67 09 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

 

Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KASUTUSJUHEND

Eperzan pen-süstel 50 mg üks kord nädalas

Lugege enne ravimi kokkusegamist ja pen-süstli ettevalmistamist kõiki juhendeid (kaasa arvatud küsimusi ja vastuseid) ning järgige allpool olevaid samme.

Hoidke juhised alles ja kasutage neid iga kord, kui ravimit ette valmistate.

Sammude A kuni C õige järjestuse mittejärgimine võib pen-süstlit kahjustada.

Pen-süstli tunnused

Ravimipulber on pen-süstli ühes kambris ja vesi teises kambris. Teil on vaja need pen-süstlit keerates kokku segada.

Läbipaistev kolbampull

Pen-süstli korpus

Vaateaken

Number 3: Suured õhu mullid kaovad, süstenupp tuleb välja ja süstel on süstimiseks valmis.

Number 2: Ravimipulber ja vesi segatakse kokku. Oodake enne nõela kinnitamist 30 minutit.

Number 1: Süstel on alustamiseks valmis. Ravimipulber ja vesi on läbipaistvas kolbampullis eraldi kambrites.

Süstenupp*

*Süstenupp on pen-süstli sees kuni süstel on süstimiseks valmis.

ETTEVAATUST:

Ärge laske pen-süstlil külmuda. Visake ära, kui see on külmunud.

Kui säilitate külmikus, hoidke enne sammuga A alustamist 15 minutit toatemperatuuril.

Ärge kasutage ega katke korduvalt ega eemaldage pen-süstli nõela. Visake pen-süstel kohe pärast süstimist ära.

Enne kui alustate: peske käed, seejärel vaadelge tarvikuid

Peske käed.

Võtke pen-süstel ja nõel pakendist ja veenduge etiketti vaadates, et see on teile väljakirjutatud ravimannus.

Võtke puhas tühi tops pen-süstli hoidmiseks ravimi segunemise ajal, kell/stopper ravimi segunemisaja mõõtmiseks ja anum pen-süstli äraviskamiseks (need esemed ei ole pakendis kaasas).

Nõel

Nõela

väliskate

Nõela sisekate

Nõel

Kattev lipik

ÄRGE kinnitage nõela enne sammus B toodud juhiseid

Eperzan 50 mg ühekordselt kasutatav

EPERZAN 50 mg pen-süstel vajab sammus A

30 minutit aega, et ravimipulber ja vesi seguneksid. See on erinev EPERZAN 30 mg pen-süstelist mida olete ehk varem kasutanud.

Puhas, tühi tops

Kell/Stopper

SAMM A: Kontrollige pen-süstlit ja segage ravim kokku

Kontrollige pen-süstlit

Veenduge, et teil on ülalnimetatud tarvikud (pen-süstel, nõel, tops, stopper, jäätmekogumisanum).

Kontrollige pen-süstli kõlblikkusaega. Ärge kasutage aegunud süstlit.

KONTROLLIGE KÕLBLIKKUSAEGA

Kontrollige, et pen-süstli numbriaknas on [1]. ÄRGE kasutage, kui [1] ei ole nähtav.

Pöörake pen-süstlit ravimi kokkusegamiseks

Hoidke pen-süstli korpusest nii, et läbipaistev kolbampull on üleval ja te näete numbriaknas [1].

Pöörake teise käega läbipaistvat kolbampulli noolte suunas (kellaosuti liikumise suunas), kuni tunnete/kuulete, et pen-süstel „klõpsab“ paigale ja te näete numbriaknas [2]. Sellega segate ravimipulbri ja vedeliku läbipaistvas kolbampullis kokku.

„KLÕPS’’

Kiigutage pen-süstlit aeglaselt ja õrnalt 5 korda küljelt küljele (nagu tuuleklaasipuhastaja), et ravim seguneks. ÄRGE raputage pen-süstlit tugevasti, sest vaht võib mõjutada teie annust.

5 KORDA

ÄRGE raputage pen-süstlit

tugevasti.

Oodake ravimi lahustumist

Asetage pen-süstel puhtasse, tühja topsi, läbipaistev kolbampull ülespoole suunatud.

Seadke kellal/stopperil aeg 30 minutit.

OODAKE 30

MINUTIT

Enne kui jätkate sammuga B, peate ootama 30 minutit ravimi lahustumiseni.

Selliselt ettevalmistatud pen-süstlit võib enne sammuga B jätkamist säilitada kuni 8 tundi. Pärast nõela kinnitamist tuleb pen-süstlit kasutada kohe.

SAMM B: Kinnitage nõel ja valmistage pen-süstel süstimiseks ette

Pärast 30 minutit ootamist peske käed ja viige ülejäänud sammud kohe lõpuni.

Kontrollige lahustunud ravimit

Kiigutage pen-süstlit uuesti aeglaselt ja õrnalt 5 korda küljelt küljele (nagu tuuleklaasipuhastaja), et ravim taasseguneks. ÄRGE raputage pen-süstlit tugevasti, sest vaht võib mõjutada teie annust.

5 KORDA

KORRAKE KIIGUTAMIST

ÄRGE raputage pen-süstelit tugevasti.

Kontrollige vaateakna kaudu, et kolbampullis olev vedelik on läbipaistev ja tahkete osisteta.

 

 

Kui näete

 

 

vedelikus osiseid,

OTSIGE

 

ÄRGE kasutage

OSISEID

 

pen-süstlit.

 

 

 

 

 

 

Vedelik on kollast värvi ja selle pinnal on suured õhumullid.

Kinnitage nõel

Eemaldage nõela väliskattelt kattev lipik.

Hoidke pen-süstlit nii, et läbipaistev kolbampull on ülespoole suunatud.

Suruge nõel kindlalt otse alla läbipaistvale kolbampullile, kuni tunnete/kuulete “klõpsu”– see tähendab, et nõel on kinnitatud.

„KLÕPS"

SURUGE KINDLALT ALLA

ÄRGE pöörake nõela ega kinnitage nurga all.

Koputage õhumullide eemaldamiseks

Nõela püsti hoides, koputage 2-3 korda õrnalt läbipaistvale kolbampullile suurte õhumullide pinnaletoomiseks.

KOPUTAGE

KOLBAMPULLI

Hoidke pen-süstel püsti.

Väikesed mullid võivad olla ega vaja pinnaletõusmist.

Pöörake pen-süstlit nõela ettevalmistamiseks

PÄRAST nõela kinnitamist, kui aknas on näha number [2], pöörake läbipaistvat kolbampulli aeglaselt ja korduvalt noolte suunas (kellaosuti liikumise suunas), kuni tunnete/kuulete, et pen-süstel „klõpsab“ paigale ja te näete numbriaknas [3]. See eemaldab läbipaistvast kolbampullist suured õhumullid. Süstenupp ilmub pen-süstli alumisest otsast välja.

„KLÕPS"

SAMM C: Eemaldage mõlemad nõela katted ja süstige ravim

Eemaldage nõela katted

Eemaldage ettevaatlikult nõela väliskate, seejärel nõela sisekate. Nõelast võib mõni tilk vedelikku välja tulla. See on tavapärane.

Samm 1: Eemaldage

Samm 2: Eemaldage

välimine nõela kattev

sisemine nõela kattev

kork

kork

Süstige ravim

Süstige arsti või meditsiiniõe poolt ettenäidatud viisil kõhu-, reie- või õlavarre nahka.

Süstekohad

Vajutage ravimi süstimiseks pöidlaga aeglaselt ja kindlalt süstenuppu. Mida aeglasemalt vajutate, seda kergem tunne on süstida.

Hoidke süstenuppu all, kuni kuulete “klõpsu”. Kogu ravimiannuse manustamiseks hoidke pöialt nupul ja lugege aeglaselt 5-ni.

„KLÕPS

 

Lugege

 

 

aeglaselt 5-ni

 

Süstige aeglselt ja kindlalt. Kuuldes

„klõpsu“, lugege kogu ravimiannuse manustamiseks 5-ni.

Kui olete lugenud 5-ni, tõmmake nõel nahast välja.

Visake pen-süstel ära.

Ärge katke korduvalt ega eemaldage pen-süstlilt nõela.

Ärge visake kasutatud pen-süstlit olmeprügi hulka. Visake see ära nii, nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud.

Küsimused ja vastused

Numbriaken

Kas valin numbrite 1, 2 & 3 abil oma ravimiannuse?

Ei, te ei pea oma annust valima. Numbrid aitavad teil ravimit ette valmistada ja manustada. Number 1 - Süstel on alustamiseks valmis. Ravimipulber ja vesi on läbipaistvas kolbampullis eraldi kambrites.

Number 2 - Ravimipulber ja vesi segatakse kokku ja kiigutatakse aeglaselt. Oodake enne nõela kinnitamist 30 minutit.

Number 3 - Suured õhumullid kaovad, süstenupp tuleb välja ja süstel on süstimiseks valmis.

Mis juhtub, kui ma ei kuule 2 ja 3 liikumisel numbriaknas „KLÕPSU“?

Kui te ei kuule numbri 2 või numbri 3 liikumisel aknas „klõpsu“, ei pruugi numbrid olla akna keskele jõudnud. Pöörake läbipaistvat kolbampulli veidi nooltega näidatud suunas, kuni kostub „klõps“ ja number on akna keskel.

Samm A - Kontrollige pen-süstlit ja segage ravim kokku

Mis juhtub, kui ma ei oota enne number 2-e pööramist 30 minutit?

Kui te ei oota täpselt 30 minutit, ei pruugi ravimipulber veega korralikult segunenud olla. Siis võib läbipaistvas kolbampullis näha osiseid hõljumas, annus olla ebaefektiivne ja/või nõel ummistunud. 30

minutit ootamist kindlustab, et ravimipulber ja vesi on korralikult segunenud, ehkki vaatlusel võib tunduda, et segunemine toimub varem.

Mis juhtub, kui ma ootan sammus A enne pen-süstli number 2 pööramist rohkem kui 30 minutit?

Pen-süstlit võib ilma nõela kinnitamata hoida sammuga A alustamisest alates kuni 8 tundi. Kui ravimi kokkusegamisest sammus A on möödunud rohkem kui 8 tundi, visake pen-süstel ära ja kasutage järgmist pen-süstlit.

Samm B - Kinnitage nõel ja valmistage pen-süstel süstimiseks ette

Mis juhtub, kui jätan sammus B kinnitatud nõelaga pen-süstli ootele ja lõpetan sammu C hiljem?

Nõel võib ummistuda, jätkake kohe pärast sammu B sammuga C.

Mis juhtub, kui ma ei kinnita nõela nagu sammus B juhendatud?

Ärge kinnitage nõela sammus A. Kui kinnitate nõela sammus A, võib osa ravimist kokkusegamise käigus kaduma minna. Kui kinnitate nõela sammus A, visake pen-süstel ära ja kasutage järgmist pen- süstlit.

Kinnitage nõel siis, kui numbriaknas on näha number 2, enne kolbampulli pööramist järgmisesse asendisse (number 3). See võimaldab kolbampullis oleval õhul nõela kaudu väljuda.

o Kui kinnitate nõela pärast numbri 3 ilmumist aknasse, ei pruugi pen-süstel täisannust väljastada või võib kinni kiiluda. Visake pen-süstel ära ja kasutage teist pen-süstlit.

Nõel tuleb keeramise asemel pigem paika lükata, kuni tunnete/kuulete „klõpsu“. Kui nõel kogemata pigem keeratakse kui lükatakse kohale ja aknas on endiselt näha number 2, võib pen-süstlit siiski kasutada.

Kui te ei saa pöörata ette numbrit 3, visake pen-süstel ära ja kasutage teist pen-süstlit.

Samm C - Eemaldage mõlemad nõela katted ja süstige ravim

Väikesed õhumullid jäävad pen-süstlisse alles. Kas ma võin pen-süstlit kasutada?

Jah, väikeste õhumullide nägemine on tavapärane ja te saate õige annuse ravimit. Väikesed õhumullid teid ei kahjusta.

Läbipaistvas kolbampullis on pärast manustamist näha veidi vedelikku.

See on tavapärane. Olete saanud õige annuse ravimit, kui olete kuulnud/tundnud süstenupu „klõpsu“ ja lugenud aeglaselt 5-ni enne nõela nahast eemaldamist.

Palun veenduge, et kasutate 50 mg õiget annust.

Need juhendid on annusele:

a

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu