Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Pakendi märgistus - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEpisalvan
ATC koodD03AX13
Toimeainebetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
TootjaBirken AG

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED

ANDMED

VÄLISKARP ja TUUB

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Episalvan geel

Kasetohuekstrakt

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g geeli sisaldab: 100 mg kasetohuekstrakti (rafineeritud kuivekstraktina) Betula pendula'lt / Betula pubescens'ilt, vastab 72…88 mg betuliinile.

3.ABIAINED

Abiaine: rafineeritud päevalilleõli.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel. 23,4 g

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast kasutamist minema visata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

 

ema-combined-h3938et

Pg. 13

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Birken AG

Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1069/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Episalvan geel (ainult karp)

 

ema-combined-h3938et

Pg. 14

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu