Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – Pakendi infoleht - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEpisalvan
ATC koodD03AX13
Toimeainebetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
TootjaBirken AG

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Episalvan geel

Kasetohuekstrakt

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Episalvan ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Episalvani kasutamist

3.Kuidas Episalvani kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Episalvani säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Episalvan ja milleks seda kasutatakse

Episalvani geel on taimne ravim, mis sisaldab kasetohu kuivekstrakti.

Seda kasutatakse täiskasvanutel nahahaavade raviks, mille põhjuseks on näiteks 2a astme põletused või kirurgiline nahasiirikute siirdamine. Puuduvad kogemused Episalvani kasutamise kohta krooniliste haavade, nt diabeetiliste jalahaavandite või venoossete jalahaavandite raviks.

2.Mida on vaja teada enne Episalvani kasutamist

Ärge kasutage Episalvani

-kui olete kasetohu või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Episalvan ei sisalda kase õietolmu, seega võib seda kasutada inimestel, kellel on kase õietolmu vastu allergia.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Episalvani kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui teil on haavainfektsioon, võib olla vajalik täiendav ravi. Haavainfektsioon on raske tüsistus, mis võib tekkida paranemisprotsessi ajal.

Haavainfektsiooni näitab see, kui haav hakkab eritama kollast või rohekat vedelikku (mäda) või et haavaümbruse nahk muutub punaseks, soojaks, turseliseks või väga valusaks.

Lapsed ja noorukid

Episalvani kasutamise kohta alla 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole piisavalt kogemusi, seetõttu ei tohi seda neil patsientidel kasutada.

 

ema-combined-h3938et

Pg. 16

Muud ravimid ja Episalvan

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Episalvani koostoimete kohta teiste ravimitega ei ole uuringuid läbi viidud. Kuivõrd organismi imenduv Episalvani kogus on siiski väga väike, ei ole oodata, et Episalvanil esineks koostoimeid teiste ravimitega.

Episalvani ja teiste nahale kantavate ravimite vaheliste koostoimete kohta andmed puuduvad. Ärge kandke muid ravimeid nahahaava piirkonda samal ajal, kui te kasutate Episalvani.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Uuringuid Episalvani toime kohta rasedatele ei ole läbi viidud ja et seda ravimit imendub organismi väga vähe, on risk lootele tühine. Episalvani võib raseduse ajal kasutada.

Ei ole teada, kas Episalvan eritub rinnapiima ja et seda ravimit imendub organismi väga vähe, on risk lapsele tühine. Episalvani võib kasutada imetamise ajal, välja arvatud juhul, kui ravitakse rinnapiirkonda.

Episalvani mõju viljakusele ei ole uuritud ja et seda ravimit imendub organismi väga vähe, ei ole oodata, et sellel oleks mõju teie viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Episalvan ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas Episalvani kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Manustamisviis

Vajaduse korral tuleb enne Episalvani manustamist haavad puhastada sobiva antiseptilise lahusega.

Episalvan tuleb kanda haava pinnale umbes 1 mm paksuselt ja katta steriilse haavasidemega.

Kandke geeli haavale igal haavasideme vahetamise korral, kuni haav on paranenud.

Pärast seda, kui ühekordselt kasutatav tuub on avatud, kasutage geeli kohe ja visake tuub minema, isegi kui osa geeli jääb alles.

Kasutamise kestus

Episalvani tuleb kasutada, kuni haav on paranenud või kuni 4 nädalat. Teie arst või meditsiiniõde ütleb teile, kui kaua te peate geeli kasutama.

Puudub kogemus Episalvani pikaajalise kasutamise kohta üle 4 nädala.

Kui te kasutate Episalvani rohkem kui ette nähtud

Episalvan kantakse nahale ja selle imendumine organismi on minimaalne. See muudab üleannustamise väga ebatõenäoliseks isegi kandmisel suurtele nahapiirkondadele ja pika aja jooksul.

 

ema-combined-h3938et

Pg. 17

Kui te unustate Episalvani kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Manustage Episalvani järgmisel plaanitud haavasideme vahetamisel ja jätkake tavapärase manustamisega.

Kui te lõpetate Episalvani kasutamise

Episalvani tuleb kasutada nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Ärge lõpetage Episalvani kasutamist arsti või meditsiiniõega nõu pidamata. Kui teie haav ei näita paranemisnähte, rääkige sellest oma arsti või meditsiiniõega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, küsige nõu oma arstilt või meditsiiniõelt.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-naha valulikkus,

-sügelus,

-haava paranemisprotsessi tühistused.

Teised kõrvaltoimed

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-haavainfektsioon,

-allergiline reaktsioon (ülitundlikkus),

-nahaärritus (dermatiit),

-sügelev lööve,

-lillavärviline lööve,

-valu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest

võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Episalvani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil pärast märget „Kõlblik kuni:”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks ja pärast avamist tuleb ravimit kohe kasutada. Visake tuub pärast esimest kasutamiskorda minema.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

 

ema-combined-h3938et

Pg. 18

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Episalvan sisaldab

Toimeaine on kasetohu kuivekstrakt.

1 g geeli sisaldab: 100 mg kasetohuekstrakti (rafineeritud kuivekstraktina), mis pärineb Betula pendula'lt, Betula pubescens'ilt ning mõlema liigi hübriididelt (ekvivalentne 0,5…1,0 g kasetohuga), mis vastab 72-88 mg betuliinile.

Ekstraheerimislahusti: n-heptaan.

Teine koostisosa on rafineeritud päevalilleõli.

Kuidas Episalvan välja näeb ja pakendi sisu

Episalvan on värvitu kuni kergelt kollakas hägune geel.

Episalvani geel on pakitud valgetesse kokkusurutavatesse alumiiniumtuubidesse. Tuubid on suletud läbitorgatava alumiiniummembraaniga ja valge polüpropüleenist keeratava korgiga. Ühekordseks kasutamiseks ette nähtud tuub on pakendatud kartongkarpi.

Pkendi suurus: 1 tuub 23,4 g geeliga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn Saksamaa

Tel +49 (0) 723 397 490 Faks +49 (0) 723 3974 9210 E-post info@birken.eu

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel:

http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938et

Pg. 19

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu