Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Epoetin Alfa Hexal (epoetin alfa) – Pakendi infoleht - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEpoetin Alfa Hexal
ATC koodB03XA01
Toimeaineepoetin alfa
TootjaHexal AG

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Epoetin alfa HEXAL 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 2000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 3000 RÜ/0,3 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 4000 RÜ/0,4 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 6000 RÜ/0,6 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 7000 RÜ/0,7 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 8000 RÜ/0,8 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 9000 RÜ/0,9 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 10000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 20000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 30000 RÜ/0,75 ml süstelahus süstlis

Epoetin alfa HEXAL 40000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Alfaepoetiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Epoetin alfa HEXAL ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Epoetin alfa HEXALi kasutamist

3.Kuidas Epoetin alfa HEXALit kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Epoetin alfa HEXALit säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Epoetin alfa HEXAL ja milleks seda kasutatakse

Epoetin alfa HEXAL sisaldab toimeainet alfaepoetiin (valk), mis stimuleerib luuüdi tootma rohkem vere punaliblesid, mis kannavad hemoglobiini (hapnikku transportiv aine). Alfaepoetiin on inimese valgu erütropoetiini koopia ja see toimib täpselt samasuguselt.

Epoetin alfa HEXALit kasutatakse neeruhaigusest tingitud sümptomaatilise aneemia raviks:

hemodialüüsi saavatel lastel,

täiskasvanutel, kes saavad hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi,

raskekujulise aneemiaga täiskasvanutel, kes ei ole veel dialüüsravil.

Kui teil on neeruhaigus, võib teie punaste vereliblede hulk olla nõutavast väiksem, juhul kui teie neerud ei tooda piisaval hulgal erütropoetiini (vajalik punaste vereliblede tootmiseks). Epoetin alfa HEXAL kirjutatakse teile välja, et stimuleerida teie luuüdi tootma rohkem punaseid vereliblesid.

Epoetin alfa HEXALit kasutatakse aneemia ravikstäiskasvanutel, kes saavad kemoteraapiat soliidtuumori, maliigse lümfoomi või hulgimüeloomi (luuüdi vähk) tõttu ja kellel võib olla vajadus vereülekanneteks. Epoetin alfa HEXAL võib neil patsientidel vähendada vereülekande vajadust.

Epoetin alfa HEXALit kasutatakse mõõduka aneemiaga täiskasvanutel, kes kavatsevad enne eesseisvat operatsiooni verd anda, et seda operatsiooni ajal või järel uuesti endale üle kanda. Kuna Epoetin alfa HEXAL stimuleerib punaste vereliblede tootmist, võivad arstid neilt inimestelt rohkem verd võtta.

Epoetin alfa HEXALit kasutatakse mõõduka aneemiaga täiskasvanutel, kellel plaanitakse suuremahulist ortopeedilist operatsiooni (nt puusa- või põlveliigese asendusoperatsioon), et

vähendada potentsiaalset vereülekande vajadust.

2. Mida on vaja teada enne Epoetin alfa HEXALi kasutamist

Ärge kasutage Epoetin alfa HEXALit:

kui olete alfaepoetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline .

kui teil on diagnoositud isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia (luuüdi ei tooda piisavalt vere punaliblesid) pärast eelnevat ravi mis tahes tootega, mis stimuleerib punaste vereliblede tootmist (sh Epoetin alfa HEXAL). Vt lõik 4.

kui teil on kõrge vererõhk, mida ei saa ravimitega korralikult kontrollida.

Punaste vereliblede tootmise stimuleerimiseks (et arstid saaksid teilt rohkem verd võtta) kui teile ei saa teha oma vere ülekandeid operatsiooni ajal või pärast seda.

kui teil seisab ees plaaniline mahukas ortopeediline operatsioon (nt puusa- või põlveliigese asendusoperatsioon) ja teil on:

raske südamehaigus,

rasked veenide ja arterite kahjustused,

hiljuti olnud südameatakk või rabandus,

võimatu kasutada verd vedeldavaid ravimeid.

Epoetin alfa HEXAL ei pruugi teile sobida. Palun pidage nõu oma arstiga. Epoetin alfa HEXALi ravi ajal peavad mõned inimesed kasutama ravimeid, mis aitavad vältida verehüüvete tekkeohtu. Kui te ei saa kasutada verehüüvet takistavaid ravimeid, te ei tohi Epoetin alfa

HEXALit kasutada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Epoetin alfa HEXALi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Epoetin alfa HEXAL ja muud tooted, mis stimuleerivad vere punaliblede tootmist, võivad kõikidel patsientidel verehüüvete tekkeriski suurendada. See risk võib olla suurem, kui teil esinevad teised riskifaktorid verehüüvete tekkeks (nt, kui teil on varem olnud verehüüve või kui olete ülekaaluline, kui teil on diabeet, südamehaigus või kui te olete sunnitud operatsiooni või haiguse tõttu pikka aega lamama). Rääkige neist olukordadest oma arstile. Arst aitab teil otsustada, kas Epoetin alfa HEXAL sobib teile või mitte.

Rääkige tingimata oma arstile, kui mis tahes alltoodust kehtib teie puhul. Epoetin alfa HEXALi kasutamine ei pruugi olla välistatud, aga sellegipoolest pidage enne nõu oma arstiga.

Kui te teate, et teil on praegu või on varem olnud:

kõrge vererõhk;

epilepsiahood või krambid;

maksahaigus;

muudest seisunditest tingitud aneemia;

porfüüria (harvaesinev verehaigus).

Kui te olete vähihaige, pidage meeles, et punaste vereliblede tootmist stimuleerivad tooted (nagu Epoetin alfa HEXAL) võivad toimida kasvufaktorina ja seega teoreetiliselt mõjutada teie vähi progressiooni.

Sõltuvalt teie individuaalsest olukorrast võib eelistatud valik olla vereülekanne. Palun pidage sel teemal nõu oma arstiga.

Kui teil on C-hepatiit ja te saate interferoon- ja ribaviriinravi, peate oma arstiga nõu pidama, sest alfaepoetiini koosmanustamine interferooni ja ribaviriiniga on harvadel juhtudel põhjustanud efektiivsuse kadu ja isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia (PRCA), aneemia raske vormi teket. Epoetin alfa HEXAL ei ole heaks kiidetud C-hepatiidiga seotud aneemia raviks.

Kui te olete kroonilise neerupuudulikkusega patsient ja, iseäranis, kui teil puudub hea ravivastus Epoetin alfa HEXALile, kontrollib arst teie Epoetin alfa HEXALi annust, sest kui teil ravivastus puudub, võib teie Epoetin alfa HEXALi annuse korduv suurendamine suurendada südame või veresoonte probleemide tekkeriski ja võib suurendada müokardi infarkti, insuldi ning surma ohtu.

Kui te olete vähihaige, pidage meeles, et Epoetin alfa HEXALi kasutamine võib olla seotud lühema elulemuse ja suurema letaalsusega pea- ja kaelapiirkonna vähiga ning metastaasidega rinnavähiga patsientidel, kes saavad keemiaravi.

Olge teiste vere punaliblede produktsiooni stimuleerivate toodetega eriti ettevaatlik

Epoetin alfa HEXAL kuulub ravimiterühma, mis stimuleerivad vere punaliblede produktsiooni sarnaselt inimvalgu erütropoetiinile. Teie arst märgib alati täpselt üles, millist ravimit te kasutate. Kui teile antakse Epoetin alfa HEXAL-ravi ajal sellesse rühma kuuluvat ravimit (v.a Epoetin alfa HEXAL), rääkige enne selle kasutamist oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Epoetin alfa HEXAL

Epoetin alfa HEXAL ei reageeri tavaliselt teiste ravimitega, aga palun teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te võtate tsüklosporiini (kasutatakse nt pärast neerude siirdamist), võib teie arst teha vereproove, et kontrollida tsüklosporiini taset Epoetin alfa HEXAL-ravi ajal.

Rauda sisaldavad toidulisandid ja muud vere stimulandid võivad Epoetin alfa HEXALi efektiivsust suurendada. Teie arst otsustab, kas nende kasutamine on teile sobilik.

Kui te külastate haiglat, kliinikut või perearsti, rääkige, et te saate Epoetin alfa HEXAL-ravi. See võib mõjutada teisi ravimeetmeid ja testide tulemusi.

Rasedus ja imetamine

Rääkige tingimata oma arstile, kui mis tahes alltoodust kehtib teie puhul. Epoetin alfa HEXALi kasutamine ei pruugi olla välistatud, aga sellegipoolest pidage enne nõu oma arstiga, kui

te olete rase või arvate end olevat rase,

te imetate.

Epoetin alfa HEXAL sisaldab naatriumi:

Epoetin alfa HEXAL sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

3.Kuidas Epoetin alfa HEXALit kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Teie arst on teostanud vereanalüüse ja otsustanud, et te vajate Epoetin alfa HEXALit.

Epoetin alfa HEXALit võib manustada süstides:

kas veeni või veeni viivasse voolikusse (intravenoosselt)

või naha alla (subkutaanselt).

Teie arst otsustab, kuidas Epoetin alfa HEXALit süstitakse. Tavaliselt teeb süsti kas arst, meditsiiniõde või muu tervishoiutöötaja. Mõned inimesed (sõltuvalt sellest, miks nad Epoetin alfa HEXAL-ravi vajavad) võivad hiljem õppida, kuidas endale ise nahaaluseid süste teha (vt infolehe lõpus olevat lõiku „Kuidas Epoetin alfa HEXALit endale ise süstida“).

Epoetin alfa HEXALit ei tohi kasutada:

pärast sildile või välispakendile märgitud kõlblikkusaega;

kui te teate või arvate, et sel lasti kogemata külmuda või

kui on toimunud külmkapi rike.

Teile manustatav Epoetin alfa HEXALi annus sõltub teie kehakaalust kilogrammides. Õige annuse määramisel arvestab arst ka teie aneemia põhjust.

Epoetin alfa HEXALi kasutamise ajal jälgib teie arst korrapäraselt teie vererõhku.

Neeruhaigusega inimesed

Teie arst hoiab teie hemoglobiinisisaldust vahemikus 10…12 g/dl, sest suur hemoglobiinisisaldus võib suurendada verehüüvete tekke ja surma ohtu.

Epoetin alfa HEXALi tavaline algannus täiskasvanutele ja lastele on 50 RÜ kehakaalu kilogrammi (/kg) kohta kolm korda nädalas. Peritoneaalset dialüüsi saavatele patsientidele võib Epoetin alfa HEXALit manustada kaks korda nädalas.

Täiskasvanutele ja lastele manustatakse Epoetin alfa HEXALit kas veenisisese süstena (intravenoosselt) või süstena veeni viivasse voolikusse. Kui veenisisene või vooliku kaudu manustamine pole võimalik, võib teie arst otsustada, et Epoetin alfa HEXALit tuleb süstida naha alla (subkutaanselt). See hõlmab dialüüsi saavaid patsiente ja patsiente, kes ei ole veel dialüüsiravil.

Teie arst võtab korrapäraselt vereanalüüse, et näha, kuidas aneemia ravile allub ja võib annust kohandada (tavaliselt mitte sagedamini kui iga nelja nädala järel).

Kui teie aneemia on saadud kontrolli alla, jätkab teie arst korrapäraselt vereanalüüside võtmist. Epoetin alfa HEXALi annust ja manustamissagedust võidakse püsiva ravivastuse tagamiseks veelgi kohandada. Teie arst kasutab aneemia sümptomite kontrolli all hoidmiseks väikseimat efektiivset annust.

Kui teil puudub piisav ravivastus Epoetin alfa HEXALile, kontrollib arst teie Epoetin alfa HEXALi annust ning annab teile teada, kas teil on vaja Epoetin alfa HEXALi annuseid muuta.

Kui teie Epoetin alfa HEXALi manustamisintervall on pikem (manustamine toimub harvem kui kord nädalas), ei pruugi piisav hemoglobiinisisaldus säiluda ning vajalikuks võib osutuda Epoetin alfa HEXALi annuse või manustamissageduse suurendamine.

Teile võidakse anda enne Epoetin alfa HEXAL-ravi ja selle vältel rauda sisaldavaid toidulisandeid, et ravi veelgi tõhustada.

Kui te saate Epoetin alfa HEXAL-ravi alustades dialüüsi, võib vajalikuks osutuda teie dialüüsi ravirežiimi kohandamine. Teie arst langetab sellekohase otsuse.

Kemoteraapiat saavad täiskasvanud

Teie arst võib alustada Epoetin alfa HEXAL-ravi, kui teie hemoglobiinisisaldus on 10 g/dl või alla selle.

Teie arst hoiab teie hemoglobiinisisaldust vahemikus 10…12 g/dl, sest suur hemoglobiinisisaldus võib suurendada verehüüvete tekke ja surma ohtu.

Algannuseks on kas 150 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta kolm korda nädalas või 450 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta üks kord nädalas.

Epoetin alfa HEXALit manustatakse nahaaluse süstena.

Teie arst laseb teha vereanalüüse ja võib annust kohandada sõltuvalt aneemia ravivastusest.

Teile võidakse anda enne Epoetin alfa HEXAL-ravi ja selle vältel rauda sisaldavaid toidulisandeid, et ravi veelgi tõhustada.

Tavaliselt jätkab teie arst ravi Epoetin alfa HEXALiga kuni ühe kuu möödumiseni kemoteraapia lõpetamisest.

Oma verd annetavad täiskasvanud

Tavaline annus on 600 RÜ kehakaalu kilogrammi kohta kaks korda nädalas.

Epoetin alfa HEXALit manustatakse veenisüstina 3 nädala jooksul enne operatsiooni, kohe pärast seda, kui olete vereannetuse teinud.

Teile võidakse anda Epoetin alfa HEXALit efektiivsuse suurendamiseks enne ja pärast ravi Epoetin alfa HEXALiga ka rauda sisaldavaid toidulisandeid.

Täiskasvanud enne plaanilist suurt ortopeedilist operatsiooni

Soovitatav annus on 600 RÜ/kg kord nädalas kehakaalu kilogrammi kohta.

Epoetin alfa HEXALit manustatakse igal nädalal nahaaluse süstena kolme nädala vältel enne operatsiooni ja operatsioonipäeval.

Juhtudel, kui operatsioonieelset raviperioodi tuleb meditsiinilisel vajadusel lühendada, manustatakse 300 RÜ/kg iga päev kuni 10 päeva vältel enne operatsiooni, operatsioonipäeval ja vahetult järgneva nelja päeva vältel.

Kui vereanalüüsid näitavad operatsioonieelsel perioodil liiga kõrget hemoglobiinisisaldust, siis ravi lõpetatakse.

Teile võidakse anda Epoetin alfa HEXALit efektiivsuse suurendamiseks enne ja pärast ravi Epoetin alfa HEXALiga ka rauda sisaldavaid toidulisandeid.

Juhised Epoetin alfa HEXALi süstimiseks naha alla

Ravi alustamisel süstib Epoetin alfa HEXALit tavaliselt meditsiinitöötaja või meditsiiniõde. Hiljem võib arst pakkuda teile või teie hooldajale võimalust õppida Epoetin alfa HEXALi naha alla (subkutaanselt) süstimist.

Ärge püüdke end ise süstida, enne kui olete oma arstilt või meditsiiniõelt vastava väljaõppe saanud.

Kasutage Epoetin alfa HEXALit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud.

Veenduge, et süstite ainult arsti või meditsiiniõe poolt kindlaksmääratud koguse vedelikku.

Kasutage Epoetin alfa HEXALit ainult juhul, kui seda on õigesti säilitatud (vt lõik 5, Kuidas Epoetin alfa HEXALit säilitada).

Enne kasutamist jätke Epoetin alfa HEXALi süstel soojenema, kuni vedelik saavutab toatemperatuuri. Selleks kulub tavaliselt 15…30 minutit. Kasutage süstal ära kolme päeva jooksul pärast külmikust väljavõtmist.

Võtke igast süstlist ainult üks Epoetin alfa HEXALi annus.

Kui Epoetin alfa HEXALit süstitakse naha allat (subkutaanselt), ei ole süstitav kogus tavaliselt suurem kui üks milliliiter (1 ml) ühe süsti kohta.

Epoetin alfa HEXALit manustatakse eraldi ja seda ei segata teiste süstevedelikega.

Epoetin alfa HEXALi süstleid ei tohi loksutada. Pikaajaline jõuline loksutamine võib toodet kahjustada. Kui toodet on jõuliselt loksutatud, ärge seda kasutage.

Juhised Epoetin alfa HEXALi süstimiseks endale leiate selle infolehe lõpust.

Kui te kasutate Epoetin alfa HEXALit rohkem kui ette nähtud

Teatage viivitamatult oma arstile või meditsiiniõele, kui arvate, et süstitud on liiga suur annus Epoetin alfa HEXALit. Epoetin alfa HEXALi üleannustamise järgselt on kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Kui te unustate Epoetin alfa HEXALit kasutada

Tehke süst kohe, kui see teile meelde tuleb. Kui järgmise süstini on jäänud vähem kui üks päev, jätke unustatud annus vahele ja jätkake normaalse graafikuga. Ärge süstige kahekordset annust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teavitage oma arsti või meditsiiniõde viivitamatult, kui teil esinevad alljärgnevas loendis toodud mis tahes kõrvaltoimed.

Väga sagedased kõrvaltoimed:

Võivad mõjutada enam kui ühte 10st Epoetin alfa HEXALit kasutavast inimesest.

Kõhulahtisus

Iiveldus

Oksendamine

Palavik

Hingamisteede turse, nt ninakinnisus ja kurguvalu on esinenud neeruhaigusega patsientidel, kes ei saa veel dialüüsravi.

Sagedased kõrvaltoimed:

Võivad mõjutada kuni ühte 10st Epoetin alfa HEXALit kasutavast inimesest.

Kõrgenenud vererõhk. Peavalud, eriti äkilised, torkavad migreenilaadsed peavalud, segasustunne või halb enesetunne. Need võivad olla hoiatavad märgid äkiliselt tõusvast vererõhust, mis nõuab kohest ravimist. Kõrgenenud vererõhu puhul võib osutuda vajalikuks ravi teiste ravimitega (või juba kasutatavate vererõhuravimite kohandamine).

Vereklombid (sh süvaveenitromboos ja emboolia), mis võivad vajada kiiret abi. Sümptomitena võivad esineda valu rindkeres, õhupuudus ja tavaliselt jalgadele tekkiv valus paistetus ja punetus.

Köha.

Nahalööve, mis võib olla tingitud allergilisest reaktsioonist.

Luu- või lihasvalu.

Gripilaadsed sümptomid, nt peavalu, valu liigestes, nõrkustunne, külmavärinad, väsimus, peapööritus. Need võivad esineda sagedamini ravi algjärgus. Kui teil tekivad nimetatud kõrvatoimed veeni süstimise ajal, võib edaspidi olla abi aeglasemast süstimisest.

Punetus, põletustunne ja valu süstekohas.

Pahkluude, jalalabade või sõrmede turse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Võivad mõjutada kuni ühte 100st Epoetin alfa HEXALit kasutavast inimesest.

Vere suur kaaliumisisaldus, mis võib põhjustada ebanormaalset südamerütmi (see on dialüüsi saavatel patsientidel väga sage kõrvaltoime).

Krambid.

Nina või hingamisteede turse.

Väga harvad kõrvaltoimed:

Võivad mõjutada kuni ühte 10 000st Epoetin alfa HEXALit kasutavast inimesest.

Isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia (PRCA) sümptomid

PRCA tähendab, et luuüdi ei tooda piisavalt punaseid vereliblesid. PRCA põhjustab äkilist ja tugevat aneemiat. Selle sümptomid on alljärgnevad:

Ebanormaalne väsimustunne

Peapööritus

Õhupuudus

PRCA tekkest on teatatud väga harvadel juhtudel, peamiselt neeruhaigusega patsientidel, pärast kuid kuni aastaid kestnud ravi alfaepoetiini ja teiste ravimitega, mis stimuleerivad punaste vereliblede teket.

Eriti ravi alguses võib suureneda väikeste vererakkude (trombotsüütide) hulk, mis võtavad tavaliselt osa verehüüvete moodustamisest. Teie arst kontrollib seda.

Kui te saate hemodialüüsi.

Dialüüsišundis võivad tekkida vereklombid (tromboos). Nende tekke oht on suurem madala vererõhu või fistuli komplikatsioonide korral.

Hemodialüüsi süsteemis võivad tekkida vereklombid. Teie arst võib tõsta dialüüsi ajaks hepariiniannust.

Teatage oma arstile või meditsiiniõele kohe, kui täheldate ükskõik millist nendest toimetest või kui märkate Epoetin alfa HEXAL-ravi saamise ajal mis tahes teisi toimeid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Epoetin alfa HEXALit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast EXP / „Kõlblik kuni“.

Hoida ja transportida külmas (2°C…8°C).

Te võite Epoetin alfa HEXALi külmkapist välja võtta ja hoida seda toatemperatuuril (kuni 25°C) mitte kauem kui 3 päeva. Kui süstel on külmkapist välja võetud ja soojenenud toatemperatuurini (kuni 25°C), tuleb see ära kasutada 3 päeva jooksul või kasutusest kõrvaldada.

Mitte lasta külmuda ega raputada.

Hoida süstlit originaalmahutis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et:

kui teate või arvate, et lahust on kogemata külmutatud.

kui külmiku töös on toimunud rike

kui vedelik on värvunud või kui selles on näha hõljuvaid osakesi,

kui pakendi kinnitus on katkine.

.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Epoetin alfa HEXAL sisaldab

-Toimeaine on alfaepoetiin (kogused vt allolevast tabelist).

Teised koostisosad on naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumkloriid, glütsiin, polüsorbaat 80, soolhape (pH reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas Epoetin alfa HEXAL välja näeb ja pakendi sisu

Epoetin alfa HEXAL on selge, värvitu süstelahus süstlis. Süstlad on pakendatud blisterisse.

Esitlus

Vastav esitlus igas tugevusastmes

Alfaepoetiini kogus

 

(kogus/maht)

 

Süstlid*

2000 RÜ/ml:

 

 

RÜ/0,5 ml

8,4 mikrogrammi

 

RÜ/1 ml

16,8 mikrogrammi

 

10 000

RÜ/ml:

25,2 mikrogrammi

 

RÜ/0,3 ml

 

RÜ/0,4 ml

33,6 mikrogrammi

 

RÜ/0,5 ml

42,0 mikrogrammi

 

RÜ/0,6 ml

50,4 mikrogrammi

 

RÜ/0,7 ml

58,8 mikrogrammi

 

RÜ/0,8 ml

67,2 mikrogrammi

 

9000 RÜ/0,9 ml

75,6 mikrogrammi

 

10 000 RÜ/1 ml

84,0 mikrogrammi

 

40 000

RÜ/ml:

168,0 mikrogrammi

 

20 000

RÜ/0,5 ml

 

30 000

RÜ/0,75 ml

252,0 mikrogrammi

 

40 000

RÜ/1 ml

336,0 mikrogrammi

*Pakendi suurused: 1, 4 või 6 süstelit nõelakaitsega või ilma. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Hexal AG

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Hexal AG

Hexal AG

България

Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG

Hexal AG

Česká republika

Magyarország

Hexal AG

Hexal AG

Danmark/Ísland/Norge/Sverige

Malta

Hexal AG

Hexal AG

Deutschland

Nederland

Hexal AG

Hexal AG

Eesti

Österreich

Hexal AG

Hexal AG

Tel: + 43-(0)800 29 7534

Ελλάδα

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Hexal AG

Τηλ: +30 210 281 17 12

España

Portugal

Hexal AG

Hexal AG

France

România

Hexal AG

Hexal AG

Hrvatska

Slovenija

Hexal AG

Hexal AG

Ireland

Slovenská republika

Hexal AG

Hexal AG

Italia

Suomi/Finland

Hexal AG

Hexal AG

Κύπρος

United Kingdom

Hexal AG

Hexal AG

Latvija

 

Hexal AG

 

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhised enda süstimiseks (ainult patsiendid, kellel on neeruhaigusest tingitud sümptomaatiline aneemia, keemiaravi saavad patsiendid või täiskasvanud patsiendid, kellel on ees plaaniline ortopeediline operatsioon)

Selles lõigus leiate teavet selle kohta, kuidas Epoetin alfa HEXALit endale ise süstida. Tähtis on mitte püüda end süstida, kui arst või õde ei ole teid spetsiaalselt õpetanud. Epoetin alfa HEXALit turustatakse koos nõelakaitsega või ilma ning teie arst või õde näitab teile, kuidas seda kasutada. Kui te ei ole süstimise suhtes kindel või on teil küsimusi, küsige abi arstilt või õelt.

1.Peske käed.

2.Võtke pakendist üks süstel ja eemaldage nõelalt kaitsekork. Süstelitele on pressitud mõõduringid, et vajadusel võimaldada osalist kasutamist. Iga mõõduring vastab mahule 0,1 ml. Kui tuleb kasutada ainult osa süstla sisust, eemaldage mittevajaminev lahus enne süstimist.

3.Puhastage süstekoht alkoholiga niisutatud vatitupsuga.

4.Moodustage nahavolt, pigistades nahka pöidla ja nimetissõrme vahel.

5.Sisestage nõel kiiresti ja kindlalt nahavolti. Süstige Epoetin alfa HEXALi lahus, nagu arst on teile ette näidanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nõelakaitseta süstel

6.Suruge kolbi aeglaselt ja ühtlaselt, hoides nahavolti sõrmede vahel.

7.Pärast vedeliku süstimist tõmmake nõel välja ja laske nahk lahti. Suruge süstekohta kuiva ja steriilse vatipadjakesega.

8.Visake ära kõik kasutamata jäänud ained või jäätmematerjalid. Kasutage iga süstelit ainult ühekordselt.

Nõelakaitsega süstel

6.Hoides nahavolti sõrmede vahel, vajutage kolb aeglaselt ja sujuvalt alla, kuni kogu annus on manustatud ja kolb on lõpuni jõudnud. Ärge vabastage survet kolvile!

7.Pärast vedeliku süstimist tõmmake nõel välja, säilitades surve kolvile, ja laske seejärel nahk lahti. Suruge süstekohta kuiva ja steriilse vatipadjakesega.

8.Vabastage kolb. Nõelakaitse liigub kiiresti nõela peale.

9.Visake ära kõik kasutamata jäänud ained või jäätmematerjalid. Kasutage iga süstelit ainult üheks süstiks.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu