Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eporatio (epoetin theta) - B03XA01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEporatio
ATC koodB03XA01
Toimeaineepoetin theta
Tootjaratiopharm GmbH

Eporatio teetaepoetiin

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas tehtud uuringuid, et koostada ravimi kasutamise soovitused.

Kui vajate oma haigusseisundi või ravi kohta asjakohast lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole. Kui soovite lisateavet inimravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Eporatio?

Eporatio on süstelahus. Seda turustatakse eeltäidetud süstaldes, mis sisaldavad 1000–30 000 rahvusvahelist ühikut (IU) toimeainet teetaepoetiini.

Milleks Eporatiot kasutatakse?

Eporatiot kasutatakse aneemia (vere punaliblede või hemoglobiini vähene sisaldus) raviks. Ravimit kasutatakse kroonilise neerupuudulikkusega (neerutalitluse pikaajaline süvenev halvenemine) täiskasvanutel ja mittemüeloidse vähi (vähk, mis ei lähtu luuüdist) tõttu keemiaravi (vähiravimeid) saavatel täiskasvanutel.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Eporatiot kasutatakse?

Ravi Eporatioga võib alustada üksnes kroonilise neerupuudulikkusega ja mittemüeloidse vähiga patsientide sümptomaatilise aneemia ravikogemusega arst.

Neerupuudulikkusega patsientidele on korrektsioonifaasis soovitatav algannus 20 IU kehamassi kg kohta, manustatuna kolm korda nädalas nahaaluste süstetena, või 40 IU kehamassi kg kohta manustatuna veenisiseste süstetena. Kui seisund piisavalt ei parane, võib neid annuseid nelja nädala pärast kahekordistada ja neid võib ka edaspidi suurendada iga kuu järel eelmisest annusest 25% võrra, kuni saavutatakse hemoglobiini (vere punaliblede valk, mis kannab organismis edasi hapnikku) vajalik väärtus. Kui aneemia on ravitud, tuleb säilitusfaasis annust kohandada, et säilitada vajalik hemoglobiinisisaldus. Eporatio suurim annus ei tohi ületada annust 700 IU kehamassi kg kohta nädalas.

Vähipatsientidele tuleb ravimit süstida naha alla. Soovitatav algannus on kõigile patsientidele olenemata kehamassist 20 000 IU üks kord nädalas. Kui hemoglobiini sisaldus ei ole neljanädalase ravi järel vähemalt 1 g/dl võrra suurenenud, võib annust kahekordistada ja pärast veel nelja ravinädalat võib annust vajaduse korral suurendada 60 000 IU-ni. Eporatio annus ei tohi ületada annust 60 000 IU nädalas. Vähipatsientidel tuleb ravi jätkata kuni nelja nädala jooksul pärast keemiaravi lõppu. Eporatiot nahaaluse süstena saavad patsiendid võivad süstida ravimit endale ise, kui nad on saanud asjakohase väljaõppe. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Eporatio toimib?

Eporatio toimeaine teetaepoetiin on inimese hormooni erütropoetiini koopia. Neerudes tekkiv erütropoetiin stimuleerib luuüdis punaliblede teket. Keemiaravi saavatel või neeruprobleemidega

patsientidel võib aneemiat põhjustada erütropoetiini vähesus või organismi ebapiisav reageerimine organismis sisalduvale looduslikule erütropoetiinile. Eporatios sisalduv teetaepoetiin stimuleerib organismis punaliblede teket samamoodi nagu looduslik hormoon. Teetaepoetiini valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodab rakk, millele on lisatud teetaepoetiini teket võimaldav geen (DNA).

Kuidas Eporatiot uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Eporatio toimet muude katsetega.

Toimet uuriti neljas põhiuuringus, milles osales 842 kroonilise neerupuudulikkusega patsienti, ja kolmes põhiuuringus, milles osales 586 keemiaravi saavat mittemüeloidse vähiga patsienti. Neljas neerupuudulikkusega patsientide uuringus manustati patsientidele Eporatiot (nahaaluste või

veenisiseste süstetena) või beetaepoetiini (samuti erütropoetiini taoline aneemiaravim). Neist kahes oli efektiivsuse põhinäitaja see, kas Eporatio annuste suurendamine annustelt 20 või 40 IU kehamassi kg kohta annuseni 120 IU kehamassi kg kohta parandab ravi korrektsioonifaasi ajal hemoglobiinisisaldust. Ülejäänud kahes uuringus võrreldi Eporatiot beetaepoetiiniga ravi säilitusfaasi ajal. Efektiivsuse põhinäitaja oli keskmine hemoglobiinisisalduse muutus 15–26 nädala jooksul pärast ravi. Vähipatsientide uuringutes, kus patsientidele manustati Eporatiot või platseebot (näiv ravim), oli efektiivsuse põhinäitaja patsientide arv, kelle hemoglobiinisisaldus suurenes 12 või 16 nädala jooksul 2 g/dl võrra.

Milles seisneb uuringute põhjal Eporatio kasulikkus?

Eporatio oli aneemia ravis efektiivne nii kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel kui ka mittemüeloidse vähiga patsientidel, kes said keemiaravi.

Kroonilise neerupuudulikkusega patsientide uuringutes selgus korrektsioonifaasi kohta, et Eporatio algannuse suurendamine parandab hemoglobiinisisaldust. Patsientidel, kes said suuremat Eporatio annust, suurenes hemoglobiinisisaldus nädalas keskmiselt 0,73 ja 0,58 g/dl võrra, Eporatio väiksemat annust saanud patsientidel 0,20 ja 0,26 g/dl võrra. Ülejäänud kahes neerupuudulikkusega patsientidel tehtud uuringus näidati, et säilitusfaasis oli hemoglobiinisisalduse muutus Eporatiot ja beetaepoetiini saanud patsientidel sarnane.

Vähipatsientide uuringutes selgus, et patsientide osakaal, kellel hemoglobiinisisaldus suurenes 2 g/dl võrra, oli Eporatiot saanud patsientidest 64–73% ja platseebot saanud patsientidest 20–26%.

Mis riskid kaasnevad Eporatioga?

Eporatio kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on šundi tromboos (trombid ehk soonesisesed verehüübed, mis võivad tekkida dialüüsravil (teatud verepuhastusprotseduur)), peavalu, hüpertensioon (kõrge vererõhk), hüpertensiivne kriis (vererõhu äkiline ja ohtlik tõus), nahareaktsioonid, artralgia (liigesevalu) ja gripilaadne haigusseisund. Eporatio kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Eporatiot ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla teetaepoetiini, teiste epoetiinide või nende derivaatide või Eporatio mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada ravile allumatu hüpertensiooniga patsiendid.

Kõrge vererõhu riski tõttu tuleb patsiendi vererõhku väga hoolikalt jälgida ja kontrollida, et vältida tüsistusi (nt hüpertensiivne kriis).

Miks Eporatio heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanutel ja mittemüeloidse vähi tõttu keemiaravi saavatel patsientidel on Eporatio kasulikkus sümptomaatilise aneemia ravimisel suurem kui kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Eporatiole müügiloa.

Muu teave Eporatio kohta

Euroopa Komisjon andis Eporatio müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Ratiopharm GmbH 29. oktoobril 2009.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Eporatio kohta leiate siit.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2009.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu