Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erelzi (etanercept) – Pakendi märgistus - L04AB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusErelzi
ATC koodL04AB01
Toimeaineetanercept
TootjaSandoz GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP – 25 MG SÜSTEL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 25 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 25 mg etanertsepti.

3.ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel nõelakaitsmega

2 süstlit nõelakaitsmega

4 süstlit nõelakaitsmega

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/001

EU/1/17/1195/002

EU/1/17/1195/003

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 25 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)– 25 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 25 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 12 (3 pakendit, igaühes 4 süstlit) süstlit nõelakaitsmega

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/004

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 25 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI SISEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA) – 25 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 25 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 25 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4 süstlit nõelakaitsmega. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/004

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 25 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – 25 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 25 mg Süstelahus etanercept

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

SC

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLI SILDI TEKST – 25 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Erelzi 25 mg Süstevedelik Etanertsept s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP – 50 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel nõelakaitsmega

2 süstlit nõelakaitsmega

4 süstlit nõelakaitsmega

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/005

EU/1/17/1195/006

EU/1/17/1195/007

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)– 50 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 12 (3 pakendit, igaühes 4 süstlit) süstlit nõelakaitsmega

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/008

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI SISEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA) – 50 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4 süstlit nõelakaitsmega. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/008

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ALUSE PÕHJA TEKST – 50 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg Süstelahus etanercept

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

SC

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTLI SILDI TEKST – 50 MG SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Erelzi 50 mg Süstevedelik Etanertsept s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP – 50 MG PEN-SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus pen-süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pen-süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 SensoReady pen-süstel

2 SensoReady pen­süstlit

4 SensoReady pen­süstlit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida SensoReady pen-süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida SensoReady pen-süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/009

EU/1/17/1195/010

EU/1/17/1195/011

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)– 50 MG PEN-SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus pen­süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pen-süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 12 (3 pakendit, igaühes 4 süstlit) SensoReady pen-süstlit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida SensoReady pen-süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/012

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMIKPAKENDI SISEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA) – 50 MG PEN-SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Erelzi 50 mg süstelahus pen-süstlis

Etanertsept

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga pen-süstel sisaldab 50 mg etanertsepti.

3. ABIAINED

Abiaineteks on:

sidrunhape, veevaba; naatriumtsitraatdihüdraat; naatriumkloriid; sukroos; L-lüsiinvesinikkloriid; naatriumhüdroksiid; hüdrokloorhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4 SensoReady pen-süstlit. Mitmikpakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordne.

Subkutaanne.

Süstimine

Enne kasutamist oodake 15…30 minutit, kuni lahus saavutab toatemperatuuri.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida SensoReady pen-süstlid välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1195/012

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

Lisatakse QR-kood + <www.erelzi.eu>

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Erelzi 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI SILDI TEKST – 50 MG PEN-SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Erelzi 50 mg Süstelahus etanercept SC

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu