Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evoltra (clofarabine) – Pakendi märgistus - L01BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEvoltra
ATC koodL01BB06
Toimeaineclofarabine
TootjaGenzyme Europe B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Evoltra 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat clofarabinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 20 ml viaal sisaldab 20 mg klofarabiini

3.ABIAINED

Abiained: naatriumkloriid ja süstevesi. Lisateavet vt infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat 20 mg/20 ml

1 viaal

3viaali

4viaali

10 viaali

20 viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne.

Enne kasutamist lahjendada.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/334/001 3 viaali

EU/1/06/334/002 4 viaali

EU/1/06/334/003 10 viaali

EU/1/06/334/004 20 viaali

EU/1/06/334/005 1 viaal

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Evoltra 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat clofarabinum

intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 ml/20 ml

6.MUU

Genzyme Europe B.V.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu