Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exelon (rivastigmine) – Pakendi märgistus - N06DA03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusExelon
ATC koodN06DA03
Toimeainerivastigmine
TootjaNovartis Europharm Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 1,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 1,5 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kõvakapslit

56 kõvakapslit

112 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/001

28 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/002

56 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/003

112 kõvakapslit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 1,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 1,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PURGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 1,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 1,5 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/066/014

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 1,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 3,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 3,0 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kõvakapslit

56 kõvakapslit

112 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/004

28 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/005

56 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/006

112 kõvakapslit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 3,0 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 3,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PURGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 3,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 3,0 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/066/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 3,0 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 4,5 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kõvakapslit

56 kõvakapslit

112 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/007

28 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/008

56 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/009

112 kõvakapslit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 4,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PURGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,5 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 4,5 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/066/016

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 4,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 6,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 6,0 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 kõvakapslit

56 kõvakapslit

112 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/010

28 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/011

56 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/98/066/012

112 kõvakapslit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 6,0 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 6,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PURGI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 6,0 mg kõvakapslid

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 6,0 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

250 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neelata alla tervelt ilma kapsleid purustamata ja avamata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/066/017

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 6,0 mg

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPPKARP JA PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 2 mg/ml suukaudne lahus

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 2 mg rivastigmiini rivastigmiinvesiniktartraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab lisaks: naatriumbensoaat, sidrunhape, naatriumtsitraat, kinoliinkollane (E104) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus 50 ml

120 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Exelon suukaudset lahust võib kasutada ühe kuu jooksul pärast pudeli avamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C. Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Hoida püstises asendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/98/066/018

50 ml

 

EU/1/98/066/013

120 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 2 mg/ml [ainult pappkarbil]

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOTIKESTE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 5 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 9 mg rivastigmiini ja vabastab 4,6 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

42 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/019

7 transdermaalset plaastrit

 

 

 

EU/1/98/066/020

30 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/031

42 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 4,6 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 5 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 9 mg rivastigmiini ja vabastab 4,6 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentreftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 transdermaalset plaastrit, multipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

42 transdermaalset plaastrit, multipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/022

90 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/032

84 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 4,6 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 5 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 9 mg rivastigmiini ja vabastab 4,6 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakend: 60 (2 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

Multipakend: 90 (3 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

Multipakend: 84 (2 karpi, igas 42) transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/021

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/022

90 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/032

84 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 4,6 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Exelon 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster kotikeses

6.MUU

Asetage iga päev üks plaaster. Eemaldage eelmine plaaster enne ÜHE uue plaastri asetamist.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOTIKESTE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 10 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 18 mg rivastigmiini ja vabastab 9,5 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

42 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/023

7 transdermaalset plaastrit

 

 

 

EU/1/98/066/024

30 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/033

42 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 9,5 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 10 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 18 mg rivastigmiini ja vabastab 9,5 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentreftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 transdermaalset plaastrit, multipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

42 transdermaalset plaastrit, multipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/026

90 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/034

84 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 9,5 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 10 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 18 mg rivastigmiini ja vabastab 9,5 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakend: 60 (2 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

Multipakend: 90 (3 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

Multipakend: 84 (2 karpi, igas 42) transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/025

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/026

90 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/034

84 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 9,5 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Exelon 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster kotikeses

6. MUU

Asetage iga päev üks plaaster. Eemaldage eelmine plaaster enne ÜHE uue plaastri asetamist.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KOTIKESTE KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 13,3 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 15 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 27 mg rivastigmiini ja vabastab 13,3 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 transdermaalset plaastrit

30 transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/027

7 transdermaalset plaastrit

 

 

 

EU/1/98/066/028

30 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 13,3 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 13,3 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 15 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 27 mg rivastigmiini ja vabastab 13,3 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentreftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 transdermaalset plaastrit, multipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/030

90 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 13,3 mg/24 h

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MULTIPAKENDI VÄLISKARP (SH BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Exelon 13,3 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 15 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 27 mg rivastigmiini ja vabastab 13,3 mg/24 h.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: lakitud polüetüleentereftalaatkile, alfa-tokoferool, polü(butüülmetakrülaat, metüülmetakrülaat), akrüülkopolümeer, silikoonõli, dimetikoon, fluoropolümeeriga kaetud polüesterkile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakend: 60 (2 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

Multipakend: 90 (3 karpi, igas 30) transdermaalset plaastrit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Kuni kasutamiseni hoida plaaster kotikeses.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/98/066/029

60 transdermaalset plaastrit

 

 

EU/1/98/066/030

90 transdermaalset plaastrit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Exelon 13,3 mg/24 h

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Exelon 13,3 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rivastigminum

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 transdermaalne plaaster kotikeses

6. MUU

Asetage iga päev üks plaaster. Eemaldage eelmine plaaster enne ÜHE uue plaastri asetamist.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu