Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Extavia (interferon beta-1b) – Pakendi märgistus - L03AB08

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusExtavia
ATC koodL03AB08
Toimeaineinterferon beta-1b
TootjaNovartis Europharm Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti

Interferonum beta-1b

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3.ABIAINED

Abiained:

Pulber: Humaanalbumiin, mannitool.

Lahusti: Naatriumkloriid, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti.

5 viaali pulbriga ja 5 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 14 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2°C…8 C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Mitte lasta külmuda.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

EU/1/08/454/008

15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt lahustiga

 

 

 

 

EU/1/08/454/010

5 viaali pulbriga ja 5 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

 

 

 

EU/1/08/454/011

14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

 

 

EU/1/08/454/013

14 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Extavia

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI VÄLISKARP (KOOS BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti

Interferonum beta-1b

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained:

Pulber: Humaanalbumiin, mannitool.

Lahusti: Naatriumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

3 kuu multipakend: 42 (3 karpi, mis sisaldavad 14) viaali pulbriga ja 42 (3 karpi, mis sisaldavad 14) eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

3 kuu multipakend: 45 (3 karpi, mis sisaldavad 15) viaali pulbriga ja 45 (3 karpi, mis sisaldavad 15) eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

3 kuu multipakend: 42 (3 karpi, mis sisaldavad 14) viaali pulbriga ja 45 (3 karpi, mis sisaldavad 15) eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2°C…8 C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/454/009

3 kuu multipakend sisaldab 45 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

EU/1/08/454/012

3 kuu multipakend sisaldab 42 viaali pulbriga ja 42 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

EU/1/08/454/014

3 kuu multipakend sisaldab 42 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Extavia

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDI SISEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti

Interferonum beta-1b

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9.6 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained:

Pulber: Humaanalbumiin, mannitool.

Lahusti: Naatriumkloriid, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

14 viaali pulbriga ja 14 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 3 kuu multipakendi osa. Mitte müüa eraldi. 15 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 3 kuu multipakendi osa. Mitte müüa eraldi. 14 viaali pulbriga ja 15 eeltäidetud süstalt 1,2 ml lahustiga. 3 kuu multipakendi osa. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2°C…8 C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/454/009

3 kuu multipakend sisaldab 45 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

EU/1/08/454/012

3 kuu multipakend sisaldab 42 viaali pulbriga ja 42 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

EU/1/08/454/014

3 kuu multipakend sisaldab 42 viaali pulbriga ja 45 eeltäidetud süstalt

 

lahustiga

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Extavia

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Extavia 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber

Interferonum beta-1b

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Preparaati on soovitatav kasutada koheselt pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2°C…8 C.

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) ml kohta pärast lahustamist.

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER EELTÄIDETUD SÜSTLALE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lahusti Extavia süstelahuse valmistamiseks

1,2 ml naatriumkloriidi lahust kontsentratsiooniga 5,4 mg/ml

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SILT EELTÄIDETUD SÜSTLALE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Lahusti Extavia valmistamiseks

Subkutaanseks kasutamiseks pärast lahustamist.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,2 ml naatriumkloriidi lahus kontsentratsiooniga 5,4 mg/ml

6. MUU

0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu