Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Pakendi märgistus - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusExubera
ATC koodA10AF01
Toimeaineinsulin human
TootjaPfizer Limited
Iga üheannuseline blister sisaldab 1 mg humaaninsuliini.
VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED
Kartongkarp/üheannuselised blistrid (30, 60, 90, 180 ja 270)
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
EXUBERA 1 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud. Humaaninsuliin.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

3. ABIAINETE LOETELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

Sisaldab samuti: mannitooli, glütsiini, naatriumtsitraati (dihüdraadina), naatriumhüdroksiidi.

4.

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

 

30 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

60 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

90 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

180 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

270 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

 

 

 

 

 

5.

 

on

 

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Inhalatsioon.

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Kasutamiseks ainult koos insuliiniinhalaatoriga.

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte ja inhalaatori kasutamisjuhendit.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada asendajana vaid kahte 1 mg blistrit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada originaalpakendis.

Pärast fooliumkatte avamist: Hoida temperatuuril kuni25°C. Kasutada kolme kuu jooksul pärast avamist.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent

CT13 9NJ Ühendkuningriik

lõppenud

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/05/327/001

 

müügiluba

 

 

EU/1/05/327/002

 

 

EU/1/05/327/003

 

 

EU/1/05/327/004

 

 

EU/1/05/327/005

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

Partii nr: {number}

on

 

Ravimil

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

16.INFORMATSIOON BRAILLE’KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

EXUBERA 1 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

{OLEMUS/TÜÜP}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 1 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud. Humaaninsuliin.

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4.

PARTII NUMBER

müügiluba

 

Partii nr: {number}

 

 

5.

MUU

 

 

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

FOOLIUMKATE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 1 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud

Humaaninsuliin

2. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

lõppenud

 

30x1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

3. MANUSTAMISVIIS JA

-TEE

Inhalatsioon.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada kahte 1 mg blistrit.

4. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

5.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

on

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

6.

PARTII NUMBER

 

Lot: {number}

 

 

7.

MUU

 

 

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp/Üheannuselised blistrid (60, 90, 270)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 1 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Humaaninsuliin.

2. TOIMEAINE SISALDUS

Iga üheannuseline blister sisaldab 1 mg humaaninsuliini.

3.

ABIAINETE LOETELU

 

 

 

lõppenud

Samuti sisaldab: mannitooli, glütsiini, naatriumtsitraati (dihüdraadina), naatriumhüdroksiidi

4.

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Kartongkarp, mis sisaldab 60 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (2 kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 270 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (9 kotti) ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (3 kotti), 1

 

on

varukamber ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Ravimil

 

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Inhalatsioon.

Kasutamiseks ainult koos insuliiniinhalaatoriga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte ja inhalaatori kasutamisjuhendit.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada kahte 1 mg blistrit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada originaalpakendis.

Pärast fooliumkatte avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Kasutada kolme kuu jooksul pärast avamist.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

lõppenud

 

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

müügiluba

 

Ramsgate Road

 

Sandwich

 

Kent

 

CT13 9NJ

 

Ühendkuningriik

 

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/05/327/006

 

EU/1/05/327/007

on

EU/1/05/327/008

 

 

 

Ravimil

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

EXUBERA 1 mg

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp/Üheannuselised blistrid (30, 60, 90, 180 ja 270)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 3 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Humaaninsuliin.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga üheannuseline blister sisaldab 3 mg humaaninsuliini.

3. ABIAINETE LOETELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

Samuti sisaldab: mannitooli, glütsiini, naatriumtsitraati (dihüdraadina), naatriumhüdroksiidi

4.

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

 

30 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

60 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

90 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

180 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

270 x 1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

 

 

 

 

 

5.

 

on

 

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Inhalatsioon.

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Kasutamiseks ainult koos insuliiniinhalaatoriga.

 

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte ja inhalaatori kasutamisjuhendit.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada kahte 1 mg blistrit.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada originaalpakendis.

Pärast fooliumkatte avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Kasutada kolme kuu jooksul pärast avamist.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent

CT13 9NJ Ühendkuningriik

lõppenud

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

EU/1/05/327/009

 

müügiluba

 

 

EU/1/05/327/010

 

 

EU/1/05/327/011

 

 

EU/1/05/327/012

 

 

EU/1/05/327/013

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

Partii nr: {number}

on

 

Ravimil

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

16.INFORMATSIOON BRAILLE’KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

EXUBERA 3 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

{OLEMUS/TÜÜP}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 3 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud. Humaaninsuliin.

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4.

PARTII NUMBER

müügiluba

 

Partii nr: {number}

 

 

5.

MUU

 

 

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

FOOLIUMKATE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 3 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Humaaninsuliin.

2. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

lõppenud

 

30x1 perforeeritud üheannuselist blistrit.

 

3. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Inhalatsioon.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada kahte 1 mg blistrit.

4. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

5.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

on

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

6.

PARTII NUMBER

 

Lot: {number}

 

 

7.

MUU

 

 

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp/Üheannuselised blistrid (60, 90, 180, 270)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EXUBERA 3 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Humaaninsuliin.

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga üheannuseline blister sisaldab 3 mg humaaninsuliini.

3.

ABIAINETE LOETELU

 

 

 

lõppenud

Samuti sisaldab: mannitooli, glütsiini, naatriumtsitraati (dihüdraadina), naatriumhüdroksiidi

4.

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud.

Kartongkarp, mis sisaldab 60 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (2 kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (3 kotti), ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 180 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (6 kotti), ja 2 insuliini vabastavat varuseadeton(insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 270 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (9 kotti) ja 6

insuliiniRavimilvabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Kartongkarp, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud üheannuselist blistrit (3 kotti), 1 insuliiniinhalaatorit, 1 varukambrit ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Inhalatsioon.

Kasutamiseks ainult koos insuliiniinhalaatoriga.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte ja inhalaatori kasutamisjuhendit.

Mitte asendada kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistriga. Kui 3 mg blistrid ei ole kättesaadavad, kasutada kahte 1 mg blistrit.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

 

 

lõppenud

 

Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada originaalpakendis.

 

Pärast fooliumkatte avamist: Hoida temperatuuril kuni 25°C. Kasutada kolme kuu jooksul pärast

 

avamist.

 

 

 

 

 

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

 

 

 

 

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

 

 

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

 

 

NÕUETELE

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

 

Pfizer Limited

 

 

 

 

 

Ramsgate Road

 

 

 

 

 

Sandwich

 

 

 

 

 

Kent

 

 

 

 

 

 

CT13 9NJ

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

12.

 

on

 

 

 

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/014

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/015

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/016

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/017

 

 

 

 

 

EU/1/05/327/018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr: {number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

EXUBERA 3 mg

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu