Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exubera (insulin human) – Pakendi infoleht - A10AF01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusExubera
ATC koodA10AF01
Toimeaineinsulin human
TootjaPfizer Limited

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

EXUBERA 1 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud

EXUBERA 3 mg inhalatsioonipulber, eelnevalt annustatud

Humaaninsuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

 

-

Hoidke see infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

 

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, diabeediõe või apteekriga.

-

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik

 

isegi kui haigussümptomid on sarnased.

 

-

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

 

 

lõppenud

 

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

 

1.

Mis ravim EXUBERA on ja milleks seda kasutatakse

 

2.

Mida on vaja teada enne EXUBERA kasutamist

 

3.

Kuidas EXUBERAt võtta

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

 

5.

Kuidas EXUBERAt säilitada

 

6.

Lisainfo

 

Kolme 1 mg blistri eraldi inhaleerimiselmüügilubajõuab teie kopsudesse rohkem insuliini kui ühe 3 mg blistri inhaleerimisel. Kolme 1 mg blistrit ei tohi asendada ühe 3 mg blistriga (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on

vajalik ravimiga EXUBERA”; lõik 3 – „Kuidas EXUBERAt võtta” ja lõik 6 „Lisainfo”). Üheannuseline blister on mahuti, millesse insuliinipulber on pakendatud ja mida nimetatakse infolehel edaspidi blistriks.

1.MIS RAVIM EXUBERA ON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

EXUBERA on blistrites sisalduv inhalatsioonipulber. Blistrite sisu tuleb läbi suu oma kopsudesse hingata, kasutades insuliiniinhalaatorit.

EXUBERA on diabeedivastane ravim, mis langetab teie veresuhkrut.

EXUBERA on kiiretoimelineoninsuliin. See tähendab seda, et teie veresuhkur hakkab langema 10...20 minutit pärast manustamist ja maksimaalne toime saabub 2 tunni pärast ja toime kestab umbes 6 tundi.

EXUBERAtRavimilkombineeritakse sageli teiste diabeedivastaste ravimitega

EXUBERAt kasutatakse suure vere suhkrusisalduse vähendamiseks 2. tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsientidel, kes vajavad insuliini.

EXUBERAga võib ravida ka 1. tüüpi suhkurtõvega täiskasvanud patsiente, kelle vere suhkrusisaldust ei saa hästi kontrollida insuliini süstimisega.

Suhkurtõbi on haigus, mille puhul teie keha ei tooda piisavalt insuliini vere suhkrusisalduse kontrollimiseks.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE EXUBERA KASUTAMIST

Ärge võtke EXUBERAt

kui tunnete hüpoglükeemia episoodi (madal veresuhkur) algust. Vaadake teavet käesoleva infolehe 4. punkti „Võimalikud kõrvaltoimed” lõpust edasiste nõuannete osas.

kui olete allergiline insuliini suhtes, mis on EXUBERAs sisalduv toimeaine, või mõne muu EXUBERA koostisosa suhtes. Kui kahtlustate allergiat EXUBERA suhtes, rääkige sellest kohe oma arstile.

kui suitsetate või kui olete suitsetanud viimase kuue kuu jooksul, ei tohi te võtta EXUBERAt, sest teil võib olla hüpoglükeemia (väga madal veresuhkru sisaldus) lisarisk. Palun rääkige oma arstile kohe, kui võtate EXUBERAt ja jätkate suitsetamist või kui olete suitsetanud viimase 6 kuu jooksul enne EXUBERA võtmise alustamist;

kui teil on halvasti kontrollitud, ebastabiilne või raske astma;

kui teil on raske (GOLD III või IV staadium) krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga EXUBERA

Palun järgige hoolikalt annustamise, vere suhkrusisalduse jälgimise (vere- ja uriinianalüüsid), toitumise ja füüsilise aktiivsuse (füüsiline töö ja harjutused) juhiseid, mida teie arst või meditsiiniõde on teile andnud.

Enne, kui alustate EXUBERA manustamist, õpetab teie arst või meditsiiniõde teile, kuidas inhalaatorit õigesti kasutada. Palun lugege enne EXUBERA manustamist hoolikalt ka inhalaatori kasutamisjuhendit. Te peate olema kindel, et oskate inhalaatorit õigesti kasutada, sest see võib mõjutada sissehingatava insuliini kogust.

Kui te juhuslikult kasutate inhalaatorit niiskes ruumis, võib see vähendada insuliiniannust, mille te inhalaatorist saate. Sellisel juhul peate insuliini vabastavat varuseadet (IRU) enne järgmist inhaleerimiskorda ära vahetama.

Vältige EXUBERA võtmist niiskes ruumis, näiteks auruses vannitoas pärast duši all käimist, sest siis

võite saada inhalaatorist väiksema insuliiniannuse, kui vajate (vt teabe saamiseks eraldi olevat

„Kasutamisjuhist”).

müügiluba

lõppenud

 

 

 

Annustamine

Teie arst kirjutab teile EXUBERA algannuse vastavalt teie kehakaalule. See võib hõlmata nii 1 mg (rohelist värvi) kui ka 3 mg (sinist värvi) blistreid koos. On tähtis, et järgiksite täpselt arsti juhiseid.

EXUBERA 1 mg blister vastabonumbes samasugusele insuliiniannusele kui subkutaanselt manustatud 3 IU kiiretoimelist humaaninsuliini. EXUBERA 3 mg blister vastab umbes samasugusele insuliiniannusele kui subkutaanselt manustatud 8 IU kiiretoimelist humaaninsuliini.

VajalikuksRavimilvõib osutuda annuse kohandamine vastavalt söögikorra suurusele ja toitainete sisaldusele, päevaajale (kõrgem insuliinivajadus hommikuti), söögieelsele veresuhkru sisaldusele, äsjasele või oodatavale füüsilisele koormusele.

Ärge kasutage kolme eraldi 1 mg blistrit ühe 3 mg blistri asemel, sest sellisel juhul võite saada palju suurema insuliiniannuse (vt juhiste saamiseks lõiku „Kuidas EXUBERAt võtta?”).

Kui teie kehakaal on väike või kui teil on vaja tiitrida annust alla 1 mg, kontrollige koos oma arstiga, kas võite EXUBERAt kasutada (vt juhiste saamiseks lõiku 3 Kuidas EXUBERAt võtta ja vt lõik 6 Lisainfo).

Spetsiifilised patsientide rühmad

Kui teie maks või neerud ei funktsioneeri hästi, rääkige sellest oma arstile, kes võib teil soovitada kasutada väiksemat insuliiniannust.

Kui olete alla 18-aastane, rääkige sellest oma arstiga, sest alla 18-aastastel patsientidel ei soovitata EXUBERAt kasutada.

Kogemused EXUBERA kasutamise kohta üle 75-aastastel patsientidel on väga piiratud.

Kogemused EXUBERA kasutamise kohta südame paispuudulikkusega patsientidel on väga piiratud. EXUBERAt ei soovitata, kui teil on südame paispuudulikkusest tingitud hingamisraskused.

Kopsuhaigused

Rääkige oma arstile, kui teil on mõni kopsuhaigus nagu astma, emfüseem või krooniline bronhiit. EXUBERAt ei soovitata kopsuhaiguste puhul. Kui teil esinevad hingamisraskused, mida te pole varem oma arstiga arutanud, peate nendest rääkima enne EXUBERA-ravi alustamist.

Enne ravi alustamist teeb teie arst teile lihtsa kopsutalitluse testi, et otsustada, kas EXUBERA on teie

jaoks õige ravi. Kui olete ravi alustanud, kontrollib arst teie kopse jälle 6 kuu pärast ja teistel aegadel,

et näha, kui hästi te EXUBERAt talute.

lõppenud

 

Kui märkate hingamise äkilist ja rasket halvenemist kohe pärast EXUBERA annuse võtmist, peate lõpetama EXUBERA võtmise ja rääkima sellest oma arstile kohe või pöörduma lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Te peate arstiga rääkima, kui teil on tekkinud EXUBERA võtmise ajal mõni muu hingamistakistus.

Haigused ja vigastused

Kui olete haige või saate suure vigastuse, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta (hüperglükeemia) või kui te ei söö piisavalt, võib teie vere suhkrusisaldus muutuda liiga madalaks (hüpoglükeemia). Sellisel juhul võib teie diabeediravi vajada rohkem tähelepanu ja te peate küsima nõu oma arsti või meditsiiniõe käest.

Kui teil on EXUBERA võtmise ajal hingamisteede nakkus (nagu bronhiit või ülemiste hingamisteede nakkus), peate jälgima oma vere suhkrusisaldust sageli ja vajalikuks võib osutuda teie EXUBERA annuse kohandamine. Palun rääkige oma arstiga, kui teil esinevad probleemid EXUBERA manustamise või vere suhkrusisalduse kontrollimisega. EXUBERA kasutamise kohta kopsunakkusega (kopsupõletik) patsientidel kogemused puuduvad.

Hüpoglükeemia ja hüperglükeemia ning selle ravimise kohta teabe saamiseks palun vaadake 4. lõigu

lõpposa.

müügiluba

Reisimine

 

Enne reisimist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega söögikordade ja insuliini manustamise

Ravimil

on

ajastamisest reisimise ajal, ajavööndite vahetumise mõjust vere suhkrusisaldusele ja kontrollile ning EXUBERA kättesaadavusest maades, mida külastate.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Mõned ravimid põhjustavad vere suhkrusisalduse langust, mõned selle tõusu, mõnedel on, sõltuvalt olukorrast, mõlemad toimed. Igal juhul võib olla vajalik teie insuliiniannuse kohandamine, et vältida liiga madalat või kõrget vere suhkrusisaldust. Olge ettevaatlik mitte ainult siis, kui alustate muu ravimi võtmist, vaid ka selle võtmise lõpetamisel.

Informeerige oma arsti kõikidest ravimitest, mida kasutate, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid (kas apteegist või muudest kauplustest). Enne ravimi võtmist küsige oma arstilt, kas see ravim võib mõjutada teie vere suhkrusisaldust ja mida peate sel juhul tegema.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada teie vere suhkrusisalduse langust, kuuluvad diabeediravimid, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse teatud südamehaiguste, kõrge vererõhu raviks või valgu/albumiini tõusnud taseme korral uriinis), monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks), teatud beetablokaatorid (kasutatakse teatud

Rasedus ja imetamine

südamehaiguste ja kõrge vererõhu raviks), salitsülaadid (nt aspiriin, mida kasutatakse valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks) ja sulfoonamiidsed antibiootikumid.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada teie vere suhkrusisalduse tõusu, kuuluvad kortikosteroidid (kasutatakse põletikuliste haigusseisundite raviks, välja arvatud paikne kasutamine), danasool (kasutatakse mõningate hormonaalsete häirete raviks naistel), suukaudsed rasestumisvastased vahendid (kasutatakse sündimuse reguleerimiseks), türeoidhormoonid (kasutatakse kilpnäärme talitlushäire raviks), kasvuhormoonid (kasutatakse endokriinsüsteemi haigusseisundite korral), sümpatomimeetilised ained (kasutatakse astma raviks) ja tiasiidid (kasutatakse konkreetsete endokriinsüsteemi haigusseisundite raviks).

Bronhodilataatorite kasutamine astma korral võib põhjustada vere suhkrusisalduse langust (vt lõik 2 „Ärge võtke EXUBERAt” ja „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga EXUBERA”)

Teie vere suhkrusisaldus võib kas langeda või tõusta, kui tarvitate beetablokaatoreid või tarvitate alkoholi. Beetablokaatorid võivad nõrgendada hüpoglükeemilise reaktsiooni hoiatussümptomeid või need täielikult alla suruda. Alkohol võib suurendada insuliini toimet ja põhjustada madalat vere suhkrusisaldust. Okreotiid/lanreotiid (kasutatakse konkreetsete endokriinsüsteemi haigusseisundite raviks) võib muuta insuliinivajadust.

Kui te suitsetate, võib teie organismis imenduv insuliinikogus suureneda ja teil on suurem oht hüpoglükeemia tekkeks. Kui te võtate EXUBERAt, ärge suitsetage (vt lõik 2 „Ärge võtke

EXUBERAt”).

 

lõppenud

 

 

Teiste inimeste sigaretisuitsu sees viibimine võib vähendada teie organismis imenduvat

insuliinikogust.

müügiluba

 

 

 

Kogemus EXUBERA kasutamise kohta raseduse ajal puudub. EXUBERAt ei tohi raseduse ajal kasutada. Informeerige oma arsti või õde, kui plaanite rasestuda või kui olete juba rase. Teie arst võib asendada EXUBERA süstitava insuliiniga, et ravida teie suhkurtõbe. Teie insuliiniannust võib olla vajalik muuta raseduse ajal ja pärast sünnitust. Teie suhkurtõve hoolikas kontroll raseduse ajal ja hüpoglükeemia vältimine on väga tähtis teie lapse tervisele.

 

on

Kui imetate, pidage nõu oma arstiga, sest võib osutuda vajalikuks teha muudatusi teie

insuliiniannustes ja dieedis.

Ravimil

 

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie kontsentreerumisvõime või reaktsioonikiirus võivad olla langenud, kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia). Palun pidage seda võimalikku probleemi meeles kõigis olukordades, kus võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autot juhtides või masinatega töötades). Võtke ühendust oma arstiga autojuhtimise osas, kui teil esinevad:

- sagedased hüpoglükeemia episoodid,

- vähenenud või puuduvad hüpoglükeemia hoiatussümptomid.

3.KUIDAS EXUBERAt VÕTTA

EXUBERAt tuleb võtta 10 minutit enne söömist.

Teie arst otsustab teie kehakaalu põhjal, kui palju EXUBERAt te esialgu vajate ja annab pärast seda soovitused igakordseks annuse muutmiseks vastavalt teie dieedile ja kehalisele koormusele.

EXUBERA 1 mg blister annab teile umbes samasuguse insuliiniannuse kui subkutaanselt manustatud 3 IU kiiretoimelist humaaninsuliini. EXUBERA 3 mg blister annab teile umbes samasuguse

Vead annustamisel

insuliiniannuse kui subkutaanselt manustatud 8 IU kiiretoimelist humaaninsuliini. Kui teie kehakaal on väike või kui teil on vaja tiitrida annust alla 1 mg, kontrollige koos oma arstiga, kas võite EXUBERAt kasutada.

Enne annuse manustamist veenduge alati, et teil on olemas vajalik arv õige annuse suuruseid EXUBERA blistreid. On oluline, et võtaksite sellise arvu 1 mg ja 3 mg blistreid, mida teie arst soovitab ja sellises kombinatsioonis, nagu ta soovitab.

Ärge kasutage kolme 1 mg blistrit ühe 3 mg blistri asemel, sest need võivad anda teile palju suurema insuliiniannuse. Kui teil puuduvad ajutiselt 3 mg blistrid, tuleb võtta kaks 1 mg blistrit ja jälgida hoolikalt vere suhkrusisaldust. Et saada 3 mg blistreid, võtke ühendust oma arsti või

apteekriga võimalikult kiiresti. Kui te ei ole milleski kindel, võtke ühendust oma arsti, meditsiiniõe

või apteekriga.

lõppenud

 

EXUBERA manustamise ettevalmistamine

EXUBERA blistri kasutamiseks eraldage kõigepealt blister aluse küljest, rebides piki rebimisjoont (perforatsioon).

Ärge avage EXUBERAt sisaldavat blistrit. Blister torgatakse läbi inhalaatoris, kui te seda kasutate. Ärge neelake blistrisisu alla.

EXUBERAt tuleb inhaleerida ainultmüügilubasuu kaudu ja ainult insuliiniinhalaatoriga.

Võtke EXUBERAt alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Palun lugege enne EXUBERA manustamist hoolikalt ka inhalaatori kasutamisjuhendit. Et saada juhiseid, kuidas kasutada oma insuliiniinhalaatorit ja kuidas seda hooldada, vaadake palun eraldi kaasasolevat kasutusjuhendit IFU. Kui teil tekib küsimusi seoses EXUBERA või insuliiniinhalaatori kasutamisega, küsige nõu arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt.

Palun küsige oma arstilt, mida peate tegema, kui arvate, et olete võtnud liiga palju või vähe EXUBERAt või kui olete annuse vahele jätnud.

–Kui olete võtnud liiga paljuoninsuliini, võib teil tekkida hüpoglükeemia. Kontrollige oma vere

suhkrusisaldust sageli. Üldiselt peate hüpoglükeemia vältimiseks sööma rohkem ja jälgima oma vere suhkrusisaldust. Teavet hüpoglükeemia ravi kohta vaadake 4. punkti „Võimalikud kõrvaltoimed” lõpust.

4.RavimilVÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

–Kui olete insuliiniannuse vahele jätnud või võtnud liiga väikese annuse, võib teie vere suhkrusisaldus muutuda liiga kõrgeks. Kontrollige oma vere suhkrusisaldust sageli. Edasist teavet hüperglükeemia kohta vaadake 4. punkti „Võimalikud kõrvaltoimed” lõpust.

Nagu kõigil ravimitel, võib ka EXUBERAl esineda kõrvaltoimeid.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

(Esinevad rohkem kui 1-l patsiendil 10-st)

Hüpoglükeemia - Nagu insuliinravi puhul üldse, on kõige sagedasemaks kõrvaltoimeks EXUBERA puhul hüpoglükeemia (liiga madal vere suhkrusisaldus). Palun vaadake infolehe lõppu tähtsa lisateabe saamiseks hüpoglükeemia ja selle ravi kohta.

Köha - Köha võib tekkida sekundite või minutite jooksul pärast EXUBERA inhaleerimist. Köha on tavaliselt kerge, harva seotud röga tekkimisega ja kaob sageli aja jooksul.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

(Esinevad vähem kui 1-l patsiendil 10-st, kuid rohkem kui 1-l patsiendil 100-st)

Sageli esinevateks kõrvaltoimeteks on kerge kuni mõõduka raskusastmega hingeldushood (düspnoe), kurgu ärritus ja kuivus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(Esinevad vähem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st)

Aeg-ajalt esinevateks kõrvaltoimeteks on kurgunakkus (farüngiit), ninaverejooks (epistaksis), hingamisteede ahenemine koos hingamisraskustega (bronhospasm), hingeldus, hääle kähedus (düsfoonia), kurgu valu (larüngiit), tonsilliit, suukuivus ja valu rinnus.

Muud kõrvaltoimed

Mõnedel patsientidel on esinenud kopsukelme õõnes vedelikku (pleuraefusioon).

Insuliinravi võib põhjustada organismi poolt antikehade tootmist insuliini vastu (ained, mis seovad insuliini). Selliste antikehade teket on märgatud sagedamini EXUBERAga ravitud patsientidel kui

müügiluba

lõppenud

patsientidel keda oli ravitud süstitava insuliiniga. Kuigi neid antikehasid võidakse toota, ei mõjuta nad teie veresuhkru kontrolli.

EXUBERA-ravi ajal võib teie kopsutalitlus veidi halveneda, kuigi te ei pruugi täheldada mingeid sümptomeid. See muutus tekib esimesel ravikuul ja ei süvene ravi jätkamisel. Kui lõpetate ravi EXUBERAga, muutub teie kopsutalitlus tavaliselt taas normaalseks. Kui te märkate muutusi oma hingamises EXUBERA tarvitamise ajal, teavitage sellest oma arsti.

Rasked allergilised reaktsioonid insuliini suhtes on väga harvad. Sellised reaktsioonid insuliinile või teistele koostisainetele võivad põhjustada nahareaktsioone, tugevat naha või limaskestade turset (angioödeem), hingeldust, vererõhu langust ja muutuda eluohtlikuks.

Insuliinravi alustamisel võivad tekkida muutused nägemises. Need muutused on tavaliselt kerged ja kaovad aja jooksul.

on

Kui teil esineb mõni neist kõrvaltoimetest ja need muutuvad probleemseteks või kui täheldate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole loetletud selles infolehes, teavitage sellest oma arsti või apteekrit.

Insuliinravi võib samuti põhjustada ajutist vee kogunemist organismis koos hüppeliigeste ja jalasäärte tursega.Ravimil

Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia)

Teie vere suhkrusisaldus võib liialt langeda, kui te:

manustate liiga palju insuliini,

jätate söögikordi vahele või hilinete nendega,

te ei söö piisavalt või teie toit sisaldab tavalisest vähem süsivesikuid (suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid kutsutakse süsivesikuteks, kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

tarvitate alkoholi, eriti juhul, kui te ei söö piisavalt,

teie füüsiline koormus on suurem kui tavaliselt või tavalisest erinev,

paranete vigastusest, operatsioonist või toibute stressist,

paranete palavikulisest või muust haigusest,

võtate või olete võtnud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega).

Hüpoglükeemia (madal vere suhkrusisaldus) esinevad tõenäolisemalt siis, kui:

te olete just alustanud insuliinravi või läinud üle teisele insuliini preparaadile,

teie vere suhkrusisaldus on peaaegu normaalne või on ebastabiilne,

teil on raske neeru- või maksahaigus või te põete mõnda muud haigust, nt hüpotüreoidismi (kilpnäärme vaegtalitlus).

lõppenud

Sümptomid, mis annavad teile märku, et teie vere suhkrusisaldus langeb liiga palju või liiga kiiresti, võivad olla näiteks: higistamine, külmmüügilubahigine nahk, ärevus, kiire pulss, südamepekslemine ja nõrgemad või täielikult puududa, kui:

ebaregulaarsed südamelöögid, valu rinnus (stenokardia). Need sümptomid tekivad tavaliselt enne kui sümptomid, mis on tingitud aju suhkruvaegusest.

Sümptomid, mis annavad märku aju suhkruvaegusest on peavalu, tugev nälg, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumishäired, reaktsioonihäired, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värinad, halvatus (paralüüs), tundlikkushäired (paresteesia), tuimus ja muutunud tundlikkus suu piirkonnas, pearinglus, enesekontrolli kaotus, võimetus enda eest hoolitseda, krambid, teadvusekaotus.

Esimesed sümptomid, mis hoiatavad teid hüpoglükeemia eest („hoiatussümptomid”), võivad olla

te olete eakas,

olete põdenud diabeeti pikka aega,

kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (autonoomne neuropaatia),

te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt eelmisel päeval) või kui see tekib aeglaselt,

teie vere suhkrusisaldus on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud ,

te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt punkt 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega”).on

tavalisest sagedasem vere suhkrusisalduse mõõtmine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi perioode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige olukordi (nt autojuhtimist), kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed.

SelliselRavimiljuhul võib teil tekkida raske hüpoglükeemia ning te võite isegi minestada enne, kui olete oma probleemist teadlik. Püüdke alati ennast oma hoiatussümptomitega kursis hoida. Vajadusel võib

Mida hüpoglükeemia korral ette võtta

1.Ärge võtke rohkem insuliini. Sööge koheselt umbes 10 ... 20 g suhkrut, nt glükoosina, suhkrutükkidena või suhkruga magustatud karastusjoogina. (Mõõtke üks kord lusikatäitena,suhkrutükkidena või glükoositablettidena, et näha palju neid selleks vaja on). Ettevaatust: pidage palun meeles, et tehislikud magusained ja toitained, mis on tehtud tehislikke magusaineid kasutades (nt dieetkarastusjoogid) ei aita hüpoglükeemia korral.

2.Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkrut tõstev toime (nt leib). Teie arst või diabeediõde annab teile selles osas nõu.

3.Kui hüpoglükeemia tekib uuesti, sööge veel 10 ... 20 grammi suhkrut.

4.Pöörduge kohe arsti poole, kui te ei suuda hüpoglükeemiat kontrollida või see esineb korduvalt.

Kandke alati endaga kaasas veidi suhkrut (vähemalt 20 grammi).

Kui te ei ole võimeline neelama või olete teadvusetu, vajate glükoosi- või glükagooni (ravim, mis suurendab vere suhkrusisaldust) süstimist. Need süstid võivad olla põhjendatud isegi juhul, kui ei ole selge, kas teil on hüpoglükeemia.

On soovitatav, et kontrolliksite oma veresuhkrut kohe pärast glükoosi manustamist veendumaks, et teil tõesti on hüpoglükeemia.

Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga kõrge (hüperglükeemia)

Teie vere suhkrusisaldus võib olla liiga kõrge, kui:

te pole võtnud piisavalt insuliini või kui see on muutunud vähemtoimivaks,lõppenudnt vale säilitamise tulemusel,

te olete füüsiliselt vähem aktiivne, teil on stress (emotsionaalne pinge, erutus) või kui te olete vigastatud, teil on olnud operatsioon, põete palavikulist või mõnda muud haigust,

te võtate või olete võtnud teisi ravimeid (vt punkt 2 „Kasutamine koos teiste ravimitega”).suhkrusisaldusevererõhk,Mõõtke oma vere suhkrusisaldust ja ketokehade esinemist uriinis kohe, kui mõni ülalmainitudinsuliini

 

 

 

müügiluba

sümptomitest tekib. Rasket hüperglükeemiat või ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt

toimub ravi haiglas.

 

 

Kandke endaga kaasas mingit teavet selle kohta, et olete diabeetik.

5.

EXUBERA SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

on

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Niiskuse eest kaitsmiseks säilitada originaalpakendis.

Pärast fooliumkatte avamist: Hoida temperatuuril kuni 25oC ja kasutada ära 3 kuu jooksul pärast

avamist.

BlistreidRavimilmitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Ärge kasutage EXUBERAt, kui märkate, et blister pole korralikult suletud või on kahjustatud.

Ärge kasutage EXUBERAt pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil või blistril. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Juhiseid, kuidas hoolitseda oma insuliiniinhalaatori eest, vaadake eraldiolevast „Kasutusjuhendist”.

6.LISAINFO

Mida EXUBERA sisaldab

-Toimeaine on humaaninsuliin. Iga üheannuseline blister sisaldab 1 mg või 3 mg toimeainet humaaninsuliini.

-Teised koostisosad on mannitool, glütsiin, naatriumtsitraat (dihüdraadina) ja naatriumhüdroksiid.

Kolme 1 mg blistri eraldi inhaleerimisel jõuab teie kopsudesse rohkem insuliini kui ühe 3 mg blistri inhaleerimisel. Kolme 1 mg blistrit ei tohi asendada ühe 3 mg blistriga (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga EXUBERA”; lõik 3 – „Kuidas EXUBERAt võtta” ja lõik 6 „Lisainfo”).

Kuidas EXUBERA välja näeb ja pakendi sisu

EXUBERA on saadaval rebitavate blistritena, mis on märgistatud „1 mg EXUBERA” rohelise tindiga või „3 mg EXUBERA” sinise tindiga. 1 mg pulbrit sisaldaval blistrikaardil on üks reljeefne riba üksikute blistritega, igaühel on üks blistripinnast kõrgem täpike. 3 mg pulbrit sisaldaval blistrikaardil on kolm reljeefset riba üksikute blistritega, igaühel on kolm blistripinnast kõrgemat täpikest. Igal kaardil on 6 blistrit ja 5 kaarti kandiku kohta. Kandik on suletud plastikfooliumist kotti koos kuivatusainega, mis hoiab ravimi kuivana. Seda ei tohi sisse võtta.

EXUBERA on saadaval järgmistes pakendi suurustes.

 

Pakend, mis sisaldab 30, 60, 90, 180 ja 270 PVC/alumiiniumist perforeeritud 1 mg

 

üheannuselist blistrit.

 

 

Pakend, mis sisaldab 30, 60, 90, 180 ja 270 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3 mg

 

üheannuselist blistrit.

 

 

Pakend, mis sisaldab 60 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 1 mg üheannuselist blistrit (2

 

 

 

 

lõppenud

 

kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Pakend, mis sisaldab 270 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 1 mg üheannuselist blistrit (9

 

kotti) ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Pakend, mis sisaldab 60 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3 mg üheannuselist blistrit (2

 

kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Pakend, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3 mg üheannuselist blistrit (3

 

kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Pakend, mis sisaldab 180 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3 mg üheannuselist blistrit (6

 

 

 

müügiluba

 

 

kotti) ja 2 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Pakend, mis sisaldab 270 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3 mg üheannuselist blistrit (9

 

 

on

 

 

 

kotti) ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release unit, IRU).

Komplekt, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 1 mg üheannuselist blistrit (3

 

kotti), 1 insuliiniinhalaatorit, 1 varukambrit ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release

 

unit, IRU).

 

 

 

Komplekt, mis sisaldab 90 x 1 PVC/alumiiniumist perforeeritud 3mg üheannuselist blistrit (3

 

kotti), 1 insuliiniinhalaatorit, 1 varukambrit ja 6 insuliini vabastavat varuseadet (insulin release

 

unit, IRU).

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Müügil on täiendavalt insuliini inhalaator, insuliini vabastava seadme pakendid ja varukambrid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Müügiloa hoidaja on Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ühendkuningriik.

Tootja on Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich Mack Strasse 35, 89257, Illertissen, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun kohaliku EXUBERA Kliendi Tugikeskuse poole.

België /Belgique /Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA/

 

lõppenud

Service Client local EXUBERA/EXUBERA-

EXUBERA-Service-Center/Service Client local

Service-Center

 

EXUBERA

 

 

Tél/Tel: 8002 5350

Tél/Tel: 0800 30432

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

 

 

 

България

 

 

Magyarország

 

EXUBERA-център за работа с клиенти

EXUBERA ügyfélszolgálat

Тел: 080014441

 

 

Tel. 06-80-203-279

Тел: +359 2 970 4333

 

 

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

 

müügiluba

 

 

 

Malta

 

EXUBERA centrum péče o zákazníky

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 800106108

 

 

Tel: 800 62451

 

Tel: + 420 283 004 111

 

 

Tel: + 356 21 220717

Danmark

 

 

Nederland

 

EXUBERA kundecenter

 

 

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA

Tlf: 80 60 10 40

 

 

Tel: 0800 3982372

 

Tlf: + 45 44 20 11 00

 

 

Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Deutschland

on

 

Norge

 

EXUBERA-Service-Center

 

EXUBERA kundetelefon

Tel: 0800 3982372

 

 

Tlf: 800 74444

 

Tel: + 49 (0)721 6101 9000

 

Tlf: + 47 67 52 61 00

Ravimil

 

 

Österreich

 

Eesti

 

 

 

EXUBERA Kliendi Tugikeskus

 

EXUBERA-Service-Center

Tel: + 372 6 405 328

 

 

Tel: 0800 80 80 42

 

 

 

 

Tel: + 43 (0)1 521 15 0

Ελλάδα

 

 

Polska

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης και

 

Lokalne telefoniczne centrum informacyjne dla

ΕνημέρωσηςΠελατών του EXUBERA

pacjenta

 

Τηλ: 80011 83333

 

 

Tel.: 0800 80 88 80

Τηλ: + 30 210 6785 797

 

 

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

 

 

Portugal

 

Centro local de Atención al Cliente de Exubera

Serviço local de Atendimento ao utilizador de

Tel: 900 900866

 

 

EXUBERA

 

Tel: + 34 91 490 99 00

 

 

Tel: 800 206746

 

 

 

 

Tel: + 351 21 423 5500

France

România

Service Client local EXUBERA

EXUBERA – Centrul de Relaţii cu Clienţii

Tél: 0800 438 438

Tel.: 0800 390 000

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Tel.: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

EXUBERA Customer Care Centre

Center za svetovanje o zdravilu EXUBERA

Tel: 1 800 882 392

Tel: 080 2682

Tel: + 44 (0)1737 331111

Tel: + 386 1 52 11 400

Ísland

 

 

 

lõppenud

 

 

Slovenská republika

EXUBERA neytendaþjónusta

 

EXUBERA Centrum starostlivosti o pacientov

Tel: 044 20 11 00

 

 

Tel: 0800 101 001

 

Tel: + 354 535 7000

 

 

Tel: + 421-2-3355 5500

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Customer Care locale di EXUBERA

EXUBERA-asiakaspalvelunumero

Tel: 0800 021354

 

 

Puh/Tel: 0800 915 133

Tel: + 39 06 33 18 21

 

 

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

 

 

Sverige

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης και

müügiluba

 

 

Kundservice för EXUBERA

ΕνημέρωσηςΠελατών του EXUBERA

Tel: 020 88 80 80

 

Τηλ: 800 92656

 

 

Tel: + 46 (0)8 5505 2000

Τηλ: +30 210 6785 798

 

 

 

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

EXUBERA pacientu atbalsta centrs

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: + 371 670 35 775

 

 

Tel: 0845 850 0198

Lietuva

 

 

Tel: + 44 (0)1737 331111

 

 

 

 

EXUBERA pacientų priežiūros centras

 

 

Tel: 8 800 22000

on

 

 

 

Tel. + 3705 2514000

 

 

 

 

 

 

 

Infoleht on viimati kooskõlastatud

 

 

Ravimil

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida insuliiniinhalaatorit kuivas kohas toatemperatuuril.
KUIDAS SÄILITADA INSULIINIINHALAATORIT

Insuliiniinhalaatori kasutusjuhend

Enne insuliiniinhalaatori kasutamist lugege hoolikalt käesolevat infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Veenduge alati, et teil on õiged blisterid enne insuliiniinhalaatori kasutamist.

Lugege läbi patsiendi infolehed eelnevalt annustatud EXUBERA 1 mg ja 3 mg inhalatsioonipulbri kohta.

INSULIINIINHALAATORI VÕI INSULIINI VABASTAVA SEADME (IRU) VÄLJAVAHETAMINE

Te peate insuliini vabastavat seadet (insulin release unit, IRU) vahetama iga 2 nädala tagant või sagedamini kui kasutate insuliiniinhalaatorit väga suure niiskussisaldusega ruumis nt vannitoas.

Te peate insuliiniinhalaatori välja vahetama kord aastas.

lõppenud

 

 

 

müügiluba

Ärge hoidke insuliiniinhalaatorit külmkapis ega sügavkülmas.

Ravimil

on

 

 

 

TUNDKE OMA INSULIINIINHALAATORI OSASID

Ravimil

on

 

Huulik

Kamber

Sinine nupp (ei ole näha)

müügilubaKambri vabastamise nupp

Alus

Exubera etikett

lõppenudInsuliini vabastav seade Kambri vabastamise nupp

(ei ole näha)

Hall nupp

Insuliiniblister

Sinine käepide

Must rõngas

KUIDAS ANNUST VÕTTA?

1. Insuliiniinhalaatori töökorda seadmine

Võtke insuliiniinhalaator kätte. Veenduge, et ülaosal olev kiri “EXUBERA” on pööratud teie poole.

Võtke kinni alusel olevast mustast rõngast ja tõmmake alus kambrist välja.

 

 

müügiluba

Kui inhalaator on täielikult välja tõmmatud ja

lukustub oma kohale, kuulete klõpsu. Kambri põhi

PEAB olema ülalpool halli nuppu.

 

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

2. Insuliiniblisteri laadimine

Hoidke insuliiniblisterit laiemast osast nii, et trükitud külg on ülalpool ja juhtsälk insuliiniinhalaatori pool, siis sisestage blister.

1 mg blistrid on märgistatud rohelise tindiga ja igaühel on väljaulatuvas otsas üks pinnast kõrgem täpike.

3 mg blistrid on märgistatud sinise tindiga ja igaühel on väljaulatuvas osas kolm pinnast kõrgemat täpikest.

Neid pinnast kõrgemaid täpikesi on võimalik kombata ka siis, kui blistrid on juba sisestatud, et kontrollida õige annuse kasutamist.

Lükake blister otse selleks mõeldud avausse võimalikult kaugele.

 

 

müügiluba

3. Valmistumine annuse võtmiseks

Veenduge, et suuotsik on suletud.

 

Ravimil

on

 

 

 

Tõmmake sinine käepide välja võimalikult kaugele.

Vajutage käepidemele, kuni see sulgub.

lõppenud

Seiske või istuge sirgelt.

Hingake normaalselt välja.

4.

 

 

müügiluba

Insuliiniannuse inhaleerimine

Sooritage järgmised tegevused kohe üksteise

järel.

 

 

 

Hoidke insuliiniinhalaatorit püstises asendis, nii et

sinine nupp on suunatud teie poole. Vajutage sinist

nuppu, kuni kuuldub klõps ja vaadake, kuidas

insuliinipilv ilmub kambrisse.

 

Ravimil

on

 

 

 

Pärast pilve ilmumist keerake suuotsik kohe

teistpidi. Suuotsik peab nüüd olema suunaga teie

poole.

 

 

 

lõppenud

Haarake huultega kiiresti tihedalt suuotsiku

 

ümbert kinni, et insuliin välja ei lekiks.

 

Ärge blokeerige suuotsiku ava oma keele või

 

hammastega. Ärge puhuge suuotsikusse.

 

Hingake aeglaselt ja sügavalt insuliinipilv suu

 

kaudu ühe hingetõmbega sisse.

 

 

 

 

 

Ärge puhuge suuotsikusse.

 

 

Võtke suuotsik suust välja.

 

 

Sulgege suu ja hoidke hinge kinni vähemalt 5

 

sekundit.

 

 

 

Hingake normaalselt välja.

 

 

 

 

 

5.

Pärast annuse manustamist

 

Keerake suuotsik tagasi suletud asendisse.

lõppenud

 

 

 

 

Vajutage hallile nupule ja tõmmake insuliiniblister

 

välja.

 

 

müügiluba

 

Kui vajate annuse järgmist blisterit (järgmisi

 

blistereid), korrake punkte 2, 3 ja 4.

 

 

 

on

 

 

6.

Pärast annustamise lõpetamist

 

 

 

Pigistage samaaegselt kahte aluse külgedel olevat

 

kambri vabastamise nuppu. Lükake alus tagasi

 

Ravimil

 

 

 

kambrisse.

 

 

 

 

 

 

 

 

KUIDAS HOOLITSEDA OMA

INSULIINIINHALAATORI EEST?

Järgnevate juhiste järgimine on oluline teie insuliiniinhalaatori puhtuse ja töökindluse säilimiseks.

Insuliiniinhalaatori lahtivõtmine

Hoidke insuliiniinhalaatorit käes. Veenduge, et ülaosal olev kiri “EXUBERA” on teie poole pööratud.

 

 

müügiluba

Võtke kinni alusel olevast mustast rõngast ja

tõmmake alus kambrist välja.

 

Vajutage ühe käega samaaegselt kahele kambri

 

on

 

vabastamise nupule aluse küljel, teise käega

tõmmake alus kambrist täielikult välja.

Ravimil

 

 

lõppenud

Puhastamine

 

 

 

Kamber ja suuotsik – üks kord nädalas

 

 

 

 

 

 

Kuidas

 

 

 

Võtke insuliiniinhalaator lahti.

 

Vt ülal

 

 

 

 

Keerake suuotsik avatud asendisse. Vaata ülalt.

 

lõppenud

 

müügiluba

 

 

 

 

 

Niisutage puhast pehmet lappi ja kasutage pehmet

 

 

vedelseepi kambri välis- ja sisepinna ning otsiku

 

 

on

 

 

 

puhastamiseks. ÄRGE asetage kambrit

 

 

nõudepesumasinasse.

 

 

 

Loputage seep sooja veega põhjalikult kambrist ja

 

 

suuotsikust välja.

 

 

 

Laske õhu käes kuivada. Veenduge, et veetilku ei

 

 

ole ja seejärel sulgege suuotsik. Kinnitage kamber

 

 

tagasi aluse külge.

 

 

 

Juhiseid kambri kinnitamiseks aluse külge vaadake

 

 

osastRavimil„Inhalaatori kokkupanek”.

 

 

 

Kui pestud kamber ei ole kuivanud järgmise annuse

 

 

võtmise ajaks, kasutage varukambrit.

 

 

Alus – üks kord nädalas

Kuidas

Ärge pange alust vette.

Ärge tehke IRU sisemust märjaks.

Ärge kasutage seepi või muud puhastusainet.

Niisutage puhast pehmet lappi veega.

Puhastades aluse pealmist osa, veenduge, et vesi ei

satu IRU sisse. Ärge võtke IRU sel hetkel välja.

Hoidke sinist käepidet suletuna.

müügiluba

 

 

Pühkige üle ainult aluse PEALMINE ja

VÄLIMINE pind. Ärge pühkige üle blisteri

avaust.

 

 

Insuliiniinhalaatori kokkupanek

 

Asetage aluse ülaosa kohakuti kambri avatud

otsaga. Kambri alaosal olev sinine täpp peab olema

samal pool sinise nupuga.

 

 

Pigistage samaaegselt kahte aluse külgedel olevat

kambri vabastamise nuppu. Lükake alus tagasi

kambrisse.

 

 

Ravimil

on

 

 

 

Hoidke insuliiniinhalaatorit kuivas kohas

toatemperatuuril.

 

 

lõppenud

INSULIINI VABASTAVA SEADME (IRU)

ASENDAMINE

Vahetage IRU-d

iga 2 nädala tagant.

Te peate vältima EXUBERA kasutamist niisketes ruumides, näiteks auruses vannitoas pärast duši all käimist, sest siis võite saada väiksema insuliiniannuse, kui vajate (teabe saamiseks vaadake blistritega kaasasolevat eraldi pakendi infolehte).

Kui te kasutate juhuslikult inhalaatorit niiskes ruumis, võib see vähendada saadavat insuliiniannust. Sellisel juhul peate te IRU enne järgmist inhaleerimiskorda välja vahetama.

Kuidas

 

 

Kasutatud IRU väljavõtmine

 

Pärast kambri eemaldamist aluse küljest (vt

„Insuliiniinhalaatori lahtivõtmine”) hoidke alust

käes nii, et hall nupp on suunatud teie poole.

 

 

müügiluba

Keerake kasutatud IRU-d umbes veerand pööret

vastupäeva lahtise lukuga sümboli poole.

Tõmmake kasutatud IRU alusest välja ja pange see

kõrvale.

on

 

 

 

Hävitage kasutatud IRU ohutult vastavalt

kohalikele eeskirjadele või kontrollige seda

tervishoiutöötaja käest.

 

 

HoidkeRavimiluut IRU-d nii, et selle ülaosa on suunaga

Uue IRU sisestamine

 

 

Võtke IRU pakendist välja.

 

teie poole. Näete sellel sinist joont. Hoidke IRU-d

ühe käega ja keerake ülaosa vastupäeva võimalikult

kaugele.

 

 

lõppenud

Seadke IRU ülaosal olev sinine joon kohakuti aluse ülaosal oleva lahtise luku sümboliga.

Lükake IRU õrnalt alusesse. Ärge kasutage jõudu, see peaks kergelt paika langema. (Kui uus IRU ei lange oma kohale või istub tihedalt, eemaldage see ja proovige uuesti).

Keerake IRU ülaosa päripäeva, kuni sinine joon osutab suletud luku sümbolile aluse ülaosal. Nüüd on uus IRU oma kohale lukustatud.

 

on

müügiluba

Ravimil

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu