Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Ravimi omaduste kokkuvõte - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusellaOne
ATC koodG03AD02
Toimeaineulipristal
TootjaLaboratoire HRA Pharma

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ellaOne 30 mg tablett

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 30 mg ulipristaalatsetaati.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

iga tablett sisaldab 237 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett

Valge või kreemja marmori värvi ümmargune kumer tablett, mille mõlemal küljel on kiri „еllа”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Raseduse erakorraline vältimine 120 tunni (5 ööpäeva) jooksul pärast kaitsmata suguühet või pärast rasestumisvastase meetodi ebaõnnestumist.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Ravi koosneb ühest tabletist, mis võetakse suu kaudu niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 120 tundi (5 ööpäeva) pärast kaitsmata suguühet või pärast rasestumisvastane meetodi ebaõnnestumist.

ellaOne'i võib võtta menstruaaltsükli mis tahes faasis.

Kui patsient oksendab 3 tunni jooksul pärast ellaOne’i võtmist, tuleb võtta uus tablett.

Kui menstruatsioon hilineb või esineb raseduse sümptomeid, tuleb enne ellaOne'i võtmist veenduda, et rasedust ei ole.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Maksakahjustus

Spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu ei ole võimalik kehtestada ellaOne'i alternatiivseid annuseid.

Raske maksakahjustus

Spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu ei ole ellaOne'i soovitatav kasutada.

Lapsed

Puudub ellaOne’i asjakohane kasutus eelpuberteedieas lastel erakorralise raseduse vältimise näidustusel.Noorukid: ellaOne sobib kasutamiseks kõigile rasestumisvõimelistele naistele, sealhulgas

noorukitele. 18-aastaste ja vanemate täiskasvanud naistega võrreldes ei ole näidatud erinevusi ohutuses ega efektiivsuses (vt lõik 5.1) .

Manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

Tableti võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

ellaOne on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks. See ei tohi mitte mingil juhul asendada regulaarset kontratseptiivset meetodit. Igal juhul tuleb naistele soovitada mõne regulaarse kontratseptsiooni meetodi kasutamist.

ellaOne pole mõeldud kasutamiseks raseduse ajal ja seda ei tohi võtta naised, kes on teadaolevalt rasedad või kahtlustavad seda. Siiski ei põhjusta ellaOne olemasoleva raseduse katkemist (vt lõik 4.6).

ellaOne ei välista alati raseduse teket.

Kui järgmine menstruatsioon hilineb rohkem kui 7 päeva, kui menstruatsioon on ebatavaline või kui esinevad rasedusele viitavad sümptomid või raseduse kahtlus, tuleb teha rasedustest. Nagu kõigi raseduste korral, tuleb kaaluda emakavälise raseduse võimalust. Oluline on teada, et emakaväline rasedus võib esineda emakaverejooksust hoolimata. Naised, kes rasestuvad pärast ellaOne’i võtmist, peavad võtma ühendust oma arstiga (vt lõik 4.6)

ellaOne inhibeerib ovulatsiooni või lükkab seda edasi (vt lõik 5.1). Kui ovulatsioon on juba toimunud, ei ole ellaOne enam efektiivne. Ovulatsiooni toimumise aega ei saa prognoosida, mistõttu tuleb ellaOne’i võtta võimalikult kiiresti pärast kaitsmata vahekorda.

Andmed puuduvad ellaOne'i efektiivsuse kohta selle võtmisel hiljem kui 120 tundi (5 päeva) pärast kaitsmata vahekorda.

Piiratud ja mittetäielikud andmed viitavad, et ellaOne’i tõhusus võib olla vähenenud suurenenud kehakaalu või kehamassiindeksi (KMI) korral (vt lõik 5.1). Hoolimata kehakaalust ja KMI-st, peaksid kõik naised hädaabi kontratseptiivi võtma võimalikult kiiresti pärast kaitsmata vahekorda.

Pärast ellaOne'i võtmist võib menstruatsioon mõnikord alata mõni ööpäev oodatust varem või hiljem. Ligikaudu 7%-l uuritud naistest algas menstruatsioon rohkem kui 7 ööpäeva oodatust varem. Ligikaudu 18,5%-l naistest hilines menstruatsioon rohkem kui 7 ööpäeva ja 4%-l hilines menstruatsioon rohkem kui 20 ööpäeva.

Ulipristaalatsetaadi samaaegne kasutamine koos levonorgestreeli sisaldava postkoitaalse kontratseptiiviga ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Kontratseptsioon pärast ellaOne’i võtmist

ellaOne on hädaabi kontratseptiiv, mis vähendab rasestumise riski pärast kaitsmata vahekorda, kuid ei anna kontratseptiivset kaitset järgnevate vahekordade ajal. Seetõttu on naistel soovitatav pärast hädaabi kontratseptiivi kasutamist kasutada kuni järgmise menstruatsioonini usaldusväärset barjäärimeetodit.

Kuigi ellaOne'i kasutamine ei ole regulaarse hormonaalse kontratseptsiooni pideval kasutamisel vastunäidustatud, võib ellaOne vähendada selle kontratseptiivset toimet (vt lõik 4.5). Seetõttu, kui

naine soovib alustada või jätkata hormonaalse kontratseptsiooni kasutamist, võib seda teha pärast ellaOne’i kasutamise lõpetamist, kuid kuni järgmise menstruatsiooni alguseni tuleb kasutada usaldusväärset barjäärimeetodit.

Eripopulatsioonid

Koostoime tõttu ei soovitata ellaOne'i kasutada samaaegselt CYP3A4 indutseerijatega (näiteks barbituraadid (k.a primidoon ja fenobarbitaal), fenütoiin, fosfenütoiin, karbamasepiin, okskarbasepiin, liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed ravimid, rifampitsiin, rifabutiin, griseofulviin, efavirens, nevirapiin ja pikaaegne ritonaviiri kasutamine).

Kasutamine raske astmaga suukaudset glükokortikoidravi saavatel naistel pole soovitatav.

Ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimpreparaatide mõju ulipristaalatsetaadi toimele

Ulipristaalatsetaati metaboliseerib CYP3A4 in vitro.

-CYP3A4 indutseerijad

In vivo tulemused näitavad, et ulipristaalatsetaadi manustamine koos CYP3A4 indutseerijaga

rifampitsiin vähendab ulipristaalatsetaadi Cmax’i ja AUC-d 90% või rohkem ja vähendab ulipristaalatsetaadi poolväärtusaega 2,2 korda, mis vastab umbes kümnekordsele ulipristaalatsetaadiga kokkupuute vähenemisele. ellaOne’i ja CYP3A4 indutseerijate (nt barbituraadid (k.a primidoon ja fenobarbitaal), fenütoiin, fosfenütoiin, karbamasepiin, okskarbasepiin, liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed ravimid, rifampitsiin, rifabutiin, griseofulviin, efavirens, nevirapiin) samaaegne kasutamine vähendab seetõttu ulipristaalatsetaadi plasma kontsentratsiooni ja selle tulemusena võib ellaOne’i efektiivsus väheneda. Naistele, kes on viimase 4 nädala jooksul kasutanud ensüüme indutseerivaid ravimeid, ei ole ellaOne’i kasutamine soovitatav (vt lõik 4.4) ja kaaluda tuleb mittehormonaalse hädaabikontratseptsiooni (s.t vasest emakasisese vahendi) kasutamist.

-CYP3A4 inhibiitorid

In vivo tulemused näitavad, et ulipristaalatsetaadi manustamine koos tugevatoimelise ja

keskmise tugevusega CYP3A4 inhibiitoriga suurendas ulipristaalatsetaadi Cmax’i ja AUC-d maksimaalselt vastavalt 2 ja 5,9 korda. CYP3A4 inhibiitorite kliinilised mõjud tõenäoliselt puuduvad.

CYP3A4 inhibiitoril ritonaviiril võib olla samuti CYP3A4 indutseeriv toime siis, kui ritonaviiri kasutatakse pikema aja vältel. Sel juhul võib ritonaviir vähendada ulipristaalatsetaadi kontsentratsiooni plasmas (vt lõik 4.4.). Ensüümi induktsioon väheneb aeglaselt ja mõju ulipristaalatsetaadi kontsentratsioonile plasmas võib esineda isegi siis, kui naine on lõpetanud ensüümi indutseeriva aine võtmise viimase 4 nädala jooksul.

Mao pH-d mõjutavad ravimid

Ulipristaalatsetaadi (10 mg tablett) manustamine koos prootonpumba inhibiitori esomeprasooliga

(20 mg päevas 6 päeva jooksul) andis tulemuseks ligikaudu 65% madalama keskmise Cmax’i, hilinenud Tmax’i (mediaan 0,75 tundi kuni 1,0 tundi) ja 13% kõrgema keskmise AUC. Selle koostoime kliiniline olulisus ulipristaalatsetaadi ühekordsel manustamisel postkoitaalseks kontratseptsiooniks pole teada.

Ulipristaalatsetaadi mõju teiste ravimite toimele

Hormonaalsed kontratseptiivid

Et ulipristaalatsetaat seondub suure afiinsusega progesterooniretseptoriga, võib see mõjutada progestogeeni sisaldavate ravimpreparaatide toimet:

kombineeritud hormoonkontratseptiivide ja ainult progestogeeni sisaldavate rasestumisvastaste ravimite kontratseptiivne toime võib väheneda;

ulipristaalatsetaadi ja levonorgestreeli sisaldava hädaabi kontratseptiivi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

In vitro andmed näitavad, et ulipristaalatsetaat ja selle aktiivsed metaboliidid ei inhibeeri kliiniliselt olulistes kontsentratsioonides CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4. Ühekordse annusena ulipristaali manustamisel ei ole CYP1A2 ja CYP3A4 ning nende aktiivsete metaboliitide indutseerimine tõenäoline. Seega ulipristaalatsetaadi manustamine tõenäoliselt ei muuda samade ensüümide kaudu metaboliseeritavate ravimite kliirensit.

P-gb (P-glükoproteiini) substraadid

In vitro andmed viitavad, et ulipristaalatsetaat võib kliiniliselt olulistes kontsentratsioonides olla P-gp inhibiitor. In vivo tulemused P-gp substraadi feksofenadiiniga ei olnud lõplikud. P-gp substraatide toimel ei ole tõenäoliselt kliinilisi tagajärgi.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

ellaOne pole mõeldud kasutamiseks raseduse ajal ja seda ei tohi võtta naised, kes on rasedad või võivad olla rasedad (vt lõik 4.2)

ellaOne ei põhjusta olemasoleva raseduse katkemist.

Rasestumine pärast ellaOne’i võtmist on mõnikord võimalik. Kuigi teratogeenset potentsiaali ei ole täheldatud, ei ole loomadel tehtud uuringutest saadud andmed reproduktiivtoksilisuse osas piisavad (vt lõik 5.3). Piiratud andmed inimestel tehtud uuringutest ellaOne’i kasutamise kohta raseduse ajal ei näita selle ohtlikkust. Sellegipoolest on oluline, et kõigist rasestumistest pärast ellaOne’i võtmist teatatakse veebilehel www.hra-pregnancy-registry.com. Selle veebipõhise registri eesmärk on koguda ohutusalast teavet naiste kohta, kes on raseduse ajal ellaOne’i võtnud või pärast ellaOne’i võtmist rasestunud. Kõik patsientide kohta kogutud andmed jäävad anonüümseks.

Imetamine

Ulipristaalatsetaat eritub rinnapiima (vt lõik 5.2). Toimet vastsündinutele/imikutele pole uuritud. Ohtu rinnapiima saavale lapsele ei saa välistada. Pärast ellaOne’i manustamist ei ole soovitatav last rinnaga toita ühe nädala jooksul. Sel ajal on soovitatav rinnapiim eritumise stimuleerimiseks väljutada ja ära visata.

Fertiilsus

ellaOne’i hädaabi kontratseptsiooniks kasutamise järgselt on tõenäoline fertiilsuse kiire taastumine. Naistel tuleb soovitada kasutada kuni järgmise menstruatsioonini kõigi järgnevate suguühete ajal usaldusväärset barjäärimeetodit.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

ellaOne võib avaldada vähest või mõõdukat toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele: pärast ellaOne'i võtmist esineb sageli kerget kuni mõõdukat peapööritust; unisust ja nägemise

hägustumist esineb aeg-ajalt; tähelepanuhäiretest on teatatud harva. Patsiente tuleb juhendada, et nad selliste sümptomite tekkel ei juhiks autot ega käsitseks masinaid (vt lõik 4.8).

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks olid peavalu, iiveldus, kõhuvalu ja düsmenorröa.

Ulipristaalatsetaadi ohutust on hinnatud kliinilises arenguprogrammis 4718 naisel.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimed, millest teatati 2637 naisel tehtud III faasi programmis, on esitatud alljärgnevas tabelis.

Alljärgnevalt loetletud kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse ja organsüsteemi klasside kaupa. Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed esitatud esinemissageduse vähenemise järjekorras.

Tabelis on kõrvaltoimed loetletud vastavalt organsüsteemi klassile ja esinemissagedusele: väga sage

(≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1 000 kuni < 1/100) ja harv (≥ 1/10 000 kuni

< 1/1 000).

MedDRA

 

Kõrvaltoimed (sagedus)

 

Organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Infektsioonid ja

 

 

Gripp

 

infestatsioonid

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

Isuhäired

 

toitumishäired

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

Meeleoluhäired

Emotsionaalsed häired

Desorientatsioon

 

 

 

Ärevus

 

 

 

 

Unetus

 

 

 

 

Hüperaktiivsus

 

 

 

 

Libiido muutused

 

Närvisüsteemi häired

 

Peavalu

Unisus

Treemor

 

 

Peapööritus

Migreen

Tähelepanuhäire

 

 

 

 

Düsgeusia

 

 

 

 

Sünkoop

Silma kahjustused

 

 

Nägemishäired

Ebatavaline tunne

 

 

 

 

silmas

 

 

 

 

Silma liigveresus

 

 

 

 

Valgusekartus

Kõrva ja labürindi

 

 

 

Vertiigo

kahjustused

 

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere

 

 

 

Kurgukuivus

ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

Iiveldus*

Kõhulahtisus

 

 

 

Kõhuvalu*

Suukuivus

 

 

 

Ebamugavustunne

Düspepsia

 

 

 

kõhus

Kõhupuhitus

 

 

 

Oksendamine*

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

Akne

Urtikaaria

kahjustused

 

 

Nahalööve

 

 

 

 

Kihelus

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

Müalgia

 

 

kahjustused

 

Seljavalu

 

 

 

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi

 

Düsmenorröa

Menorraagia

Suguelundite sügelus

ja rinnanäärmete häired

 

Vaagnavalud

Tupeeritis

Düspareuunia

 

 

Rindade tundlikkus

Menstruatsioonihäired

Lõhkenud

 

 

 

Metrorraagia

munasarjatsüst

 

 

 

Vaginiit

Vulvovaginaalne valu

 

 

 

Kuumahood

Hüpomenorröa*

 

 

 

Premenstruaalne

 

 

 

 

sündroom

 

Üldised häired ja

 

Väsimus

Külmavärinad

Janu

manustamiskoha

 

 

Halb enesetunne

 

reaktsioonid

 

 

Kõrge palavik

 

*Sümptom, mis võib olla seotud ka diagnoosimata rasedusega (või sellega seotud tüsistustega).

Noorukid: alla 18-aastaste naiste puhul uuringutes ja turuletulekujärgselt täheldatud ohutusprofiil on sarnane täiskasvanute ohutusprofiilile III faasi programmi ajal (lõik 4.2).

Turuletulekujärgne kogemus: turuletulekujärgselt spontaanselt teatatud kõrvaltoimed sarnanesid olemuselt ja sageduselt III faasi programmis kirjeldatud ohutusprofiilile.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Enamikul (74,6%) III faasi uuringutes osalenud naistest algas järgmine menstruatsioon oodatud ajal või ±7 ööpäeva jooksul, 6,8%-l algas menstruatsioon rohkem kui 7 ööpäeva oodatud ajast varem ja 18,5%-l algas menstruatsioon rohkem kui 7 ööpäeva oodatud ajast hiljem. 4%-l naistest hilines menstruatsioon rohkem kui 20 ööpäeva.

Väike osa (8,7%) naistest teatas intermenstruaalsest veritsusest, mis kestis keskmiselt 2,4 ööpäeva. Enamikul (88,2%) juhtudest oli tegu määrimisega. Ainult 0,4% naistest, kes said III faasi uuringutes ellaOne'i, teatasid rohkest intermenstruaalsest veritsusest.

82 naist osales III faasi uuringutes mitu korda ja sai seega mitu annust ellaOne'i (73 naist osales kaks korda ja 9 naist kolm korda). Pidades silmas kõrvaltoimete esinemissagedust ja raskusastet, menstruatsiooni kestuse ja menstruaalvere hulga muutusi ning intermenstruaalse veritsuse esinemissagedust, ei ilmnenud nendel uuringupatsientidel erinevusi ohutuses.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Andmed ulipristaalatsetaadi üleannustamise kohta on piiratud. Väikesi ühekordseid annuseid kuni 200 mg ravimit on kasutatud naistel ilma ohtlike kõrvaltoimete tekketa. Nii kõrgeid annuseid taluti hästi, kuid nendel naistel lühenes menstruaaltsükkel (veritsus emakast tekkis oodatust 2-3 päeva varem) ja mõnel naisel pikenes veritsusaeg, kuigi veritsus oli väikesemahuline (määrimine). Antidoodid puuduvad ja täiendav ravi peaks olema sümptomaatiline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid, erakorralised kontratseptiivid. ATC-kood: G03AD02.

Ulipristaalatsetaat on suukaudne aktiivne sünteetiline selektiivne progesterooni retseptori modulaator, mille toime aluseks on suure afiinsusega seondumine inimprogesterooni retseptoriga. Postkoitaalse kontratseptsiooni puhul kasutamisel on toimemehhanism ovulatsiooni inhibeerimine või edasilükkamine LH sööstu supressiooni kaudu. Farmakodünaamilised andmed näitavad, et isegi ravimi manustamisel vahetult enne ovulatsiooni teadaolevat algust (kui LH taseme tõusmine on juba alanud), suudab ulipristaalatsetaat lükata edasi folliikuli lõhkemist vähemalt 5 päevaks 78,6% juhtudest (p < 0,005 võrreldes levonorgestreeli ja võrreldes platseeboga) (vt tabelit).

Ovulatsiooni preventsioon,1,§

 

Platseebo

Levonorgestreel

Ulipristaalatsetaat

 

n=50

n=48

n=34

Ravi enne LH sööstu

n=16

n=12

n=8

 

0,0%

25,0%

100%

 

 

 

p < 0,005*

Ravi pärast LH sööstu, aga

n=10

n=14

n=14

enne LH tippväärtust

10,0%

14,3%

78,6%

 

 

NS†

p < 0,005*

Ravi pärast LH tippväärtust

n=24

n=22

n=12

 

4,2%

9,1%

8,3%

 

 

NS†

NS*

1: Brache et al, Contraception 2013

§: määratletud kui ruptureerumata dominantse folliikuli esinemine viis päeva pärast hilist follikulaarse faasi ravi *: võrreldes levonorgestreeliga

NS: pole statistiliselt oluline †: võrreldes platseeboga

Ulipristaalatsetaadil on suur afiinsus ka glükokortikoidretseptori suhtes ja in vivo on loomadel täheldatud glükokortikoidide vastast toimet. Inimestel aga ei ole sellist toimet täheldatud isegi pärast 10 mg ööpäevase annuse korduvat manustamist. Ravimil on minimaalne afiinsus androgeeniretseptori suhtes ja puudub afiinsus inimese östrogeeni või mineralokortikoidi retseptorite suhtes.

Kaks iseseisvat randomiseeritud kontrollitud uuringut (vt tabelit) näitasid, et ulipristaalatsetaat polnud tõhususe poolest halvem kui levonorgestreel nende naiste puhul, kes võtsid hädaabi kontratseptiivi 0– 72 tundi pärast suguühet, mille ajal ei kasutatud rasestumisvastaseid vahendeid või mehaaniline rasestumisvastane vahend purunes. Kui andmed neist kahest uuringust metaanalüüsi teel ühendati, siis raseduse risk vähenes tunduvalt ulipristaalatsetaadiga, võrreldes levonorgestreeli kasutamisega (p=0,046).

 

Raseduse esinemise määr (%)

Raseduse esinemise riski

Randomiseeritu

72 h järel pärast kaitsmata vahekorda või rasedusvastase

võimaluste suhe [95% CI],

d kontrollitud

 

vahendi purunemist2

ulipristaalatsetaat versus

uuring

Ulipristaalatsetaat

Levonorgestreel

levonorgestreel2

HRA2914-507

0,91

 

1,68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

 

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

 

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

 

(22/852)

 

Metaanalüüs

1,36

 

2.15

0,58 [0,33-0.99]

 

(22/1617)

 

(35/1625)

 

2: Glasier et al, Lancet 2010

Kaks uuringut annavad teavet ellaOne'i tõhususe kohta kaitsmata vahekorrast kuni 120 tunni möödumisel. Avatud kliinilises uuringus, mis viidi läbi naiste hulgas, kes võtsid postkoitaalset kontratseptiivi 48...120 tundi pärast suguühet, mille ajal ei kasutatud rasestumisvastaseid vahendeid, oli raseduste määr 2,1% (26/1241). Lisaks sellele annab teine eelpool kirjeldatud võrdlev uuring andmeid 100 naise kohta, kes võtsid ulipristaalatsetaati 72...120 tundi pärast kaitsmata vahekorda, kelle puhul rasedust ei täheldatud.

Piiratud ja mittetäielikud andmed kliinilistest uuringutest näitavad ulipristaalatsetaadi võimalikku kontratseptiivse tõhususe muutumist vähenemise suunas suure kehakaalu või KMI korral (vt lõik 4.4). Ulipristaalatsetaadiga läbi viidud nelja kliinilise uuringu alltoodud metaanalüüs jättis välja naised, kellel oli edasisi kaitsmata vahekordi.

 

KMI (kg/m2)

 

Alakaal

 

Normaalkaal

 

Ülekaal

 

Rasvumine

 

 

018,5

 

18,525

 

2530

 

30

 

 

 

 

 

 

 

N kokku

 

N rasedusi

 

 

0,00%

1,23%

1,29%

2,57%

 

Raseduse määr

 

 

 

0,00–2,84

 

0,78–1,84

 

0,59–2,43

 

1,34–4,45

 

Usalduspiir

 

 

 

 

Turuletulekujärgne jälgimisuuring, milles hinnati ellaOne’i efektiivsust ja ohutust 17-aastastel ja noorematel noorukitel, ei näitanud 18-aastaste ja vanemate täiskasvanud naistega võrreldes ohutus- ja efektiivsusprofiili erinevust.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast ühekordse 30 mg annuse suukaudset manustamist imendub ulipristaalatsetaat kiiresti, kusjuures suurim kontsentratsioon plasmas (176 ± 89 ng/ml), saabub ligikaudu 1 tunni jooksul (0,5–2,0 h) pärast ravimi võtmist ja keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC0–∞) on 556 ± 260 ng·h/ml.

Ulipristaalatsetaadi manustamisel koos rasvarohke hommikusöögiga oli keskmine Cmax ligikaudu 45% madalam, Tmax hilines (mediaan 0,75–3 tundi) ja keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC0–∞) oli 25% suurem kui tühja kõhuga manustamisel. Aktiivse monodemetüülitud metaboliidi tulemused olid sarnased.

Jaotumine

Ulipristaalatsetaat on suures ulatuses (>98%) seotud plasmavalkudega, sealhulgas albumiini, alfa-l- happe glükoproteiini ja suure tihedusega lipoproteiiniga.

Ulipristaalatsetaat on rinnapiimaga erituv lipofiilne ühend keskmise ööpäevase eritumisega 13,35 µg [0–24 tundi], 2,16 µg [24–48 tundi], 1,06 µg [48–72 tundi], 0,58 µg [72–96 tundi] ja 0,31 µg [96–120 tundi].

In vitro andmed viitavad, et ulipristaalatsetaat võib olla BCRP (rinnavähi resistentsusvalk) transporterite inhibiitor soole tasandil. Ulipristaalatsetaadi mõjul BCRP-le ei ole tõenäoliselt kliinilisi tagajärgi.

Ulipristaalatsetaat ei ole OATP1B1 ega OATP1B3 substraat.

Biotransformatsioon/eritumine

Ulipristaalatsetaat metaboliseeritakse ulatuslikult monodemetüülitud, didemetüülitud ja hüdroksüülitud metaboliitideks. Monodemetüülitud metaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne. In vitro andmed näitavad, et seda vahendab peamiselt CYP3A4 ning vähesel määral CYP1A2 ja CYP2A6. Pärast ühekordse 30 mg annuse võtmist on ulipristaalatsetaadi lõplik poolväärtusaeg plasmas hinnanguliselt 32,4 ± 6,3 tundi ja keskmine suukaudne kliirens (CL/F) 76,8 ± 64,0 l/h.

Kliinilised eriolukorrad

Puuduliku neeru- või maksafunktsiooniga naistel ei ole tehtud farmakokineetilisi uuringuid ulipristaalatsetaadiga.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Enamik üldise toksilisuse uuringute tulemusi olid seotud

ravimi kui progesterooni ja glükokortikoidi retseptorite modulaatori toimemehhanismiga, kusjuures progesterooni vastast toimet täheldati terapeutilise tasemega sarnasel kokkupuute tasemel.

Andmed reproduktiivtoksilisuse uuringutest on piiratud, sest neis uuringutes ei mõõdetud ekspositsiooni. Ulipristaalatsetaadil on embrüoletaalne toime rottidel, küülikutel (korduvates annustes üle 1 mg/kg) ja ahvidel. Sellistes korduvates annustes on ohutus inimese embrüole teadmata. Annuste korral, mis olid piisavalt väikesed, et loomadel säilis tiinus, ei täheldatud teratogeenset toimet.

Kartsinogeensuse uuringud (rottidel ja hiirtel) näitasid, et ulipristaalatsetaat ei ole kartsinogeenne.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Povidoon K30

Naatriumkroskarmelloos

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult. Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC-PE-PVDC alumiiniumblister 1 tabletiga.

PVC-PVDC alumiiniumblister 1 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Karbis on ühe tabletiga üks blister.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15. mai 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20. mai 2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Läbivaatamise kuupäev:

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu